Faceți căutări pe acest blog

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC)

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC) inaugurat la 10 mai 2011 este  o subdiviziune a Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova, situat in subordonarea administrative a Directorului General al Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova si are drept scop  promovarea valorilor si mentalitatii europene si sprijinirea procesului de integrare europeana a Moldovei.

Crearea centrelor de informare europeana este o necesitate, fiecare din ele avand drept scop atat lichidarea vidului informational privind insitutiilor europene, cat si valorile democratice promovate de aceste institutii.

UE: Intrări noi - Iunie 2017

327.7 / D - 53     I-1274703
DIACON, Maria; JUC, Victor; CONSTANTINOV, Valentin. Uniunea Europeană : Istorie şi actualitate / Maria Diacon, Victor Juc, Valentin Constantinov . ─ Chișinău : [S. n.], 2016. - 235 p.
Antetitlu : Universitatea de Stat din Tiraspol
Bibliogr. la sfârşitul temei

 Lucrarea reprezintă prin conţinut si caracter un studiu care pune in lumina cvolujiu implementării ideilor şi proiectelor de unificare europeană, inclusiv segmentul care revine Republicii Moldova. Chiar daca Uniunea Europeana actualmente traversează o perioada mai complicată. Iii iul pusa la îndoială însăşi viabilitatea, oportunitatea şi eficienţa proiectului european. Republica Moldova nu poate sâ abandoneze acest vector din cauza câ alte direcţii şi priorităţi nu asigură modernizarea şi din contra, cimentează subdezvoltarea, incertitudinea şi exodul, liste indispensabil de a fundamenta, legifera şi implementa componentele menţionate ale interesului naţional, dat lund că numai în asemenea maniera poate fi asigurată modernizarea pol itico-ju ridică şi social-economi că a Republicii Moldova.


338.4 / П - 58     II-711225

ПОПОВИЧ, Думитру; БУКАТЫНСКИЙ, Анатолий. Как торгуют в Европейском Союзе: Опыт организации производства и реализации сельскохозяйственной продукции / Думитру Попович, Анатолий Букатынский . ─ Кишинэу : [ s. n. ], 2017. - 232 p.- Bibliogr. : p. 229-232
ISBN: 978-9975-129-28-2В представленной читателям книге впервые н РМ сде­лана попытка комплексного анализа и описания опыта создания региональной рыночной инфраструктуры н организации тор­говли агропромышленной продукцией в развитых странах Евро­пейского Союза. На этой основе разработаны практические реко­мендации но совершенствованию торговли агропромышленной продукцией в Молдове.

Книга содержит обобщение опыта организации оптовой и роз­ничной торговли в странах КС с уклоном в реализацию агропро­мышленной продукции:
 •  анализ опыта государственного регулирования производства и торговли сельскохозяйственной продукцией в странах ЕС;
 •  рекомендации но использованию опыта стран ЕС в совершен­ствовании оптовой и розничной торговли в Молдове и про­движению ее на внутренний И внешний рынок.
Книга адресована прежде всего сельскохозяйственным това­ропроизводителям, работникам оптовой и розничной торговли, руководящим работникам и специалистам сферы управления эко­номикой, ученым, студентам и преподавателям университетов и колледжей, а также всем читателям, интересующимся опытом дея­тельности стран ЕС в сфере экономики.331.1 / P - 86 , III-127963
POSTAN , Liliana  Modelul social european şi sistemul social naţional : provocări ce însoţesc racordarea activităţii sindicatelor din Moldova la rigorile UE [Text tipărit] : Studiu / Liliana Postan . ─ Chişinău : [s. n.] , 2016. -  98 p. Antetitlu : Confederaţia Naţ. a Sindicatelor, Inst. Muncii  ISBN: 978-9975-87-152-5
 Lucrarea este o continuare a studiului asupra provocărilor ce însoţesc racordarea activităţii sindicatelor din Republica Moldova la rigorile Uniunii Europene, iniţiat în anul 2014.
Fenomenele etice, politice şi economice cu care se confruntă Republica Moldova, în perioada anilor 2014-2016 au amplificat şi acutizat criza socială, care avea până acum un caracter relativ latent.
în arhitectonica modernă a relaţiilor social-economice, un loc important se atribuie dialogului social, concertării tripartite şi parteneriatului social. Vizibilizarea acestor resurse instituţionalizate, de acţiunie concertată, în vederea dez­voltării politicilor social-economice, ce urmăresc realizarea protecţiei sociale şi a bu­năstării, le plasează în centrul responsabilităţii pentru evoluţia şi regresul stării de fapt a bunăstării populaţiei şi a securităţii sociale.
Studiul are drept obiect de cercetare Modelul Social European ca fenomen sui-generis şi modelele statelor europene ca exemple naţionale de construcţie a politicilor sociale.
De asemenea, studiul oferă o perspectivă de reflecţie asupra sistemului social naţional, în procesul dezvoltării sale până la parametrii unui model, având în vedere cel puţin una dintre caracteristicile modelelor, acea de a servi drept sursă pentru reproducere (nu doar în sensul de copie sau imitare, ci şi în sensul de reinventare şi perpetuare calitativă).

Studiul este însoţit de un glosar referirtor la domeniul social-economic, examinat din perspectiva parteneriatului social.
 

Răspunsul UE la Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă

   „Pentru a construi, în beneficiul tuturor, un viitor pentru copii și pentru planeta noastră, transformăm obiectivele de dezvoltare durabilă și sustenabilitate într-un principiu călăuzitor pentru întreaga noastră activitate. Punerea în aplicare a Agendei 2030 a ONU este un angajament comun și este nevoie de contribuția și de cooperarea tuturor, inclusiv a statelor membre și a societății civile în ansamblul ei.”
  
Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene
 2015

 Agenda 2030, un cadru universal destinat tuturor țărilor în scopul de a contribui la eradicarea sărăciei și la realizarea dezvoltării durabile până în anul 2030, include un set ambițios de 17 obiective de dezvoltare durabilă și a fost adoptat la 25 septembrie 2015 , la New York, cu ocazia unui summit special al ONU 

Comisia Europeană a salutat noua agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă

 Primul vicepreședinte Frans Timmermans, responsabil pentru dezvoltarea durabilă și conducătorul delegației Comisiei în numele președintelui Juncker, a declarat: „Acest acord este un eveniment istoric și un pas important înainte în ceea ce privește acțiunea globală pentru dezvoltare durabilă. Sunt mândru să afirm că, încă de la început, UE s-a angajat ferm să ajungă la un rezultat ambițios, cu o agendă universală pentru toate țările, sărace sau bogate, care integrează pe deplin dimensiunile economică, socială și de mediu ale dezvoltării durabile. Rezultatul este o realizare majoră care unește întreaga lume în jurul unor obiective comune pentru un viitor mai durabil. Suntem hotărâți să punem în aplicare Agenda 2030 și ne vom alinia politicile interne și externe pentru a garanta că UE își va juca rolul pe deplin.”

 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de comunitatea internațională în septembrie 2015, reprezintă un nou proiect ambițios care răspunde tendințelor și provocărilor globale.

UE -e-publicatii recente - 12 lecții despre Europa

Add caption


Fontaine P. 12 lecții despre Europa / Comisia Europeană, Direcţia Generală Comunicare . - Luxemburg, 2017. -  116 p.

 • Ce rol îndeplinește Uniunea Europeană? 
 •  De ce și cum a fost înfiinţată? 
 •  Cum funcţionează?
 •   Ce a reușit să realizeze până acum în interesul cetăţenilor ei și care sunt noile provocări cu care se confruntă în prezent? 
 • Într-o lume globalizată, va putea Uniunea Europeană să concureze cu succes cu alte economii dezvoltate și să își menţină în același timp standardele sociale? 
 • Cum poate fi gestionată imigraţia? 
 • Care va fi rolul Europei pe scena mondială în anii care vin?
 •  Până unde se vor extinde frontierele UE? Și care este viitorul monedei euro?
Acestea sunt doar câteva din întrebările dezbătute de expertul UE

CoE: E-publicatii 2017: Participare culturală și societăți incluzive: raport tematic

Cultural participation and inclusive societies: A thematic report based on the Indicator Framework on Culture and Democracy: December 2016 / Investigator: Helmut K. Anheier; Authors: Regina A. List, Olga Kononykhina and Jessica Leong Cohen; Contributors: Matthias Haber, Malte Berneaud-Kötz, Sonja Kaufmann and Luis Mejia. - Strasbourg: Council of Europe, 2017. - 42 p. - [Accesat la 23.05.2017].
Disponibil: https://rm.coe.int/cultural-participation-and-inclusive-societies-a-thematic-report-based/1680711283
H.2.1/2017-CUINTRODUCERE 

Ai citit recent o carte bună, ai mers la un film sau ai vizitat o expoziție la muzeu? Ai cântat în cor, ai luat lecții de pictură sau ai început să scrii un roman? Ai încărcat un videoclip pe internet sau ai creat o pagină web? Dacă răspunsul este afirmativ, înseamnă că ai participat la cultură.
Presupunerea este că prin participarea culturală ai fost capabil să te exprimi în mod creativ, au existat perspective alternative, și poate chiar oportunități de a întâlni persoane cu diferite origini, credințe sau valori. În acest sens, ar fi de așteptat să ai (sau ai obținut) o mai mare toleranță față de diferențe și mai mult respect și încredere față de ceilalți și că ai dobândit capacitatea de a te implica mai activ în viața democratică.


Noul Consens european privind dezvoltarea - un cadru comun cuprinzător pentru cooperarea europeană pentru dezvoltare

DESCARCATI
Declarația comună a Consiliului și reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului, a Parlamentului European și a Comisiei: Noul Consens european privind dezvoltarea: Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru=Joint public statement: Adoption of the new European Consensus on Development - 7 iunie 2017. -  2 p.


Uniunea Europeană și statele sale membre au semnat astăzi un plan strategic care definește viitorul politicii de dezvoltare a UE. Acest „nou Consens european privind dezvoltarea” reprezintă o nouă viziune colectivă și un plan de acțiune pentru eradicarea sărăciei și realizarea dezvoltării durabile.
Strategia elaborată în comun, prezentată sub forma unei declarații comune, a fost semnată , în cadrul celor două zile ale manifestării anuale „Zilele Europene ale Dezvoltării”, de președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, de prim-ministrul Maltei, Joseph Muscat, în numele Consiliului și al statelor membre, de președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, și de Înaltul Reprezentant al Uniunii /Vicepreședinte al Comisiei, Federica Mogherini.
Pentru prima dată, acesta se aplică în întregime tuturor instituțiilor Uniunii Europene și tuturor statelor membre, care se angajează să colaboreze mai strâns. 
 Noul Consens reafirmă cu fermitate că eradicarea sărăciei rămâne obiectivul principal al politicii europene de dezvoltare, integrând pe deplin dimensiunile economică, socială și de mediu ale dezvoltării durabile. Astfel, noul Consens aliniază acțiunea europeană în domeniul dezvoltării la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, care constituie o altă dimensiune transversală a strategiei globale a UE.

Liderii europeni și-au asumat angajamente în trei domenii:

UE-e-publicatii - Documente de reflecție privind evoluția Europei


DESCARCATI
La 1 martie 2017, Comisia Europeană a prezentat o Carte albă privind viitorul Europei. Aceasta reprezintă punctul de plecare pentru o dezbatere amplă și onestă cu privire la viitorul Uniunii alcătuite din 27 de state membre. 
  
Acesta prezintă cinci scenarii, fiecare oferind o imagine a stării potențiale a Uniunii până în 2025, care va depinde de alegerile pe care le va face Europa. Scenariile arată modul în care se va schimba Europa în următorul deceniu, de la impactul noilor tehnologii asupra societății și a locurilor de muncă, până la îndoielile în privința globalizării, preocupările legate de securitate și amploarea tot mai mare a populismului.


Fișe informative sunt destinate să faciliteze discuțiile
 • Fișă informativă: Procesul inițiat de Cartea albă
 • Fișă informativă: Realizarea programului nostru pozitiv: Agenda de la Roma română 
 • Fișă informativă: O Europă socială
 • Fișă informativă: O piață unică digitală conectată
 • Fișă informativă: O Europă mai puternică pe plan global
 • Fișă informativă: Gestionarea migrației
 • Fișă informativă: O Uniune care să se implice mai mult doar în chestiuni majore
 • Fișă informativă: Cooperarea consolidată – deja o realitate
  Pentru a contribui în continuare la această dezbatere,  Comisia Europeană prezintă
 o serie de documente de reflecție cu privire la chestiuni-cheie care vor fi definitorii pentru anii următori.

Cautare in

Traduceti