Faceți căutări pe acest blog

Educație pentru drepturile omului


37 / E -25 III-134147

 LUNGU, Corina; MOLDOVANU, Iosif; VASILACHI, Svetlana
Educație pentru drepturile omului și educație pentru cetățenie democratică  : Clasele 5-9 : Ghidul profesorului / Corina Lungu, Iosif Moldovanu, Svetlana Vasilachi [et al.]; Director de proiect : Violeta Terguță . ─ Chişinău : GUNIVAS, 2019. - 431 p. : tab., il.[Accesat 18.07.2019]

Disponibil :
https://amnesty.md/wp-content/uploads/EDO_ECD_Gimnaziu_Ghidul_profesorului.pdf

ISBN: 978-9975-3160-9-5

Scopul Disciplinei opționale Educație pentru Drepturile Omului/Educație pentru Cetățenie Democratică (EDO/ECD)EDO/ECD este „formarea calităților cetățeanului activ și responsabil, promotor al valorilor naționale, general-umane și democratice, capabil să-și asume responsabilitatea pentru propriul destin și destinul comunității”. Misiunea disciplinei EDO/ECD este formarea unui cetățean activ, informat și responsabil, pregătit pentru a trăi și a acționa într-o societate democratică, oferind o extindere curriculară a actualei discipline școlare obligatorii Educația civică.

Proiectele de lecție incluse în ghid au fost gândite într-un format original, structură prin care s-a urmărit facilitarea pregătirii pentru lecție, prezența elementului captivant în timpul acesteia și dorința de a continua observarea/ cercetarea în afara clasei. Astfel, rubricile Suport documentar, Suport informațional, Strategii didactice, Fișe de lucru pentru elevi și Fișe informative pentru profesori, de rând cu modelul ERRE al lecției, oferă oportunitatea realizării unui demers didactic original


37 / E - 25 III-133777
             
Educație pentru drepturile omului : Clasele 1-4 : Curriculum : Ghidul învățătorului / Tatiana Șova, Angela Cutasevici, Olga Neamțu, Iosif Moldovanu; Coord. : Violeta Terguță . ─ Chişinău : GUNIVAS, 2019. - 224 p. : fig., tab.[Accesat 19.06.2019]    ISBN: 978-9975-3160-6-4 

Disponibil : http://amnesty.md/wp-content/uploads/Educatie-pentru-Drepturile-Omului_Ghidul-invatatorului_cl-I-IV.pdf

Educația pentru Drepturile Omului este definită ca un proces de învățare, care are drept scop:

Să promoveze înțelegerea propriilor drepturi și a responsabilitățiloraferente;
Să dezvolte atitudinea de respect și apreciere a unicității fiecărui individ;
Să formeze competențe, care vor permite copiilor să acționezepentru promovarea și apărarea drepturilor omului

Curriculumul „Educație pentru drepturile omului” reprezintă o ofertă curriculară de disciplină opțională pentru învățământul primar, justificată din următoarele considerente:

 • Racordarea demersurilor referitoare la educația pentru drepturile omului la prevederile documentelor și angajamentelor internaționale: eclarația Universală a Drepturilor Omului (1948), Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (1950), Convenția cu privire la Drepturile opilului (1989), Declarația ONU privind educația și formarea în domeniul drepturilor omului (2002), Observațiile finale ale Comitetului pentru Drepturile copilului pentruRepublica Moldova (2009), Carta Consiliului Europei privind educația pentru cetățenie democratică și educația pentru drepturile omului (2012) etc.;
 • Solicitarea din partea copiilor, implicați în procesul de monitorizare a drepturilor omului/copilului, a unei intervenții focalizate pe studierea drepturilor omului la toate treptele de școlaritate, cu accent pe caracterul aplicativ al acesteia; Actualitatea demersului de cunoaștere, explorare și experimentarea drepturilor omului, necesar pentru dezvoltarea la elevi a comportamentului de respectare a acestora în medii și roluri sociale diferite;
 • Necesitatea familiarizării copiilor, în calitate de titulari de drepturi, cu instrumentele naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului pentru a-și revendica drepturile; Dezvoltarea la elevii claselor primare a comportamentului prosocial,inerent cetățenilor comunităților democratice, pentru a aprecia gradul de respectare a drepturilor omului și lua atitudine civică în varii contexte și roluri sociale.
Educația privind drepturile omului în școală este obligația statului. Carta Consiliului Europei privind educația pentru cetățenie democratică și educația pentru drepturile omului stipulează că educația pentru cetățenie democratică și educația pentru drepturile omului trebuie să fie integrate în curriculumul pentru educația preșcolară și pentru învățământul primar, secundar, general și profesional. De asemenea, statele membre ar trebui să continue să revizuiască și să actualizeze educația pentru cetățenie democratică și pentru drepturile omului în curriculum, pentru a-i asigura relevanța și durabilitatea. Educația pentru drepturile omului se referă la educație, formare, creșterea gradului de conștientizare, informare, practici și activități care au ca scop, prin formarea la elevi a cunoștințelor, capacităților, atitudinilor și comportamentelor, să îi pregătească și să îi încurajeze să contribuie la construirea și apărarea unei culturi universale a drepturilor omului în societate, în vederea promovării și protejării drepturilor omului și libertăților fundamentale.

Structura curriculumulUI „Educația pentru drepturile omului” include următoarele componente:
 • Argument – prezentarea scopului opționalului și a legislației specifice europene și naționale, prin care se subliniază importanța disciplinei, principiile și valorile fundamentale, precum și particularitățile acesteia;
 • Competențe cheie/transversale dezvoltate în cadrul disciplinei, corelate cu domeniile de competențe cheie;
 • Competențe specifice și conținuturi asociate acestora, care propun elemente derivate din caracteristicile educaționale ale disciplinei;
 • Valori și atitudini ce completează dimensiunea cognitivă a învățării cu cea afectiv-atitudinală, din perspectiva studierii disciplinei;
 • Baza conceptuală a disciplinei opționale EDO;
 • Administrarea disciplinei;
 • Unitățile de conținut, conținuturile, activitățile de învățare și evaluare pe clase;
 • Referințe bibliografice.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti