Faceți căutări pe acest blog

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC)

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC) inaugurat la 10 mai 2011 este  o subdiviziune a Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova, situat in subordonarea administrative a Directorului General al Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova si are drept scop  promovarea valorilor si mentalitatii europene si sprijinirea procesului de integrare europeana a Moldovei.

Crearea centrelor de informare europeana este o necesitate, fiecare din ele avand drept scop atat lichidarea vidului informational privind insitutiilor europene, cat si valorile democratice promovate de aceste institutii.

Un nou serviciu CPESC “Abonament de vară”


3 CĂRȚI PENTRU 3 ZILE


Elaborați o teză de curs, referat sau pregătiți un articol cu tematică europeană?

Nu ratați șansa de a beneficia de un nou serviciu al Centrului Pro-european de servicii și comunicare BNRM (CPESC) în regim de testare “Abonament de vară” care prevede eliberarea la domiciliu în mod GRATUIT a cărților din colecțiile CPESC.

CONDIȚII DE ÎMPRUMUT:

1. Să fiți utilizator înregistrat al BNRM,

2. Cărțile se eliberează în sala de lectură CPESC (BNRM, bloc central, etajul 3, of. 23) pentru zilele de weekend:

ÎMPRUMUTUl – ziua de JOI, orele 17:00 – 18:00

RESTITUIREA - ziua de LUNI, orele 10:00 – 11:00
Spot Video

CoE: e- publicații recente - Manual pentru educaţia cetăţeniei digitale

                     
Digital citizenship education handbook - Being online. Wellbeing online. Rights online = Manual pentru educaţia cetăţeniei digitale - Fiind online, Bunăstarea online, Drepturi online / Consiliul Europei. - Strasbourg, 2019. - 144 p. - [Accesat 12 iulie 2019].

Disponibil la: https://rm.coe.int/168093586f


Competențele cetățenilor digitali definesc modul în care acționăm şi interacționăm online. Acestea cuprind valorile, atitudinile, abilitățile şi cunoştințele şi înțelegerea critică necesară pentru a naviga în mod responsabil în lumea digitală care evoluează în mod constant și pentru a modela tehnologia pentru a satisface nevoile noastre, mai degrabă decât pentru a fi modelată de ea. Manualul pentru educaţia Cetăţeniei digitale oferă informații, instrumente și bune practici pentru a sprijini dezvoltarea acestor competențe în conformitate cu vocația Consiliului Europei, de a împuternici şi proteja copiii, permițându-le să trăiască împreună şi egali în societățile democratice de astăzi, atât online cât și offline.Manualul pentru educația cetățeniei digitale este destinat profesorilor și părinților, factorilor de decizie din domeniul educației și furnizorilor de platforme. Manualul descrie în detaliu dimensiunile multiple care alcătuiesc fiecare din cele 10 domenii de cultură digitală şi include fişe de informare pe fiecare domeniu ce oferă idei, bune practici și alte referințe pentru a sprijini educatorii în construirea competențelor la copii, şi pregătirea acestora cu provocările lumii digitale de mâine.

Manualul educației cetățeniei digitale este în concordanță cu Cadrul de Competențe pentru Cultura Democratică al Consiliului Europei https://cpescmdlib.blogspot.com/2019/04/coe-e-publicatii-recente-cadrul-de.html şi compatibil cu manualul de utilizare a internetului https://cpescmdlib.blogspot.com/search?q=internet+literacy+handbook

Acest ghid este împărțit în trei secțiuni:

Secțiunea 1: Fiind online - Informații legate de modul în care ne implicăm şi existăm online, cuprinde trei domenii digitale: acces şi incluziune, învățare şi creativitate, media şi cunoştințe de informație.
Secțiunea 2: Bunăstarea on-line - Informații legate de modul în care ne simțim on-line, cuprinzând alte trei domenii digitale: etică și empatie, sănătate și bunăstare, precum şi prezență electronică şi comunicații.
Secțiunea 3: Drepturile online - Informații legate de responsabilitatea online, care cuprinde cele patru domenii digitale finale: participare activă, drepturi şi responsabilități, confidențialitate şi securitate, precum şi conştientizarea consumatorilor.

Fişele oferă activități pentru cursuri de şcoală, familii şi alte scenarii în care copiii pot participa în afara sălilor de clasă. Acestea prezintă informații, resurse şi pot acoperi unul sau mai multe dintre următoarele puncte-cheie:
 1. considerente şi riscuri etice,
 2. idei pentru lucrul în clasă,
 3. bune practici / cetățenie digitală,
 4. mai multe informații şi resurse.
Manualul conţine la sfârşit un glosar cu trimiteri la dimensiunile şi fişele de informare.

UE: intrări noi - Iulie-septembrie 2019


327(478) / R – 32  III-133901
;

BURUIAN, Alexandru; CHIRTOACĂ, Natalia; CHINDÎBALIUC, Oleana. Redimensionarea politicii externe și interne a Republicii Moldova din perspectiva evoluției proceselor integraționiste și modificărilor geopolitice ale sistemului internațional : Monografie / Alexandru Buruian, Natalia Chirtoacă, Oleana Chindîbaliuc [et al.]; red. coord. : Alexandru Buruian . ─ Chişinău : CEP USM, 2018. - 210 p.

Bibliogr. : p. 207-208 și în notele de subsol
ISBN: 978-9975-142-88-5

Din cuprins:

 • BURI AN Alexandru. Riscurile externe şi interne în procesul de consolidare statală a Republicii Moldova în contextul reformatării sistemului internaţional de modelare a proceselor geopolitice  
 • CfflRTOACĂ Natalia. Evoluţia cadrului instituţional al Uniunii Europene în contextul integrării de noi membri şi perspective pentru Republica Moldova   
 • CHINDÎBALIUC Oleana. Relaţiile   internaţionale   în   regiunea   Mării   Negre:   de   la   provocările contemporane la configuraţia energetică actuală            
 • CEBAN Cristina. Sistemul de supraveghere a factorilor de mediu in plan naţional şi internaţional în domeniul securităţii ecologice             
 • CUCOŞ Diana. Unele aspecte cu privire la reglementarea migraţiei de muncă şi protecţia muncitorilor migranţi în contextul globalizării     
 • DORUL Olga. Conceptul şi tipologia neutralităţii statului în dreptul internaţional public    
 • ŢARÂLUNGĂ Victoria. Securitatea umană din Republica Moldova în contextul proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale sistemului internaţional: unele probleme şi soluţii          

351 / T-36           III-133871

Teoria şi practica administrării publice, Conferință științifico-practică internațională (2019; Chișinău)
Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale Conferinței științifico-practice cu participare internațională 17 mai 2019 / Col. de red. : Oleg Balan [et al.] . ─ Chişinău : AAP, 2019. - 660 p.
Antetitlu : Guvernul Re. Moldova, Academia de Administrare Publică
Bibliogr. la sfârșitul art.
ISBN: 978-9975-3240-4-5
[Accesat 08.07.2019]

Din cuprins:

 • Constantin SOLOMON. Contribuţia administraţiei publice la reglementarea proceselor migraţionale din Republica Moldova
 • Aurel SÎMBOTEANU. Administrația publică din spațiul actual al Republicii Moldova: între tradiție, erori istorice și contemporaneitate
 • Tatiana ŞAPTEFRAŢI Rolul asistenţei externe în consolidarea capacităţii administraţiei publice
 • Oleg BAXAN . Aspecte conceptuale privind buna guvernare 
 • Ion POPOVICI Metode de evaluare a calităţii guvernării
 • Dinu MANOLE. Buna guvernare: cheia dezvoltării durabile în administraţia publică locală din Republica Moldova
 • Vasile BOGHIAN. Asigurarea principiului stabilității funcționarilor publici din România
 • Diana CHIRIAC. Reforma administrației publice din Polonia pe dimensiunea procesului decisional
 • Vasile COMENDANT. Valorificarea turismului de către autoritățile publice pentru promovarea patrimoniului cultural național
 • Alexandru ŞAVGA Descentralizarea administrativă în Republica Moldova: realizări şi problem
 • Pantelimon VARZARI. Natura raporturilor dintre elita politică și birocrație prin prisma bunei guvernări
 • Alexandru ROMAN. Contribuția diplomaţiei Moldovei din perioada modernă la reglementarea raporturilor interstatale
 • Nicolae ŢÂU. Relaţiile economice internaţionale: teorii şi politici
 • Alexandru GRIBINCEA, Alexandru A. GRIBINCEA. Analiza piețelor economiilor inovaționale în contextul valorilor europene ...
 • Анатолий АХЛАМОВ. Исследование и прогнозирование миграционных потоков в регионе
 • Svetlana CEBOTARI, Tatiana-Maria BODEAN Integrarea ca fenomen definitoriu al spațiului european
 • Alexandru GRIBINCEA, Ludmila TABACARU, Daniel PENCEA Impactul dezvoltării economice asupra integrării europene
 • Carolina BUDURINA-GOREACII Rolul instituțiilor societății civile din Republica Moldova în asigurarea protecției sociale a cetățenilor
 • Элла МАМОНТОВА.Внедрение практик общественного участия в политическую культуру украинского общества в фокусе евроинтеграционных процессов
 • Galina ȚURCAN. Rolul metodei de predare-învățare bazată pe probleme (PBL) în formarea culturii politice participative a studenților
 • Rodica RUSU. Provocări în menținerea relațiilor între diasporă și țara de origine
 • Silvia DULSCHI. Migrație și politici migraționiste: o provovcare pentru administrația publică
 • Cristina EJOVA, Cristina VORONEANU.Migrația și dezvoltarea: cazuri de bună practică și controverse
 • Cristina EJOVA. Activitatea Republicii Moldova privind combaterea și prevenirea terorismuluila etapa actuală
 • Corina GRIBINCEA, Alexandru A. GRIBINCEA. Necesitatea creșterii economiei „verzi” ca premisă de integrare în spațiul european
 • Sergiu GARȘTEA. Comerțul exterior al UE cu țările extraeuropene
 • Сергей МОГЫЛДЯ. Особенности управления маркетингом во внешнеэкономической деятельности предприятия при проникновении на европейский рынок
 • Ecaterina DELEU.Rolul generaţiilor secunde în contextul schimbărilor sociale generate de procesele migraţionale
 • Maxim SANDU.Avantajele ecologice ale energiei nucleare ale UE
 • Dumitru POPILEVSCHI.Securitatea în regiunea extinsă a Mării Negre
 • Анатолий ТАЛМАЧю Татьяна АЛЫМОВА. Влияние политических рисков на процесс европейской интеграции в Республике Молдова
 • Anastasia MALAI Numărul unic de urgență 112: practici internaționale de cooperare
 • Андрей КРУПНИК, Алла ОРЛОВА.Реализация национальной стратегии содействия развитию гражданского общества через региональные программы
 • Ioan TICU. Aspecte teoretice privind evoluția fenomenului migraționist în spațiul comunitar european
 • Лия НАНИ. Правовое регулирование налогообложения в Европейском Союзе
 • Petru LOGHINESCU Cadrul normativ naţional privind dreptul de proprietate
 • Mihăiță-Cristinel TRIBOI Reglementări juridice privind protecția aerului din perspectiva schimbărilor climaterice la nivel global
 • Oleg SPÂNU. Originea şi evoluţia conceptului de nediscriminare
 • Daniela PÎRȚU.Evoluția politicii comunitare în materia drepturilor omului la un mediu sănătos
 • Mihai-Claudiu POPOVICI.Criminalitatea internațională în contextul globalizării
 • Mariana NISTOR. Egalitatea: concept, ipostaze și reglementare constituțională
 • Dinu MANOLE, Veronica BUTNARU.Politicile Uniunii Europene cu impact asupra economiei sociale
 • Vladimir TROFIMOV. Energia regenerabilă - prioritate pentru asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova

34 / S-65             III-133877

Știința juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradițiilor europene, conferință științifică cu participare internațională (2016; Chișinău)

Conferința științifică cu participare internațională ”Știința juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradițiilor Europene” : Consolidarea sistemului de drept al Republicii Moldova : de la adoptarea Declarației despre Suveranitate (1990) la închierea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană (2014) / Red.-șef. : Vitalie Gamurari . ─ [Chişinău] : ULIM, 2018. - 240 p. - (Symposia Professorum).
Antetitlu : Univ. Liberă Intern. din Moldova
Bibliogr. în subsol
ISBN: 978-9975-3168-0-4

Din cuprins

 • Olga BENEŞ. Aspecte teoretico-practice cu privire la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului referitor la Uniunea Europeană.
 • Gian Marco MOISE. Human rights responsibility: existenţialism as an approach embracing history and universality
 • Mariana ROBEA. Ordinea juridică a Republicii Moldova la etapa asocierii la Uniunea Europeană — aspecte teoretice..
 • Conrad LADZEL. Aspecte privind reglementarea juridică a statutului de azil în Germania în contextul politicii unificate a Uniunii Europene.
 • Svetlana SLABU. Unele consideraţiuni referitor la justiţia Uniunii Europene
 • Mihail SORBALA. Protecţia juridică împotriva reţinerii sau arestării ilegale în baza Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
 • Tatiana STAHI. Noţiunea juridică a patrimoniului în doctrină şi în legislaţia Republicii Moldova..


Referinte tematice virtuale


*  *  *
Dreptul european al muncii


Resurse web 

Dreptul muncii:Ce se înțelege prin legislația muncii?https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=157&langId=ro#navItem-2  
https://www.eurofound.europa.eu/ro

EU-OSHA - Agenția Uniunii Europene care furnizează informații privind sănătatea și securitatea în muncă

Legislatie
               Sinteze  

                EUR-LEX

*  *  *


Politica europeană de securitate şi apărare

http://cpescmdlib.blogspot.md/2018/01/uniunea-securitatii-o-europa-care-ofera.html
http://cpescmdlib.blogspot.md/2017/07/ue-e-publicatii-evaluarea-globala.html

http://cpescmdlib.blogspot.md/2017/05/ue-e-publicatii-documente-de-reflectie.html
http://cpescmdlib.blogspot.md/2015/04/agenda-europeana-privind-securitatea.html
http://cpescmd2.blogspot.md/2013/02/bvpublicatii-periodice-cu-tematica.html
Europenizarea : Studii de guvernare și securitate 
http://cpescmdlib.blogspot.md/2016/06/ue-intrari-noi-iunie-2016.html
Managementul politicilor de securitate ale Uniunii Europene în Europa de Sud-Est ] : 
http://cpescmdlib.blogspot.md/2017/11/ue-intrari-noi-noiembrie-2017.html
EU Relations With Eastern Partnership : Strategy, Opportunities and Challenge 
http://cpescmdlib.blogspot.md/2017/04/ue-intrari-noi-martie-2017.html
The Eastern Partnership - A Turning Point in EU-Russia Relations? numai extras  13 p. 
https://cpescmdlib.blogspot.com/2015/12/ue-intrari-noi-decembrie-2015.html
Diplomaţia Uniunii Europene şi criza din Orientul Mijlociu la începutul secolului al XXI-lea
https://cpescmdlib.blogspot.com/2017/01/ue-intrari-noi-ianuarie-2017.html 

Transnistria
Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională, conferința internațională (2016; Chișinău)Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională
 http://cpescmdlib.blogspot.md/2017/08/ue-intrari-noi-august-2017.html
ROTARU, Vasile The Eastern Partnership - A Turning Point in EU-Russia Relations? 
http://cpescmdlib.blogspot.md/2015/12/ue-intrari-noi-decembrie-2015.html
FREUDENSTEIN, Roland; SPECK, Ulrich. The Renaissance of the West  : How Europe and America can shape up in confronting Putin's Russia=Renașterea Vestului : Cum Europa și America se pot modela  pentru Confruntarea cu Rusia lui Putin / Roland Freudenstein and Ulrich Speck . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2015. - 44 p.
http://cpescmdlib.blogspot.md/2016/06/ue-intrari-noi-e-publicatii-ale.html#more
Țările post-sovietice între UE și Federația Rusă - analiza circumstanțelor specifice și tendințelor politice
Varianta electronica
http://cpescmdlib.blogspot.md/2017/05/ue-intrari-noi-mai-2017.html#more
MATEESCU, Ioan Dragoş. Marea Britanie între Uniunea Europeană şi Statele Unite
http://cpescmdlib.blogspot.md/2016/02/intrari-noi-februarie-2016.html
ORZEAŢĂ, MihailGeopolitica şi teoriile integrării europene
http://cpescmdlib.blogspot.md/2016/02/intrari-noi-februarie-2016.html 

*  *  *

Discursul politic in mass media. Fenomenul manipulării și dezinformării :  Listă selectivă ( 22.05.2019)

Combaterea dezinformării : abordarea europeană
http://cpescmdlib.blogspot.com/2019/04/expozitia-combaterea-dezinformarii.html
Resurse online
CoE -
https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/resources-on-dealing-with-propaganda-misinformation-and-fake-news
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/information-disorder
UE
  STRATEGII DE COMUNICARE: MANIPULARE SI CONTROL IN DISCURSUL POLITIC] Doctorand: Raluca Octavia Zglobiu 
https://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2010/filologie/Zglobiu_Raluca_Octavia_RO.pdf 

Ellie Keen, Mara Georgescu, 2016, Bookmarks, un manual pentru combaterea discursului instigator la ură din mediul online prin educaţia pentru drepturile omului, No Hate Speech Movement
http://cpescmdlib.blogspot.com/2018/01/e-publicatii-bookmarks-un-manual-pentru.html

SPECIFICUL STRATEGIEI ARGUMENTATIVE ÎN DISCURSUL POLITIC 

MOLDOVA  

Site-ul www.stopfals.md este o platformă online de informare privind fenomenul ”știrilor false”, demascare a informațiilor false și vădit tendențioase, de instruire și asistență privind verificarea faptelor și descoperirea tehnicilor de manipulare, cu rubrici interactive și module speciale prin intermediul cărora utilizatorii sunt încurajați să semnaleze falsuri în materialele jurnalistice, publicate de mass-media autohtonă sau din străinătate, să răspundă la întrebările sondajelor de opinie, să participe la dezbateri etc.*  *  *

UE: e- publicații recente - Patrimoniul cultural: digitizarea, accesibilitatea online și conservarea digitală

Cultural heritage: digitisation, online accessibility and digital preservation. Consolidated Progress Report on the Implementation of Commission Recommendation (2011/711/EU) 2015-2017= Patrimoniul cultural: digitizarea, accesibilitatea online și conservarea digitală : Raportul Comisiei Europene/ Comisia Europeană. - Luxembourg, 2019. - 70 p. [Accesat 20 iunie 2019].

Disponibil: https://www.digitalmeetsculture.net 

Prezentul raport examinează și evaluează acțiunile generale și progresele realizate în Uniunea Europeană privind punerea în aplicare a recomandării (2011/711 / UE), care este unul dintre principalele instrumente politice ale UE privind digitalizarea, accesul online și conservarea digitală a materialelor de patrimoniu cultural.

Recomandarea Comisiei privind digitizarea și accesibilitatea online și conservarea digitală a materialelor culturale (2011/711 / UE), aprobată de Consiliu în mai 2012, reprezintă o piatră de hotar în politica culturală digitală. Este singurul instrument de politică la nivelul Uniunii Europene care se adresează întregului sistem digital al elementelor de patrimoniu cultural pornind de la planificarea, monitorizarea și finanțarea digitizării, până la facilitarea accesului și reutilizării online și conservarea digitală.

Recomandarea invită statele membre să-și intensifice eforturile, să pună în comun resursele și să implice sectorul privat în digitizarea materialelor culturale, pentru a spori accesibilitatea online a patrimoniului cultural european, pentru a stimula implicarea cetățenilor și a creșterii industriilor creative din Europa. Mai mult, materialul digitizat ar trebui să fie accesibil prin intermediul Europeana, platforma culturală europeană care oferă acces la o gamă largă de conținut digital din bibliotecile, arhivele și muzeele Europei.

Structura raportului este cea a recomandării și a rapoartelor anterioare consolidate de progres, împărțite în cinci capitole principale. Raportul prezintă concluzii după fiecare secțiune importantă.

1. Digitizare: organizare și finanțare
2. Digitizare și accesibilitate online: conținut legat de domeniu public.
3. Digitizare și accesibilitate online: conținut supus copyright-ului
4. EUROPEANA
5. Prezervarea digitală


Cel de-al patrulea şi cel mai mare capitol al acestui Raport de progres, constituie capitolul Europeana, care confirmă faptul că obiectivele cantitative au fost deja realizate în mare parte și că este nevoie de un accent de la obiective cantitative la managementul calității. Chiar dacă majoritatea inițiativelor pe care statele membre le utilizează pentru a încuraja instituțiile lor de patrimoniu cultural să contribuie la Europeana par să prioritizeze cantitatea față de calitate, obiectele digitale de înaltă calitate sunt importante pentru statele membre: Mai mult de o treime dintre statele membre încurajează activ instituțiile patrimoniului cultural să prezinte conținut de înaltă calitate și metadate către Europeana. Europeana a elaborat un cadru publicitar care descrie grupurile de calitate a conținutului sub patru niveluri: aprox. 15% din conținutul total al statelor membre ale UE se află în categoriile de înaltă calitate. Nivelurile 3 și 4 (scăderea datelor: August 2018).

Sprijinul statelor membre în ceea ce privește recomandarea în ansamblul său și subiectele care stau la baza acesteia rămâne largă. Statele membre consideră că recomandarea a constituit un instrument util pentru stabilirea politicilor naționale, coordonarea activităților, menținerea progreselor, creşterea gradului de conștientizare cu privire la necesitatea de acțiune și stimularea politicilor existente. Cu toate acestea, câteva dintre statele membre au sugerat o actualizare / consolidare a anumitor domenii acoperite de recomandare, pentru a ține pasul cu evoluțiile globale în materie de reglementare, politică şi tehnologie, precum şi revizuirea unor dispoziții privind impactul redus.

Mai mult

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-report-cultural-heritage-digitisation-online-accessibility-and-digital

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/reports-and-studies/75986/3498

 Vezi de asemenea 

https://cpescmdlib.blogspot.com/2014/10/ue-e-publicatii-raport-privind.html


Educație pentru drepturile omului


37 / E - 25 III-133777
             
Educație pentru drepturile omului : Clasele 1-4 : Curriculum : Ghidul învățătorului / Tatiana Șova, Angela Cutasevici, Olga Neamțu, Iosif Moldovanu; Coord. : Violeta Terguță . ─ Chişinău : GUNIVAS, 2019. - 224 p. : fig., tab.[Accesat 19.06.2019]    ISBN: 978-9975-3160-6-4 

Disponibil : http://amnesty.md/wp-content/uploads/Educatie-pentru-Drepturile-Omului_Ghidul-invatatorului_cl-I-IV.pdf

Educația pentru Drepturile Omului este definită ca un proces de învățare, care are drept scop:

Să promoveze înțelegerea propriilor drepturi și a responsabilitățiloraferente;
Să dezvolte atitudinea de respect și apreciere a unicității fiecărui individ;
Să formeze competențe, care vor permite copiilor să acționezepentru promovarea și apărarea drepturilor omului

Curriculumul „Educație pentru drepturile omului” reprezintă o ofertă curriculară de disciplină opțională pentru învățământul primar, justificată din următoarele considerente:

 • Racordarea demersurilor referitoare la educația pentru drepturile omului la prevederile documentelor și angajamentelor internaționale: eclarația Universală a Drepturilor Omului (1948), Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (1950), Convenția cu privire la Drepturile opilului (1989), Declarația ONU privind educația și formarea în domeniul drepturilor omului (2002), Observațiile finale ale Comitetului pentru Drepturile copilului pentruRepublica Moldova (2009), Carta Consiliului Europei privind educația pentru cetățenie democratică și educația pentru drepturile omului (2012) etc.;
 • Solicitarea din partea copiilor, implicați în procesul de monitorizare a drepturilor omului/copilului, a unei intervenții focalizate pe studierea drepturilor omului la toate treptele de școlaritate, cu accent pe caracterul aplicativ al acesteia; Actualitatea demersului de cunoaștere, explorare și experimentarea drepturilor omului, necesar pentru dezvoltarea la elevi a comportamentului de respectare a acestora în medii și roluri sociale diferite;
 • Necesitatea familiarizării copiilor, în calitate de titulari de drepturi, cu instrumentele naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului pentru a-și revendica drepturile; Dezvoltarea la elevii claselor primare a comportamentului prosocial,inerent cetățenilor comunităților democratice, pentru a aprecia gradul de respectare a drepturilor omului și lua atitudine civică în varii contexte și roluri sociale.
Educația privind drepturile omului în școală este obligația statului. Carta Consiliului Europei privind educația pentru cetățenie democratică și educația pentru drepturile omului stipulează că educația pentru cetățenie democratică și educația pentru drepturile omului trebuie să fie integrate în curriculumul pentru educația preșcolară și pentru învățământul primar, secundar, general și profesional. De asemenea, statele membre ar trebui să continue să revizuiască și să actualizeze educația pentru cetățenie democratică și pentru drepturile omului în curriculum, pentru a-i asigura relevanța și durabilitatea. Educația pentru drepturile omului se referă la educație, formare, creșterea gradului de conștientizare, informare, practici și activități care au ca scop, prin formarea la elevi a cunoștințelor, capacităților, atitudinilor și comportamentelor, să îi pregătească și să îi încurajeze să contribuie la construirea și apărarea unei culturi universale a drepturilor omului în societate, în vederea promovării și protejării drepturilor omului și libertăților fundamentale.

Structura curriculumulUI „Educația pentru drepturile omului” include următoarele componente:
 • Argument – prezentarea scopului opționalului și a legislației specifice europene și naționale, prin care se subliniază importanța disciplinei, principiile și valorile fundamentale, precum și particularitățile acesteia;
 • Competențe cheie/transversale dezvoltate în cadrul disciplinei, corelate cu domeniile de competențe cheie;
 • Competențe specifice și conținuturi asociate acestora, care propun elemente derivate din caracteristicile educaționale ale disciplinei;
 • Valori și atitudini ce completează dimensiunea cognitivă a învățării cu cea afectiv-atitudinală, din perspectiva studierii disciplinei;
 • Baza conceptuală a disciplinei opționale EDO;
 • Administrarea disciplinei;
 • Unitățile de conținut, conținuturile, activitățile de învățare și evaluare pe clase;
 • Referințe bibliografice.Cautare in

Traduceti