Faceți căutări pe acest blog

Colecţii UE

Donatii

  Achizitii / BNRM

0 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale

001.89 / L-43, II-704469
LAZĂR, Roxana-Elena Europiaţacercetării, dezvoltării şi inovării. Inserţia României  / Pref. de Spiridon Pralea . ─ Iaşi : Institutul European, 2013. - 237, 7 p. - (Colecția Academica. Seria Economie ; 189).- Bibliogr. Bibliogr. : p. 217-227

001.89 / P - 87   I-1275121

POTÎNG, Tatiana. Scrierea proiectelor în contextul Programului-cadru de cercetare șiinovare al Uniunii Europene Orizont 2020 [Text tipărit] : Ghid / Tatiana Potîng . ─ Chişinău : PRUT, [2016]. - 28 p. : tab., scheme.
Antetitlu : Universitatea Academiei de Științe a Moldovei ; Centrul Proiecte Internaționale al AȘM
ISBN: 978-9975-54-292-0009 / S-85       I-1273293

Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific : Conferinţa științificică interuniversitară. "Teoria şi practica integrării europene", Conferinţa științificică studențească (2016; Chișinău)  / Red. : Braga Mihai [et al.] . ─ Chișinău : Universitatea Tehnica UTM, 2016. - 276 p. : il., tab., graf.
 

04 / H -79      II-708491

HOPIA, Henna. Dawn of the Drones: Europe's Security Response to the Cyber Age  Henna Hopia . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2015. - 78 p.


061.1 / G - 94 II-709575

GuideEuropean Union for Youth / Youth Governing Institute . ─ Chişinău : Sofart-Studio, 2015. - 51 p. : fotogr., il.
 

008 - Civilizatie. Cultura. Progres


008(4) / S-78   I-1250555
SPÎNU, S. Procese culturale europene : implicații pentru Republica Moldova. : Curs de lecţii / Stela Spînu; Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova . ─ Chișinău : AAP, 2013. -200 p.. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 194-200 ISBN: 978-9975-4437-6-0 

 061.1 Organizații guvernamentale și tipuri de cooperare


061.1EU 908(4)(036) IV- 49202
Să descoperim Europa! / Il : Birte Cordes şi Ronald Köhler ; Uniunea Europeană . ─ Chişinău : Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2011. - 44 p. ; il.

061.1 / G - 94 II-709575
GuideEuropean Union for Youth / Youth Governing Institute . ─ Chişinău : Sofart-Studio, 2015. - 51 p. : fotogr., il.

 070  Ziare. Presă. Jurnalism


070(478) C 27 IV 53418 Cartea albă a Mass-Media Moldovenești  coord. : Marina Dumbravă, Ghenadie Mocanu; consult. juridic : Marin Gurin ; Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) "Viitorul" . ─ Chişinău : IDIS "Viitorul", 2011. - 40 p.130.2  Filosofia culturii. Sisteme culturale. Teoria complexelor culturale

 130.2:  I-1265328
Materialele simpozionului internaţional "Dialogul cultural între generaţii şi IntegrareaEuropeană", 24-25 mai 2013 / coord. : Eudochia Saharneanu, Vasile Ţapoc . ─ Chișinău : CEP USM, 2014 228 p.Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Istorie și Filosofie, Departamentul Filosofie și AntropologieBibliogr. Bibliogr. la sf. art.ISBN: 978-9975-71-555-3


159.9 / O -82      III-128418

ORZEAŢĂ, Mihail. Dezvoltarea imaginii personale şi integrarea pe piaţa europeană amuncii [Text tipărit] / Mihail Orzeaţă . ─ Iaşi : Apollonia, 2016. - 108 p.. - Bibliogr. : p. 93-108
ISBN: 978-606-8410-75-3


 17 Filosofie morală. Etică. Filosofie practică

17 K-32  II-699094
Redimensionarea valorilor în contextul noii vecinătăţi cu Uniunea Europeană : Monografie / Coord. şt. : Gh. Bobână ; Academia de Ştiinţe a Moldovei . ─ Chişinău : Tipogr.-Sirius, 2011. - 142 p.. -Bibliogr. Bibliogr. la sfârşitul art.


311 Statistica ca știință. Teoria statisticii


 311.3   ,  I-1262397
 CARA, Oleg; PÂRŢACHI, Ion; VOINEAGU, Vergil Dezvoltarea sistemului statistic național în contextul armonizării cu standardele europene / Oleg Cara, Ion Pârțachi, Vergil Voineagu . ─ Chișinău : ASEM, 2013. - 320 p. : tab., graf.

314/316 Societate

314.1/I-69, I-1261549
CANTARJI, V. Integrarea străinilor în Republica Moldova : Crimele bazate pe ură șidiscriminarea. Studiu / Vasile Cantarji [ et al. ] ,Organizaţia Internaţională pentru Migrarţie (OIM). ─ Chișinău : [ s. n. ], 2014. - 222 p. ISBN: 978-9975-53-379-9

314.7 / D - 34     III-128607
DELEU, Ecaterina. Generații secunde de migrație : cazul Republicii Moldova [Text tipărit] / Ecaterina Deleu; red. șt. : Victor Moraru ; Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei . ─ Chişinău : [s. n.] , 2017. - 344 p. : tab., scheme, h. - (Migraţia : probleme şi oportunităţi).ISBN: 978-9975-53-776-6


314.7/ C - 51IV-53598     
CHEIANU-ANDREI, Diana; BARILOV, Adriana. Analiza lacunelor în domeniul managementului migrației  : Republica Moldova, 2015 / Diana Cheianu-Andrei, Adriana Barilov . ─ Chişinău : Grafic-Design, 2015. - 88 p. : tab., scheme.

 314.7 / M-67  ,  III- 123631
Migrația înalt calificată și inițiativele pentru dezvoltare: cazul RepubliciiMoldova și al țărilor din Europa de Sud-Est  / (Coord.) : Vitalie Varzari [et al.] . ─ Chișinău : Impressum, 2014. - 156 p. : tab., graf. Bibliogr. Bibliogr. la sf. art. ISBN: 978-9975-4215-9-1314.7 / M-79   III-120871
МОРАРУ, Виктор; МОШНЯГА, Валериу; РУСНАК, Георге Маятник миграции / Институт Европейской Интеграции и Политических НАУК АН Молдовы . ─ Кишинев : [ s. n.], 2012. -  200 р. - (Migraţia : probleme şi oportunităţi). ISBN: 978-9975-57-025-1

 314.7(478)  II-699081
 Brain Drain. Cazul Republicii Moldova / Coord. Victor Moraru ; Academia de Ştiinţe a Moldovei . ─ Chişinău : [ s. n. ], 2011. - 260 p. (Migraţia : probleme şi oportunităţi).


314.742 /  I -55/  I-12$8472
Imigrarea în Italia : cum, unde, cînd? [Text tipărit] : Ghid de integrare / Ministero del Lavorto, della Salute e delle Politische Sociali; Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali. ─ Ed. a 4-a reactualiz . ─ Chișinău : Epigraf, 2012.  - 189 p.

316.4 / R-81 ,  II 704525 
ROŞU-HAMZESCU, Ion Afacerile Uniunii Europene în contextul noii economii . ─ Craiova : Universitaria, 2013. - 267 p. : tab., scheme.- Bibliogr. Bibliogr. : p. 260-267.

316.7 / E - 10     I-1275393
e-Communicatingof Europe [Text tipărit] / ed. : Camelia Cmeciu . ─ Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2016. - 234 p. : tab., scheme. Bibliogr. : p. 231-234  ISBN: 978-606-16-0787-7

316.7 / D - 58  IV-53865
Dimensiunile comunicăriiîn contextul integrării europene a Republicii Moldova  : Materialele Conferinței Naționale cu Participare Internațională, (11 aprilie 2014) / resp. de ed. : Raisa Borcoman, Lucia Cepraga . ─ Chișinău : ASEM, 2014. - 202 p. : scheme.  Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.

 316.7/ E-54 / I-1264628 Comunicarea interculturală: Manual / Enachi Valentina; Univ. de Studii Europene din Moldova. - Chişinău, 2014. - 160 p.32 Politica

33 Economie

34 Drept

  35 Administrație publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară

35 / S -16             I-1272644
SAITARLÎ, Natalia Statutul juridic al personalului autorităților publice locale/ Natalia Saitarlî . ─ Cahul : [s.n.] , 2016. - 231 p.
 351  T-36, III-121552
Teoria și practica administrării publice : Materiale ale Conferinței științifico-practice cu participare internațională 22 mai 2012 / Col. de red. : Vasile Marina [et al.] . ─ Chișinău : AAP, 2012 . - 354 p,.351 / M-24          II-710325
Managementulpublic al programelor europene, conferința științifico-practică internațională (2016; Chișinău) = Public Management of European Programms] : Materialele Conferinței științifico-practice internaționale, 10 iunie 2016 / Col. red. : Valentin Beniuc, Ludmila Roșca . ─ Chișinău : [S. n.], 2016. - 152 p. : scheme.351 / N-72   III-125678
Nivelul intermediar al administrației în țările europene  / Coord. de către : Torbjorn Larsson [et al.] . ─ Chişinău : Institutul European de Administrație Publică, 2002. - 464 p.

351 / A - 21         III-126245
AdministrațiaPublică în Europa celor 28. Dimensiune juridică și managerială = Public Administration in the Europe of the 28. Judicial and Management Aspects ] : [Materialele Conferinței Internaționale, București, 2014] / com. de org. : Lazăr Cornel [et al.] . ─ Chişinău : Editura Universitară, 2014. - 318 p. - (Științe juridice și administrative).

351 / M-24,  I-1265586
Managementul public și guvernanța în Uniunea Europeană = Public Management and Governance in the European Union : Materialele Conferinței științifico-practice internaționale, 12 mai 2015 / col. de red. : Valentin Beniuc (preș.), ...[et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015. - 176 p.. - Bibliogr. Bibliogr. la sf. art. și în subsol351.7 / R - 44     III-128609
RepublicaMoldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională, conferința internațională (2016; Chișinău)Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională [Text tipărit] : Materialele conferinței internaționale, 15 mai 2015 / red. șt. : Constantin Manolache ; resp. de ed. : Igor Sofronescu ; coord. : Ion Xenofontov, Marin Butuc . ─ Chişinău : Academia Militară a Forțelor Armate "Alexandru cel Bun", 2016. - 248 p. : tab.

351.7 / M-25 IV-49051
 MANOLEA B. Protecţia datelor cu caracter personal în contextul dialogului privind liberalizarea regimului de vize şi negocierii viitorului acord de asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană / Fundaţia Soros-Moldova Centrul Român de Politici Europene (CRPE) . ─ Chișinău : Bons Offices, 2011. - 52 p.

351.8 / B-19, IV-52431
BALTAG, Alexandru. Securitatea energetică a RepubliciiMoldova : Rolul energiei regenerabile și al eficienței energetice / Alexandru Baltag; Asociaţia pentru Politica Externă (APE) ; Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) . ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 12 p351 / A-21, I-1267357
Administrația publică din Republica Moldova în contextul proceselor integraționiste din Europa și prevederilor acordului de asociere cu UniuneaEuropeană: Materiale ale conferinței științifice a cadrelor didactice din 01 iunie 2015 / col. de red. : Igor Bucătaru, ...[et al.] . ─ Chișinău : CEP USM, 2015. - 172 p.. - Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.  ISBN: 978-9975-71-693-2

351 /A -56           I-1270314
APOSTOLACHE, Mihai Cristian. Despre stat,administraţie locală, Constituţie şi realitatea europeană / Mihai Cristian Apostolache . ─ Bucureşti : Editura Universitară, 2015. - 141 p. - (Științe juridice și administrative).

352 Administrația de nivel inferior. Administrație locală. Administrație municipală. Autorități locale

 352   A - 94   II-706751
Autoritățile locale față în față cu fondurile europene / coord. : Alexandru Toth, ...[et al.] . ─ București : [s. n.] , 2010. - 396 p. : tab., scheme.Antetitlu : Fundația Soros România 
352  E-27   III-119964
Eficientizarea administraţiei publice locale prin aplicarea managementului modern al resurselor umane / Aurel Burciu, Ionel Bostan, Liana Teodora Pascariu, [et al.]; coord. : Elena Hlaciuc, Alunica Morariu ; ed. : Alina Jaba . ─ Cluj-Napoca : Risoprint, 2012. -284 p. 

352  A - 94         II-706751  
Autoritățile locale față în față cu fondurile europene  / coord. : Alexandru Toth, ...[et al.] . ─ București : [s. n.] , 2010. - 396 p. : tab., scheme.Antetitlu : Fundația Soros România


 354.3 / M-95, IV-52433
MUNTEANU, Victor. Reforma Ministerului de Interne : Obiective, activități, rezultate /Asociaţia pentru Politica Externă (APE) ; Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) . ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 12 p.

355 Artă militară în general

 355 / V-29, II-124465
VARZARI, Vitalie Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul opțiunii de integrare europeană / Vitalie Varzari . ─ Chișinău : CEP USM, 2014. - 172 p. Bibliogr. Bibliogr. : p. 151-172


36  Asigurarea nevoilor mentale și materiale de viață

369 / D - 63    I-1264764
 Dispozitiile UE in domeniul securitatii sociale  : Drepturile dumneavoastra atunci cand circulati in Uniunea Europeana / Comisia Europeana. Directia Generala Ocuparea Fortei de Munca, Afaceri Sociale si Egalitatea de Sanse Unitatea E.3 . - Luxemburg : Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene, 2011. - 64 p.

 37 Educatie. Invatamant

 37 / D-58,   I-1266111
Dimensiunea europeană a educației artistice și culturale: Materialele Forumului Cultural Internațional, 26 februarie 2015 / red. : Gheorghe Perju, ...[et al.].; Colegiul de Muzică Ștefan Neaga . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015. - 228 p. : fotogr.

37/B-83 / I-1272478
БОРШЕВСКИЙ, Андрей П. Про-активные методы гражданского обучения [Text tipărit] : Учебное пособие / Боршевский А. П . ─ Комрат : Inst. pentru Democraţie, 2015. -136 p. - ISBN: 978-9975-4474-5-4.

37 / T - 11 IV-56949
TĂBÂRŢĂ, Ion. Sistemele educaționale de pe ambele maluri ale râului Nistru : diferențe și puncte de tangențe = Education Systems on Both Banks of the Dniester River : Differences and Common Points= Образовательные системы на обоих берегах Днестра : различия и точки соприкосновения [Text tipărit] / Ion Tăbârță; Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale IDIS "Viitorul" . ─ Chişinău : IDIS "Viitorul", 2016. - 48 p. : tab.
 
37.01 / C - 67 IV-56931
Сотрудничество в области образования, науки и культуры между Молдовой, Украиной, Россией и ЕС = Cooperation in the Fields of Education, Science and Culture Between Moldova, Ukraine, Russia and the EU : With the Participation and Support of the European Commission in the Framework of the International Project Program Tempus-Euneg : Educational guidance [Text tipărit] / Svetlana Romanova, Gheorghe Sult, Natalia Cristeva, Galina Balykina; отв. за вып. : Анатолий Томайлы ; Comrat State University . ─ Comrat : Комратский государственный университет, 2016. - 138 p.. - Bibliogr. : p. 134-138 (80 tit.)
ISBN: 978-9975-83-027-0


371.12 D 89  II-706610
Competențe ale pedagogilor : Interpretări  / Roza Dumbraveanu, Vlad Pâslaru, Valeriu Cabac; Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău (UPSC) ; Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi (USB) . ─ Chișinău : Continental Grup, 2014. - 192 p. : tab. Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.    ISBN: 978-9975-9810-5-7

371.124 / P 93 ,    IV-50931   

KELLY, Michael J. Profilul european al formării profesorului de limbi moderne : Cadru de referinţă / Michael Kelly, Michael Grenfell, ...[et al.].; trad. în lb. rom. : Anca-Mariana Pegulescu ; consult. pentru trad. în lb. rom. : Michael Kelly, Liliana Preoteasa ; Comisia Europeană pentru Educaţie şi Cultură . ─ Craiova : Editura Universitaria, 2012. -  47 p. 

372.6 / R - 79       IV-55401
În drum spre Europa sau Instituții de învățământ superior agricol din Europa - repere științifice, istorice, politice, sociale, economice și culturale . Vol. 1 . ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2015
170 p

376 / B-78           IV-55657
Восточное партнерство в сфере педагогических инноваций в инклюзивном образовании : Материалы Международной научно-практической конференции в рамках Международного проекта TEMPUS ”INOVEST” г. Кишинев, 6-10 июля 2015 г. : г. Кишинев, 6-10 июля 2015 г. / Под общ. ред. С. Кайсына . ─ Кишинэу : Институт Непрерывного Образования, 2015. - 487 с.. - Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.


376 / I-65             IV-55656
 STIEFELHAGEN, Rainer INOVEST : Уроки трехлетнего сотрудничества (2012-2015)  / Rainer Stiefelhagen [et al.]; Texte : Фунтов ROM, англ. Руса.. ─ Кишинев : Institutul de Formare Continuă, 2015. - pag. nenum. (1 vol.)

378 Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare


378 / C-94           III-126768
GHAZARYAN, Anush; GREMALSCHI, Anatol; CRISTEI, Aliona Cunoştinţe,atitudini şi practici referitoare la mobilitatea academică creditară (Armenia,Moldova, Ucraina) : Studiu de politici educaţionale / Anush Ghazaryan, Anatol Gremalschi, Aliona Cristei; Institutul de Politici Publice . ─ Chişinău : [S. n.], 2015. - 63 p. : graf.
 378 D 89   ,   II-706660
DUMBRAVEANU, Roza Centrarea pe student în contextul procesului Bologna / Roza Dumbraveanu; Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău (UPSC) . ─ Chișinău : Continental Grup, 2014. - 112 p. : tab. Bibliogr. Bibliogr. la sf. art. ISBN: 978-9975-9727-6-5

378 / T -35         IV-56757
Tendințeleactuale în învățământul superior din Republica Moldova : Reflecții ale membrilor echipei de Experți Naționali în Reforma Învățământului Superior din cadrul Programului Erasmus+ : Ediția 2016 / Echipa de experți : Larisa Bugaian [et al.] . ─ Chişinău : CEP USM, 2016. - 31 p. : fotogr.
 378 / T -35     IV-56759
Tendințeactuale în învățământul superior din Republica Moldova [Text tipărit] : Reflecții ale membrilor echipei de Experți Naționali în Reforma Învățământului Superior din cadrul Programului Erasmus+ : Ediția 2015 / Echipa de experți : Larisa Bugaian [et al.] . ─ Chişinău : CEP USM, 2016. - 20 p. : fotogr.378 / T-67, III-124937
 To be an Erasmus student / Coord. : Nicolae Marinescu . ─ Brașov : Editura Universităţii "Transilvania", 2014. - 216 p. : il., fotogr.

378.3(498)/I-27   I 1249500
IATAGAN, M. Strategii de finanţare a învăţământului superior românesc în context european  ─ Bucureşti : Editura Universitară, 2012. - 246 p. - (Ştiinţe economice).Bibliogr. Bibliogr. : p. 243-249  

378.63 / P-93 I-1270707
Procese integraționiste regionale, conferință științifică studențesc (2014; Chișinău)
Procese integraționiste regionale = Regional Integration Processes : Student scientific conference materials, devoted to the XI-th anniversary of IRIM founding, March 28, 2014 [Text tipărit] : Materialele Conferinței științifice studențești, consacrate aniversării a XI-a de la fondarea IRIM, 28 martie 2014 / col. de red. : Valentin Beniuc (preș.) [et al.] ; Institutul de Relații Internaționale din Moldova (IRIM) . ─ Chişinău : IRIM, 2015. - 222 p.. - Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.

39 Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor


396.1 / C - 73 I-1264765
Combaterea diferentei de remunerare intre femei si barbati in Uniunea Europeana / Comisia Europeana . - Luxemburg : Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene, 201324 p. : fotogr.

502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea mediului înconjurător şi protecţia mediului

 504.06(4) / M - 46      IV-53645
Mediu. Un mediu sănătos şi durabil pentrugeneraţiile viitoare / Comisia Europeană . ─ Luxemburg : Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2013. - 5 p. : il. - (Să înţelegem politicile Uniunii Europene). ISBN: 978-92-79-23963-2

  504:349.6(075.8)   I-1246359
CHIRICă, L.,  DUDNICENCO T. Accesul la informaţiile de mediu : (Suport didactic) / Lazăr Chirică, Tatiana Dudnicenco ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Biologie şi Pedologie; Comisia Europeană; Directoratul General pentru Educaţie şi Cultură ; Proiectul "Îmbunătăţirea învăţământului în domeniul managementului mediului" 144746-TEMPUS-2008-RU-JPCR . ─ Chişinău : CEP USM, 2011. - 334 p.. -Bibliogr. Bibliogr. : p. 328-331

504.06(4) / M - 46      IV-53645
Mediu. Un mediu sănătos şi durabil pentru generaţiile viitoare / Comisia Europeană . ─ Luxemburg : Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2013. - 5 p. : il. - (Să înţelegem politicile Uniunii Europene). ISBN: 978-92-79-23963-2

  61 Stiințe medicale. Medicină614.2 (4) / S - 20        IV-53634
 Sănătatea publică. Cum putem îmbunătăţi starea de sănătate a tuturor cetăţenilor UE / Comisia Europeană . ─ Luxemburg : Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2013. - 15 p. : il. - (Să înţelegem politicile Uniunii Europene). ISBN: 978-92-79-24604-3

620.9 Economia energiei în general


 620.9 / A-74       II-708900

ARION, VALENTIN. Strategii și politici energetice (Uniunea Europeană și RepublicaMoldova) / Valentin Arion . ─ Chişinău : Universul, 2004. - 538 p. : tab., scheme.


620.9 / B - 92  II-708490
BUCHAN, David Refuelling Europe: A Roadmap for Completing the Single Energy Market / David Buchan . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2014. - 58 p.


 620.9 (478) / E - 27    III-127075

EFROS, Ion. În căutarea liberalizării pierdute. Deschiderea pieţei de energie electrică dinRepublica Moldova : Unde suntem şi unde ar trebui să ajungem? : Studiu de politici energetice / Ion Efros . ─ Chișinău : [S. n.], 2016. - 52 p.. - Bibliogr. în subsol620.9 / П-79 IV-55877

Проект "Энергия и биомасса в Молдове"  : Путь длиной в четыре года (2011-2014) . ─ Кишинев : [s. n.] , 2014. - 66 p. : il., fotogr.
 

65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații

65/R-20 ; III-125345.
RANF, Diana Elena. Managementul proiectelor cu finanţare europeană: studiu teoretic şi practic:. Vol. 1. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2014. -152 p. : graf.-Bibliogr. Bibliogr. : p. 136-143. - ISBN: 978-606-12-0835-7

656.1 / H-86  I - 1247805
HRISTEV E. Convergenţa sectorului de transporturi al Republicii Moldova către standardele UE . - Chişinău : Bons Offices, 2008 . - 62 p. : tab.


 656.7 B 55 IV-50254
BEZNIUC, R.Perspectivele de reformare a sectorului serviciilor de transport aerian din Republica Moldova în contextul negocierii viitorului Acord de liber schimb între Republica Moldova și Uniunea Europeană : Radu Bezniuc / Fundaţia Soros-Moldova . ─ Chișinău : Bons Offices, 2010. - 52 p.. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 51

658 Conducere și administrare în exploatare. Organizare comercială

658 / D-51  IV-49887
Dezvoltarea de parteneriate cu întreprinderile din Republica Moldova : Rezultate ale Proiectului TEMPUS JEP 144544 - FR 2008 / Petru Todos, Jorj Ciumac, Andrei Chiciuc, [et al.]; coord. : Ion Bostan, Jean Barloy ; red. : Stela Ţicul . ─ Chișinău : UTM, 2012. - 279 p. : il., tab., sheme.

658/E-43 / II-710089 
Elaborarea proiectelor [Text tipărit] : Ghidul autorităţilor publice locale / Ana-Maria Veveriţă, Ana Znaceni, Angela Secrieru [et al.] . ─ Chișinău : [S. n.], 2015. -128 p. - ISBN: 978-9975-87-075-7.


658.1 / S-88,  IV-54375
STRATAN, Alexandru; ANASTASE, Ileana. Dezvoltarea potenţialului economic alîntreprinderii în contextul tendinţelor europene : Monografie / Stratan Alexandru, Anastase Ileana . ─ Chișinău : INCE, 2014. - 214 p.
 
658.5 / I -54        III-125929
ILIE, Georgeta Managementu lproiectelor cu finanţare europeană / Georgeta Ilie. ─ Ed. a 3-a, reviz . ─ București : Edit. Universitară, 2015. - 300 p. - (Ştiinţe economice).
Bibliogr. Bibliogr. : p.297-300

658.51   M-79, III-122801
Moldovan I.Finanţarea proiectelor din fonduri europene  : Curs universitar / Iosif Moldovan . ─ Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2013. - 309 p.- Bibliogr. Bibliogr. : p. 262-264 ISBN: 978-606-12-0566-0659.3 / B - 45      I-1273975
BEREGOI, Natalia. Politicile mediatice și procesul de integrare europeană  / Natalia Beregoi . ─ Chişinău : Universitatea de Studii Europene din Moldova, 2016. - 228 p.

7 Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă

741.5 / D-91     I-1264763
DUPRAT, Francois; MIEL, Rudi Pe drumul spre victorie : Inspirata de bugetul UE, o clasa de elevi dinBratislava organizeaza o calatorie presarata cu aventuri prin Europa / Francois Duprat si Rudi Miel . - Luxemburg : Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene, 2014.- 41 p. : il.

8 - Lingvistica si Literatura. Filologie
81 Lingvistica. Limbi


 81'374.823 / B 24, II-120847
Dicţionar explicativ trilingv al Uniunii Europene = Trilingual Dictionary of the European Union= Dictionnaire explicatif trilingue de l'Union européenne / Iordan Gheorghe Bărbulescu, Daniela Răpan . ─ Iaşi : POLIROM, 2009. -807 p. - (Collegium. Politici publice şi integrare europeană) 

81`276 / H-76  I-1250497     
 HOMETKOVSKI, Ludmila Elemente de terminologie și terminografie : Informatizarea metalimbajului juridic comunitar / Ludmila Hometkovski; ULIM; Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale . ─ Chișinău : ULIM , 2012. - 183 p.- Baza de date terminologice InfoTerminographe Communautaire   ISBN: 978-9975-101-79-0

811.135.1`276 / H-76  I-1250498
HOMETKOVSKI, Ludmila Taxonomia paradigmatică și sintagmatică în terminologia dreptului comunitar : Conceptul bazei de date terminologice / Ludmila Hometkovski; Universitatea Liberă Internaţională din Moldova; Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale . ─ Chișinău : ULIM, 2012. - 198 p. - (InfoTerminographe Communaitaire).ISBN: 978-9975-101-78

821.09 / O-55 , III-124461
Omul nou al Europei: Conferință științifică internațională, 23-24 mai 2014 / Com. șt.: Michele Mattusch [et. al.] . ─ Chișinău : CEP USM, 2014. - 327 p.. - Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.
ISBN: 978-9975-71-578-2

821.135.1 Literatură română

 821.135.1(478.9) , E 27, I - 1248527
EFRIM, A; VÂLCU,I. Europa e viitorul nostru (2001-2006) : Opinii în direct la Radio "Antena C" / Ana Efrim, Vâlcu Ion . ─ Chișinău : Notograf Prim, 2012. -252 p.

  821.135.1 /P - 21     I-1270287              

PANĂ, Maria.Haihui prin Europa   . ─ București : Edit. Universitară, 2015. - 82 p. : il.
ISBN: 978-606-28-0226-4

911(4) / M - 24  ,  IV-55637
MÂNDRUŢ, Octavian. Geografia Uniunii Europene : Elemente geografice ale integrăriieuropene / Octavian Mândruţ . ─ Arad : Vasile Goldiș University Press, 2012. - 228 p.. -   Bibliogr. Bibliogr. : p. 227-228

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti