Faceți căutări pe acest blog

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC)

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC) inaugurat la 10 mai 2011 este  o subdiviziune a Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova, situat in subordonarea administrative a Directorului General al Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova si are drept scop  promovarea valorilor si mentalitatii europene si sprijinirea procesului de integrare europeana a Moldovei.

Crearea centrelor de informare europeana este o necesitate, fiecare din ele avand drept scop atat lichidarea vidului informational privind insitutiilor europene, cat si valorile democratice promovate de aceste institutii.

Achiziții recente - Aprilie-iunie 2023331.5 / M-67 I-1293341
Migrația internațională a forței de muncă : (Note de curs) / Mihai Hachi, Dorin Vaculovschi, Rodica Crudu, Marina Popa . ─ Chişinău : ASEM, 2022. - 250 p.
ISBN: 978-9975-147-66-8

Notele de curs la disciplina,,Migrația internațională a forţei de muncă" au fost elaborate în conformitate cu planul de învățământ la specialitatea Economie Mondială şi Relații Economice Internațio- nale, prin care autorii și-au propus asigurarea studenților cu suport metodico-didactic, structurat şi sistematizat într-o singură sursă. Acestea includ 13 unități de conținut, fiecare fiind însoțită de subiec- tele puse în discuție, obiectivele operaționale, termenii cheie, con- cluziile, întrebările şi exercițiile pentru recapitulare, bibliografia. Structura şi temele incluse în notele de curs urmează programa curriculară la disciplina dată, aprobată de către Consiliul Metodic al Facultății Relații Economice Internaționale și al Departamentului Business Internațional.

Obiectivul de bază al unității de curs Migrația Internațională a Forţei de Muncă constă în formarea unei viziuni sistemice asupra problematicii migrației internaționale şi impactul acesteia asupra pie- ței forţei de muncă, a capitalului economic, uman, precum şi asupra securităţii naţionale şi internaționale, pentru o înțelegere şi gestionare mai bună a acestui fenomen.
Această lucrare metodico-didactică este destinată studenților Facultăților Relații Economice Internaționale, Economie Generală, precum şi tuturor celor interesați de problematica migrației popu- laţiei, în general şi a migrației forţei de muncă, în particular. De asemenea, lucrarea poate fi utilă şi cercetătorilor științifici, specialis- tilor din structurile de stat abilitați cu dreptul de monitorizare şi ges- tionare a migrației.

Lucrarea a fost realizată în cadrul proiectului EUMIGRA şi cuprinde viziunea autorilor asupra problematicii date.

Din cuprins :
POLITICILE UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL MIGRAȚIEI.
 •  Migraţia în Uniunea Europeană.
 •  Direcții prioritare ale politicii UE în domeniul imigrației...
 •  Politica europeană în materie de azil..
 •  Politica în materie de returnare şi acordurile de readmisie.
TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE ÎN EVOLUŢIA MIGRAŢIEI INTERNAȚIONALE A FORȚEI DE MUNCĂ.
 • Tendinţe ale migraţiei internaționale la etapa actuală..
 • Fenomenul migraţiei în perioada globalizării, integrării teritoriale şi internaționalizării
 • Tendinţe contemporane de feminizare a migrației
REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL MIGRAŢIEI INTERNAȚIONALE
 • Dinamica migrației din/în Republica Moldova şi factorii determinanţi 
 • Managementul migrației de muncă în Republica Moldova


343.5 / P-84  III-142241
POPOVICI, Ludmila; VIȘANU, Svetlana   Arta de a oferi sprijin : Ghid pentru specialiştii care oferă sprijin victimelor violenţei în bază de gen, inclusiv servicii de reabilitare / Ludmila Popovici, Svetlana Vişanu [et al.] . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 158 p.
ISBN: 978-9975-166-68-3

Disponibil : https://cdf.md/wp-content/uploads/2023/04/ghid-reabilitare-tipar.pdf

Scopul acestui ghid este de a ajuta pe cei care sunt interesați de fenomen, sau care lucrează în programe de susținere a victimelor violenței în familie sau
violenței în bază de gen (VBG), să-și extindă orizontul de cunoștințe asupra anumitor subiecte legate de nevoia de reabilitare a victimelor, să formeze legături de cooperare cu alți specialiști, să dezvolte parteneriate, pentru a le putea oferi un ajutor prompt și eficient.
Informațiile furnizate îi vor ajuta să dezvolte strategii eficiente de sprijin, ținând cont de toate aspectele și consecințele traumelor suferite în fiecare caz particular, să identifice problemele, precum și să dezvolte împreună cu victima, un program individual de reabilitare complexă, focalizat pe nevoile și problemele stringente, abordate pe rând, după prioritatea și gravitatea lor.
Ghidul este conceput pentru specialiști din diferite domenii, implicați și interesați de efectele post-traumatice ale VBG și în stabilirea unor pași concreți, dar și în cooperare interdisciplinară, pentru a sprijini victimele.
Avocații, activiștii pentru drepturile omului și alți profesioniști care lucrează cu victimele diferitor forme de violență, ar trebui să studieze problema respectivă în asociere cu drepturile victimelor, dar și cu nevoia lor de reabilitare, folosind o listă de agenții și organizații care oferă asistență specializată.
Odată porniți în combaterea fenomenului violenței împotriva femeilor și altor persoane vulnerabile, este necesar să se obțină asigurări, că victimele primesc sprijinul necesar și că beneficiază de servicii comprehensive, inclusiv cu scop de reabilitare. Doar în așa mod, ele vor fi în măsură să-și depășească suferința, să meargă în instanțe pentru apărarea drepturilor și să demareze un proces de
vindecare și reintegrare socială.


327 / P-84 I-1293241 
POPȘOI, Mihail.   Europeanization versus democratization in Georgia, Moldova and Ukraine : Internal and external challenges to democratic consolidation / Mihail Popşoi. ─ Ed. a 1-a . ─ Chişinău : Cartier, 2023. - 256 p.
ISBN: 978-9975-86-651-4

Lucrarea „Europenizare versus democratizare în Georgia, Moldova și Ucraina. Provocări interne și externe pentru consolidarea democratică” este una academică, cu care vicepreședintele Parlamentului, Mihail Popșoi, a obținut titlul de doctor în științe politice la Universitatea Degli Studi di Milano, Italia.

Cartea a fost publicată în limba engleză și urmează să apară și în română.


341.6 / P-21  I-1292785
PÂNTEA, Andrei; CEBAN, Cristina; PÂNTEA, Serghei.
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului / Andrei Pântea, Cristina Ceban, Serghei Pântea, . ─ Chişinău : [s. n.] , 2022. - 252 p.
ISBN: 978-9975-3568-0-0

Lucrarea  reprezintă un produs științifico-didactic cu caracter actic în domeniul promovării mecanismelor de protecție și garantare a alorilor socio-umane din perspectiva standardelor naționale și ternaționale din domeniul jurisprudenței unanim recunoscute.
O societate cu adevărat democratică își propune implementare ecanismelor de protecție a drepturilor omului, alocând resurse umane si financiare pe măsura în care își dorește consolidarea acestor valori deosebit de importante pentru întreaga omenire, dar mai cu seamă pentru  generațiile viitoare.
Respectarea şi implimatrea rigorilor în vederea protecției şi  garantării drepturilor omului azi, este o perspectivă de viitor, atunci când  aceasta va deveni un mod de viață firesc, într-o societate sigură, unde înseamnă omul se simte cu adevărat protejat.

Din cuprins :
CAPITOLUL X. Sistemul european de protecţie a drepturilor omului
10.1. Consiliul Europei - inițiator şi principal cadru de promovare şi apărare a drepturilor omului în spațiul european
10.2. Uniunea Europeană şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa în sistemul european de protecţie a drepturilor omului
CAPITOLUL XI. Curtea Europeană a drepturilor omului
11.1. Aspecte generale.
11.2. Organele de control
CAPITOLUL XIII. Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Organizare şi funcţionare
13.1. Evoluţia istorică a CJUE
13.2. Structura CJUE
13.3. Organizare
13.4. Funcţionare
13.5. Tribunalele Penale Internaționale

342.7 / C-31 II-727003

CATAN, Anastasia. Politici de ordin juridic în domeniul drepturilor omului aplicabile în Republica Moldova / Anastasia Catan; Universitatea de Studii Europene din Moldova . ─ Chişinău : USEM, 2022. - 190 p. ISBN: 978-9975-3527-6-5


În monografie este propusă o cercetare complexă a politicii juridice în domeniul drepturilor omului în vederea elucidării esenţei, valorii şi locului acesteia în politica statală a Moldova şi identificarea unor soluţii pentru dezvoltarea şi sporirea eficienței acesteia; analiza situaţiei în materia politicii juridice a statului în domeniul drepturilor omului în doctrină şi acte normative; abordarea detaliată a mai multor aspecte importante ale problematicii politicii juridice în domeniul drepturilor omului, şi anume: conceptul de drepturi fundamentale ale omului, modelul contemporan al relațiilor persoanei cu administrarea publică în statul de drept, conceptul, esenţa, conţinutul şi principiile politicii juridice în domeniul drepturilor omului, responsabilitatea reciprocă a persoanei şi a statului ca principiu indispensabil a politicii juridice în domeniul drepturilor omului; analiza complexă a formelor de realizare a politicii juridice în domeniul drepturilor omului, subiecţii implicaţi direct în realizarea acestei politici, precum şi principalele tendinţe în dezvoltarea politicii date în contextul procesului de edificare a statului de drept în Republica Moldova. În compartimentul final al lucrării sunt expuse principalele concluzii importante obţinute şi formulate recomandări de cercetare în perspectivă.
Monografia este destinată cadrelor didactice, doctornzilor, masteranzilor şi studenților de la Facultățile de Drept ale instituțiilor de învățământ superior, precum şi cercetătorilor şi practicienilor în activitatea lor in domeniul drepturilor omului.


341.1 / M-46 III-142107
MEĐAK, Vladimir; VEHAR, Primož.   Handbook on the legal approximation as a key element for the cuccessful integration process of the Republic of Moldova in the European Union / Vladimir Međak, Primož Vehar . ─ Chișinău : Arc, 2022. - 167 p.
ISBN: 978-9975-0-0643-9
 Disponibil: https://eu4moldova.eu/wp-content/uploads/2022/11/handbook-on-the-legal-approximation_varianta-de-tipar-no-copy.pdf

Lucrarea tratează procesul de armonizare legislativă (pas cu pas), noţiunile de armonizare, procedurile necesare, termenele, principiile, metodele și nivelurile de armonizare, priorităţile naționale și legislaţia de armonizare, identificarea actului juridic al UE, analiza legislaţiei nationale, alegerea tipului potrivit de act juridic intern pentru transpunere, elaborarea actului normativ şi transpunerea juridică, precum si aspecte de întocmire a Tabelului de concordanţă şi a Declaratiei de compatibilitate etc.

Detalii / Varianta în limba româna: http://cpescmd2.blogspot.com/2022/12/bv-ue-rm-manual-armonizarea-legislatiei.html

341.1 / M-46  III-142229
MEĐAK, Vladimir; VEHAR, Primož
Armonizarea legislației ca element cheie pentru succesul procesului de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană : Manual / Vladimir Međak, Primož Vehar . ─ Chişinău : Arc, 2022. - 167 p.
ISBN: 978-9975-0-0654-5

Rezumat/ varianta electronică: http://cpescmd2.blogspot.com/2022/12/bv-ue-rm-manual-armonizarea-legislatiei.html
37 / E-91 IV-65203
International Scientific Conference "European Integration Through the Strengthening of Education, Research, Innovations in Eastern Partnership Countries", First Edition : Conference Proceedings, 16-17 May, 2022 / scientific comm. : Simciuc Elena [et al.] ; ed. board : Simciuc Elena [et al.] ; Universitatea de Stat din Moldova . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 200 p.
ISBN: 978-9975-165-03-7

Disponibil : https://eushare-project.eu/wp-content/uploads/2022/11/Proceed_21.10.2022.pdf


Din Cuprins :
 • Virginia ZAHARIA, Veronica POZNEACOVA. Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul învățământului superior
 • Nicolae COȘLEȚ, Dumitru STOICA. The Europenization of the Eastern Partnership Countries throught the local and national initiatives
 • Viorel BULIMAGA.  Concept și model funcțional pentru sistem suport decizii destinat exportului de date din registrul de stat al accidentelor rutiere în formatul CADaS al Uniunii Europene
 • Viorica CONDRAT. Developing the intercultural communicative competence through task-based learning: a case study
 • Liudmila TODOROVA. The use of modern technologies in higher education as an opportunity  to increase the competitiveness of universities in the European space
 • Larisa BUGAIAN, Natalia VLADEI, Cristina DIACONU.  European Integration of Technical University of Moldova through the straightening of education, research and innovations .
 • Svetlana SLUSARENCO, Veronica POZNEACOVA. Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul cercetării
 • Gheorghe BOSÎI. Importanța asigurării dreptului la educație pentru persoanele cu dizabilități în contextul integrării europene
 • Petru VÎRLAN.  Prevenirea și combaterea corupției în statele parteneriatului estic prin analiza de drept comparat a infracțiunii de îmbogățire ilicită
 • Constantin PISARENCO, Serghei PISARENCO. Eroare medicală pe calea îmbunătățirii siguranței pacienților: abordări juridice și educaționale europene pentru rezolvarea problemei
Vezi de asemenea : From neighbourhood policy to association agreement : will there be a continuation? / Scientific committee (10/2023) https://cpescmdlib.blogspot.com/2023/01/achizitii-recente-ianuarie-martie-2023.html

37 / B-63 II-726979
BODRUG-LUNGU, Valentina; GANEA, Eugenia.   Manual pentru educația de gen "Gender Bridge Hubs": Dedicat cadrelor didactice și personalului instituțiilor de învățământ profesional tehnic / Valentina Bodrug-Lungu, Eugenia Ganea . ─ Chişinău : [s. n.] , 2022. - 104 p.
ISBN: 978-9975-3562-1-3

Obiectivul acestui manual este de a ajuta cadrele didactice şi personalul institutiilor de învăţământ profesional tehnic să înțeleagă importanța integrării aspectelor de gen în procesul educațional și didactic, asigurând o atitudine egală față de fete şi băieti, femei şi bărbați și accesul egal la oportunități de instruire.
Acest manual poate fi util pentru creşterea potențialului instituțiilor din sistemul de învăţământ profesional tehnic în procesul de transformare a culturii instituționale, având în vedere faptul că instituțiile de învățământ în general şi cele din sistemul de învăţământ profesional tehnic, în special, ar trebui să promoveze egalitatea între femei şi bărbați prin integrarea dimensiunii de gen în politicile şi planurile didactice, dezvoltarea curriculumului, cultura comunicării dintre profesori şi studenți etc. Toate acestea sunt direct legate de prevenirea şi eliminarea manifestărilor tuturor formelor de violenţă, inclusiv a violenţei şi a discriminării în bază de gen.
378.4 / I-69 III-142011
Conferința științifică națională cu participare internațională "Integrare prin cercetare și inovare", dedicată Zilei internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, 10-11 noiembrie 2022: Științe juridice și economice / Resp. de ed. : Aurelia Hanganu ; com. șt. : Igor Șarov [et al.] . ─ Chişinău : CEP USM, 2022. - 414 p.
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-62-472-5

Din cuprins :
 • Serghei Brinza. Penal al Republicii Moldova. Conceptul de «infracţiune comisivă prin omisiune » în dreptul
 • Vitalie Stati. În ce măsură prevederea de la lit.c) alin.(1) art.36 al convenției de la Istanbul este implementată în codul penal al Republicii Moldova?
 • Лилия Гырла. Деструктивная медиапропаганда : взгляд криминологии и психолингвистики
 • Elena Condorachi. Bunăstarea animalelor în timpul războiului din Ucraina. Analiza juridico-penală privind tratarea cu cruzime a animalelor în contextul stării de razboi
 • Cristina Papanaga. Formele unității infracţionale din perspectiva convenției europene a drepturilor omului
 • Constantin Pisarenco Integrarea inteligenţei artificiale în medicină: aspecte legale
 • Rodica Ciobanu. Pluralitatea instrumentelor conceptuale utilizabile în identificarea mecanismelor de modernizare a guvernării.
 • Pavel Zamfir. Reglementarea juridică a gestionării anvelopelor uzate- deziderat al politicii de mediu a Republicii Moldova
 • Veronica Mocanu. E-dosar judiciar: etapă de tranziţie către justiția virtuală.
 • Gheorghe Costachi, Tatiana Gherghelegiu. Interpretarea constituției - competenţă importantă a curții constituționale
 • Lilia Gribincea. Libera circulație a capitalurilor în Uniunea Europeană
 • Татьяна Бодюл.  Особенности развития права интеллектуальной собственности в контексте использования искусственного интеллекта
 • Vladimir Grosu, Adrian Bordianu. Coerenţa practicii judiciare: divergenţele de jurispre prin prisma principiilor elaborate de CtEDO
 • Igor Coban. Natura juridică și particularitățile procedurii de înapo copilului și a exercitării dreptului de vizitare a copilului
 • Dorina Miron. Statutul de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană - o nouă șansă pentru sistemul de cercetare și inovare al republicii moldova
 • Anelia Caraman. Educația „verde" - factorul-cheie pentru dezvoltare durabilă, creativitate și inovare
 • Larisa Dragancea. Analiza Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova în domeniul achizițiilor publice durabile


327/E-95 IV-65063
Evoluția Uniunii Europene în contextul noilor provocări politico-instituționale: Materialele Conferinței științifico-practice naționale dedicată Zilei Europei și jubileului de 10 ani a facultății Științe politice și Relații internaționale, USEM, organizată în contextul implementării proiectului Jean Monnet Chair "Theoretical and empirical cognition of the European Union" (EUTEC), 12 mai 2022 / com. șt. : Catan Petru [et al.] ; coord. : Beniuc Valentin [et al.] ; echipa Jean Monnet : Beniuc Valentina, Golovataia Ludmila . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 112 p.    ISBN: 978-9975-3508-4-6

Disponibil : https://usem.md/uploads/files/Activitate_%C8%98tiin%C8%9Bific%C4%83_USEM/Conferin%C8%9Be/2022/12%20Mai/Materiale_conferinta_Evolutia_UE_in_contextul_noilor_provocari_politico-institutionale.pdf

CUPRINS
 • Cuvant introductiv
 • BENIUC Valentin, MOSCVICIOV Leonid,   Regionalismul „vechi” și regionalismul „nou”: continuitatea dezvoltării teoretice
 • MORARI Cristina. Relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană la etapa actuală: realităţi şi tendinţe
 • GOLOVATAIA Ludmila. Cauzele și consecințele crizei migrației în Europa
 • BENIUC Liliana. Politica externă europeană: între europenizare și deeuropenizare
 • PÎRȚAC Grigore. Unele accepțiuni privind colaborarea Republicii Moldova cu NATO
 • BENCHECI Marcel, HÎRBU Diana, KURTSKHALIA Alexander. Dimensiunea militară a conflictului transnistrean
 • SITARI Daniela, STAN Valentina. Struсtura, funсţiile și tipurile negocierilor diplomatice
 • BĂDĂRĂU Elena. Impactul tendinţelor fundamentale de dezvoltare a economiei mondiale prin valorificarea comerţului exterior
 • CUCIURCĂ Angela. Adresarea prin comisii rogatorii şi executarea acestora ca formă a asistenţei juridice internaţionale în materie penală
 • SPRINCEAN Serghei, CATAN Anastasia. Securitatea umană în contextual integrării europene
 • BALTAGA Ecaterina. Prevederi privind legislația antidiscriminare rasială a Uniunii Europene
 • TATAR Olga. Evoluția Uniunii Europene în contextul dezvoltării tehnologiei legal tech
 • ŢURCANU Alina. Procesul de gestionare a crizelor politice în Uniunea Europeană
 • SILISTRARI Alfred. Evoluția sistemului de achiziții publice din Republica Moldova în contextul consolidării capacității administrative și implementării Acordului de asociere UE-RM
 • SOROCEANU Igor. Noile provocări la adresa securităţii internaţionale în contextul activităţii companiilor militare și de securitate private
 • SIMUZER Askerova. Bariere socio-culturale ale migranților Azerbaijan în Europa

342/S-67 II-726789
SLUSARENCO, Svetlana; POZNEACOVA, Veronica.  Dreptul la viaţa : dimensiunea normativă şi limitele de timp
: Monografie / Svetlana Slusarenco, Veronica Pozneacova . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 307 p.  ISBN: 978-9975-159-93-7

Aplicând metoda convergenței dintre știința medicinei și știința juridică, dreptul constituțional suplimentat de reglementările normative, autorii au reușit în Introducere să argumenteze, într-o lumină nouă, semnificația dreptului la viață. Cu certitudine, societatea actuală este pătrunsă de opinii diferite, 
chiar contradictorii, unele dintre care „devalorizează” dreptul la viață, apreciindu-l ca un „liber arbitru”, un drept subiectiv ordinar.
În Capitolul I „Dimensiunea istorică a dreptului la viață”,structurat în două paragrafe, autorii, prin prisma istoricismului, pătrund aspectul natural și medical al vieții, identifică elementele conceptuale și științifice naționale ale dreptului la viață. De remarcat că doctrina națională constituțională se încadrează plenar în arealul științei mondiale cu contribuție de rigoare. Exemplu servește și această monografie.

Din cuprins :
Capitolul I  Dimensiunea istorică a dreptului la viață
Capitolul II  Natura juridică a dreptului la viață
Capitolul III Reglementarea internațională și mecanismele de apărare a dreptului la viață
3.4. Mecanismele regionale de protecție a drepturilor omului (p.98-127)
 • Mecanismul european de protecție a drepturilor omului
 • Conținutul dreptului la viața, în sensul art.2 CEDO
Capitolul IV Reglementarea dreptului la viață în legislația națională a altor state
Capitolul V Cadrul temporal și legal al asigurării inviolabilității dreptului la viață
5.1. Momentul din care statul garantează dreptul la viață (p.204-231)
 • Începutul dreptului la viață în jurisprudența CtEDO

001.8 / P-93 I-1292863
Programul Uniunii Europene pentru cercetare și inovare Orizont Europa /  Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare . ─ Chişinău : [S. n.], 2022. - 91 p.   ISBN: 978-5-88554-154-1

„Orizont Europa" reprezintă o continuare a Programului european pentru cercetare şi inovare „Orizont 2020", fiind cel de-al 9-lea Program-cadru al UE pentru perioada 2021-2027. Menținând tradiția programelor precedente,,,Orizont Europa" are un scop ambițios de a consolida baza ştiinţifică şi tehnologică a Uniunii Europene prin identificarea și aplicarea soluțiilor pentru abordarea unor priorități în materie de politici precum tranziția verde și cea digitală, prin realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, prin stimularea şi creşterea economică.
Programul oferă mijloacele necesare pentru asigurarea prosperității Europei grație abordării științifice a principalelor provocări globale.
Pentru Republica Moldova, participarea la un asemenea program de anvergură precum ,,Orizont Europa" reprezintă un salt calitativ în domeniul cercetării şi inovării, care va duce în mod nemijlocit la dez- voltarea economică şi socială durabilă.
Republica Moldova este parte a marii familii europene şi alinierea la un asemenea program nu face decât să confirme această realitate.


341.2 / Л-88  II-726741
ЛЫСЕНКО, Владлена.  Международные неправительственные организации : правовой статус, виды и роль в современном мире / Лысенко Владлена . ─ Кишинэу : USEM, 2022. - 437 p.
ISBN: 978-9975-3423-9-1

В монографии исследуются международные публичные отношения, касающиеся формирования и деятельности международных неправительственных организаций, а также их роль в международном правотворчестве, развитии глобального гражданского общества и взаимодействие МНПО с международными межправительственными организациями. Основной целью монографии является международно-правовой анализ теоретического и практического материала, а также разработка научно обоснованных положений, выводов и рекомендаций, содержание которых направлено на анализ и совершенствование международно-правовых основ деятельности МНПО и их функционирования в системе международных отношений.
Практические предложения, содержащиеся в исследовании, могут быть использованы во внутригосударственной правотворческой деятельности при определении основных направлений развития институтов гражданского общества, а также при более эффективном применении способов и методов защиты прав человека с участием МНПО. Материалы монографии могут быть также использованы в дальнейших исследованиях, посвященных проблемам статуса и функционирования МНПО и глобального гражданского общества, развитию и реализации разных механизмов по защите и продвижению прав человека.


341.1 / П-68    IV-65015
Право международных организаций:
Учебно-методическое пособие / сост. : В. В. Лысенко . ─ Комрат : [S. n.], 2022. - 67 р.   
ISBN: 978-9975-83-210-6

В настоящем издании изложен краткий kypc лекций, посвященных рассмотрению различных актуальных аспектов функционирования современных международных организаций и международного права.
Пособие подразделяется на общую и особенную части. По каждой теме приводится краткое содержание и перечень рекомендуемых источников. В конце сборника приводится список основных универсальных международных соглашений в сфере деятельности международных организаций и в области защиты прав человека.
В представленной работе освещаются общетеоретические вопросы права международных организаций; дается общая характеристика международных организаций отдельных международных организаций. и роли международных организаций в современной системе; раскрывается характеристика отдельных международных организаций.

Учебное пособие предназначено для студентов юридических специальностей, ступени высшего образования проходящих обучение на первой ступени высшего образования - бакалавриате, второй специалитете или магистратуре, а также для всех, кто интересуется вопросами международного права международных отношений.


341 / A-43     IV-65029
Актуальные вопросы международного и европейского права
: Курс лекций / Сост. : В. В. Лысенко . ─ Комрат : [S. n.], 2022. -123 р.
ISBN: 978-9975-83-209-0

В настоящем учебно-теоретическом издании изложен краткий курс лекций, посвященных рассмотрению различных актуальных аспектов регулирования современных международных отношений, международного права, европейского права и права интеграционных объединений.
В представленной работе освещаются основные принципы и источники; дается общая характеристика основных отраслей и институтов международного права; раскрываются характер международно-правовых норм, действующих в областях обеспечения безопасности, урегулирования других международных институтов. вооруженных конфликтов, деятельности международных организаций, европейского права и права интеграционных объединений.
В данном издании Eвропейское право понимается как совокупность правовых норм, включающая в себя
 1. европейское интеграционное право, 
 2. правовые нормы, обеспечивающие функционирование европейской системы защиты прав человека, а также иные правовые нормы европейских международных договоров. 
Под первым понимается, в первую очередь, право Европейского союза. Под вторыми - право Совета Европы.
Под международным правом автор рассматривает особую правовую систему, регулирующую международные отношения его субъектов посредством юридических норм, создаваемых путем фиксированного (договор) или молчаливо выраженного (обычай) соглашения между ними и обеспечиваемых принуждением, формы, характер и пределы которого определяются в межгосударственных соглашениях.

Учебное пособие предназначено для студентов юридических вузов, проходящих обучение на первой ступени высшего образования - бакалавриате, второй ступени высшего образования - специалитете и магистратуре, а также для всех, кто интересуется вопросами права.

CoE: e-publicații - Declarația de la Reykjavík: Uniți în jurul valorilor noastre

Reykjavík Declaration: United around our values / IV Summit of the Council of Europe. - Reykjavík, 17 Mai 2023. - 24 p. - (Accesat la 18.05.2023).

Disponibil: https://rm.coe.int/4th-summit-of-heads-of-state-and-government-of-the-council-of-europe/1680ab40c1

Publicația cuprinde Dcumentul final adoptat de șefii de stat și de guvern, participanți la cel de-al IV-lea Summit al Consiliului Europei, desfășurat la Reykjavík (Islanda), la 16-17 mai 2023.  Declarația de la Reykjavík stabilește prioritățile Consiliului Europei pentru perioada următoare după cum urmează:

Preambul

Uniti pentru Ucraina și responsabilitate

Uniți în jurul valorilor noastre

Uniți pentru a înfrunta provocările actuale și viitoare

Uniți în viziunea noastră pentru Consiliul Europei

Europa pe care o dorim


Anexa 1

Declarație în sprijinul Acordului parțial extins privind Registrul de daune

Anexa 2

Declarație privind situația copiilor din Ucraina

Anexa 3

Principiile de la Reykjavík pentru Democrație

Anexa 4

Redefinirea Sistemului Convenției ca piatră de temelie a protecției drepturilor omului de către Consiliul Europei


traducere neoficială bnrm.md

Declarația de la Reykjavík

"Noi, șefii de stat și de guvern, ne-am adunat în Reykjavík la 16 și 17 mai 2023 pentru a sta uniți împotriva războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pentru a acorda o prioritate și direcție suplimentară activității Consiliului Europei.


Consiliul Europei a fost fondat în urma celui de-al Doilea Război Mondial, născut din convingerea că "consolidarea păcii bazate pe justiție și cooperare internațională este vital[ pentru menținerea societății umane și a civilizației". Este un proiect al păcii, construit pe promisiunea "niciodată mai mult", o promisiune care a fost fundamental contestată de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Aceasta subliniază de ce noi, liderii Europei, ne-am unit pentru a ne afirma hotărârea de a ne uni în jurul valorilor noastre și împotriva războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a tot ceea ce reprezentăm. Avem o responsabilitate comună de a lupta împotriva tendințelor autocratice și a amenințărilor crescânde la adresa drepturilor omului, democrației și statului de drept. Aceste valori fundamentale sunt temelia libertății noastre, păcii, prosperității și securității Europei.

Pe măsură ce ne apropiem de aniversarea de 75 de ani a Consiliului Europei, viziunea noastră asupra Organizației rămâne aceeași. Democrațiile noastre europene nu sunt stabilite odată pentru totdeauna. Trebuie să ne străduim să le menținem în fiecare zi, în mod continuu, în toate părțile continentului nostru. Consiliul Europei rămâne lumina care ne ajută să promovăm o mai mare unitate între noi în scopul de a proteja și realiza aceste idealuri și principii care sunt moștenirea noastră comună. Reafirmăm angajamentul nostru de a dezvolta înțelegerea reciprocă între popoarele Europei și aprecierea reciprocă a diversității și patrimoniului nostru cultural.

În localul Althingi, unul dintre cele mai vechi parlamente din lume, ne reafirmăm angajamentul de a proteja fundamentele noastre democratice și hotărârea de a contracara provocările la adresa drepturilor omului și a statului de drept prin reînnoirea angajamentului nostru față de valorile și principiile Consiliului Europei, lucrând prin Comitetul Miniștrilor, Adunarea Parlamentară și Congresul Autorităților Locale și Regionale.

Reafirmăm angajamentul nostru profund și ferm față de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) ca garanți în ultimă instanță ai drepturilor omului pe întregul continent, alături de sistemele noastre democratice și judiciare interne. Reafirmăm obligația noastră primară, în conformitate cu Convenția, de a asigura tuturor celor aflați sub jurisdicția noastră drepturile și libertățile definite în Convenție în conformitate cu principiul subsidiarității, precum și obligația noastră necondiționată de a respecta hotărârile finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului în orice cauză în care suntem Părți.

Stăm alături de cei afectați de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și agresiunea Rusiei împotriva Georgiei, pe care le condamnăm în termeni cei mai fermi posibili. Facem un apel colectiv către Federația Rusă să respecte obligațiile sale internaționale și să retragă imediat și complet forțele sale din Ucraina, Georgia și Republica Moldova. Reafirmăm sprijinul nostru ferm pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a acestora, în cadrul frontierelor lor recunoscute internațional.

Rămânem hotărâți să consolidăm ordinea internațională liberă și deschisă, bazată pe respectul față de statul de drept, respectul pentru Carta ONU, suveranitatea și integritatea teritorială a tuturor statelor, în cadrul frontierelor recunoscute internațional, precum și respectul pentru drepturile omului și libertățile fundamentale.

Uniti pentru Ucraina și responsabilitate

Exprimăm întreg sprijinul nostru față de Ucraina și poporul său. Vom sta alături de Ucraina, atât cât va fi nevoie. Fără responsabilitate, nu poate exista pace durabilă și susținem principiile pentru o pace dreaptă și durabilă, așa cum sunt prezentate în Formula de Pace a Președintelui Zelensky. Prin urmare, reafirmăm necesitatea unor răspunsuri juridice internaționale fără echivoc pentru toate victimele, precum și pentru statul Ucraina.

Subliniem principiul universal conform căruia nu se aplică nicio limitare în cazul genocidului, crimelor împotriva umanității și crimelor de război, inclusiv violenței sexuale legate de conflict, în special violul. Numai respectând dreptul la adevăr, la justiție, la reparații și la garanții de ne-repetare va fi posibil să depășim trecutul și să creăm fundamente solide pentru a construi unitate în spiritul armoniei și cooperării, cu respect pentru drepturile omului, democrație și statul de drept.

În acest sens, am înființat Acordul Parțial Extins privind Registrul Daunelor Cauzate de Agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, așa cum este prezentat în Anexa I. Invităm toate statele membre și observatoare ale Consiliului Europei și Uniunea Europeană, precum și orice alt stat eligibil conform Statutului Registrului, să se alăture.

Recunoaștem că Registrul are menirea de a constitui primul component al unui viitor mecanism internațional cuprinzător de compensare și exprimăm disponibilitatea de a colabora cu comunitatea internațională la dezvoltarea ulterioară a unui astfel de mecanism care va fi stabilit prin intermediul unui instrument internațional separat, care ar putea include o comisie de despăgubiri și un fond de compensații, subliniind în același timp obligația Federației Ruse de a plăti pentru daunele cauzate de acest război de agresiune.

Salutăm eforturile internaționale de a aduce la răspundere conducerea politică și militară a Federației Ruse pentru războiul său de agresiune împotriva Ucrainei și progresele în ceea ce privește instituirea unui tribunal special pentru crimele de agresiune, așa cum este evidențiat la Summitul Grupului Central al Tribunalului Special condus de Președintele Zelensky. Consiliul Europei ar trebui să participe, după caz, la consultări și negocieri relevante și să ofere sprijin concret din partea experților și suport tehnic procesului.

Solicităm Federației Ruse să elibereze imediat toți civilii transferați forțat sau deportați ilegal în teritoriul Federației Ruse sau în zone temporar controlate sau ocupate de Federația Rusă, în special copiii, și solicităm Consiliului Europei să acționeze în situația copiilor din Ucraina, conform prezentării din Anexa II.

Recunoaștem rolul jucat de Comitetul Miniștrilor și Adunarea Parlamentară în oferirea unui răspuns puternic la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și stabilirea unei agende ambițioase pentru sprijinul nostru acordat Ucrainei și pentru asigurarea responsabilității.

În acest context, ne angajăm să întărim activitatea Consiliului Europei pentru a sprijini și promova eforturile naționale și internaționale, inclusiv activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului, a Curții Penale Internaționale și a Centrului Internațional pentru Urmărirea Crimei de Agresiune împotriva Ucrainei. Cerem tuturor statelor membre să se asigure că autorii aflați sub jurisdicția lor pot fi judecați.

Vom sprijini eforturile de reconstrucție ale Ucrainei, inclusiv prin finanțare și implementarea Planului de Acțiune al Consiliului Europei pentru Ucraina "Reziliență, Recuperare și Reconstrucție", și ne angajăm să utilizăm toate mijloacele disponibile în cadrul Consiliului, inclusiv prin intermediul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB).

Uniți în jurul valorilor noastre 

De-a lungul istoriei sale, standardele Consiliului Europei privind drepturile omului, democrația și statul de drept au fost cruciale pentru asigurarea și consolidarea libertăților individuale, a păcii și prosperității în statele membre. Pe măsură ce lucrăm pentru promovarea drepturilor copilului, subliniem importanța educației pentru a oferi copiilor și tinerilor reperele necesare pentru a crește adoptând valorile noastre democratice în societăți cultural diverse și pentru a participa activ la protejarea patrimoniului nostru cultural. Totodată, subliniem rolul important pe care Consiliul Europei îl joacă în promovarea și protejarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale. 

Mai mult, Consiliul Europei a avut un rol crucial în asigurarea ca Europa să fie o zonă fără pedeapsa cu moartea și ar trebui să continue lupta împotriva reintroducerii pedepsei cu moartea și în favoarea abolirii sale universale, în toate locurile și în toate circumstanțele. De asemenea, a asigurat respectarea absolută a interdicției torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante. 

Suntem angajați în asigurarea și consolidarea democrației și bunei guvernări la toate nivelurile în Europa. Vom lucra împreună pentru a proteja și promova cele trei principii fundamentale, interdependente și inalienabile ale democrației, statului de drept și drepturilor omului, așa cum sunt consacrate în Statutul Consiliului Europei și în Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 

Cu toate acestea, slăbirea democrației, amenințările externe și noile provocări ne determină să ne întărim hotărârea și să adoptăm Principiile de la Reykjavík pentru Democrație, așa cum sunt prezentate în Anexa III. Ne angajăm să le implementăm pentru a promova, proteja și consolida democrația în statele membre și să ne angajăm într-un dialog regulat de înalt nivel cu statele membre și partenerii cu privire la principiile menționate mai sus. Forumul Mondial pentru Democrație, organizat în fiecare an la Strasbourg, oferă oportunitatea pentru un astfel de schimb de idei. 

Vom continua să sprijinim răspunsul eficient și prompt al Curții la cererile în așteptare și ne vom intensifica eforturile pentru executarea integrală, efectivă și rapidă a hotărârilor, inclusiv prin dezvoltarea unei abordări mai cooperante, incluzive și politice bazate pe dialog, așa cum este prevăzut în Anexa IV privind "Reafirmarea Sistemului Convenției ca fundament al protecției drepturilor omului a Consiliului Europei". 

Vom asigura, de asemenea, respectul diligent pentru statul de drept, în beneficiul fiecărui cetățean și pentru construirea unei comunități juridice europene bazate pe valori comune și dialog între jurisdicțiile statelor membre, inclusiv prin sporirea vizibilității și consolidarea Comisiei de la Veneția, de exemplu, acordând o atenție mai mare și un statut mai înalt Listei de Verificare a Statului de Drept și explorând modalități prin care Organizația poate sprijini mai bine punerea în aplicare a recomandărilor sale.

Justiția socială este crucială pentru stabilitatea și securitatea democratică și, în acest sens, reafirmăm angajamentul nostru total față de protecția și implementarea drepturilor sociale garantate de sistemul Cartei Sociale Europene. Vom lua în considerare organizarea unei conferințe de înalt nivel privind Carta Socială Europeană, ca un pas pentru a adopta angajamente suplimentare în cadrul Cartei, în cazul în care este posibil. 

Reiterăm rolul pan-european al Consiliului Europei și, în acest sens, vom intensifica și consolida implicarea Consiliului Europei cu actorii democrați din Europa și eforturile sale de a crea un mediu propice pentru apărătorii drepturilor omului. În special, vom continua activitatea Grupului de Contact privind cooperarea cu forțele democratice și societatea civilă din Belarus și vom găsi modalități de a consolida cooperarea cu apărătorii drepturilor omului, forțele democratice, media liberă și societatea civilă independentă din Rusia și Belarus.

Uniți pentru a înfrunta provocările actuale și viitoare 

Consiliul Europei a avut un rol global de pionierat în dezvoltarea standardelor în domeniile politicii emergente și noi și subliniem hotărârea noastră colectivă de a aborda provocările actuale și viitoare.

Subliniem urgența unor eforturi suplimentare pentru protejarea mediului înconjurător, precum și pentru contracararea impactului crizei planetare triple a poluării, schimbărilor climatice și pierderii biodiversității asupra drepturilor omului, democrației și statului de drept. Ne angajăm, prin urmare, să consolidăm munca noastră în domeniul aspectelor legate de drepturile omului și mediu și să inițiem procesul Reykjavík de concentrare și consolidare a activității Consiliului Europei în acest domeniu, așa cum este prezentat în Anexa V privind "Consiliul Europei și mediul înconjurător". 

Recunoaștem impactul pozitiv și oportunitățile create de noile tehnologii digitale emergente, în timp ce recunoaștem nevoia de a reduce riscurile consecințelor negative ale utilizării lor asupra drepturilor omului, democrației și statului de drept, inclusiv noile forme de violență împotriva femeilor și grupurilor vulnerabile generate și amplificate de tehnologiile moderne și, în acest context, ne angajăm să asigurăm un rol de conducere pentru Consiliul Europei în dezvoltarea standardelor în era digitală pentru protejarea drepturilor omului atât online, cât și offline, inclusiv prin finalizarea, ca prioritate, a Convenției-cadru a Consiliului Europei privind inteligența artificială. 

Salutăm rolul important al Consiliului Europei în stabilirea standardelor internaționale privind libertatea de exprimare și probleme conexe, cum ar fi libertatea presei, accesul la informații și combaterea discursului de ură și dezinformării, inclusiv instrumentalizarea istoriei, în special în contextul impactului tot mai mare al tehnologiilor digitale asupra acestor aspecte. Vom continua eforturile noastre colective pentru siguranța jurnaliștilor și a altor actori media. 

Reamintim provocările tot mai mari ale migrației și necesitatea de a lupta împotriva traficului și contrabandei de migranți. Ne angajăm să intensificăm eforturile de promovare și îmbunătățire a cooperării internaționale în acest sens, continuând să protejăm victimele și să respectăm drepturile omului ale migranților și refugiaților, precum și să sprijinim statele de primă linie, în limita cadrului legal existent al Consiliului Europei. 

Demnitatea și egalitatea sunt fundamentul societăților europene moderne. Recunoaștem necesitatea de a asigura egalitatea și de a combate orice formă de discriminare și rolul important pe care Organizația îl joacă în acest sens. Prin urmare, ne angajăm să consolidăm munca în vederea societăților incluzive, fără marginalizare, excludere, rasism și intoleranță. În acest sens, vom utiliza o abordare intersecțională în activitatea Consiliului Europei pentru a aborda discriminarile multiple cu care se confruntă persoanele și grupurile din situații vulnerabile și marginalizate. 

Reamintim că egalitatea de gen și participarea deplină, egală și eficientă a femeilor în procesele decizionale publice și private sunt esențiale pentru statul de drept, democrație și dezvoltare durabilă. Subliniem rolul de pionierat al Consiliului Europei, inclusiv prin Convenția de la Istanbul, în lupta împotriva violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

Uniți în viziunea noastră pentru Consiliul Europei 

Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei ne-a determinat să reevaluăm modul în care putem răspunde cel mai bine provocărilor cu care ne confruntăm în cadrul arhitecturii multilaterale a Europei și ordinii internaționale bazate pe reguli. Ne angajăm, prin urmare, să consolidăm rolul Consiliului Europei în cadrul arhitecturii multilaterale europene în evoluție și în guvernarea globală, prin consolidarea dimensiunii sale externe, prin intermediul birourilor sale de legătură și prin intermediul unei noi implicări bazate pe valorile sale de bază cu democrațiile din lume și vecinătatea sa sudică. 

Vom întări în special dialogul nostru cu statele observatoare, cu care Consiliul Europei și statele membre împărtășesc un set de valori fundamentale și principii comune. Vom promova, de asemenea, ratificarea sporită a convențiilor Consiliului Europei deschise statelor non-membre prin campanii de universalizare țintite, pentru a avansa în conformitate cu standardele ambițioase ale Organizației dincolo de granițele europene. Prin contribuția activă a statelor observatoare, eforturile noastre pot fi extinse și către țările non-membre. Uniunea Europeană (UE) este principalul partener instituțional al Consiliului Europei în termeni politici, juridici și financiari. Subliniem importanța programelor comune între UE și Consiliu ca o expresie cheie a acestui parteneriat strategic și angajamentul reciproc de a promova valori comune. Salutăm acordul provizoriu unanim privind proiectul revizuit al instrumentelor de aderare ca o realizare importantă în procesul de aderare a Uniunii Europene la Convenție și ne exprimăm angajamentul față de adoptarea sa în timp util. Aceasta va stabili relațiile dintre Consiliul Europei și UE pe o nouă cale de cooperare consolidată. Solicităm mai mult dialog politic cu alte organizații internaționale, inclusiv ONU și OSCE, pentru a consolida parteneriatul între aceste organizații și Consiliul Europei. Credem că sunt posibile sinergii suplimentare, în special în ceea ce privește implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU (SDG-uri), și subliniem necesitatea de a evita duplicarea muncii și standardele posibil concurente. 

Pentru a atinge obiectivele noastre, avem nevoie de un Consiliu Europei modern, care să ne permită să facem față provocărilor actuale și viitoare, precum și așteptărilor generațiilor viitoare. Vom asigura că Consiliul Europei, în special Curtea, este financiar sustenabil, și că Organizația este mai agilă, rezistentă și orientată către rezultate, inclusiv prin adoptarea unui buget integrat bazat pe prioritățile strategice convenite, și vom continua procesul de reformă pentru a obține o mai mare transparență, eficiență și eficacitate. 

Recunoaștem în continuare rolul important al dimensiunii de cooperare a Organizației, inclusiv a birourilor sale de teren, în furnizarea de suport țintit beneficiarilor pe teren și ne angajăm să consolidăm în continuare munca Organizației în domeniul acțiunii de teren, în cooperare cu țările implicate. 

Punem Consiliul pe o nouă cale de creștere a transparenței și cooperării cu părțile interesate, cu o vizibilitate și resurse consolidate. Acest lucru ar trebui să includă perspectiva tinerilor în deliberările interguvernamentale și celelalte ale Organizației, deoarece participarea tinerilor la procesele decizionale îmbunătățește eficacitatea politicilor publice și consolidează instituțiile democratice prin dialog deschis. De asemenea, solicităm o revizuire și consolidare suplimentară a eforturilor Organizației de a comunica și angaja în mod semnificativ organizațiile societății civile și instituțiile naționale pentru drepturile omului. 

În cele din urmă, ne angajăm să întărim instituția Comisarului pentru Drepturile Omului a Consiliului Europei, în special având în vedere necesitatea unei acțiuni principiale și rapide pentru a aborda regresiunea și alte provocări în evoluție privind drepturile omului; să continuăm să consolidăm cooperarea și dialogul politic cu Adunarea Parlamentară, inclusiv prin utilizarea sporită a Comitetului Comun; și să sprijinim rolul esențial al guvernării multi-nivel în realizarea viziunii Organizației, inclusiv prin rolul Congresului Autorităților Locale și Regionale în implementarea Cartei Europene a Autonomiei Locale.

Europa pe care o dorim 

Când am creat Consiliul Europei în 1949, am făcut-o în contextul războiului din Europa. Cei care ne-au precedat au avut hotărârea de a crea Consiliul Europei pentru a uni țările europene în credința comună că adevăratele democrații, care respectă statul de drept și asigură respectul pentru drepturile omului, sunt cea mai bună apărare împotriva autoritarismului, totalitarismului și războiului pe continentul nostru. 

În timp ce ne adunăm acum aici în 2023, democrațiile noastre europene sunt din nou sub atac. Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei nu este doar o încălcare a dreptului internațional, ci și o agresiune la adresa democrațiilor noastre. Considerăm securitatea democratică ca fiind cheia pentru ca statele membre să abordeze împreună provocările actuale și viitoare și să asigure pacea și prosperitatea în Europa. 

Considerăm că Consiliul Europei, cu sediul său la Strasbourg, simbol al păcii și reconcilierii, este plasat într-o poziție unică pentru a aduna, pe baza egalității, toate țările Europei pentru a proteja securitatea democratică în Europa și pentru a contracara subminarea drepturilor omului, democrației și statului de drept. 

La acest al patrulea Summit al Consiliului Europei, hotărârea noastră comună este de a ne uni în jurul valorilor și standardelor noastre. Prin această Declarație, stabilim calea înainte pentru țările noastre și pentru Consiliul Europei, în beneficiul tuturor europenilor, inclusiv a generațiilor viitoare."

Mai mult:

"Solidari cu Ucraina" : activități organizate de BNRMLa 12 mai 2023, în cadrul mesei rotunde „Valorile care ne unesc”, cu participarea specialiștilor BNRM și ai Bibliotecii Naționale Științifice din Odesa, organizată cu ocazia ZILELELOR CULTURII UCRAINENE LA BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA, desfășurate în perioada 10-12 mai 2023, colaboratoarele Centrului Pro-European de Servicii și Comunicare al BNRM Natalia Gulco (Moldova) și Natalia Dubovic (Ucraina) au prezentat un Raport informativ cu genericul «Solidari cu Ucraina: activități organizate de BNRM».În Prezentarea au fost reflectate toate activitățile organizate de echipa BNRM începând cu 24 februarie 2022 până în prezent: campania "Colorează copilăria", elaborarea liniilor directoare privind implicarea bibliotecilor în ajutorul refugiaților, aranjarea spațiului interactiv pentru refugiați, expoziții vaste de publicații din colecțiile BNRM, o serie de ateliere/bibliotururi pentru copii și adulți, o conferință științifică, o expoziție de fotografii și prezentări de cărți despre războiul din Ucraina.

În cadrul Mesei Rotunde, prezentatoarele au abordat în special promovarea valorilor europene care ne definesc și unesc țările noastre, Moldova și Ucraina, plasând accent pe activitățile Centrului, dedicate subiectelor cu tematică europeană:
 • Organizarea expoziției în cadrul Zilelor Europei 22 și participarea la evenimentele dedicate Zillei Europei prin desfășurarea de lecții informative și jocuri cognitive;
 • Activități interactive cu participarea elevilor din Ucraina și Moldova, din liceele și de la taberele de vară pentru copii;
 • Lecții informative și discuții tematice pe subiecte de actualitate (siguranța de internet, traficul de persoane, ecologia, etc.)
 • Expoziția de fotografii «Cărți poștale din Ucraina»
Comunicarea a fost însoțită de prezentări de materiale video și fotografii efectuate în cursul activităților.

Colaboratoarele CPESC, activând într-o echipă unită pe parcursul unui an, au reușit să organizeze și să desfășoare o serie de activități interesante și informative la care au participat sute de persoane.

* * *
12 травня 2023 року під час круглого столу «Цінності, які нас об’єднують» за участі фахівців БНРМ та Одеської національної наукової бібліотеки, організованого з нагоди ДНІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА, що відбулися 10-12 травня 2023 р., співробітниці Проєвропейського центру Наталія Гулько (Молдова) та Наталія Дубовик (Україна) представили доповідь «Солідарність з Україною: заходи, організовані БНРМ».На Презентації були відображені всі заходи, організовані командою БНРМ, починаючи з 24 лютого 2022 року і дотепер: кампанія «Розфарбуй дитинство», розробка рекомендацій щодо залучення бібліотек до допомоги біженцям, облаштування інтерактивного простору для біженців, масштабні виставки видань із фондів БНРМ, серія інтерактивних заходів для дітей та дорослих, наукова конференція, фотовиставка та презентації книг про війну в Україні.
Під час круглого столу доповідачі звернулися, зокрема, до популяризації європейських цінностей, які об’єднують наші країни, Молдову та Україну, акцентуючи увагу на діяльності Центру, присвяченій темам європейської тематики:
 • організація виставки в рамках Днів Європи 2022 та участь у заходах до Дня Європи шляхом проведення пізнавальних уроків та онлайн-ігор;
 • інтерактивні заходи за участі дітей з України та Молдови зі шкіл та літніх дитячіх таборів Кишинева;
 • пізнавальні уроки та тематичні бесіди на актуальні теми (безпека в Інтернеті, торгівля людьми, екологія та ін.)
 • фотовиставка «Листівки з України».
Доповідь супроводжувалася презентаціями відеоматеріалів та фотографій, зроблених під час заходів. Працівницям відділу, працюючи згуртованою командою протягом року, вдалося організувати та провести серію цікавих та пізнавальних заходів, в яких взяли участь сотні людей.

Detalii :
Zilele culturii ucrainene la BNRM https://tinyurl.com/2ecurssn
Masă rotundă „Valorile care ne unesc” https://tinyurl.com/2p86wnt9

Expoziția cu genericul "Procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană"

În perioada 5 mai - 5 iunie 2023 CPESC vă invită la Expoziția cu genericul "Procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană", organizată in cadrul Zilelor Europei la BNRM 

Cărțile, publicațiile, documentele și alte informații expuse pot fi consultate în Sala de lectură a CPESC (etajul 3, of,23), iar unele documente pot fi descărcate prin intermediul utilizării aplicației de QR -code


 
În primul compartiment "De la Acord de parteneriat și cooperare la Acord de Asociere UE-RM" sunt prezentate publicații cu privire la evoluția procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, implementării Acordului de asociere, parteneriatul/ cooperarea RM cu UE în diferite domenii, etc.Printre rafturile expoziției veți găsi și cele mai recente publicații - abia intrate in Colecția BNRM, cum ar fi:
Al 2-lea compartiment "Statutul de țară candidată la Uniunea Europeană" este dedicat procesului de aderare a RM la UE (beneficiile, etapele, progresul)
Majoritatea documentelor/ publicațiilor pot fi consultate online aici http://cpescmd2.blogspot.com/2022/06/perspectiva-de-aderare-republicii.html

Printre cele mai noi sunt:

 • . #MoldovaEUCandidateCheck. 9 pași spre deschiderea negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană. Raport Alternativ nr.1 Realizarea Planului de Acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la UE - https://tinyurl.com/5yv7sk8x
 • Emerson , Michael. EU Accession Prospects of Ukraine, Moldova and Georgia - first responses to the conditions set by the European Commission - https://tinyurl.com/2y7wecv5

 VEZI


https://cpescmdlib.blogspot.com/2023/05/procesul-de-aderare-al-republicii.html
#𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗗𝗮𝘆𝟮𝟬𝟮𝟯 https://tinyurl.com/yv9pvkbe

Zilele Europei 2023 la BNRM


 

Cu ocazia Zilelor Europei 2023, Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare (CPESC) al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (BNRM) organizează expozitie si o  serie de activități în scopul sensibilizării publicului cu privire la evoluția procesului de integrare europeană a Republicii Moldova

Expoziția cu genericul "Procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană"


prezintă publicații și alte informații utile cu privire la beneficiile, etapele și progresul de aderare a Republicii Moldova la UE. 

Activități interactive

Vizitatorii BNRM vor putea să participe șI la evenimente informative și să se implice în activități interactive.
 • Evenimente informative despre istoricul, activitatea, structura, obiectivele comune, dar și diferențele dintre cele mai importante organizații europene: Consiliul Europei și Uniunea Europeană;
 • Sesiuni de discuții pe subiecte de actualitate cu tematică europeană, la sugestia partenerilor de cooperare
 • Jocuri de masă interactive pentru tineri.

4.05.20223În contextul celebrării Zilelor Europei 2023, CPESC al BNRM, în parteneriat cu Universitatea de Stat a RM, a desfășurat, activități dedicate promovării valorilor europene, cu participarea studenților de la anul 1 și 2 de la Facultatea Științe Economice, specialitatea Marketing și Logistică.


26.05.2023 - Sesiunea interactivă pentru refugiați in cadrul Zilelor Europei 2023 la BNRM


În cadrul Zilelor Europei la BNRM s-a desfășurat activitatea interactivă "Să descoperim Europa împreună", organizată de CPESC în parteneriat cu organizația internațională Intersos Moldova.
La eveniment au participat mai mulți refugiați din Ucraina de diferite vârste, care locuiesc în prezent în Moldova.


Participanti au aflat semnificaţia Zilei Europei, istoricul celebrării acestei sărbători și particularitățile ediției din 2023.

Colaboratoarele Centrulu Natalia Gulco (Moldova) si Natalia Dubovyk (Ucraina) au informat publicul prezent despre aceste doua principale organizații europene: Consiliul Europei și Uniunea Europeană, au relatat succint istoria și valorile pe care acestea le împărtășesc și care constituie fundamentul societății europene., au pus accent special pe diferenţele şi similitudinile acestor organizații. Participanti au recapitulat cunoștințele despre valorile europene printr-un exercițiu practic.

Moderatorii au vorbit despre funcțiile și structura organizațiilor și au făcut o prezentare a surselor oficiale de informare, inclusiv a celor care reflectă războiul din Ucraina și care combat dezinformarea. În plus, a fost expus pe scurt parcursul european al Ucrainei. Materialul teoretic a fost însoțit de jocuri online și de masă cu tematică europeană, în cadrul cărora participanților li s-a oferit posibilitatea să-și testeze cunoștințele despre Europa și să concureze pentru premii.
Divizați pe 3 echipe(«Ucraina», «Мoldovа», «Еuropa»), copiii și maturii s-au implicat activ în toate jocurile, descoperind noi orizonturi ale Europei democratice..

Pe final, toți participanții au primit premii simbolice oferite de partenerii evenimentului, iar echipa învingătoare - premiul mare.

Activitatea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenoasă, oaspeții ucraineni exprimându-și recunoștința și dorința de a frecventa și alte activități organizate de CPESC și BNRM
Cautare in

Traduceti