Faceți căutări pe acest blog

Expoziția cu genericul “Spune NU traficului de ființe umane!"


CPESC vă invită la Expoziția cu genericul “Spune NU traficului de ființe umane!" organizată în contextul marcării celor 15 ani de la intrarea în vigoare a Convenției privind acțiunea împotriva traficului de ființe umane (1.02.2008)

Sunt expuse atât publicații din colecția BNRM, cât și cele mai recente publicatii electronice la acest subiect, editate în perioada 2019-2023.

Vizitatorii expoziției pot consulta cărți şi publicații în Sala de lectură a CPESC, iar unele documente pot fi descarcate prin intermediul utilizării aplicației de QR -code sau accesate la următoarele linkuri

Pe durata expozitiei, 1 februarie – 1 noiembrie 2023, cu siguranță vor fi elaborate și editate noi documente/publicatii cu prilejul marcarii Zilei mondiale împotriva traficului de persoane (30 iulie), Zilei Europene pentru combaterea traficului de ființe umane (I8 octombrie), cu care va fi completată expoziția si despre care vă vom informa pe parcurs.

Compartimentele expozitiei

 • Acțiunea Consiliului Europei împotriva traficului de ființe umane


Convenţia Consiliului Europei privind Lupta împotriva Traficului de Fiinţe Umane
, care a intrat în vigoare pe 1 februarie 2008, are scopul de a preveni traficul de ființe umane, de a proteja victimele și de a-i încrimina pe traficanți. Ea vizează toate formele de trafic (național sau transnațional, legat sau nu de crima organizată) și acoperă toate categoriile de victime (femei, bărbați și copii), cât și toate formele de exploatare.

Convenția a creat un mecanism independent de monitorizare, pentru a evalua modul în care prevederile sale sunt puse în practică. Acest mecanism de monitorizare, care reprezintă unul dintre punctele forte ale Convenției, este constituit din doi piloni: Grupul de experţi pentru lupta împotriva traficului de fiinţe umane (GRETA) și Comitetul Părților. Valoarea activității de monitorizare desfășurată în lumina Convenției CoE privind acțiunea împotriva traficului de fiinţe umane este triplă: evaluează și stimulează îndeplinirea obligațiilor pe termen lung impuse de Convenție; oferă direcții precise pentru depășirea obstacolelor; și constituie un forum pentru colaborare internațională, unde informațiile și exemplele pozitive pot fi împărtășite, iar comunitatea internațională poate fi alertată cu privire la orice tendințe noi stimulând astfel acțiuni comune pentru prevenirea și abordarea problemelor.

Consiliul Europei ajută de asemenea guvernele în implementarea Convenției și recomandărilor care iau naștere din procesul de monitorizare.

In acest compartiment veți avea posibilitatea să luați cunoștință cu:

 • Rapoarte, ghiduri, compendii de bune practici, fișe tematice privind acțiunea Consiliului Europei împotriva traficului de ființe umane, inclusiv pe diferite aspecte ale TFU, metode și recomandări de prevenire și combatere a acestui fenomen complex.
De exemplu, aspectele diverse includ exploatarea prin muncă, traficului ilegal de migranți, etc.

Sau studiul „Traficul de ființe umane online și facilitat de tehnologii”, care ofera o evaluare a măsurii în care tehnologia afectează TFU, precum și o cercetare a modului de acțiune a traficanților în contextul TFU online și facilitat de tehnologii.

 • Rapoartele GRETA care identifică exemplele pozitive și lacunele și face recomandări cu privire la modul în care se poate îmbunătăți implementarea Convenției, în fiecare țară. Rezultatele acestei activități au devenit o sursă de referință pentru toți cei implicați în lupta împotriva traficului de fiinţe umane.
🔗
Ați putea accesa unele documente aici https://cpescmdlib.blogspot.com/2023/01/coe-e-publicatii-2019-2023-combaterea.html 

 • Politica UE de combatere și prevenire a traficului de ființe umane

Traficul de persoane este o infracțiune transfrontalieră, care afectează toate statele membre. Rămâne o amenințare gravă în UE, în pofida progreselor înregistrate în ultimii ani pentru combaterea acestuia. Combaterea traficului de persoane este una dintre prioritățile principale ale UE.

In acest compartiment sunt prezentate:

documente oficale privind cadrul juridic al eforturilor UE de prevenire și combatere a acestui fenomen, inclusiv Strategia UE de combatere a traficului de persoane (2021-2025), axată pe prevenirea infracționalității, aducerea traficanților în fața legii, protejarea victimelor și consolidarea capacității lor de acțiune.

Problema traficului de ființe umane în zonele de conflict armat a devenit o problemă strigentă, in condiitile războiului din Ucraina. In acest sens prezintă interes documentul Un plan comun de combatere a traficului de ființe umane pentru a aborda riscurile traficului de ființe umane și pentru a sprijini potențialele victime printre cei care fug de războiul din Ucraina

cele mai recente rapoarte , studii, resurse web care oferă o imagine de ansamblu, bazată pe fapte, a aspectelor-cheie privind traficul de persoane în UE si propun recomandari, instrumente ,

🔗Unele documente pot fi  accesate  aici 

 • Acțiuni concertate antitrafic naționale/internaționale

Republica Moldova este parte la Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane, Convenția ONU împotriva criminalității organizate transnaționale şi a Protocolului adițional privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor. De asemenea, este parte la Convenția Consiliului Europei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, Convenția Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale etc.Prevederile actelor internaționale au fost transpuse în cadrul legal național prin adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova în octombrie 2005 a Legii privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane și, ulterior, prin dezvoltarea și aprobarea actelor normative de implementare

In acest compartiment vizitatorii pot sa se familarezeze atât cu rapoarte nationale si alte publicatii, inclusiv ghiduri si teze de doctor privind evolutiile si provocarile politicilor și acțiunilor de combatere a traficului de persoane in Rep Moldova , cat si cu ultimele rapoarte, bune practici si studii ale orgamismelor internationale privind TFU ( OSCE , ONU , etc)

🔗De exemplu,

Republica Moldova 

Strategia națională de prevenire și combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2018-2023 : Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernuluinr.461 din 22 mai 2018. (accesat 25.01.2023)

343.4 / N-27 II-723504  National Strategy for Preventing and Combating Trafficking in Human Beings 2018-2023 / Organization for Security and Co-operation in Europe, Mission to Moldova . ─ 
[Chișinău] : Antitrafic Moldova, 2018. - 74 p. (accesat 25.01.2023)
Disponibil : http://www.antitrafic.gov.md/public/files/Strategy_and_Plan_antitrafic_ENG_publicat.pdf


*Actualizat iunie 2023
Raportul național de realizare a politicii de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru anul 2022/ Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane. – Chișinău , 2023. – 98 p.
Disponibil : https://www.antitrafic.gov.md/public/files/Raportul_naional_antitrafic_2023_FINAL.pdf

Acest raport constituie o analiză a datelor și tendințelor în domeniul traficului de ființe umane (TFU), precum și a acțiunilor implementate și rezultatelor obținute de către comunitatea antitrafic din Republica Moldova pe parcursul anului 2022. În calitate de surse pentru elaborarea
Raportul este structurat în capitole în conformitate cu paradigma celor 4P ai politicii – recomandată de standardele internaționale în acest domeniu (Prevenire, Protecție, Pedepsire, Parteneriat), precum și abordează modificările cadrului legal și instituțional în domeniu. Raportul conține 2 anexe care reflectă progresul implementării Planului de acțiuni pentru anii 2021-2022 privind implementarea Strategiei naționale de prevenire şi combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2018-2023 și activitatea Comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU în anul 2022
Din cuprins:  
1. Măsuri generale 1.1. Cadrul legal, de politici și de reglementare 1.2. Modificări în cadrul instituțional. Activitatea cadrului instituțional de coordonare 1.3. Dezvoltarea capacităților profesionale ale specialiștilor 1.4. Colectarea și analiza datelor statistice, cercetări 
2. Prevenire 2.1. Măsuri de prevenire a traficului de ființe umane pentru publicul larg 2.2. Măsuri de prevenire a traficului de ființe umane pentru persoanele refugiate din Ucraina
 3. Protecție 3.1. Identificarea victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane 3.2. Statistici cu privire la victimele traficului de ființe umane și traficului de copii asistate. Profilul victimei asistate 3.3. Repatrierea, reabilitarea și reintegrarea victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane 
4. Pedepsire 
5. Parteneriat 
6. Concluzii și obiective pentru următoarea perioadă

Raport național de realizare a politicii de prevenire și combatere a traficului de ființe umane 2021 / Antitrafic Moldova. – Chișinău , 2022. – 98 p.
Disponibil : http://www.antitrafic.gov.md/public/files/RAPORT_2021_AntiTFU_pt_website.pdf  (accesat 25.01.2023)

Evaluarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a traficului de ființe umane a Republicii Moldova pentru anii 2018-2023 : Raport / La Strada . - Chișinău , 2022. – 68 p.
Disponibil : http://www.antitrafic.gov.md/public/files/RO_Raport_de_evaluare__Strategie.pdf

343.4 / J-52 T-5857
JITARIUC, Vitalie  Urmărirea penală în cazurile privind traficul de ființe umane : Teză de doctorat în drept (554.03) / Jitariuc Vitalie . ─ Chișinău : [s.n.], 2021. - 271 f.
Disponibil : 

T-5764 343.4 / A-50  Алистратова, Оксана. Политика противодействия торговле людьми на примере Республики Молдова и Европейского Союза: Диссертация доктора политических наук (561.01) / Алистратова Оксана . ─ Кишинэу : [S. n.], 2021. – 194 p.

Fomina , Tatiana. Tendințe în evoluția traficului de ființe umane în Republica Moldova şi factori externi de influență : Raport analitic / Tatiana Fomina, Ana Revenco. – Chișinău : „La Strada” (Moldova), 2020. – 52 p.
Disponibil :https://lastrada.md/pic/uploaded/Tendinte%20TFU%20rom_TFU.pdf (accesat 25.01.2023)
Raportul analizează în detalii starea sistemului național anti-trafic, luând în considerare constatările și recomandările rapoartelor J/TIP, GRETA, OIM și LA STRADA, publicate în 2020. Pentru comoditatea utilizării, concluziile principale și recomandările cercetării au fost sistematizate conform direcțiilor principale de organizare a contracarării traficului de ființe umane și integrate în tabelul prezentat în partea finală a raportului dat.

343.4 / С-51 II-720499
CHEIANU-ANDREI, Diana  Vulnerabilitatea migranților la trafic de ființe umane și la exploatare, pe teritoriul Republicii Moldova / Diana Cheianu-Andrei; coord. : Tatiana Fomina ; red. : Diana Senic ; ed. : AO Centrul Internațional "La Strada" . ─ Chişinău : [s. n.] , 2020. -112 p.

*  * * 

Сampania online ,,Be safe" (Fii în siguranță) / OSCE, compania Thomson Reuters
Disponibil : www.helpforukrainians.info (accesat 26.01.2023)
Pe pagina oficială a campaniei poate fi găsită informația utilă care vine să sporească nivelul de conștientizare a riscurilor legate de traficul de persoane. Cetățenii ucraineni pot afla despre semnele directe ale traficului de ființe umane și pot solicita ajutor de la autoritățile țărilor în care s-au refugiat.

Trafficking in persons report : july 2022 / United States Department of state publication office to monitor and combat trafficking in persons. - Washington, 2022. - 624 p.
Disponibil : https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/10/20221020-2022-TIP-Report.pdf
Moldova - https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/moldova/


Global Report on Trafficking in Persons 2022. - New York : United Nations, 2022. – 166 p.
Disponibil : https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2022/GLOTiP_2022_web.pdf  
(accesat 26.01.2023)

GLOBAL REPORT ON TRAFFICKING IN PERSONS 2022 : Country profiles Eastern Europe and Central Asia. - New York : United Nations, 2022. –28 p.

Economic Shocks and Human Trafficking Risks : evidence from iom’s victims of human trafficking database / The World Bank, The International Organization for Migration. – Washington, 2022. -40 p.
Disponibil : https://publications.iom.int/books/economic-shocks-and-human-trafficking-risks-evidence-ioms-victims-human-trafficking-database

Combating trafficking in Human Beings and labour exploitation in supply chains : Guidance for OSCE Procurement. Second updated edition / OSCE. - Vienna, 2022. – 67 p.

Disponibil : https://www.osce.org/files/f/documents/3/1/536001.pdf (accesat 26.01.2023)

Применение гендерно-чувствительных подходов в борьбе с торговлей людьми. – Вена : ОБСЕ, 2021. – 64 с.
Disponibil : https://www.osce.org/files/f/documents/0/b/496468.pdf (accesat 26.01.2023)

Schlintl, Johanna. Residence Permits, International Protection and Victims of Human Trafficking:
Durable Solutions Grounded in International Law / Johanna Schlintl , Liliana Sorrentino, with the editorial and substantive contribution of Ryszard Piotrowicz. – LEFÖ, 2021. – 106 p.
Disponibil :  https://documentation.lastradainternational.org/lsidocs/3387-REST%20Report%20Residence%20Permits%20-%20International%20Protection%20and%20Victims%20of%20Human%20Trafficking%20-%20FEB%202021.pdf  (accesat 26.01.2023)

Bejinaru, Ana Maria. Traficul de ființe umane Lucrare de disertație / Ana Maria Bejinaru. – București, 2020. – 52 p.
343.4 / O-88 II-720229
OSTAVCIUC, Dinu; ODAGIU, Iurie  Metodica cercetării traficului de copii : Ghid metodic pentru ofițeri de urmărire penală / Dinu Ostavciuc, Iurie Odagiu . ─ Chişinău : Cartea militară, 2020. - 96 p.

Survey on migration and human trafficking in Ukraine, Moldova, Belarus and Georgia, 2019. – IOM un migration, 2019. – 16 p.
Disponibil :
 https://childhub.org/sites/default/files/library/attachments/iom_regional_ct_survey_2019_eng_print.pdf (accesat 26.01.2023)

Ending child labour, forced labour and human trafficking in global supply chains / International Labour Organization (ILO), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), International Organization for Migration (IOM), United Nations Children’s Fund (UNICEF). - Geneva, 2019. – 102 p.
Disponibil : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_716930.pdf


Petrosyan, Silva. Human trafficking and exploitation : manual for teachers / Silva Petrosyan, Heghine Khachatryan, Ruzanna Muradyan [et al.] . – Erevan, 2013. – 125 p.
Disponibil : https://publications.iom.int/books/human-trafficking-manual-teachers-revised-edition (eng)
https://publications.iom.int/books/human-trafficking-teachers-book-russian (rus, 2010)


FOTOUn comentariu:

 1. Bună ziua și bun venit la Spotcap Global Financial Services, Numele meu este Claudia Klein, sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ofer tot felul de servicii de creditare

  Ai mare nevoie de consolidare financiară? Ai nevoie de un împrumut pentru diverse scopuri? dacă răspunsul dvs. este da, vă voi sfătui să contactați firma mea prin | spotcapglobalservices@gmail.com | sau trimiteți un mesaj pe WhatsApp prin: +31642117819 | și aveți un împrumut în contul dvs. în 24 de ore, deoarece oferim Servicii excelente de împrumut în întreaga lume.

  Oferim tot felul de servicii de împrumut (împrumut personal, împrumut de afaceri și multe altele), oferim atât împrumuturi pe termen lung, cât și pe termen scurt și, de asemenea, puteți împrumuta până la 15 milioane de euro și acordăm împrumuturi la o dobândă mică de 3% pe an. Compania mea vă va ajuta să atingeți o varietate de obiective cu o gamă largă de produse de împrumut.

  Recunosc faptul că obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au probleme financiare și au nevoie de soluții pentru aceasta, multor oameni le este atât de dificil să obțină un împrumut de capital de la băncile locale sau alte instituții financiare din cauza rata mare a dobânzii, garanții insuficiente, raportul datorie/venit, scor scăzut de credit sau orice alte motive

  Gata cu timpii de așteptare sau vizite stresante la bancă. Serviciul nostru este disponibil 24/7 - puteți obține un împrumut și puteți finaliza tranzacțiile oricând și oriunde aveți nevoie

  Oferim servicii de împrumut de clasă mondială 24 de ore. Pentru întrebări / întrebări? - Trimite un e-mail către | spotcapglobalservices@gmail.com | sau trimiteți un mesaj pe WhatsApp prin: +31642117819 | & Primiți un răspuns imediat

  Familia, prietenii și colegii tăi nu trebuie să știe că nu dispuneți de numerar, doar scrieți-ne și veți primi un împrumut.

  Libertatea ta financiară este în mâinile tale!!

  RăspundețiȘtergere

Cautare in

Traduceti