Faceți căutări pe acest blog

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC)

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC) inaugurat la 10 mai 2011 este  o subdiviziune a Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova, situat in subordonarea administrative a Directorului General al Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova si are drept scop  promovarea valorilor si mentalitatii europene si sprijinirea procesului de integrare europeana a Moldovei.

Crearea centrelor de informare europeana este o necesitate, fiecare din ele avand drept scop atat lichidarea vidului informational privind insitutiilor europene, cat si valorile democratice promovate de aceste institutii.

UE: e- publicații recente - Patrimoniul cultural: digitizarea, accesibilitatea online și conservarea digitală

Cultural heritage: digitisation, online accessibility and digital preservation. Consolidated Progress Report on the Implementation of Commission Recommendation (2011/711/EU) 2015-2017= Patrimoniul cultural: digitizarea, accesibilitatea online și conservarea digitală : Raportul Comisiei Europene/ Comisia Europeană. - Luxembourg, 2019. - 70 p. [Accesat 20 iunie 2019].

Disponibil  https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60045


Prezentul raport examinează și evaluează acțiunile generale și progresele realizate în Uniunea Europeană privind punerea în aplicare a recomandării (2011/711 / UE), care este unul dintre principalele instrumente politice ale UE privind digitalizarea, accesul online și conservarea digitală a materialelor de patrimoniu cultural.

Recomandarea Comisiei privind digitizarea și accesibilitatea online și conservarea digitală a materialelor culturale (2011/711 / UE), aprobată de Consiliu în mai 2012, reprezintă o piatră de hotar în politica culturală digitală. Este singurul instrument de politică la nivelul Uniunii Europene care abordează întregul ciclu de viață digital al elementelor de patrimoniu cultural pornind de la planificarea, monitorizarea și digitalizarea finanțării, până la facilitarea accesului și reutilizării online și conservarea digitală.

Recomandarea invită statele membre să-și intensifice eforturile, să pună în comun resursele și să implice sectorul privat în digitizarea materialelor culturale, pentru a spori accesibilitatea online a patrimoniului cultural european, pentru a stimula implicarea cetățenilor și a creșterii industriilor creative din Europa. Mai mult, materialul digitizat ar trebui să fie accesibil prin intermediul Europeana, platforma culturală europeană care oferă acces la o gamă largă de conținut digital din bibliotecile, arhivele și muzeele Europei.

Structura raportului este cea a recomandării și a rapoartelor anterioare consolidate de progres, împărțite în cinci capitole principale. O nouă caracteristică în acest

Raport de progres este o casetă sumară cu concluzii după fiecare secțiune importantă.

1. Digitizare: organizare și finanțare
2. Digitizare și accesibilitate online: conținut legat de domeniu public.
3. Digitizare și accesibilitate online: conținut supus copyright-ului
4. EUROPEANA
5. Prezervarea digitală


Cel de-al patrulea și cel mai mare capitol al acestui Raport de progres, constituie capitolul Europeana, care confirmă faptul că obiectivele cantitative au fost deja realizate în mare parte și că este nevoie de un accent de la obiective cantitative la managementul calității. Chiar dacă majoritatea inițiativelor pe care statele membre le utilizează pentru a încuraja instituțiile lor de patrimoniu cultural să contribuie la Europeana par să prioritizeze cantitatea față de calitate, obiectele digitale de înaltă calitate sunt importante pentru statele membre: Mai mult de o treime dintre statele membre încurajează activ instituțiile patrimoniului cultural să prezinte conținut de înaltă calitate și metadate către Europeana. Europeana a elaborat un cadru publicitar care descrie grupurile de calitate a conținutului sub patru niveluri: aprox. 15% din conținutul total al statelor membre ale UE se află în categoriile de înaltă calitate. Nivelurile 3 și 4 (scăderea datelor: August 2018).

Sprijinul statelor membre în ceea ce privește recomandarea în ansamblul său și subiectele care stau la baza acesteia rămâne largă. Statele membre consideră că recomandarea a constituit un instrument util pentru stabilirea politicilor naționale, coordonarea activităților, menținerea progreselor, creșterea gradului de conștientizare cu privire la necesitatea de acțiune și stimularea politicilor existente. Cu toate acestea, o serie de state membre au sugerat o actualizare / consolidare a anumitor domenii acoperite de recomandare, pentru a ține pasul cu evoluțiile globale în materie de reglementare, politică și tehnologică, precum și de a revizui dispozițiile privind impactul redus.

Educație pentru drepturile omului


37 / E - 25 III-133777
             
Educație pentru drepturile omului : Clasele 1-4 : Curriculum : Ghidul învățătorului / Tatiana Șova, Angela Cutasevici, Olga Neamțu, Iosif Moldovanu; Coord. : Violeta Terguță . ─ Chişinău : GUNIVAS, 2019. - 224 p. : fig., tab.[Accesat 19.06.2019]    ISBN: 978-9975-3160-6-4 

Disponibil : http://amnesty.md/wp-content/uploads/Educatie-pentru-Drepturile-Omului_Ghidul-invatatorului_cl-I-IV.pdf

Educația pentru Drepturile Omului este definită ca un proces de învățare, care are drept scop:

Să promoveze înțelegerea propriilor drepturi și a responsabilitățiloraferente;
Să dezvolte atitudinea de respect și apreciere a unicității fiecărui individ;
Să formeze competențe, care vor permite copiilor să acționezepentru promovarea și apărarea drepturilor omului

Curriculumul „Educație pentru drepturile omului” reprezintă o ofertă curriculară de disciplină opțională pentru învățământul primar, justificată din următoarele considerente:

 • Racordarea demersurilor referitoare la educația pentru drepturile omului la prevederile documentelor și angajamentelor internaționale: eclarația Universală a Drepturilor Omului (1948), Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (1950), Convenția cu privire la Drepturile opilului (1989), Declarația ONU privind educația și formarea în domeniul drepturilor omului (2002), Observațiile finale ale Comitetului pentru Drepturile copilului pentruRepublica Moldova (2009), Carta Consiliului Europei privind educația pentru cetățenie democratică și educația pentru drepturile omului (2012) etc.;
 • Solicitarea din partea copiilor, implicați în procesul de monitorizare a drepturilor omului/copilului, a unei intervenții focalizate pe studierea drepturilor omului la toate treptele de școlaritate, cu accent pe caracterul aplicativ al acesteia; Actualitatea demersului de cunoaștere, explorare și experimentarea drepturilor omului, necesar pentru dezvoltarea la elevi a comportamentului de respectare a acestora în medii și roluri sociale diferite;
 • Necesitatea familiarizării copiilor, în calitate de titulari de drepturi, cu instrumentele naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului pentru a-și revendica drepturile; Dezvoltarea la elevii claselor primare a comportamentului prosocial,inerent cetățenilor comunităților democratice, pentru a aprecia gradul de respectare a drepturilor omului și lua atitudine civică în varii contexte și roluri sociale.
Educația privind drepturile omului în școală este obligația statului. Carta Consiliului Europei privind educația pentru cetățenie democratică și educația pentru drepturile omului stipulează că educația pentru cetățenie democratică și educația pentru drepturile omului trebuie să fie integrate în curriculumul pentru educația preșcolară și pentru învățământul primar, secundar, general și profesional. De asemenea, statele membre ar trebui să continue să revizuiască și să actualizeze educația pentru cetățenie democratică și pentru drepturile omului în curriculum, pentru a-i asigura relevanța și durabilitatea. Educația pentru drepturile omului se referă la educație, formare, creșterea gradului de conștientizare, informare, practici și activități care au ca scop, prin formarea la elevi a cunoștințelor, capacităților, atitudinilor și comportamentelor, să îi pregătească și să îi încurajeze să contribuie la construirea și apărarea unei culturi universale a drepturilor omului în societate, în vederea promovării și protejării drepturilor omului și libertăților fundamentale.

Structura curriculumulUI „Educația pentru drepturile omului” include următoarele componente:
 • Argument – prezentarea scopului opționalului și a legislației specifice europene și naționale, prin care se subliniază importanța disciplinei, principiile și valorile fundamentale, precum și particularitățile acesteia;
 • Competențe cheie/transversale dezvoltate în cadrul disciplinei, corelate cu domeniile de competențe cheie;
 • Competențe specifice și conținuturi asociate acestora, care propun elemente derivate din caracteristicile educaționale ale disciplinei;
 • Valori și atitudini ce completează dimensiunea cognitivă a învățării cu cea afectiv-atitudinală, din perspectiva studierii disciplinei;
 • Baza conceptuală a disciplinei opționale EDO;
 • Administrarea disciplinei;
 • Unitățile de conținut, conținuturile, activitățile de învățare și evaluare pe clase;
 • Referințe bibliografice.UE: O nouă agendă strategică 2019-2024

O nouă agendă strategică 2019-2024=Strategic agenda for 2019-2024/ Consiliul European . - Bruxelles. -  21 iunie 2019. - 8 p.
[Accesat 21.06.2019]

În ultimii ani, lumea a devenit din ce în ce mai marcată de tulburări, complexă și supusă unor schimbări rapide. Această stare de fapt aduce cu sine atât oportunități, cât și provocări. În următorii cinci ani, UE poate să își consolideze rolul în acest mediu în schimbare și o va face. Împreună, vom fi hotărâți și orientați, fructificând valorile noastre și punctele forte ale modelului nostru. Este singurul mod eficace de a modela lumea viitoare, de a promova interesele cetățenilor, întreprinderilor și societăților noastre și de a proteja modul nostru de viață.

Prezenta agendă strategică oferă un cadru și o direcție generale pentru acest răspuns. Agenda este menită să călăuzească lucrările instituțiilor UE în următorii cinci ani. Se axează pe patru priorități principale:
 1. protejarea cetățenilor și a libertăților
 2. dezvoltarea unei baze economice solide și pline de vitalitate
 3. construirea unei Europe verzi, echitabile, sociale și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei
 4. promovarea intereselor și valorilor europene pe scena mondială.
În ultima parte, agenda stabilește modalități de transpunere în practică a respectivelor priorități.

Intrari noi - Aprilie-iunie 2019


338(478) III-133773

ROBU, Tudor; RUSU, Gheorghe. Economia Republicii Moldova - între provocări și soluții: Monografie / Tudor Robu, Gheorghe Rusu . ─ Chişinău : CEP USM, 2019ю - 227 p. : fig. color. ; tab.[Accesat 19.06.2019]
ISBN: 978-9975-142-78-6
Disponibil :  http://dspace.usm.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2003/ROBU_B5_.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Prezenta monografie este dedicată cercetării problemelor cu care se confruntă actualmente Republica Moldova în domeniul dezvoltării economice și sociale, și căutării unor soluții neordinare de ordin economic, social și politic de ieșire din situația complicate

Prezentul studiu are ca obiectiv practic identificarea celor mai semnificative bariere ce stau în calea dezvoltării economice durabile şi elaborarea soluţiilor necesare de depăşire a acestora printr-o incursiune profesională în conceptele şi teoriile economice moderne. Politicile economice elaborate ţin cont de specificul economiei naţionale şi promovează creşterea economică în condiţiile unei potenţiale integrări a economiei noastre în Uniunea Europeană.

Mecanismele necesare de creare a economiei de piaţă dezvoltată, bazată pe liberalizarea reală  economică şi proprietatea privată prevăd intervenţia politicilor monetare şi fiscale, indirecte în sistemul economic, care vor avea drept scop stimularea businessului, echilibrul indicatorilor macroeconomici şi introducerea criteriilor europene de performanţă în activitatea instituţiilor statului şi a celor din societatea civilă. Un rol important în acest proces i se alocă mediului ştiinţific şi academic, care au rolul de introducere a inovaţiilor şi perpetuarea setului de valori privind rolul şi importanţa economiei de piaţă în R.Moldova.

 • Capitolul 1 Dinamica proceselor emergente în spațiul economic
 • Сapitolul 2 Impactul crizelor asupra dezvoltării economice.
 • Capitolul 3 Caracteristica și specificul depășirii crizei și dezvoltarea social-economică în Republica Moldova
 • Capitolul 4 Gestiunea proceselor de evoluție macroeconomică a Republicii Moldova 

Capitolul 5 Perfecţionarea procesului de dezvoltare economică a Repu­blicii Moldova înglobează: analiza unor elemente caracteristice ale determină­rii şi argumentării teoretice a direcţiilor de dezvoltare a economiei Republicii Moldova; criteriile europene de dezvoltare economică; transformări conceptu­ale în societatea fără concurenţă.

Capitolul 6 Previziunea dezvoltării economice a Republicii Moldova se axează pe: analiza direcţiilor privind dezvoltarea viitorului european; renovarea UE după BREXIT; mecanismele europene de dezvoltare economică ca punct de reper pentru viitorul Republicii Moldova; semnarea Acordului de liber schimb aprofundat cu Uniunea Europeană - avantaje şi riscuri pentru economia Repu­blicii Moldova

342.7(478) / S-40

SCIUCHINA, Natalia; LISENCO, Vladlena; ZAKHARIA, Serghei. Drepturile sociale ale omului : Reglementarea juridică națională și internațională = Социальные права человека : Внутригосударственное и международно-правовое регулирование  / Natalia Sciuchina, Vladlena Lisenco, Serghei Zakharia; Trad. : Leontyeva Natalia . ─ Chişinău : [s. n.] , 2018. - 111, 134 p. (pag. opusă).
Carte - "valet" (inversă)
Bibliogr. : p. 99-111. - Referințe bibliogr. în notele de subsol
ISBN: 978-9975-3246-2-5

Publicaţia conţine rezultatele unui studiu al caracteristicilor reglementării legale şi protecţiei dreplurilor sociale ale omului la nivel naţional şi internaţional. Suni dale exemple de practică a organizaţiilor internaţionale pentru protecţia acestui grup de drepturi ale omului. Drepturile sociale suni considerate de grupuri pe haza unei anali/c juridice comparative şi a unei analize a practicii exercitării dreplurilor lor de către subiecţi (dreptul la securitate socială, dreptul la muncă, dreptul la ocrotirea sănătăţii şi îngrijirea medicală ctc).

Pentru studenţi, studenţi, profesori de şcoli de drept, precum şi orice persoană interesată de problemele de protecţie a dreplurilor omului.
334.7 / G- 42  II-716893
Ghid pentru afaceri : Surse de finanțare / Ministerul Economiei și Infrastructurii . ─ [Chişinău] : EU4Business, 2019. - 32 p. : il., tab.

334.7 / P-85 II-716891
Руководство по ведению бизнеса : Источники финансирования бизнеса / Ministerul Economiei și Infrastructurii . ─ [Кишинeв] : EU4Business, 2019. - 32 p.


355.1 / D-51  III - 133449

Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice  : Materialele Conferinţei cu participare internaţională, 1 martie 2018 / Col. red. : Igor Sofronescu [et al.] . ─ Chişinău : [S. n.], 2018. - 292 p. : fig., tab.

ISBN: 978-9975-84-082-8
Din cuprins

Sergiu PLOP, Svetlana CEBOTARI. ABORDĂRI TEORETICO-CONCEPTUALE ALE FENOMENULUI „CRIZA POLITICO-MILITARA*. UNELE CONSIDERAŢIUNI PRIORITĂŢILE CONTEMPORANE ALE SECURITĂŢII NAŢIONALE A REPU­BLICII MOLDOVA.
 • Antoniu MARTIN.IDEOLOGIE ŞI GEOPOLITICĂ ÎN ULTIMELE DECENII. CAZUL SUA.
 • Olcg BONTEA. PERSOANELE PROTEJATE DE DREPTUL INTERNAŢIONAL UMANITAR ÎN CADRUL CONFLICTELOR ARMATE.
 • Alina NICA, Sergiu CORNEA.COOPERAREA REPUBLICII MOLDOVA CU UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI NATO, ASPECTE MILITARE ŞI DE SECURITATE
 • Sergiu PLOŞNIŢĂ, StanislavCOVALSCHI. BAZA ECONOMICĂ, FACTOR DETERMINANT A SECURITĂŢII STATULUI 
 • Larisa PLOP, CristiUna LEFTER.POLITICA DE MEDIU ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ —CONŢINUT, PROVOCĂRI ŞI INSTRUMENTE DE IMPLEMENTARE.
341.1 / O - 86    II-717229

OSMOCHESCU, Nicolae; ŞIMAN, Augustina. Impactul organizațiilor internaționale asupra dezvoltării dreptului internațional contemporan  / Osmochescu Nicolae, Șiman Augustina . ─ Chişinău : [S. n. ], 2019. - 296 p. : tab.
Bibliogr. : p. 195-211 ; Referințe bibliogr. în subsol
ISBN: 978-9975-3278-7-9

în prezenta lucrare ştiinţifică scopul primordial constă în elucidarea şi analizarea impactului organizaţiilor internaţionale asupra dezvoltării dreptului internaţional contemporan şi evoluţiile înregistrate în acest sens prin prisma jurisprudenţei internaţionale, a actelor adoptate de organizaţii internaţionale şi prin intermediul lucrărilor Comisiei de Drept Internaţional.


327 (478) / F - 52   II-716831

FILIP, Corneliu. Republica Moldova - prizonieră a geopoliticii? între Bruxelles și Moscova / Corneliu Filip . Botoşani : Agata, 2018. - 428 p. : portr
ISBN: 978-606-692-030-8

Republica Moldova esle unul din statele noi pe harta geopolitică a Europei, slat desprins din acel colos transcontincnial, geopolitic şi ideologic numii Uniunea Sovietică. După destrămarea URSS în 1991. când şi-a proclamat independenţa. Republica Moldova a ajuns într-o poziţie geopolitică şi mai dificilă. Adică este situată la frontierele altor două Uniuni geopolilice şi militare care îşi dispută influenta pe continent = Uniunea Europeană şi Uniunea Vamală Euro-Asiatică
Volumul de faţă (de aceea astfel intitulat: REPUBLICA MOLDOVA – prizonieră a Geopoliticii?), îşi propune să surprindă şi să analizeze tocmai evoluţiile de până acum, iar prin includerea punctelor de vedere ale reprezentanţilor partidelor politice parlamentare, dar şi a celor nou apărute, să prezinte cum se conturează, în viziunea lor, opţiunile viitoare în plan extern ale Republicii Moldova.


343.5 / I - 56 III-133317

GHERVAS, Maria; GORNEA, Mariana; MAXIM, Irina. Implementarea legislației cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie : Suport de curs / Maria Ghervaș, Mariana Gornea, Irina Maxim [et al.]; Coord. ediției : Diana Scobioală, Alexandra Nica . ─ Chişinău : [S. n.], 2018. - 144 p. - Bibliogr. : p. 140-143 și în notele de subsol

ISBN: 978-9975-87-435-9[
[Accesat la 29 mai 2019]
Disponibil : https://www.inj.md/sites/default/files/CDF%20INJ%20Suport%20de%20curs%20Implementarea%20Legislatiei_site%20%281%29.pdf

Pentru a realiza politicile de combatere a oricărui tip de violență, inclusiv față de femei, a fost elaborat acest suport de curs – necesar profesioniștilor în domeniul dreptului responsabili de aplicarea legislației anti-violență și protecția drepturilor fundamentale ale omului. 

Volumul va contribui la sporirea înțelegerii judecătorilor și procurorilor a cauzelor fundamentale ale violenței, a legăturii dintre violența în familie și egalitatea de gen pentru o abordare complexă a fenomenului violenței în familie și la cunoașterea aprofundată a standardelor internaționale și a practicii judiciare europene pe segmentul prevenirii și combaterii violenței în familie. 

Volumul a fost elaborat de Centrul de Drept al Femeilor în parteneriat cu Institutul Național al Justiției în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de răspuns la cazurile de violență în familie a Procuraturii și a Sistemului Judiciar din Republica Moldova”, cu sprijinul financiar oferit de Ambasada SUA în Republica Moldova 

Suportul de curs a fost elaborat în scopul consolidării capacității de răspuns, la cazurile de violență, a procuraturii și sistemului judiciar din Republica Moldova de către autorii Maria Ghervas, judecător, Curtea Supremă de Justiție, Mariana Gornea, procuror, Procuratura Generală, Irina Maxim, judecător, Judecătoria sect. Centru, mun. Chișinău, și Olga Pisarenco, avocat, doctor în drept, și coordonatorii ediției Diana Scobioală, doctor habilitat în drept, Director al INJ, și Alexandra Nica, magistru în drept, șefa Direcției instruire și cercetare a INJ.
323.1 / C -73     IV - 601103

Compilation of the lectures on the topic "Participation of Minorities in Public Life" [Text tipărit] / ed. : Alexander Osipov, Hanna Vasilevich ; European Centre for Minority Issues . ─ Flensburg : ECMI, 2017. - 78 p. : il., tab.Bibliogr. : p. 75-76 și în notele de subsol

Disponibil :
https://www.ecmi.de/uploads/tx_lfpubdb/ECMI_Handbook_Compilation_of_Lectures_Participation_of_Minorities_in_Public_Life.pdf


The presented collection, though it encompasses the main aspects and problems related to the integration and participation of minorities, cannot be regarded as a wholly comprehensive reference on the topic as minority issues are too internationally varied and complex for any one such publication to offer universal guidance. Nonetheless, this publication gives clear guidance in a theoretical and practical respect and serves as a solid introduction to a complex thematic subject for those who are directly involved or interested in ethnic issues, particularly concerning the Eastern borderland of the European Union. As such, the purpose of this Handbook is to provide an provide an informed and balanced perspective on the most common mechanisms for the effective participation of national minorities to public life on the ways in which national governments across Europe have found an answer to the question of how national minorities residing on their territory can best participate to public life. We will do this by taking a combined approach, whereby we will first provide an overview of the relevant international legislation, followed by a discussion of some of the concepts related to participation, and then by an analysis of the most common ways of practical realization of the right to participation in public life of national minorities.


327(470)/ R - 82        II-716874

ROTARU, Vasile. Between integration and intervention Russia and the European "Near Abroad" after 2009  / Vasile Rotaru . ─ Bucharest : Military Publishing House, 2016 - 251 p. ISBN: 978-973-32-1007-8

Revenirea lui Vladimir Putin la Kremlin a marcat orientarea Rusiei către o politică mai asertivă în spațiul ex-Sovietic. (Re-)integrarea economică a fost declarată o prioritate a Moscovei, iar abaterile vecinilor de la interesele strategice ale Kremlinului au fost dur sacționate. În contextul lansării Uniunii Eurasiatice și a crizei din Ucraina, lucrarea de față analizează politica Rusiei în spațiul ex-sovietic, încercând să problematizeze motivele anexări Crimeii, implicării Moscovei în războiul din Donbas și a promovării Uniunii Economice Eurasiatice.

631.1 / K -57  I-716826
KLOSS, Mathias. Factor productivity in EU agriculture : A microeconometric perspective / Mathias Kloss; Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO) . ─ Halle (Saale) : IAMO, 2017. - 163 p. : tab., scheme. - (Studies on the Agricultural and Food Sector in Transition Economies ; 89).
Bibliogr. : p. 103-113

ISBN: 978-3-95992-054-4
ISSN 1436-221X
[Accesat la 4.06.2019]
Disponibil la: https://www.iamo.de/fileadmin/documents/sr_vol89.pdf
504.4 / C - 88   III-133533 

Creating a System of Innovative Transboundary Monitoring of the Transformations of the Black Sea River Ecosystems under the Impact of Hydropower Development and Climate Change. Hydroeconex  / European Union . ─ Chişinău : Eco-TIRAS, 2019 . - 32 p. : fig. - (Common borders. Common solutions.). 
[Accesat la 4.06.2019]

ISBN: 978-9975-9611-7-2 504.4 / C - 58 III-133531 

Создание системы инновационного трансграничного мониторинга трансформации экосистем рек Черноморского бассейна под воздействием развития гидроэнергетики и изменения климата. Проект Hydroeconex: / Европейский Союз . ─ Chişinău : Eco-TIRAS, 2019. -  36 p. : fig. - (Common borders. Common solutions.). 

[Accesat la 4.06.2019]
Disponibil la: http://www.eco-tiras.org/docs/brosura_eng+cop.pdf 

ISBN: 978-9975-9611-9-6

Настоящая брошюра представляет проект «Создание системы инновационного трансграничного мониторинга трансформации экосистем рек Черноморского бассейна под воздействием гидроэнергетики и изменения климата» (Акроним – HydroEcoNex). 
Этот проект реализуется под эгидой «Совместной Операционной Программы Черноморского бассейна 2014-2020» (Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020), в дальнейшем Программа, являющейся одной из четырех морских программ, учрежденных в рамках Европейского инструмента добрососедства (European Neighborhood Instrument, ENI) − основного програмного документа поддержки трансграничного сотрудничества Европейским Союзом (EC). Такое сотрудничество на внешних границах EС является ключевым приоритетом в Европейской политике добрососедства (European Neighborhood Policy), внося свой вклад в общую цель прогресса в достижении общего процветания и добрососедства между государствами-членами ЕС и их соседями. Нынешняя Программа базируется на предыдущем сотрудничестве в рамках аналогичной Программы Черноморского бассейна 2007-2013 годов и учитывает все уроки, извлеченные из его опыта, а также из соответствующих обзоров и оценок.

351/354 / R - 74 III-133517 
Rolul instituțiilor democratice în asigurarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului : Materiale ale mesei rotunde dedicate Zilei internaționale a drepturilor omului, 6 decembrie 2018 / com. org. : Oleg Balan [et al.] . ─ Chişinău : AAP, 2019. - 289 p.
ISBN: 978-9975-3240-3-8

Din cuprins:
 • Ludmila GUŞTIUC. Experienţa statelor-membre ale Uniunii Europene în domeniul politicii de dezvoltare re­gională.
 • Virginia ZAHARIA, Ala LUCAImportanţa precedentului judiciar şi impactul jurisprudenţei Curţii Europene pentru drepturile omului prin prisma activităţii judiciare
 • Alexandru ŢÂRNA. Mecanisme de protecţie juridică a vieţii private şi a datelor cu caracter personal în spaţiul internet
 • Florentina DRAGANPersoana fizică - subiect de drept în domeniul informaţional
 • Natalia BACALUReflecţii vizavi de instituţia administratorului societăţii comerciale din Marea Britanie:idei pentru legiuitorul din Republica Moldova
 • Cristina BANCU Aspecte teoretice şi practice privind soluţionarea litigiilor de insolvabilitate cu element de extraneitate în Republica Moldova şi alte state
 • NataliaTÎLTU. Apărarea drepturilor economice ale persoanelor prin supraveghere bancară eficientă:  reglementări şi practici din Uniunea Europeană pentru legiuitorul naţional
 • Eugen TROCIN Aspecte teoretico-practice cu privire la soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil prin prisma jurisprudenţei CEDO
 • Andrian MIGALCO. Supravegherea bancară din Uniunea Europeană: elemente constitutive şi soluţii pentru reforma bancară din Republica Moldova
 • Sulaiman MAHMOUD Constituirea cadrului legislativ şi instituţional necesar combaterii şi prevenirii corupţiei şi protecţionismului în România.

347.8 / C - 66     II-717099

Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova : Cod nr. 174 din 08.11.2018 : Publicat : 12.12.2018 în Monitorul Oficial nr. 462-466, art. nr. 766 . ─ [Chişinău] : [s. n.] , [2019]
96 p.
Publicație tipărită cu suportul proiectului Consiliului Europei „Îmbunătățirea practicilor electorale în Republica Moldova”

Confirmînd adeziunea Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene privind libertatea de exprimare și accesul la serviciile media audiovizuale, în temeiul art. 66 lit. d), art. 72 alin. (3) lit. r), art. 126 alin. (2) lit. a) și b) și art. 132 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova,
Parlamentul adoptă prezentul cod.
Prezentul cod transpune Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 95 din 15 aprilie 2010.


341.2 / M-43  I-716954

Международные акты о правах человека : Сборник / Авт.- сост. : Георге Костаки, Сергей Захария, Андрей Боршевский . Комрат : Institutul pentru Democraţie, 2018. - 328 p.

ISBN: 978-9975-3000-3-2

Din cuprins:
 • КОНВЕНЦИЯ ПРОТИВ ПЫТОК И ДРУГИХ ЖЕСТОКИХ. БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ.
 • КОНВЕНЦИЯ О ДИСКРИМИНАЦИИ В ОБЛАСТИ ТРУДА И ЗАНЯТИЙ.
 • КОНВЕНЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СВОБОДЫ АССОЦИАЦИЙ И ЗАЩИТЫ ПРАВА НА ОРГАНИЗАЦИЮ.
 • КОНВЕНЦИЯ О РАВНОМ ОБРАЩЕНИИ II РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ДЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН: ТРУДЯЩИЕСЯ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ
 • КОНВЕНЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНЦИПОВ ПРАВА НА ОБЪЕДИНЕНИЕ В ПРОФСОЮЗЫ II НА ВЕДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
 • КОНВЕНЦИЯ ОБ ОХРАНЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.
 • КОНВЕНЦИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ.
 • ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА II ОСНОВНЫХ СВОБОД.
 • ПРОТОКОЛ № I К КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД
 • ПРОТОКОЛ № 4 К КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПРАВ II СВОБОД ПОМИМО ТЕХ. КОТОРЫЕ! УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ В КОНЦЕПЦИЮ И ПЕРВЫЙ ПРОТОКОЛ К НЕЙ.
 • ПРОТОКОЛ № 13 К ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД ОТНОСИТЕЛЬНО ОТМЕНЫ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ..
 • ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ХАРТИЯ.
 • РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ О ЗАЩИТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ 

UE: Normele privind drepturile de autor adaptate la era digitală


Noile norme privind drepturile de autor vor îmbunătăți conservarea și disponibilitatea patrimoniului cultural


Noile norme privind drepturile de autor vor permite bibliotecilor și altor instituții de patrimoniu cultural, cum ar fi arhivele, bibliotecile sau muzeele, să realizeze copii ale patrimoniului cultural al UE protejat prin drepturi de autor și drepturi conexe, în încercarea de a-l conserva utilizând tehnici digitale moderne.

De asemenea, acestea vor facilita încheierea, de către instituțiile de patrimoniu cultural, a unor contracte de licență cu societățile de gestiune colectivă (care să acopere toate operele din colecțiile lor aflate în afara circuitului comercial). Acest lucru va facilita în mod semnificativ utilizarea operelor care nu mai sunt disponibile în circuitul comercial, asigurând, în același timp, protecția deplină a drepturilor titularilor de drepturi. Instituțiile de patrimoniu cultural vor putea astfel să digitalizeze și să pună la dispoziție colecțiile lor de opere aflate în afara circuitului comercial, în beneficiul culturii europene și al tuturor cetățenilor

Acest mecanism este completat, în textul convenit la nivel politic, printr-o excepție care se va aplica în cazuri specifice în care nu există niciun organism de gestiune colectivă care să poată elibera licențe instituțiilor de patrimoniu cultural pentru utilizarea operelor aflate în afara circuitului comercial.


Directiva  UE  privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală


Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE (Text cu relevanță pentru SEE.)//Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  L 130 - 17.5.2019 -  p. 92–125  [Accesat 1.06.2019]

TITLUL II - MĂSURI PENTRU ADAPTAREA EXCEPȚIILOR ȘI A LIMITĂRILOR LA MEDIUL DIGITAL ȘI LA CEL TRANSFRONTALIER
TITLUL III - MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PRACTICILOR DE ACORDARE A LICENȚELOR ȘI PENTRU LĂRGIREA ACCESULUI LA CONȚINUT
CAPITOLUL 1 - Operele și alte obiecte protejate aflate în afara circuitului comercial
CAPITOLUL 2 - Măsuri de facilitare a acordării de licențe colective
CAPITOLUL 3 - Accesarea și disponibilitatea operelor audiovizuale pe platformele de video la cerere
CAPITOLUL 4 - Operele de artă vizuală în domeniul public
TITLUL IV - MĂSURI DE ASIGURARE A UNEI PIEȚE PERFORMANTE A DREPTULUI DE AUTOR
CAPITOLUL 1 - Drepturile referitoare la publicații
CAPITOLUL 2 - Anumite utilizări ale conținutului protejat de către serviciile online
CAPITOLUL 3 - Remunerația echitabilă în contractele de exploatare ale autorilor și ale artiștilor interpreți sau executanți
TITLUL V - DISPOZIȚII FINALE

Prezenta directivă stabilește norme care vizează armonizarea într-o mai mare măsură a dreptului UE  în materia dreptului de autor și drepturilor conexe în cadrul pieței interne, ținând seama în special de utilizările digitale și transfrontaliere ale conținuturilor protejate. De asemenea, norme privind excepții și limitări ale dreptului de autor și a drepturilor conexe și privind facilitarea licențelor, precum și norme care vizează asigurarea unei piețe performante pentru exploatarea operelor și a altor obiecte protejate.

Directiva urmărește să creeze un cadru cuprinzător care să permită materialelor protejate prin drepturi de autor, titularilor drepturilor de autor, editorilor, furnizorilor și utilizatorilor să beneficieze de norme mai clare, adaptate erei digitale.

Pentru a atinge acest scop, Directiva privind drepturile de autor se concentrează asupra a trei obiective principale:
 1. oferirea unor oportunități mai ample de utilizare a materialelor protejate prin drepturi de autor în scopuri legate de educație, cercetare și conservarea patrimoniului cultural: excepțiile care permit aceste utilizări au fost modernizate și adaptate la evoluțiile tehnologice, astfel încât să se permită utilizarea online și transfrontalieră a acestui conținut;
 2. sporirea accesului transfrontalier și online al cetățenilor la conținutul protejat prin drepturi de autor: directiva va contribui la o mai largă disponibilitate a operelor audiovizuale pe platformele care oferă materiale video la cerere, va facilita digitalizarea și difuzarea operelor aflate în afara circuitului comercial și va garanta faptul că toți utilizatorii pot difuza online, în deplină securitate juridică, copii ale operelor de artă aflate în domeniul public;
 3. elaborarea unor norme mai echitabile care să asigure o funcționare mai bună a pieței drepturilor de autor și să stimuleze crearea de conținut de înaltă calitate: un nou drept pentru editorii de presă legat de utilizarea conținutului lor de către furnizorii de servicii online, consolidarea poziției titularilor de drepturi, permițându-le să negocieze și să obțină o remunerare corespunzătoare pentru exploatarea online a conținutului lor de către platformele care oferă conținut încărcat de utilizatori, precum și reguli în materie de transparență legate de remunerarea autorilor și a artiștilor interpreți sau executanți.
Principala reglementare stabilește măsurile pentru adaptarea excepțiilor și a limitărilor la mediul digital și la cel transfontalier.

Directiva stabilește obligația statelor membre de a-și armoniza legislația conform normelor UE cu privire la:

– Extragerea textului și a datelor în scopuri de cercetare științifică;
– Excepția sau limitarea în cazul extragerii textului și a datelor;
– Utilizarea operelor și a altor obiecte protejate în activități didactice digitale și transfrontaliere;
– Conservarea patrimoniului cultural.

Statele membre urmează să prevadă că un organism de gestiune colectivă, în conformitate cu mandatele sale din partea titularilor de drepturi, poate încheia o licență neexclusivă pentru scopuri necomerciale cu o instituție de conservare a patrimoniului cultural pentru reproducerea, distribuirea, comunicarea publică sau punerea la dispoziția publicului a operelor sau altor obiecte protejate aflate în afara circuitului comercial care sunt prezente în colecția permanentă a instituției, chiar dacă nu toți titularii de drepturi vizați de licență au mandatat organismul de gestiune colectivă, cu condiția ca:
(a) organismul de gestiune colectivă să fie, pe baza mandatelor sale, suficient de reprezentativ în privința titularilor de drepturi pentru categoria relevantă de opere sau alte obiecte protejate și în privința drepturilor care fac obiectul licenței; și
(b) tuturor titularilor de drepturi să li se garanteze egalitate de tratament în ceea ce privește condițiile licenței.

Tot noua Directiva prevede necesitatea adoptării unor măsuri de asigurare a unei piețe performante a dreptului de autor, ceea ce include: drepturile referitoare la publicații; anumite utilizări ale conținutului protejat de către serviciile online; remunerația echitabilă în contractele de exploatare ale autorilor și ale artiștilor interpreți sau executanți.

MAI MULT

VIDEO

<

UE: e-publicatii - Cadrul de acțiune european pentru patrimoniul cultural

Cadrul de acțiune european pentru patrimoniul cultural. - Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2019. - 66 p. [Accesat 18.06.2019]

Disponibil : https://publications.europa.eu/s/maUJ

Patrimoniul cultural este un bun al tuturor transmis de generațiile anterioare ca moștenire pentru generațiile viitoare. Anul european al patrimoniului cultural 2018 a avut ca scop sărbătorirea patrimoniului cultural ca resursă comună, sensibilizând opinia publică cu privire la istoria și la valorile comune și consolidând sentimentul de apartenență la un spațiu european cultural și politic comun. Acesta a generat un impuls pentru a plasa patrimoniul cultural pe un loc mai important pe agenda UE, printr-o abordare integrată. 

Cu ocazia summitului liderilor de la Göteborg, dinnoiembrie 2017, șefii de stat și de guvern și-au confirmat angajamentul față de o Uniune care își conservă patrimoniul cultural și promovează diversitatea culturală. În decembrie 2017, Consiliul European a subliniat faptul că Anul european al patrimoniului cultural reprezintă o ocazie esențială de a-i sensibiliza pe cetățeni cu privire la importanța socială și economică a culturii și a patrimoniului. 

Cadrul de acțiune european pentru patrimoniul cultural, anunțat în cadrul noii Agende europene pentru cultură, răspunde invitației liderilor europeni și părților interesate din domeniul culturii. 

Acesta are la bază rezultatele Anului european al patrimoniului cultural și asigură perpetuarea acestuia prin dezvoltarea altor acțiuni concrete. Cadrul de acțiune promovează și pune în practică o acțiune integrată și participativă în ceea ce privește patrimoniul cultural și contribuie la integrarea patrimoniului cultural în politicile UE. Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European sprijină această abordare.

Cautare in

Traduceti