Faceți căutări pe acest blog

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC)

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC) inaugurat la 10 mai 2011 este  o subdiviziune a Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova, situat in subordonarea administrative a Directorului General al Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova si are drept scop  promovarea valorilor si mentalitatii europene si sprijinirea procesului de integrare europeana a Moldovei.

Crearea centrelor de informare europeana este o necesitate, fiecare din ele avand drept scop atat lichidarea vidului informational privind insitutiilor europene, cat si valorile democratice promovate de aceste institutii.

Zilele Europene ale Patrimoniului 2019: „Artă și divertisment”: Expoziție de carte din colecțiile CPESC


Centrul Pro-European de Servicii şi Comunicare vă invită, în perioada 16 august – 16 octombrie 2019 să vizionaţi expoziţia de carte din colecţiile CPESC organizată în contextul Zilelor Europene ale Patrimoniului. Tema din acest an este consacrată “Artei şi divertismentului” din Europa. Această tematică pune în evidență potențialul enorm al varietăţilor forme de artă și divertisment pentru a uni artiști, spectatori și participanți la un mozaic cultural frumos, dar și încurajează participarea societății la protejarea și salvgardarea patrimoniului cultural. 


Prima parte a expoziţei cuprinde documente, rapoarte, cărții, e - publicații privind politica europeană în domeniul patrimoniului cultural care oferă analiza activitaţilor şi realizărilor europene, îndrumări şi bune practici care pun în valoare cunoștințele și experiența Consiliului Europei şi UE.
Unele resurse CPESC, aşa precum sunt unele baze de date şi e-publicaţii privind patrimoniul cultural sunt prezentate sub o formă de listă cu QR coduri


A 2 parte a expoziţiei este dedicată artei, şi anume expoziţiilor de artă ale Consiliului Europeihttp://cpescmdlib.blogspot.com/2013/04/colectii-h22-expozitiile-de-arta-ale.html

Seria de expoziții de artă a Consiliului Europei au fost initiate începând cu anul 1954 cu scopul de a augmenta cunoașterea și aprecierea artei europene ca una dintre cele mai înalte expresii ale culturii și valorilor comune ale Europei. Peste aproape jumătate de secol, seria de expoziţii a reușit ilustrarea celor mai mari epoci şi a contribuțiilor marilor personalități care au lăsat o amprentă indelebilă la vremea lor.

Expozițiile de artă ale Consiliului Europei ilustrează marile mișcări istorice, figuri și evenimente care au marcat istoria artei europene: mesajul lor principal fiind Europa și unitatea sa

e- publicații recente - Zilele Europene ale Patrimoniului 2019-101 idei de evenimente101 event ideas - European Heritage Days 2019 - Arts & Entertainment = 101 idei de evenimente - Zilele Europene ale Patrimoniului 2019 - Artă și divertisment / Consiliul Europei, Comisia Europeană. - 2019. - 14 p. - [Accesat 12 august 2019].

Disponibil la:https://www.europeanheritagedays.com/App_Documents/Uploads/files/Arts%20and%20Entertainment%20101%20Event%20Ideas%202019.pdf

Publicația expune 101 idei de evenimente pe care le puteți aduce comunităților locale pentru a evidenția un patrimoniu european comun, deasemenea este prezentat modul cum europenii se conectează prin diferite împrejurimi și evidențiază importanța valorilor culturale comune ale Europei și ale cetățenilor acesteia.

În afară de turnee, discuții și expoziții, în publicația respectivă  puteți găsi o listă de idei creative care vă pot ajuta să creați evenimentul dvs. să fie unul captivant, interesant, incluziv și iluminator.

Aceste idei oferă un punct de plecare pentru explorarea legăturilor culturale pe care țara / regiunea / comunitatea dvs. le are cu Europa, celebrând schimbul continuu de idei și inovație care a avut loc pe tot continentul de mii de ani.

 Vezi

 Zilele Europene ale Patrimoniului, ediţia 2019: „Artă și divertisment” 

Un nou serviciu CPESC “Abonament de vară”


3 CĂRȚI PENTRU 3 ZILE


Elaborați o teză de curs, referat sau pregătiți un articol cu tematică europeană?

Nu ratați șansa de a beneficia de un nou serviciu al Centrului Pro-european de servicii și comunicare BNRM (CPESC) în regim de testare “Abonament de vară” care prevede eliberarea la domiciliu în mod GRATUIT a cărților din colecțiile CPESC.

CONDIȚII DE ÎMPRUMUT:

1. Să fiți utilizator înregistrat al BNRM,

2. Cărțile se eliberează în sala de lectură CPESC (BNRM, bloc central, etajul 3, of. 23) pentru zilele de weekend:

ÎMPRUMUTUl – ziua de JOI, orele 17:00 – 18:00

RESTITUIREA - ziua de LUNI, orele 10:00 – 11:00
Spot Video

Intrări noi - Analiză a compatibilității legislației RM cu prevederile Convenției CoE privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice

PEREVOZNIC, Iurie; ŢURCAN, Arina; RUSU, Lilia. Raport de analiză a compatibilității legislației Republicii Moldova cu prevederile Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice / Iurie Perevoznic, Arina Țurcan, Lilia Rusu; coord. de : Natalia Vîlcu . ─ Chişinău : [s. n.] , 2019. - 240 p.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN: 978-9975-87-468-7
[Accesat 07.08.2019]
Disponibil: http://cdf.md/files/resources/141/CDF%20Raport%20compatibilitate.pdf


Analiza compatibilității legislației naționale cu prevederile Convenției de la Istanbul a fost determinată de intenția de a prezenta cât mai vast cadrul legal în vigoare, limitele existente la nivel de norme, politici publice și la nivel practic de aplicare concretă a legii. 

Scopul analizei este de a facilita armonizarea normelor și practicilor din domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie cu prevederile Convenției de la Istanbul. Obiectivele specifice ale analizei sunt:
– elucidarea lacunelor și deficiențelor legislative care până la această etapă nu au fost remediate;
– formularea propunerilor de modificare a legislației întru asigurarea armonizării acesteia la standardele internaționale.

UE: intrări noi - Iulie-septembrie 2019

352 / C - 75 II-717395

Consolidarea administrației publice locale și perspectivele europene ale Republicii Moldova  : Conferință științifico-practică internațională, Chișinău, 23 noiembrie 2018 / Com. org. : Oleg Balan [et al.] . ─ Chişinău : [S. n.], 2018. - 374 p. : fig., tab.

Materiale Conferinţei este organizate în cadrul proiectului instituţional de cercetări aplicative „Consolidarea instituţională şi funcţională a administraţiei publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere la UE
Disponibil :
http://dspace.aap.gov.md/bitstream/handle/123456789/604/Materialele%20Conferintei%2023.11.2018%20FINAL_.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Din cuprins:
 • ŞAPTEFRAŢI Tatiana Capacitatea administrativă a administraţiei publice locală între realizări şi provocări
 • ŢAP Iurie Dezvoltarea funcţională a administraţiei publice locale în contextul Acordului de Asociere la UE
 • ЛЬВОВА Елизавета Олеговна Направления институционального и заканадательного развития публичного управления Украины в контексте интеграции в европейкое правовое пространстве
 • POPOVICI Angela . Resonsabilitatea ca instrument de consolidare a bunei guvernări la nivel local
 • SAITARLÎ Natalia. Funcţionalitatea autorităţilor publice locale din Republica Moldova în contextul integrării europene
 • DELIU Tudor, PLĂCINTĂ Nadejda. Principiul reprezentativității – elementul sine qua non în fortificarea democrației
 • ȘTEFANIȚA Anastasia, Carta Europeană a Autonomiei Locale la cea de-a 30 –a aniversare
 • MANOLE Dinu, Analiza comparată a sistemelor de administrare publică locală în spaţiul Uniunii Europene
 •  FURCULIȚA Andrei, Aspecte doctrinare privind reglementarea juridică a muncii străinilor în cadrul spaţiului european
 • BELOUSOV Ruslan, Abordarea synergetică a administraţiei publice în contextual integrării europene a Republicii Moldova
 • ФОЛЬГИНА Татьяна Александровна, Энерго менеджмент в системе ЖКХ: европейский опыт и реализация в Украине
 • TUTUNARU Tudor, Rolul asistenţei externe în consolidarea capacităţii administraţiei publice locale
 • ȘPAC Denis Diaspora – instrument de valorificare a procesului migraționist, la nivel local
 • BOAGHI Leonid Particularitățile guvernării locale în statele Uniunii Europene
 • BOGHIAN Vasile Dimensiuni europene ale funcției publice și statutului funcționarului public din România
37 / E -25 III-134147

LUNGU, Corina; MOLDOVANU, Iosif; VASILACHI, Svetlana
Educație pentru drepturile omului și educație pentru cetățenie democratică : Clasele 5-9 : Ghidul profesorului/ Corina Lungu, Iosif Moldovanu, Svetlana Vasilachi [et al.]; Director de proiect : Violeta Terguță . ─ Chişinău : GUNIVAS, 2019. - 431 p. : tab., il.[Accesat 18.07.2019]
ISBN: 978-9975-3160-9-5


Mai mult: 

339.5 / A -62       II-1282975
ANTOCI, Natalia .Impactul sancţiunilor economice asupra comerţului exterior al Republicii Moldova / Natalia Antoci . ─ Chișinău : [ s. n.], 2019. - 244 p. : fig., tab.
Bibliogr. : p. 213-228
ISBN: 978-9975-149-04-4

Scopul și obiectivele monografiei  îl constituie dezvoltarea fundamentelor științifice şi metodologice care presupun implementarea unor politici comerciale cu privire la optimizarea și diversificarea comerțului exterior, în condițiile implementării Acordului de Asociere la Uniunea Europeană, și reducerea impactului sancţiunilor economice asupra dezvoltării durabile a economiei naționale

Capitolul 3 intitulat „Strategii de dezvoltare al comertului exterior al Republicii Moldova” este consacrat analizei premiselor dezvoltării economiei naționale la etapa actuală, în contextul aderării la spațiul economic european pentru reorientarea exporturilor și diversificarea partenerilor comercial, perspectiva colaborării Republicii Moldova cu țările din Comunitatea Statelor Independente după semnarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Sunt analizate perspectivele implementării Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană


Teza343.1 / P-21 II-717591
PÂNTEA, Andrei. Bănuiala rezonabilă : cadrul procesual penal național și jurisprudența Curții europene pentru drepturile omului [Text tipărit] / Andrei Pântea; red. șt. : Valeriu Cușnir . ─ Chișinău : Cartea juridică, 2019. - 280 p. : fig., tab.
Anexe : p. 267-279

Antetitlu : Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Cercetări Juridice și Politice
Bibliogr. : p. 250-266
ISBN: 978-9975-139-89-2

Teza - http://www.cnaa.md/files/theses/2018/53656/pantea_thesis.pdf

Prezenta lucrare reflectă o cercetare ştiinţifică complexă în domeniul dreptului procesual penal, cu abordări teoretico-normative și practice, privind reglementarea bănuielii rezonabile și jurisprudența CtEDO în materie.

Scopul monografiei constă în abordarea complexă a bănuielii rezonabile prin prisma reglemăntărilor din Codul de procedură penală al Republicii Moldova și a Convenției Europene pentru Drepturile Omului, dar şi a normelor similare din legislația altor state, urmărindu-se ca finalitate de a contribui la aplicarea corectă și uniformă a legii, dar și la perfecționarea cadrului de reglementare în materie, prin propuneri de lege ferenda. Obiective: definirea bănuielii rezonabile; tratarea bănuielii rezonabile prin prisma temeiului răspunderii penale; elucidarea efectelor și limitelor bănuielii rezonabile; stabilirea particularităților bănuielii rezonabile în cadrul activității speciale de investigații; corelaționarea dreptului la apărare și bănuielii rezonabile; identificarea cauzelor și condițiilor violării dreptului la libertate și siguranță în Republica Moldova; formularea recomandărilor ştiinţifice pentru îmbunătăţirea legislaţiei semnificației bănuielii rezonabile; identificarea esenței și accepțiunilor procesual penale şi a practicii judiciare pe segmentul problematicii investigate.

343.5 / P-43       IV-60205
 PEREVOZNIC, Iurie; ŢURCAN, Arina; RUSU, Lilia. Raport de analiză a compatibilității legislației Republicii Moldova cu prevederile Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice [Text tipărit] / Iurie Perevoznic, Arina Țurcan, Lilia Rusu; coord. de : Natalia Vîlcu . ─ Chişinău : [s. n.] , 2019. - 240 p.
Bibliogr. în notele de subsol
 ISBN: 978-9975-87-468-7
[Accesat 07.08.2019]

Analiza compatibilității legislației naționale cu prevederile Convenției de la Istanbul a fost determinată de intenția de a prezenta cât mai vast cadrul legal în vigoare, limitele existente la nivel de norme, politici publice și la nivel practic de aplicare concretă a legii. 

Scopul analizei este de a facilita armonizarea normelor și practicilor din domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie cu prevederile Convenției de la Istanbul. Obiectivele specifice ale analizei sunt:
 – elucidarea lacunelor și deficiențelor legislative care până la această etapă nu au fost remediate;
 – formularea propunerilor de modificare a legislației întru asigurarea armonizării acesteia la standardele internaționale.


327(478) / R – 32  III-133901


BURUIAN, Alexandru; CHIRTOACĂ, Natalia; CHINDÎBALIUC, Oleana. Redimensionarea politicii externe și interne a Republicii Moldova din perspectiva evoluției proceselor integraționiste și modificărilor geopolitice ale sistemului internațional : Monografie / Alexandru Buruian, Natalia Chirtoacă, Oleana Chindîbaliuc [et al.]; red. coord. : Alexandru Buruian . ─ Chişinău : CEP USM, 2018. - 210 p.

Bibliogr. : p. 207-208 și în notele de subsol
ISBN: 978-9975-142-88-5

Din cuprins:

 • BURI AN Alexandru. Riscurile externe şi interne în procesul de consolidare statală a Republicii Moldova în contextul reformatării sistemului internaţional de modelare a proceselor geopolitice  
 • CfflRTOACĂ Natalia. Evoluţia cadrului instituţional al Uniunii Europene în contextul integrării de noi membri şi perspective pentru Republica Moldova   
 • CHINDÎBALIUC Oleana. Relaţiile   internaţionale   în   regiunea   Mării   Negre:   de   la   provocările contemporane la configuraţia energetică actuală            
 • CEBAN Cristina. Sistemul de supraveghere a factorilor de mediu in plan naţional şi internaţional în domeniul securităţii ecologice             
 • CUCOŞ Diana. Unele aspecte cu privire la reglementarea migraţiei de muncă şi protecţia muncitorilor migranţi în contextul globalizării     
 • DORUL Olga. Conceptul şi tipologia neutralităţii statului în dreptul internaţional public    
 • ŢARÂLUNGĂ Victoria. Securitatea umană din Republica Moldova în contextul proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale sistemului internaţional: unele probleme şi soluţii          

351 / T-36           III-133871

Teoria şi practica administrării publice, Conferință științifico-practică internațională (2019; Chișinău)
Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale Conferinței științifico-practice cu participare internațională 17 mai 2019 / Col. de red. : Oleg Balan [et al.] . ─ Chişinău : AAP, 2019. - 660 p.
Antetitlu : Guvernul Re. Moldova, Academia de Administrare Publică
Bibliogr. la sfârșitul art.
ISBN: 978-9975-3240-4-5
[Accesat 08.07.2019]

Din cuprins:

 • Constantin SOLOMON. Contribuţia administraţiei publice la reglementarea proceselor migraţionale din Republica Moldova
 • Aurel SÎMBOTEANU. Administrația publică din spațiul actual al Republicii Moldova: între tradiție, erori istorice și contemporaneitate
 • Tatiana ŞAPTEFRAŢI Rolul asistenţei externe în consolidarea capacităţii administraţiei publice
 • Oleg BAXAN . Aspecte conceptuale privind buna guvernare 
 • Ion POPOVICI Metode de evaluare a calităţii guvernării
 • Dinu MANOLE. Buna guvernare: cheia dezvoltării durabile în administraţia publică locală din Republica Moldova
 • Vasile BOGHIAN. Asigurarea principiului stabilității funcționarilor publici din România
 • Diana CHIRIAC. Reforma administrației publice din Polonia pe dimensiunea procesului decisional
 • Vasile COMENDANT. Valorificarea turismului de către autoritățile publice pentru promovarea patrimoniului cultural național
 • Alexandru ŞAVGA Descentralizarea administrativă în Republica Moldova: realizări şi problem
 • Pantelimon VARZARI. Natura raporturilor dintre elita politică și birocrație prin prisma bunei guvernări
 • Alexandru ROMAN. Contribuția diplomaţiei Moldovei din perioada modernă la reglementarea raporturilor interstatale
 • Nicolae ŢÂU. Relaţiile economice internaţionale: teorii şi politici
 • Alexandru GRIBINCEA, Alexandru A. GRIBINCEA. Analiza piețelor economiilor inovaționale în contextul valorilor europene ...
 • Анатолий АХЛАМОВ. Исследование и прогнозирование миграционных потоков в регионе
 • Svetlana CEBOTARI, Tatiana-Maria BODEAN Integrarea ca fenomen definitoriu al spațiului european
 • Alexandru GRIBINCEA, Ludmila TABACARU, Daniel PENCEA Impactul dezvoltării economice asupra integrării europene
 • Carolina BUDURINA-GOREACII Rolul instituțiilor societății civile din Republica Moldova în asigurarea protecției sociale a cetățenilor
 • Элла МАМОНТОВА.Внедрение практик общественного участия в политическую культуру украинского общества в фокусе евроинтеграционных процессов
 • Galina ȚURCAN. Rolul metodei de predare-învățare bazată pe probleme (PBL) în formarea culturii politice participative a studenților
 • Rodica RUSU. Provocări în menținerea relațiilor între diasporă și țara de origine
 • Silvia DULSCHI. Migrație și politici migraționiste: o provovcare pentru administrația publică
 • Cristina EJOVA, Cristina VORONEANU.Migrația și dezvoltarea: cazuri de bună practică și controverse
 • Cristina EJOVA. Activitatea Republicii Moldova privind combaterea și prevenirea terorismuluila etapa actuală
 • Corina GRIBINCEA, Alexandru A. GRIBINCEA. Necesitatea creșterii economiei „verzi” ca premisă de integrare în spațiul european
 • Sergiu GARȘTEA. Comerțul exterior al UE cu țările extraeuropene
 • Сергей МОГЫЛДЯ. Особенности управления маркетингом во внешнеэкономической деятельности предприятия при проникновении на европейский рынок
 • Ecaterina DELEU.Rolul generaţiilor secunde în contextul schimbărilor sociale generate de procesele migraţionale
 • Maxim SANDU.Avantajele ecologice ale energiei nucleare ale UE
 • Dumitru POPILEVSCHI.Securitatea în regiunea extinsă a Mării Negre
 • Анатолий ТАЛМАЧю Татьяна АЛЫМОВА. Влияние политических рисков на процесс европейской интеграции в Республике Молдова
 • Anastasia MALAI Numărul unic de urgență 112: practici internaționale de cooperare
 • Андрей КРУПНИК, Алла ОРЛОВА.Реализация национальной стратегии содействия развитию гражданского общества через региональные программы
 • Ioan TICU. Aspecte teoretice privind evoluția fenomenului migraționist în spațiul comunitar european
 • Лия НАНИ. Правовое регулирование налогообложения в Европейском Союзе
 • Petru LOGHINESCU Cadrul normativ naţional privind dreptul de proprietate
 • Mihăiță-Cristinel TRIBOI Reglementări juridice privind protecția aerului din perspectiva schimbărilor climaterice la nivel global
 • Oleg SPÂNU. Originea şi evoluţia conceptului de nediscriminare
 • Daniela PÎRȚU.Evoluția politicii comunitare în materia drepturilor omului la un mediu sănătos
 • Mihai-Claudiu POPOVICI.Criminalitatea internațională în contextul globalizării
 • Mariana NISTOR. Egalitatea: concept, ipostaze și reglementare constituțională
 • Dinu MANOLE, Veronica BUTNARU.Politicile Uniunii Europene cu impact asupra economiei sociale
 • Vladimir TROFIMOV. Energia regenerabilă - prioritate pentru asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova

34 / S-65             III-133877

Știința juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradițiilor europene, conferință științifică cu participare internațională (2016; Chișinău)

Conferința științifică cu participare internațională ”Știința juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradițiilor Europene” : Consolidarea sistemului de drept al Republicii Moldova : de la adoptarea Declarației despre Suveranitate (1990) la închierea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană (2014) / Red.-șef. : Vitalie Gamurari . ─ [Chişinău] : ULIM, 2018. - 240 p. - (Symposia Professorum).
Antetitlu : Univ. Liberă Intern. din Moldova
Bibliogr. în subsol
ISBN: 978-9975-3168-0-4

Din cuprins

 • Olga BENEŞ. Aspecte teoretico-practice cu privire la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului referitor la Uniunea Europeană.
 • Gian Marco MOISE. Human rights responsibility: existenţialism as an approach embracing history and universality
 • Mariana ROBEA. Ordinea juridică a Republicii Moldova la etapa asocierii la Uniunea Europeană — aspecte teoretice..
 • Conrad LADZEL. Aspecte privind reglementarea juridică a statutului de azil în Germania în contextul politicii unificate a Uniunii Europene.
 • Svetlana SLABU. Unele consideraţiuni referitor la justiţia Uniunii Europene
 • Mihail SORBALA. Protecţia juridică împotriva reţinerii sau arestării ilegale în baza Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
 • Tatiana STAHI. Noţiunea juridică a patrimoniului în doctrină şi în legislaţia Republicii Moldova..
34(478) / P - 29  II-717651

Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene, conf. intern. șt.-practică (2019; Chișinău)

Conferința Internațională Științifico-Practică "Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene", 23-24 martie 2019, Chișinău, Republica Moldova [Text tipărit] / com. org. : V. Bujor [et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2019. - 304 p.
Antetitlu : Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice ; Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți ; Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată

Bibliogr. la sfârșitul art.

ISBN: 978-9975-3222-7-0

340.1 / M-61     II-717409
                 
Metodologia de armonizare a legislației în Republica Moldova = Methodology for Law Approximation in the Republic of Moldova  / Centrul de Armonizare a Legislației . ─ Chişinău : [s. n.] , 2010. -80, 78 p. (pag. opusă).

Armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene este un proces continuu, care are drept scop integrarea în ordinea juridică internă a legislației Uniunii Europene, în conformitate cu angajamentele asumate de Republica Moldova în cadrul acordurilor bilaterale încheiate cu Uniunea Europeană, al planurilor de acțiuni ale Guvernului, precum și cu programele legislative ale Parlamentului.

UE: e -publicatii - Setul pedagogic "EUROPA – Mai bine împreună!"
Materiale didactice privind Uniunea Europeană, destinate elevilor cu vârsta de cel puțin 10 ani. Acestea includ: 
Un nou instrument pentru a vă sensibiliza elevii în ceea ce privește Europa încă de la vârsta de 10 ani EUROPA – Mai bine împreună! vă va permite să abordați Europa în clasă. 
Obiectivul principal este de a face elevul conștient că face parte din Uniunea Europeană și că va putea modela Europa de mâine. 
Vocabularul, jocurile și exercițiile ludice permit elevului să își completeze singur cunoștințele urmărindu-l pe Gordon, personajul imaginar care „a mâzgălit” în broșuri.Prezența acestui personaj de aceeași vârstă cu elevii face conținutul mai accesibil. Pe parcursul paginilor, întrebări deschise invită, de asemenea, elevii la o participare activă.

CUM SE UTILIZEAZĂ SETUL PEDAGOGIC EUROPA – Mai bine împreună!

ÎN CLASĂ? În funcție de interesele clasei dumneavoastră și de întrebările elevilor, puteți alege să abordați Uniunea Europeană în trei moduri diferite. Broșurile nu au o ordine definită. Ele sunt complementare, dar fiecare broșură poate fi utilizată și în mod independent.

Puteți porni de la istoria și geografia Uniunii Europene pentru a vorbi despre construcția Uniunii Europene. În acest caz, veți utiliza, mai degrabă,broșura


EUROPA – Să construim mai multe împreună!Direcția Generală Comunicare (Comisia Europeană) . - Luxemburg, 2019. - 16 p.
 [Accesat 29.07.2019]
Disponibil : https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/0a305c42-1300-11e9-81b4-01aa75ed71a1/language-ro

Cuprins
 • ISTORIA CONSTRUCȚIEI EUROPENE Să ne amintim + de originile noastre. 4
 • TRATATELE EUROPENE Să semnăm + acorduri. 11
 • SIMBOLURILE EUROPENE Să ne afirmăm + diversitatea. 12
 • GEOGRAFIA EUROPEI Să înțelegem + spațiul nostru comun. 13
 • VIITORUL UNIUNII EUROPENE Să vedem + departe!. 14


și/sau harta. Această hartă le permite elevilor să localizeze țările Uniunii Europene și țările membre ale zonei euro.
Puteți porni de la actualitate (de exemplu, un summit european sau moneda euro) pentru a aborda funcționarea instituțiilor și cetățenia europeană. În acest caz, veți utiliza, mai degrabă, broșura

EUROPA — Să ne organizăm mai bine împreună!/ Direcția Generală Comunicare (Comisia Europeană) . - Luxemburg, 2019. - 16 p. [Accesat 29.07.2019]

Disponibil : https://publications.europa.eu/s/mzkV

Cuprins

INSTITUȚIILE EUROPENE Să luăm mai multe decizii împreună .
 • DREPTURI ȘI CETĂȚENIE Să ne respectăm mai mult diferențele . 
 • TINERETUL UNIUNII EUROPENE Să cerem mai des părerea tinerilor . 
 • PIAȚA UNICĂ Să cooperăm mai bine cu vecinii noștri 
 • MONEDA UNICĂ ȘI ZONA EURO Să realizăm mai ușor schimburi comerciale .
 • BUGETUL UNIUNII EUROPENE Să investim mai mult pentru viitorul nostru 
 •  EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR Quizzzzzz! . . . 

Puteți porni de la viața de zi cu zi a copiilor (de exemplu, calitatea apei și a alimentelor, protecția copiilor pe rețelele de socializare etc.).
În acest caz, veți utiliza  broșura

EUROPA – Să trăim mai bine împreună! / Direcția Generală Comunicare (Comisia Europeană) . - Luxemburg, 2019. - 16 p. [Accesat 29.07.2019]

Disponibil : https://publications.europa.eu/s/mzkW

Cuprins
 • VALORI Să ne identificăm mai bine cu proiectul european. 4
 • ECOCONSUM Să fim mai responsabili. 5
 • MEDIU Să protejăm mai bine natura. 6
 • ENERGIE ȘI CLIMĂ Să producem într-o mai mare măsură energii regenerabile. 7
 • AGRICULTURĂ ȘI ALIMENTAȚIE Să mâncăm mai bine. 8
 • CULTURĂ Să creăm mai multe emoții. 11
 • SECURITATE INFORMATICĂ Să distribuim în mai multă siguranță. 12
 • EUROPA ÎN LUME Să ajutăm mai mult țările sărace. 14Cautare in

Traduceti