Faceți căutări pe acest blog

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC)

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC) inaugurat la 10 mai 2011 este  o subdiviziune a Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova, situat in subordonarea administrative a Directorului General al Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova si are drept scop  promovarea valorilor si mentalitatii europene si sprijinirea procesului de integrare europeana a Moldovei.

Crearea centrelor de informare europeana este o necesitate, fiecare din ele avand drept scop atat lichidarea vidului informational privind insitutiilor europene, cat si valorile democratice promovate de aceste institutii.

Achiziții recente - Relațiile economice moldo-române (1990-2010)

 339.9 / C-30 III-140171


CASTRAVEŢ, Lucia. Relațiile economice moldo-române : Monografie (1990-2010) : Experiențe si oportunități / Lucia Castraveț; Academia Română. Institutul Național de Cercetări Economice "Costin C. Kirițescu" . ─ București : Editura Centrului de Cercetări Economice "Costin C. Kirițescu", 2022. - 243 p. : tab. - (Sed vitae discimus).
Anexe : p. 175-243.
Bibliogr. : p. 163-174 (149 tit.)
ISBN: 978-973-159-280-0

Studiul  tinteşte relaţiile economice dintre Republica Moldova și România, privite prin prisma integrării în UE, materie care, de altfel, rămâne relativ puţin explorată în literatura economică de specialitate. 

Lucrarea este corespunzător structurată, desfăşurânduse pe 2 părţi, cu segmentare pe 3 capitole, care se succed într-o logică potrivită, urmărind consecvent direcţia generală de cercetare. 

Fiecare dintre cele două părți ale investigației oferă un conținut bogat de idei, analize judicioase ale problemelor de teorie și realitate economică și informații statistice subordonate înțelegerii incidentelor relațiilor dintre cele două tari. 

Totodată, se urmărește prezentarea impactului relațiilor dintre Republica Moldova și România asupra evoluției economice a acestor state. Problema abordată rămâne o preocupare pentru Republica Moldova. Evidențierea reușitelor, dar și a insucceselor sale, poate fi oportună în strategia de aderare la Uniunea Europeană.

Cuprins

PARTEA I EVOLUȚIA RELATIILOR ECONOMICE MOLDO-ROMÂNE.
CAPITOLUL 1. PREMISELE OBIECTIVE ALE DEZVOLTĂRII RELATIILOR ECONOMICE ACTUALE MOLDO-ROMÂNE.
1.1. Aspecte generale privind evoluţia economică a Basarabiei în cadrul economiei României.
1.2.Actualitatea amplificării şi eficientizării colaborării economice dintre Republica Moldova şi România.
CAPITOLUL 2. RELAȚIILE ECONOMICE DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI ROMÂNIA ÎN PERIOADA DE DUPĂ 1989.
2.1. Reformarea cadrului normativ-juridic de colaborare multilaterală între cele două entități statale .
2.2. Evolutia comparativă a economiilor Republicii Moldova şi României în ultimele două decenii.
2.3. Analiza în dinamică a relaţiilor comerciale dintre Republica Moldova şi România.
2.4. Experiente de dezvoltare a altor forme de colaborare socioeconomică moldo-română.
PARTEA A II-A PERSPECTIVE DE COOPERARE 
CAPITOLUL 3. DIRECȚIILE DE APROFUNDA A RELATIILOR MOLDO-ROMÂNE ÎN CONDIȚIILE INTEGRĂRII ÎN EU.
3.1 Republica Moldova: de la microintegrare transfrontalieră spre macrointegrare europeană.
3.2. Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană - direcţie strategică în dezvoltarea relatiilor socioeconomice moldo-române.

Segmente de conținut inovative:

 • Generalizarea premiselor obiective ale dezvoltării relațiilor economice actuale moldo-române, inclusiv fundament ipotezei că, prin nivelul dezvoltării socioeconomice înregistrat perioada interbelică, Basarabia s-a integrat reuşit în cadrul economiei României.
 • Identificarea nivelurilor de dezvoltare socioeconomică a Republicii Moldova (de după adoptarea Declarației de suveranitate din 23 iunie 1990) și României (de după Revoluția din decembrie 1989), precum şi elucidarea/clarificarea considerentelor și cauzelor majore în cazul sporirii decalajului cantitativ și calitativ de progres sau dezvoltare dintre entitățile respective, în baza analizei comparative a economiilor acestor state.
 • Investigarea procesului de (pre)aderare a României la Uniunea Europeană, prin scoaterea în evidentă a mecanismelor de derulare a principalelor prevederi ale Tratatului de aderare (unde se includ acquis-ul comunitar la cele 31 de capitole), inclusiv a procedurilor de derulare a negocierilor în cadrul fiecărui capitol, precum şi impactul aderării pentru domeniile negociate, reliefând, în acest fel, actualitatea procesului în general și pentru Republica Moldova în special.
 •  Sistematizarea şi evaluarea cadrului normativ-juridic bilateral reformat (care cuprinde peste 125 de tratate/acorduri bipartite semnate în perioada 1990-2010), consolidat ca bază a colaborării multilaterale între Republica Moldova si România, precum relevarea/remarcarea cauzelor de influentă stimulatoare scaz a bazei normativ-juridice asupra dezvoltării colaborării e mice pe multiple planuri. 
 • Cercetarea principalelor forme de colaborare socioeconomica moldo-română din perioada 1990-2009/2010, având ca baza economică prioritățile politicilor externe ale părților, precum si identificarea oportunităților majore privind facilitarea și eficientizarea colaborării dintre aceste state, ținând seama că, în perioada analizată, se constată lipsa unor studii complexe în acest domeniu 
 • Evidențierea unor probleme de ordin legislativ, socioeconomic etc., apărute în procesul dezvoltării relațiilor de cooperare transfrontalieră, a zonelor limitrofe eligibile din România şi Republica Moldova prin intermediul celor trei euroregiuni Siret-Prut-Nistru, Prutul de Sus şi Dunărea de Jos şi al programelor de cooperare cu finanțare europeană, precum şi argumentarea măsurilor privind activizarea şi sporirea eficacității colaborării transfrontaliere dintre aceste entități.
 • Elaborarea unor propuneri în vederea accelerării procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în contextul unui program de acțiuni comune de colaborare în diverse domenii, şi estimarea consecințelor posibile, începând chiar cu perioada de preaderare.
 VEZI de asemenea  tinyurl.com/5xc8v7fc


Expoziția “Solidari cu Ucraina”


Zilele Europei 2022 la BNRM"Ziua Europei aniversează semnarea „Declarației Schuman” la 9 mai 1950. Un plan ambițios de asigurare a păcii pe termen lung în Europa postbelică, care este considerat începutul a ceea ce reprezintă acum Uniunea Europeană. Importanța eforturilor pentru pace în Europa este cu atât mai evidentă acum, când subliniem unitatea și solidaritatea noastră cu Ucraina.   Pagina UE Ziua Europei 2022 https://europeday.europa.eu

Expozitia cu genericul “Solidari cu Ucraina” abordează tema solidarității organismelor europene, a Uniunii Europene și a Consiliului Europei în contextul crizei din Ucraina, combaterea acțiunilor de agresiune militară în țara aflată în vecinătatea estică a UE, asistența UE acordată Ucrainei și Republicii Moldova, cea din urmă fiind implicată în susținerea și primirea refugiaților, precum și evoluția procesului de integrare europeană a Ucrainei și a Republicii Moldova. 


Expoziția cuprinde diverse fișe informative, resurse și documente ce pot fi consultate prin scanarea QR-codurilor afișate pe respectivele publicații

Expoziția este structurată în felul următor:

Compartimentul "Unitate și solidaritate: abordarea europeană pentru criza din Ucraina" reflectă  resurse informaționale ale organismelor europene privind modul în care UE și Consiliul Europei susțin Ucraina: informații privind asistența financiară, măsuri și sancțiuni, combaterea dezinformării, informații practice pentru refugiați, etc. Marea majoritate a acestor resurse le puteți accesa pe blogul dosare tematice al CPESC http://cpescmd2.blogspot.com/2022/03/impreuna-pentru-ucraina-ue-si-coe.html

Compartimentul "Reflecții europene privind răspunsul UE la agresiunea militară rusă în Ucraina" reflectă ultimele analize, publicații și comentarii recente ale multor think tank-uri internaționale despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei, implicațiile acestuia pentru cele două țări, pentru Europa și pentru întreaga lume. Măsurile de sancțiune aplicate Rusiei, activarea mecanismului de protecție civilă a UE, sprijinul efectiv acordat Ucrainei de către instituțiile europene reprezentative, dar și de statele membre și multe alte aspecte sunt reflectate în publicațiile prezentate.

Compartimentul "Ucraina și Republica Moldova: împreună pentru un viitor european pașnic, democratic și prosper" conține o serie de publicații și fișe informative privind cooperarea dintre UE și aceste țări vecine pe dimensiunea progresului implementării Acordului de Asociere și evoluția procesului de integrare europeană a Ucrainei și Republicii Moldova (în mod special, dialogul accelerat privind posibilitatea acordării statutului de țară candidată la UE, Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei).


(Cu mai multe informații privind consolidarea asocierii politice și aprofundarea integrării economice a Ucrainei și Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, puteți de asemenea, să Vă familiarizați cu expoziția BNRM “Republica Moldova – Ucraina: 30 de ani de relații diplomatice “ https://tinyurl.com/ywa9za4y, prin compartimentele "𝐶𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑒 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑢𝑛𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎̆𝑟𝑖𝑖 𝑒𝑢𝑟o𝑝𝑒𝑛𝑒"și "𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑐𝑢 𝑈𝐸". Aceste compartimente conțin o serie de publicații privind cooperarea dintre UE și aceste țări vecine pe dimensiunea progresului implementării Acordului de Asociere, preluării reciproce a bunelor practici și procesului de apropiere dintre Ucraina și UE). 

Pe parcursul perioadei de desfășurare a expoziției, conținutul acesteia va fi actualizat și completat cu materiale / resurse noi în permanență, în măsura în care vor apărea și deveni disponibile și alte informații.

Perioada de expunere a expoziției  8 mai – 8 august 2022, spațiul expozițional CPESC, etajul 3, blocul central (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”)

Cu același generic “Solidari cu Ucraina”, pe parcursul lunii mai în cadrul Zilelor Europei 2022 se preconizează organizarea mai multor acțiuni pentru refugiații din Ucraina: excursii, activități interactive (ateliere, jocuri, etc.) care vor fi desfășurate atât în spațiul special amenajat pentru familiile refugiaților, cât și în spațiile diferitor subdiviziuni ale BNRM (Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare, Muzeul Cărții, Secția Arte și hărți, , etc.)

 

Vezi de asemenea

Zilele Europei 2022 la BNRM https://cpescmdlib.blogspot.com/2022/05/blog-post.html

Expoziția "Acces la titluri recente ale Consiliului Europei" https://tinyurl.com/ym87w25xCoE: e-publicații recente - Era digitală? De asemenea, este și epoca mea! - Educația mediatică și informațională: o cheie pentru asigurarea drepturilor seniorilor de a participa în era digitală (2022)

 

Hermans. An. The digital era? Also my era! - Media and information literacy: a key to ensure seniors' rights to participate in the digital era[Electronic resource]/ An Hermans; Information Society Department DG(2022)3 . - Strasbourg: Council of Europe Publishing , 2022. - 44 p. // https://edoc.coe.int/en/internet/11069-the-digital-era-also-my-era-media-and-information-literacy-a-key-to-ensure-seniors-rights-to-participate-in-the-digital-era.html 
(accesat 10.06.2022)

Persoanele în vârstă, ca grup de populație important, eterogen, cu nevoi, experiențe educaționale și de învățare diferite, au dreptul de a dobândi cunoștințele, abilitățile și atitudinile necesare pentru a deveni alfabetizați în domeniul media și a informației în felul lor, în propriul ritm și conform propriilor obiective.

Îmbătrânirea societăților noastre este una dintre „megatendițele” secolului 21, având un impact major nu numai asupra vieții persoanelor în vârstă, ci și aducând oportunități și provocări pentru toți. Astăzi, aproape 20% din populație are peste 65 de ani; în 2070, această cifră va fi de 30%. Cum ne organizăm societățile, bazate pe respectul pentru demnitatea umană, libertate, democrație, egalitate, astfel încât toată lumea să poată trăi și îmbătrâni fără discriminare?

Pornind de la aceste întrebări, autorul încearcă să afle cum un al doilea megatrend - transformarea digitală - influențează procesele și provocările și cum putem răspunde la aceasta.

Cum poate digitalizarea să susțină îmbătrânirea activă și sănătoasă, să îmbunătățească calitatea vieții, să contribuie la redarea independenței persoanelor în vârstă pentru a asigura participarea lor deplină în societate și să schimbe paradigma de la „persoane în vârstă vulnerabile” în „vârstnici valoroși”. În confruntarea cu megatendințele de îmbătrânire și digitalizare, competențele de educație mediatică și informațională joacă un rol cheie. Această publicație se concentrează asupra acestor aspecte.

VEZI de asemenea

Rezistenţa digitală:Manual pentru profesori/ Digital Resistance.An empowering handbook for teachers on how to support their students to recognise fake news and false information found in the online environment - http://cpescmdlib.blogspot.com/2020/09/coe-e-publicatii-recente-manualul.html
Information Disorder : Toward an interdisciplinary framework for research and policy making - http://cpescmdlib.blogspot.com/2018/07/coe-e-publicatii-lupta-impotriva.html
Links between freedom of expression and other Human Rights - http://cpescmdlib.blogspot.com/2020/02/coe-e-publicatii-recente-legaturi-intre.html
Supporting Quality Journalism through Media and Information Literacy - http://cpescmdlib.blogspot.com/2020/03/coe-e-publicatii-recente-studiu-de.html
Regulatory Authorities for Electronic Media and Media Literacy - Comparative analysis of the best European practices - http://cpescmdlib.blogspot.com/2019/04/coe-e-publicatii-recente-autoritatile.html
Manual pentru factorii de decizie politică cu privire la drepturile copilului în mediul digital
https://cpescmdlib.blogspot.com/2021/02/coe-e-publicatii-manual-pentru-factorii.html
Manual pentru educaţia cetăţeniei digitale
https://cpescmdlib.blogspot.com/2019/07/coe-e-publicatii-recente-manual.html
Ghidul "Cetățenia digitală ... și copilul dvs. - Ceea ce fiecare părinte trebuie să știe și să facă"
https://cpescmdlib.blogspot.com/2019/06/coe-e-publicatii-recente-ghidul.html
Dezvoltarea abilității studenților de a evalua informațiile din rețelele media și rețelele sociale
https://cpescmdlib.blogspot.com/2018/12/coe-intrari-noi-internet.html
Orientările pentru respectarea, protejarea și realizarea drepturilor copilului în mediul digital
https://cpescmdlib.blogspot.com/2018/07/coe-e-publicatii-ghid-privind.html
Află despre drepturile tale în mediul digital. Orientările Consiliului Europei pentru respectarea, protejarea și îndeplinirea drepturilor copilului în mediul digital – versiunea simplifi cată pentru copii Prezentat pentru copii și tineri cu vârsta sub 18 ani/https://cpescmdlib.blogspot.com/2020/06/coe-e-publicatii-afla-despre-drepturile.html
Colecții CPESC
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate - COVID 19 - http://cpescmdlib.blogspot.com/2020/09/achizitii-recente-combaterea-stirilor.html
Propaganda și contrapropaganda : Ghid teoretico-practic de orientare - http://cpescmdlib.blogspot.com/2019/07/intrari-noi-propaganda-si.html
Educație pentru media - http://cpescmdlib.blogspot.com/2019/04/intrari-noi-educatie-pentru-media.html

Educație pentru societate : Ghidul profesorului - http://cpescmdlib.blogspot.com/2021/01/achizitii-noi-educatie-pentru-societate.html
Dezvoltarea abilității studenților de a evalua informațiile din rețelele media și rețelele sociale: Un set de instrumente pentru formarea cadrelor didactice în domeniul cetățeniei și al educației pentru drepturile omului
http://cpescmdlib.blogspot.com/2018/12/coe-intrari-noi-internet.html
Words and wars - Ukraine facing Kremlin propaganda - http://cpescmdlib.blogspot.com/2018/12/coe-intrari-noi-octombrie-decembrie-2018.html
Weeding out fake news - http://cpescmdlib.blogspot.com/2018/07/ue-intrari-noi-iulie-septembrie-2018.html
Dezinformarea: Achizitii recente

CoE: e-publicații recente - Raportul "Impactul inteligenței artificiale asupra relației medic-pacient"

 

Mittelstadt, Brent. The impact of artificial intelligence on the doctor-patient relationship: Report / Steering Committee for Human Rights in the fields of Biomedicine and Health (CDBIO) . - Council of Europe, 2021. - 67 p. - [Accesat la 08.06.2022].
Comitetul Director al Consiliului Europei pentru Drepturile Omului în domeniile Biomedicină și Sănătate (CDBIO) a emis un nou raport privind impactul inteligenței artificiale asupra relației medic-pacient, pregătit de Brent Mittelstadt, Senior Research Fellow și director de cercetare la Oxford Internet Institute, Universitatea din Oxford.

Raportul examinează sistemele de inteligență artificială privind relația medic-pacient în raport cu principiile drepturilor omului menționate în Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Biomedicinei din 1997, cunoscută și sub denumirea de „Convenția de la Oviedo”. Mai exact, raportul investighează impactul potențial al IA asupra drepturilor omului în funcție de șase teme: 
(1) Inegalitatea în accesul la asistență medicală de înaltă calitate; 
(2) Transparență față de profesioniștii din domeniul sănătății și pacienți; 
(3) Riscul de părtinire socială în sistemele AI; 
(4) Diluarea raportului de bunăstare al pacientului; 
(5) Risc de părtinire a automatizării, decalificare și răspundere deplasată; și 
(6) Impactul asupra dreptului la viață privată.

Raportul a fost elaborat în cadrul Planului strategic de acțiune al Consiliului Europei privind drepturile omului și tehnologiile în biomedicină (2020-2025), privind guvernanța tehnologiilor și obiectivul strategic de „Incorporarea drepturilor omului în dezvoltarea tehnologiilor care au un aplicare în domeniul biomedicinei”.

Raportul contribuie la activitatea unui nou grup de redactare CDBIO privind IA în asistența medicală, responsabil cu pregătirea reflecțiilor și recomandărilor ulterioare care urmează să fie luate în considerare de CDBIO în 2023-24.

Achiziții recente - Aprilie -iunie 2022

 

327(478) / C-29 II-724497

CASIADI, Oleg. Importanța acordului de asociere RM - UE în procesul politicii de integrare europeană: Monografie / Oleg Casiadi . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 178 p.
Bibliogr. : p. 169-177
ISBN: 978-9975-135-52-8


în Republica Moldova, integrarea europeană a fost abordată de numeroşi autori prin prisma mai multor domenii: 
a) impactul extinderii Uniunii Europene și colaborarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană - au fost cercetate de către Căldare Gheorghe, Cebotari Svetlana, Vasilescu Grigore, Casiadi Oleg, Juc Victor, Şantaru Rodica ş.a.; 
b) integrarea europeană a Republicii Moldova - a fost analizată de Varzari Vitalie, Bârdan Veaceslav, Chistruga Boris, Pisaniuc Maia, Gudâm Anatol, Tugui Eduard; 
c) problematica transnistreană - a fost abordată de către Popescu Nicu, Stăvilă Ioan, Bălan Gheorghe, Vrabie Radu, Nantoi Oazu; d) implementarea Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova - a fost cercetată de către Beniuc Liliana, Lupuşor Adrian, Groza lulian, Rusu Iulian, Creangă Ion, Bostan Olesea ş.a.

În această monografie autorii si-au propus elaborarea unei cercetări ample în sfera integrării europene a Republicii Moldova și descrierea impactului extinderii UE spre țările din Centrul şi Estul Europei; definitivarea vectorului de integrare europeană a Republicii Moldova prin prisma elaborării strategiei europene, totodată accentuarea RM ca actor internațional, prin prisma identificării politicii externe a acesteia din anii 2009 până în prezent și impactul Acordului de Asociere asupra relațiilor . Moldova - UE, care v-a asigura mediul universitar academic în R. Moldova cu informații științifice cantitative și calitative.

Cuprins

ABORDĂRI CONCEPTUAL-TEORETICE ALE INTEGRĂRII
 • Teoriile integrării. Teoriile politice ale integrării..
 • Teoriile economice ale integrării.
 • Evoluția Republicii Moldova în procesele integraționiste
REPUBLICA MOLDOVA ŞI STRATEGIA VECTORULUI DE INTEGRARE EUROPEANĂ...
 • Impactul extinderii Uniunii Europene asupra Republicii Moldova.
 • Strategia europeană a Republicii Moldova.
 • Politica externă a Republicii Moldova în perioada 2009-2020.
IMPACTUL ACORDULUI DE ASOCIERE ASUPRA RELAȚIILOR REPUBLICII MOLDOVA - UNIUNEA EUROPEANĂ.
 • Principii politice, statul de drept și politica externă......
 • Zona de liber schimb aprofundat şi cuprinzător....
 • Cooperarea economică.

327.7 / A-67 III-139947

Aprofundarea relațiilor UE - RM: Actualizare și modernizare, ca urmare a pandemiei de COVID-19 / Editat de Michael Emerson și Denis Cenușă;  Centrul de Studii Politice Europene (CEPS); Expert-Grup .─ Ed. a 3-a . ─ Chişinău : [S. n.], 2022.- 244 p. : il., tab.
ISBN: 978-9975-87-917-0
Disponibil:

Prima ediție a acestui Manual a fost publicată în anul 2016
http://cpescmdlib.blogspot.com/2018/02/ue-intrari-noi-aprofundarea-relatiilor.html
și a fost actualizată prin cea de-a doua ediție în 2018.
http://cpescmd2.blogspot.com/2018/10/bv-ue-rm-aprofundarea-relatiilor-ue-rm.html

Scopul celei de-a treia ediții, , este mai amplu decât explicarea Acordului și prezentarea implementării pe etape a acestuia. În special, o mare parte din legislația UE reflectată în versiunea inițială a acordului a fost revizuită radical și completată prin acte legislative noi. În plus, au apărut domenii de politici noi sau îmbunătățite considerabil, cum ar fi sănătatea publică (cu referire la pandemia Covid), securitatea cibernetică, problematica egalității de gen și noul Pact Verde. De asemenea, se discută intens ideile de perspectivă. Toate aceste subiecte sunt incluse în cea de-a treia ediție, care include o revizuire substanțială.

Manualul vizează un număr mare de cititori, inclusiv oficiali, deputați, conducători de întreprinderi, juriști, consultanți de afaceri, centre analitice, organizații ale societății civile, profesori universitari, formatori, studenți și jurnaliști.

Cele 30 de capitole ale Manualului sunt în esență cele din Acord, dar nu sunt identice acestora. Unele capitole din Acord, care prezintă mai puțin interes, nu sunt tratate aici, iar mai multe titluri de capitole au fost rearanjate.


327.7 / У-25 III-139945

Углубление молдавско-европейских отношений: Обновление и модернизация после Covid-19 / Под ред. Майкла Эмерсона и Дениса Ченуши. ─ 3-е изд . ─ Кишинэу : [S. n.], 2022ю - 252 p. : il., tab.

ISBN: 978-9975-87-918-7
Disponibil : https://expert-grup.org/media/k2/attachments/Handbook3_RU.pdf  

Авторы настоящего пособия задались целью разъяснить содержание такого длинного и сложного юридического договора, как Соглашение об ассоциации, включая также договор об Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ), подписанных между Республикой Молдова и Европейским Союзом (ЕС). Как и большинство сложных юридических текстов, его нельзя читать как обычную книгу. Вот почему, с помощью данного пособия авторы стремились сделать содержание каждой главы Соглашения понятным каждому, как в плане сути обязательств, взятых на себя сторонами, так и в плане дальнейших перспектив по реализации этих обязательств.

Первое издание этого пособия было опубликовано в 2016 году, второе издание обновлено в 2018 году. Это третье издание 2021 года выходит далеко за рамки объяснения Соглашения и того, как оно постепенно реализуется. В частности, большая часть законодательства ЕС, охватываемого первоначальным соглашением, была радикально пересмотрена и дополнена новым законодательством. Кроме того, появились новые или значительно усовершенствованные области политики, такие как общественное здравоохранение (связанное с Covid-19), кибербезопасность, гендерные аспекты и зарождающийся Зеленый курс. Также ведется много дебатов по поводу перспективных идей. Все эти темы теперь освещены в этом сильно переработанном третьем издании.

Пособие рассчитано на широкую читательскую аудиторию, в том числе на должностных лиц, депутатов парламента, лидеров бизнеса, юристов, бизнес-консультантов, аналитические центры, организации гражданского общества, преподавателей вузов и специальных тренингов, студентов и журналистов.

Тридцать разделов данного пособия практически аналогичны разделам Соглашения, но не повторяют их в точности. Некоторые наименее интересные разделы соглашения не были освещены в данном пособии. Кроме того, в некоторых случаях мы смешали тематику разных разделов.


327 / P-36, II-724463

Peculiarities of Local Economic Development in Cross-Border Space Ukraine-Moldova-Romania = Particularități ale dezvoltării economice locale în spațiul transfrontalier Ucraine-Moldova-România : Materialele mesei rotunde internaționale, 10-11 iunie 2021: International Round Table Materials, June, 10-11, 2021 / org. com. : S. Roșca (coord.) [et al.] ; scientific com. : Oleg Balan [et al.] . ─ Chișinău : [s. n.] , 2021. - 200 p. : fig., h., tab.

Bibliogr. la sfârșitul art.
ISBN: 978-9975-56-957-6

CUPRINS

 • COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂ - INSTRUMENT IMPORTANT ÎN PROMOVAREA POLITICII DE COOPERARE REGIONALĂ A UNIUNII EUROPENE./Oleg BALAN....
 • NOI INIŢIATIVE ŞI OBSTACULEVECHI PE DRUMUL COMUNITĂȚILOR LOCALE CBC: UN CAZ AL REGIUNII CERIVŢI ŞI AL VECILOR SĂI/ Anatoliy KRUGLASHOV, Natalija NECHAIEVA-YURIICHUK
 • COOPERARE TRANSFRONTALIERA: instrumente, modele de stimulare a dezvoltării economiei locale/ Ludmila ROSCA
 • DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE FRONTIERĂ ÎN CONTEXTUL APROFUNDĂRII COOPERĂRII ECONOMICE ÎN FRONTIERILE UCRAINO-ROM NE ŞI UCRAINO-MOLDOVEI/ Khrystyna PRYTULA, Iryna KYRYK.
 • COOPERAREA EUR-REGIONALĂ CA FACTOR DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ LOCALĂ ÎN SPATIUL TRANSFRONTALIER UCRAINA - MOLDOVA – ROMANIA/Yaroslava KALAT.
 • COOPERAREA TRANSFRONTALIERA A REPUBLICII MOLDOVA: oportunități, probleme, soluții/ Simion ROȘCA.
 • MIGRAŢIA TRANSFRONTIERĂ ÎN CONTEXTUL COOPERĂRII DINT UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI REPUBLICA MOLDOVA/ Valeriu SAINSUS..
 • EVALUAREA DEZVOLTĂRII SOCIO- ECONOMICE A COMUNITĂȚILOR LOCALE UCRANIENE LA FRONTIERĂ CU CU ROMANIA ŞI MOLDOVA./Anna MAKSYMENKO
 • CADRURI JURIDICE SI INSTITUȚIONALE UCRANIENE DE DEZVOLTAREA COOPERARII TRANSFRONTALIERE / Olha DEMEDYUK
 • ACTORII NESTATALI DIN DIPLOMA ECONOMICA SI SI INFLUENTA LOR ASUPRA DURABILITATII SI SECURITATII ECONOMICE/ Ludmila GOLOVATAIA.
 • INCUBATOARE DE AFACERI - ACCELERATOARE ALE DEZVOLTAR ECONOMICE LOCALE ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ/ Liubovi PRODAN-SESTACOVA, Victor AMBROCI
 • SERVICIILE PUBLICE: ASPECTE TEORETICE SI NORMATIVE/ Ştefan BELECCIU, Persida-Marieta STANCU
 • MATRIZA GEOPOLITICA - O COMPONENTĂ NECESARĂ ÎN ELABORARE STRATEGIEI DIPLOMATICE A REPUBLICII MOLDOVA/ Dana PAIU.
 • PROIECTE GEOECONOMICE CU PERSPECTIVE DE IMPACT TRANSFRONTALIER/Nicolae PARCEVSCHII.

342.7 / L-49        I-1290151

Legislația drepturilor copilului / ed. îngr. de Paul-Augustin Pușcaș . ─ Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2020. - 202 p.

Bibliogr. : p. 201 (5 tit.) și în notele de subsol

ISBN: 978-606-17-1721-7

Pentru a oferi cititorilor un tablou complet asupra drepturilor copilului, asupra principiilor și mecanismelor juridice care protejează și promovează aceste drepturi, am considerat necesar să reunim între paginile acestei lucrări patru convenții europene de-o însemnătate majoră pe acest segment al dreptului -

 1. Convenția cu privire la drepturile copilului, 
 2. Convenția europeană asupra statutului juridic al copiilor născuți în afară căsătoriei, 
 3. Convenția asupra relațiilor personale care privesc copiii 
 4. Convenția pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale.


351.7 / I-69 III-140069

Intervenția poliției în prevenirea și combaterea cazurilor de violență în familie  : Suport de curs / Ghenadie Neamțu, Arina Țurcan-Donțu, Sergiu Toma, Cristina Balan-Jereghi; coord. : Eleonora Grosu . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 144 p. : fot., tab.
Bibliogr. : p. 139-142 (65 tit.) și în notele de subsol
ISBN: 978-9975-87-936-1

Informația prezentată în Suportul de curs îşi propune să sensibilizeze angajații Poliţiei cu privire la impactul devastator al violenței în familie asupra membrilor familiei și a societății în general și nevoia unui răspuns ferm din partea Poliţiei. Suportul de curs urmărește sporirea gradului de responsabilitate a angajaților Poliției în abordarea fiecărui caz în parte, precum şi eficientizarea intervenției atât la nivel individual, cât și la nivel de sistem.


Suportul de curs abordează diverse aspecte legate de fenomenul violenței în familie, oferă informaţii relevante pentru înţelegerea naturii și dinamicii violenței în familie, vine cu abordări practice utile, bazate pe dovezi, pentru a consolida capacitatea de intervenție a Poliției, inclusiv prin asigurarea unui răspuns coordonat, bazat pe o cooperare eficientă între diferiți actori în soluționarea cazurilor de violență în familie.


343.5 / P-12  III-139971PĂDURE, Andrei; ȚURCAN-DONȚU, Arina. Violența în familie și în bază de gen : (Suport de curs) / Andrei Pădure, Arina Țurcan-Donțu; cu contrib. lui Sergiu Toma; Centrul de Drept al Femeilor ; PNUD Moldova. ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 178 p. : fig., tab.
Bibliogr. : p. 174-178 (99 tit.)
ISBN: 978-9975-87-921-7

Disponibil: https://cdf.md/wp-content/uploads/2022/03/Suport-de-curs_romana.pdf

Violența în familie și în bază de gen este considerată astăzi una dintre cele mai frecvente infracțiuni comise în orice societate și țară din lume, iar acest fenomen a căpătat proporțiile unei adevărate epidemii. Republica Moldova a realizat în ultimii ani mai multe acțiuni menite să asigure egalitatea de gen dintre femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței în familie. Însă realizarea cu succes a acțiunilor poate fi asigurată doar prin implicarea unor profesioniști instruiți și neafectați de stereotipurile și normele sociale, inclusiv a personalului medical. 

Lucrarea conține aspectele teoretice ale cursului „Violența în familie și în bază de gen” și este destinată studenților medici, rezidenților, medicilor clinicieni și cadrelor didactice ale catedrei Medicină legală a USMF „Nicolae Testemițanu” în calitate de suport de curs pentru procesul de instruire.

Suportul de curs va contribui la sporirea înțelegerii în rândul medicilor și viitorilor medici a tuturor aspectelor fenomenului violenței în familie și în bază de gen pentru eficientizarea intervenției lor profesionale la aceste cazuri și asigurarea respectării drepturilor victimelor.   


343.5 / П-97 III-139975

ПЭДУРЕ, Андрей; ЦУРКАН-ДОНЦУ, Арина. Насилие в семье и гендерное насилие : Учебное пособие / Андрей Пэдуре, Арина Цуркан-Донцу; при участии Серджиу Тома . ─ Кишинэу : [s. n.] , 2022. - 188 p. : fig., fot., tab.
Bibliogr. : p. 182-187 (99 tit.)
ISBN: 978-9975-87-923-1


Насилие в семье и гендерное насилие, которое совершается повсеместно, в сообществе любой из стран мира, будучи признанным на сегодняшний день одним из самых распространенных преступлений, достигло масштабов настоящей эпидемии. В последние годы Республика Молдова осуществила ряд мероприятий, направленных на обеспечение гендерного равенства между женщинами и мужчинами, а также на предупреждение и пресечение насилия в семье. Однако успешная реализация этих мер может быть обеспечена только при участии хорошо подготовленных специалистов, включая медицинских работников, мировоззрение которых не искажено стереотипами и архаичными социальными нормами. 
Это издание включает вопросы теории курса Насилие в семье и гендерное насилие и предназначается для преподавателей и слушателей в качестве методической поддержки для курса обучения. Методическая поддержка поможет лучшему пониманию врачами и будущими врачами всех аспектов такого явления, как насилие в семье и гендерное насилие, чтобы оптимизировать качество их профессионального реагирования на эти случаи и обеспечить соблюдение прав жертвы316.3 / A-19 II-724145

Activismul civic - condiție a consolidării instituțiilor statului democratic : Materialele Seminarului Republican, desfășurat în cadrul Proiectului Național "Consolidarea sistemului de securitate națională prin cunoaștere și comunicare" ("Program de stat", 2020-2023), 28 mai 2021 / coord., ed. : Ludmila Roșca ; com. șt. : Oleg Balan . ─ Chișinău : [s. n.] , 2021. - 168 p. : fig., tab.

Bibliogr. la sfârșitul art.

ISBN: 978-9975-56-916-3

Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/seminar_28_mai_2021_activismul_civic_cop_CZU.pdf
 • EDUCAȚIA COMPORTAMENTULUI CIVIC ÎN STATUL DEMOCRATIC CONTEMPORAN /Ludmila Roșca
 • CONȘTIINȚA CIVICĂ – ELEMENT FUNDAMENTAL AL ASIGURĂRII SECURITĂȚII SOCIETALE A REPUBLICII MOLDOVA / Aurelian Lavric
 • ÎN CĂUTAREA POSIBILITĂȚILOR DE FORMARE A CETĂȚENILOR ACTIVI ÎN UCRAINA: EXPERIENȚA NAȚIONALĂ ȘI LOCALĂ / Аnatoli Kruglașov,Natalia Neceaeva-Iurciuk
 • ROLUL RELAȚIILOR PUBLICE ÎN ORGANIZAȚII / Ionel Narița
 • ROLUL SOCIETĂȚII CIVILE ÎN PROMOVAREA VALORILOR ȘI PRINCIPIILOR SECURITĂȚII UMANE LA NIVEL NAȚIONAL ȘI GLOBAL /Serghei Sprincean,Tudorița-Sanda Sohoțchi, Ghenadie Mitrofanov)
 • NECESITATEA ȘI OBIECTIVELE INTERPRETĂRII NORMELOR PENALE/ Ion Ifrim, Shilbaya Matei Mihaela
 • EXPERIENȚA REALIZĂRII PROIECTELOR DE CERCETARE ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI ISRAEL. ANALIZA REZULTATELOR PROIECTULUI  AWESOME CA EXEMPLU AL DIPLOMAȚIEI ECONOMICE A UNIUNII EUROPENE ÎN SFERA INOVAȚIONALĂ /Iulia Sirota
 • ACTIVITATEA CIVICĂ DE FOLOSIT ÎN EVENIMENTELE EXTRACURRICULARE A STUDENȚILOR /Valentina Șinghirei
 • ELEMENTELE COMUNICĂRII INTERCULTURALE ȘI ACTIVISMUL CIVIC/ Simion Roșca
 • ÎNVĂȚAREA ȘI RESPECTAREA PRINCIPIILOR DIPLOMAȚIEI ECONOMICE CA GARANT AL DEZVOLTĂRII DURABILE / Ludmila Golovataia
 • ACTIVISMUL SOCIETĂȚII – CHEIA SECURITĂȚII INDIVIDUALE ȘI NAȚIONALE /Natalia Ciobanu
 • PROBLEME DE INTERPRETARE ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNCUVIINȚAREA DATĂ UNEI PERSOANE DE A PURTA NUMELE MAMEI /Cristina Dobre)
 • ACTIVISMUL CIVIC – CONDIȚIE A CONSOLIDĂRII INSTITUȚIILOR STATULUI DEMOCRATIC
 • SOCIETATEA CIVILĂ – ETALON A MATURITĂȚII SOCIETĂȚII DEMOCRATICE /Dana Paiu
 • REFLECȚII PSIHOLINGVISTICE ÎN MEDIILE SOCIAL-POLITICE INOVATIVE/Nicolae Parcevschi
 • EDUCAȚIA – INSTRUMENT FORTE ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII/Liudmila Curoș
 • ROLUL SOCIETĂȚII CIVILE ÎN CONSOLIDAREA ȘI MODERNIZAREAI NSTITUȚIEI PREȘEDENȚIEI /Еlena Solomon
 • EDUCAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL LA VIITORII SPECIALIȘTI /Valeria Ciobanu
 • EXPERIENȚA REPUBLICII MOLDOVA ÎN PROMOVAREA EDUCAȚIEI CIVICE/Natalia Gavrilenco
 • STATUL – ACTOR AL DEMOCRATIZĂRII /Cătălin-Gabriel Done
 • ROLUL ONG-urilor ÎN CADRUL INSTITUȚIILOR STATULUI DEMOCRATIC /Constantin Busucioc
CoE: e-publicații recente - Cel de-al 22-lea raport general de activitate 2021 al GRECO

 

22th General Activity Report (2021) of the Group of States against Corruption (GRECO). Anti-corruption trends, challenges and good practices in Europe & the United States of America   Group of States against Corruption (GRECO) . - Council of Europe, 2022. - 62 p. - [Accesat la 02.06.2022].

Disponibil la: https://rm.coe.int/greco-general-activity-report-2021/1680a6bb79


Cel de-al 22-lea Raport general de activitate (2021) al Grupului de State împotriva corupției (GRECO). Tendințe, provocări și bune practici anticorupție în Europa și Statele Unite ale Americii 

Guvernele europene ar trebui să sporească transparența și responsabilitatea în ceea ce privește activitățile de lobby pentru a se asigura că publicul cunoaște ce actori încearcă să influențeze deciziile politice, astfel încât riscul de practici corupte să poată fi redus, menționează GRECO, organismul anticorupție al Consiliului Europei, în raportul său anual.

Deși recunoaște că lobby-ul este o activitate legitimă care poate contribui la procesul democratic și la luarea deciziilor bine informate, GRECO reamintește că este esențial ca standardele anticorupție să fie pe deplin respectate. Acest lucru se poate realiza prin înființarea registrelor de lobby, indicând dacă contactele sunt formale sau informale, identitatea persoanelor care au fost în contact și subiectele discutate.

Raportul analizează măsurile de prevenire a corupției luate în statele membre ale GRECO în 2021 în cadrul celei de-a cincea runde de evaluare, care se concentrează pe guvernele centrale – inclusiv funcțiile executive de vârf – și agențiile de aplicare ale legii. Acesta examinează, de asemenea, pașii realizați în cadrul celei de-a patra runde de evaluare a GRECO - care îi privește pe parlamentari, judecători și procurori.

La sfârșitul anului 2021, 13 țări au fost supuse procedurii de neconformitate a rundei a patra de evaluare GRECO: Armenia, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Danemarca, Germania, Ungaria, Republica Moldova, Polonia, România, Turcia și Ucraina, precum și Luxemburg și Serbia, care din cauza noilor rapoarte de conformitate publicate în 2022 nu mai fac obiectul acesteia.

Vezi de asemenea:

Cautare in

Traduceti