Faceți căutări pe acest blog

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC)

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC) inaugurat la 10 mai 2011 este  o subdiviziune a Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova, situat in subordonarea administrative a Directorului General al Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova si are drept scop  promovarea valorilor si mentalitatii europene si sprijinirea procesului de integrare europeana a Moldovei.

Crearea centrelor de informare europeana este o necesitate, fiecare din ele avand drept scop atat lichidarea vidului informational privind insitutiilor europene, cat si valorile democratice promovate de aceste institutii.

UE: e- publicații - Promovarea culturii europene


Promovarea culturii europene/ Magdalena Pasikowska-Schnass; EPRS | Serviciul de Cercetare al Parlamentului European. - 2018. - 9 p.. - Politicile UE - rezultate pentru cetățeni Accesat la : 14.112018

Disponibil la ; https://www.what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/focus/focus17_ro.pdf

 Conceptul de diversitate culturală se află în centrul proiectului european. În ultimii ani s-a reînnoit interesul pentru potențialul sectorului de a promova coeziunea socială, unitatea și toleranța, pe de o parte, cu recunoașterea continuă a rolului său economic valoros, pe de altă parte. Există un angajament ferm la nivelul UE de a se asigura că cultura este integrată în toate domeniile de politici, cu un accent deosebit pe protecția patrimoniului cultural și pe diversitatea culturală, elemente esențiale ale identității și exprimării culturale. Dintr-o perspectivă economică, sectorul cultural și creativ, care oferă locuri de muncă unui număr de 8,4 milioane de persoane în Uniunea Europeană, este dinamic și are un mare potențial de creștere grație diversității și sferei sale de acțiune în favoarea libertății creative individuale. Cu toate acestea, dezvoltarea acestui potențial este împiedicată de bariere, în special diversitatea lingvistică, fragmentarea și diferitele mecanisme financiare la nivelul UE. Industria culturală și creativă a UE se confruntă, de asemenea, cu provocări generate de tehnologiile digitale și concurența la nivel mondial, în special din partea industriei audiovizuale a Statelor Unite (SUA), precum și de eforturile diplomatice ale SUA și ale Chinei de promovare a producției lor culturale.

În conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, rolul UE în contextul politicii culturale este unul de sprijin și complementar, responsabilitatea directă în domeniu fiind în mare măsură o chestiune care este de competența fiecărui stat membru. Cu toate acestea, începând cu 2014, aceste provocări au fost abordate la nivelul UE, printre altele prin consolidarea pieței unice digitale, care este vitală pentru accesul la cultură, prin circulația operelor culturale europene, prin remunerarea echitabilă a creatorilor și printr-o concurență loială. De la declanșarea crizei economice, sectorul a beneficiat, de asemenea, de fonduri suplimentare prin intermediul Fondului european pentru investiții strategice, introdus de Comisia Juncker în 2015.

După cum se indică în Comunicarea Comisiei Europene din 2017 privind rolul culturii și educației, trebuie consolidate sinergiile dintre aspectele socio-economice. Anul european al patrimoniului cultural 2018 trebuie să contribuie la procesul de reflecție și la acțiunile legate de cultura și istoria comune. Aceste aspecte sunt abordate în Noua agendă europeană pentru cultură, în timp ce noul cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027 prevede o finanțare sporită pentru cultură. Acest lucru va sprijini, de asemenea, eforturile de a îmbina competențele artistice și tehnologice, care sunt o condiție prealabilă pentru exprimarea artistică în noul mediu digital.
 
Cupins
 


Vezi de asemenea 
https://www.what-europe-does-for-me.eu/ro/portal/3/focus17

Exerciții de globalizare: Oră de dialog interactiv

Lumea se schimbă, cum ramâne cu noi? Exerciții de globalizare Oră de dialog interactiv

În contextul celei de-a 20-a ediții anuale a Săptămâniii Educației Globale (SEG),

CPESC din cadrul BNRM în cooperare cu Centrul de Resurse „Dialog-Pro” organizează un ”exercițiu de globalizare” în cadrul unei Ore de dialog interactiv cu un grup de studenți.

Tema acestei ediții este ”Lumea se schimbă, cum rămâne cu noi?” și se concentrează asupra stilului de viață durabil, referindu-se direct la Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite (SDG), care vizează eliminarea sărăciei extreme, reducerea inegalităților și combaterea amenințării cu schimbările climatice până în 2030.

Studenții vor fi invitați să reflecteze asupra activităților noastre zilnice, aspirațiile viitoare și impactul pe care îl putem avea asupra influențării schimbării.

Metodele de reflecție vor fi interactive și incitante., fiind și un apel pentru a regândi obiceiurile: cheltuim și consumăm, dar găsim și noi modalități de educație și socializare. Prin preluarea deșeurilor, poluării, emisiilor și utilizării resurselor naturale, stilul de viață durabil este esențial pentru protejarea mediului.

 Mai mult

"Lumea se schimbă, cum rămâne cu noi?": cea de-a 20-a ediție anuală a Săptămânii Educației Globale (GEW)UE: Intrări noi - Octombrie -decembrie 2018


001.8 / G-42       II-714949
Ghidul cercetătorului  / Florentin Paladi, Tatiana Bulimaga, Marian Jalencu [et al.] . ─ Chişinău : CEP USM, 2018. - 72 p. : fot.
Antetitlu : Univ. de Stat din Moldova, Inst. Cercetare și Inovare, Proiectul bilateral RO-MD ”Instrumente manageriale și inform. pentru stimularea cercetării în universiteți”
ISBN: 978-9975-142-09-0
[Accesat la 22.10.2018]
Disponibil la :http://usm.md/wp-content/uploads/Ghidul-Cercetatorului.pdfCercetarea este una dintre cele mai complexe activități specifice omului, aceastafiind generată de setea de cunoaștere, curiozitate, tendința de a descoperi și explora noul. În același timp, activitatea de cercetare este presărată cu provocări, cărora trebuie să le facem față pentru a reuși. Prezentul Ghid vine să Vă ofere suport metodic și informativ, înglobând mai multe informații şi documente utile pentru munca Dumneavoastră nobilă.

Сuprins

Cuvânt înainte
1. CODUL DE CONDUITĂ ȘI CARTA EUROPEANĂ
A CERCETĂTORULUI – PREVEDERI GENERALE (Bulimaga T., Paladi F.)
2. CARIERA DE CERCETĂTOR – PAȘI DE URMAT
2.1. Studiile de licență – inițiere în cercetarea științifică (Jalencu M.)
2.2. Studiile de masterat – următorul pas al carierei de cercetător (Jalencu M.)
2.3. Studiile de doctorat și postdoctorat – etapa de aprofundare în cercetarea științifică (Țurcanu C.)
2.4. Stagii de mobilitate: Cine, Unde, Când? (Bulimaga T.)
3. PROIECTELE DE CERCETARE – FORMĂ A ACTIVITĂȚII DE CERCETARE
3.1. Tipuri de proiecte (Spînu L., Crețu R., Gorceac L.)
3.2. Participarea la concursuri de proiecte (Spînu L., Crețu R., Gorceac L.)
3.3. Derularea proiectului (Spînu L., Crețu R., Gorceac L.)
4. RESURSE PENTRU CERCETARE
4.1. Structuri de cercetare (Spînu L., Gorceac L.)
4.2. Resurse informaționale (Musteață V.)
5. DISEMINAREA REZULTATELOR
5.1. Publicații științifice (Spînu L.)
5.2. Participare la evenimente științifice (Savva M.)
5.3. Organizare de evenimente științifice (Savva M.)
6. INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC
6.1. Invenția de serviciu (Bulimaga T.)
6.2. Proiecte de transfer tehnologic (Jalencu M.)
6.3. Incubatorul de Inovare „Inventica USM” (Jalencu M.)
6.4. Oficiul de Transfer Tehnologic al USM (Bulimaga T.)
7. CONSOLIDAREA TRIUNGHIULUI CUNOASTERII
“EDUCATIE-CERCETARE-INOVARE”: transfer de
cunoștințe obținute in propriile proiecte de cercetare
(Paladi F., Gladchi V., Cataranciuc S., Căpățâna Gh., Guțu Vl.,
Jigău Gh., Bulimaga V., Zbanț L.,Axenti E., Cazacu A., Gumenâi I.)
8. Link-uri si adrese utile …


RASFOIESTE
 338(4) / P - 37      I-1279943

PEET, John; LA GUARDIA, Anton. O Uniune nefericită  : Cum poate fi soluţionată criza monedei euro - şi a Europei / John Peet şi Anton La Guardia . ─ București : Communicare.ro, 2017. - 284 p. - (The Economist Books).

ISBN: 978-973-711-522-5

Moneda euro ar fi trebuit să creeze o legătură indestructibilă între ţările şi popoarele Europei, să se constituie într-un simbol tangibil, cotidian, al unui viitor european comun. În schimb, la instalarea crizei, slăbiciunile monedei unice au adus Uniunea Europeană în pragul destrămării.

S-au căscat falii profunde între nord şi sud, între instituţiile europene şi guvernele naţionale, între conducători şi conduşi, care au dat naştere unor la fel de profunde întrebări despre capacitatea Europei de a fi cu adevărat democratică. Încrederea în instituţiile europene şi guvernele naţionale deopotrivă păleşte, făcându-i pe radicalii eurosceptici atât din dreapta, cât şi din stânga spectrului politic să câştige teren.

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a afirmat adeseori că, „dacă moneda euro se prăbuşeşte, şi Uniunea Europeană se prăbuşeşte”. Dar, dacă vrem ca şi euro, şi Uniunea Europeană să supravieţuiască şi să prospere, liderii vor trebui să se confrunte cu câteva provocări dificile: câtă suveranitate sunt dispuşi să cedeze; cum pot împărţi povara datoriilor şi a riscurilor bancare; şi care ar trebui să fie rolul jucat de Uniunea Europeană în lumea de azi. Viitorul Europei unite va fi modelat în funcţie de aceste opţiuni dure, pe care le au de făcut conducătorii şi cetăţenii continentului.

„Autorii se bazează pe o profundă cunoaştere a mecanismelor uniunii economice şi monetare europene, a evenimentelor contemporane şi a precedentelor istorice, alcătuind un tablou însufleţit al originilor şi evoluţiei crizei din zona euro. Reiese, din concluzia lor, că Europa mai are un drum lung de parcurs pentru a restabili credibilitatea monedei unice, aflată la strâmtoare.” – FIONA HILL, Center on the United States and Europe, Brookings Institution
„Cartea de faţă reprezintă una dintre cele mai mai bune analize a suferinţelor actuale şi a perspectivelor monedei euro. Un studiu bine documentat, concis, sobru şi susţinut cu date pertinente.” – Foreign Affairs


 


009 / S -85 II-714929

Materialele conferințelor : "Științele socioumanistice și progresul tehnico-științific" : (Conferință științifică interuniversitară), 20 aprilie 2018 ; "Teoria și practica integrării europene" : (Conferință științifică studențească), 4 mai 2018 [Text tipărit] / col. red. : Mihai Braga [et al.] ; com. org. : Miha Braga [et al.] ; Universitatea Tehnică a Moldovei . ─ Chişinău : Tehnica-UTM, 2018. - 252 p. : il., fig., tab.
Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei, Departamentul Științe Socioumane. - Bibliogr. la sfârșitul art.
ISBN: 978-9975-45-547-3 
Din cuprins:
 • Analiza comparată a perspectivelor de aderare a RM la UE sau cea Euroasiatică (momentul actual);
 • Problema găgăuză între UE şi statalism, între unionism şi Federaţia Rusă;
 • Demnitatea şi libertatea – valori europene;
 •  Intimitatea este o valoare colectivă şi un drept al omului în UE;
 • Analiza comparată a unor coduri profesionale ale inginerilor din statele UE;
 • Sugestii privind formarea conceptului identitar în RM;
 • Securitatea alimentară în UE: propuneri privind aplicarea bunelor practici pentru implementare în RM;
 • Bunătatea şi omenia – valori europene;
 • Obiectivele si principiile politicii industriale comunitare
 • Rolul elitei în constituirea Uniunii Europene
 • Размышления о будущем Европейского Союза
 • Импорт вин из Молдовы в страны ЕС и  СНГ
   327(4) / E - 91    III-131431

European Integration and Disintegration [Text tipărit] : East ana West / edited by Robert Bideleux and Richard Taylor . ─ London ; New York : Routledge, 1996. - 298 p.

Europe has changed radically since 1989 and continues to change at great speed. This book deals with the principle problems and challenges confronting Europe in the aftermath of the Cold War and the collapse of European communism.
Whilst endeavouring to strike a balance between East, West, North and South, the volume is more concerned with the changing political, economic and cultural morphology of Europe, and of the relations within it, than with the formal institutional arrangements of the European Community and its successor, the European Union. There are already numerous books on the institutional development of the EU, but relatively few with a wider compass and institutional interpretations of European integration.
The book shows that the study of European integration should be taken in the round, avoiding a narrow and self-centered concern with the development of the 'lesser Europe' of the EU. It demonstrates that integration should be seen as neither an inexorable predetermined process, nor as an automatic consequence of high levels of economic interdependence, but rather as something that proceeds in fits and starts and sometimes suffers reverses
ISBN: 0-415-13740-3
ISBN: 0-415-13741-1

 


BNRM marchează Zilele Europene ale Patrimoniului 2018Anul 2018 a fost desemnat prin Decizia (UE) 2017/864 a Parlamentului  şi Consiliului European drept An European al Patrimoniului Cultural. Europa marchează la nivel: naţional, regional şi local diversitatea patrimoniului său cultural. Sărbătorite în 50 de state semnatare ale Convenției culturale europene, Zilele Europene ale Patrimoniului, sunt o inițiativă comună a Consiliului Europei și Comisiei Europene care evidențiază: diversitatea competențelor, tradițiilor, stilurilor arhitecturale și a operelor de artă locale care constituie patrimoniul european comun.
În contextul Anului European al Patrimoniului Cultural 2018 şi a Zilelor Europene ale Patrimoniului  Biblioteca Naţională a Republicii Moldova organizează în perioada 11-31 octombrie 2018  o serie de evenimente și acțiuni culturale ce se vor desfăşura cu genericul „Patrimoniul cultural: acolo unde trecutul întâlneşte viitorulˮ. Principalele obiective sunt: de a încuraja valorificarea patrimoniului cultural al Europei ca resursă comună, de a conștientiza și sensibiliza opinia publică cu privire la istoria și valorile comune, precum și de a consolida sentimentul de apartenență la un spațiu european comun. Evenimentele organizate la Biblioteca Națională au drept scop: de a spori înțelegerea unui trecut european comun, de a încuraja aprecierea valorilor tradiționale și de a inspira noi practici de conservare și educare a patrimoniului, de a descoperi istoriile oamenilor și a locurilor care au contribuit la formarea culturii și patrimoniului Europei, de a permite cetățenilor să exploreze o gamă largă de bunuri culturale prin prisma cărților, artei, muzicii. Sloganul Anului este Patrimoniul nostru: la confluența dintre trecut și viitor.
Programul include:
 1. Inaugurarea expoziției Patrimoniul cultural european va avea loc la 11 octombrie, ora 12.00, în holul din blocul central al Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova. Expoziția cuprinde cărți și documente din patrimoniul Bibliotecii Naționale: Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare;  Artă și hărți; Carte veche și rară; Literaturile lumii; Audiovideoteca care vor fi  propuse spre vizionare în perioada 11-18 octombrie 2018


.Expoziția prezintă Patrimoniul european prin diversitatea materialelor expuse și are câteva compartimente foarte bine delimitate, reflectând atât documente ale principalelor organisme europene și activitatea acestora. În premieră atenției publicului larg: se propune o colecție inedită „Hărți europene medievale: sec. XVI-XVIII”. Ele reprezintă patrimoniul naţional al Republicii Moldova prin valoarea lor istorică, simbolică, ştiinţifică şi artistică. Locul său aparte în materialele expuse îl are patrimoniul literar și arta plastică precum exponatele audiovizuale ce vin și ele să completeze această bogată expoziție, care reflectă doar o mică parte din bogăția colecțiilor bibliotecii.
Invitații la festivitatea de deschidere a expozițieii sunt reprezentanți ai organismelor europene acreditate la Chișinău, reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
2.    Masă rotundă "Patrimoniul digital național: discuţii şi colaborare" cu participarea partenerilor Programului Național "Memoria Moldovei" (5 biblioteci, 5 muzee, Agenția Națională a Arhivelor, precum și Camera Națională a Cărții din Republica Moldova). Scopul mesei rotunde este de a coagula patrimoniul național digital și de a-l expune în mod unitar în mediul online. Spațiul desfășurării:  blocul central, et. 3, of. 23, sala CPESC, orele 13. 00 -14.30.
3. La etajul 3 în blocului central al Bibliotecii Nationale, spaţiile CPESC se va desfășura expoziția de publicații: "Experiența europeană privind digitalizarea patrimoniului cultural", care va fi deschisă  în perioada 11-31 octombrie 2018, spaţiile CPESC. Expoziția va cuprinde o serie de documente oficiale și publicații ale instituțiilor UE privind Europa digitală, recomandări  și propuneri privind, digitalizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală, precum  rapoarte şi concluzii privind rolul Europeana în accesul, vizibilitatea și utilizarea patrimoniului cultural european în mediul digital.
Pe parcursul întregii perioade a Zilelor Europene ale Patrimoniului sunt preconizate excursii la Muzeul cărții, BNRM, acestea înscriindu-se perfect în palmaresul de evenimente dedicate Anului European al Patrimoniului Cultural 2018. De menționat, ca Muzeul cărții de la Biblioteca Națională a fost inaugurat recent și conține adevărate exponate ale culturii și patrimoniului documentar european. • VIDEO 
/d
https://www.moldpres.md/news/2018/10/11/18009138
http://tvrmoldova.md/…/expozitia-cu-genericul-patrimoniul-…/
https://radiochisinau.md/patrimoniului-cultural-european-pr…


 1Mai mult

Zilele Patrimoniului European 2018: Sărbătorind arta de a partaja

Cautare in

Traduceti