Faceți căutări pe acest blog

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC)

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC) inaugurat la 10 mai 2011 este  o subdiviziune a Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova, situat in subordonarea administrative a Directorului General al Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova si are drept scop  promovarea valorilor si mentalitatii europene si sprijinirea procesului de integrare europeana a Moldovei.

Crearea centrelor de informare europeana este o necesitate, fiecare din ele avand drept scop atat lichidarea vidului informational privind insitutiilor europene, cat si valorile democratice promovate de aceste institutii.

Împreună pentru un internet mai bun: sesiuni interactive în contextul Zilei Siguranţei pe Internet 2020În anul 2020 Ziua Siguranţei pe Internet (Safer Internet Day) este marcată la 11 februarie. Sloganul campaniei din acest an, ''Împreună pentru un internet mai bun'', este o chemare la acţiune pentru ca toate părţile interesate să-şi unească forţele şi să îşi îndeplinească misiunea în crearea unui internet mai bun pentru toată lumea, şi în special pentru utilizatorii tineri. 

Această zi are drept scop sensibilizarea cu privire la utilizarea în siguranţă a tehnologiei digitale. Cu prilejul Zilei Siguranţei pe Internet, milioane de persoane sunt solidare scopului misiunii de a face internetul un loc unde fiecare poate să utilizeze tehnologia în mod responsabil, cu respect, în mod critic şi creativ. 

În acest context, la 11 februarie 2020, Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare al BNRM organizează 2 sesiuni interactive dedicate promovării siguranței online și securității informației, precum şi creșterii nivelului de conștientizare a populației asupra amenințărilor din mediul online. 

Sesiunile vor fi dedicate promovării siguranței online și securității informației, precum şi creșterii nivelului de conștientizare a populației asupra amenințărilor din mediul online. 

Activitatea a fost organizată sub forma unei discuții dirijate în baza unui spot video la subiectul „Riscurile în mediul online”. 

VIDEO
l
Copii au participat în mod activ și au manifestat un deosebit interes față de următoarele aspecte:
 • Ce fac adolescenții în mediul online?
 • În ce mod pot  evita anumite situații de risc în mediul online.
 • Cum pot face față unei situații neplăcute în mediul online dacă aceasta totuși s-a întâmplat.
La final de sesiune, expertul a prezentat platforma www.siguronline.md - portal interactiv de informare și promovare a utilizării în siguranță a Internetului de către copii cu sprijinul și implicarea specialiștilor.14.00 -
A doua sesiune #SaferInternetDay #BNRM a fost livrată de către trainer-ul în #educațiemediatică, Diana Silivestru, BNRM cu participarea elevilor clasei a VIII- a a Liceului Teoretic cu profil sportiv "Gloria".
Participanții au descoperit informații utile despre cum să utilizeze în siguranță Internetul și toate resursele pe care le oferă acest mega spațiu informațional.
Aceștia au analizat în mod interactiv în tehnica "World Cafe" beneficiile, riscurile și regulile de conduită în spațiul virtual. Au aflat noțiuni precum reputație și dependență online.

Sesiunea livrată a prezentat interes pentru participanții implicați și pregătiți pentru a face față provocărilor din mediul virtual, devenind mai informați și mai puternici.Sesiunile s-au desfășurat în cadrul CPESC, BNRM, aula 23, etajul 3.

La aceste sesiuni sunt invitaţi şi alţi doritori interesaţi de acest subiect.

Mai mult

Ziua Siguranţei pe Internet 2020

CoE: e-publicații - Planul strategic de acțiuni privind drepturile omului și tehnologiile în biomedicină


Strategic Action Plan on Human Rights and Technologies in Biomedicine (2020-2025)= Planul strategic de acțiuni privind drepturile omului și tehnologiile în biomedicină.  . - 2019. - 21 p.[Accesat 24.02.2020]

Disponibil: https://rm.coe.int/strategic-action-plan-final-e/16809c3af1

https://www.coe.int/en/web/bioethics/strategic-action-plan

Comitetul Miniștrilor Consiliului Europei a susținut la  12 februarie 2020  un nou plan strategic de acțiuni privind  de cinci ani, prezentat de Comitetul pentru bioetică, privind drepturile omului și tehnologiile în biomedicină. 

Planul a fost proiectat pentru a proteja demnitatea umană, drepturile omului și libertățile individuale în ceea ce privește aplicarea biologiei și medicamentului. 

Planul strategic de acțiuni se concentrează pe abordarea provocărilor cheie pe care le prezintă evoluțiile tehnologice și tendințele practicilor biomedicale. 

Acesta se împarte în trei direcții principale:

Guvernarea tehnologiei: obiectivul principal fiind încorporarea drepturilor omului în dezvoltarea de tehnologii care au o aplicație în biomedicină și încurajarea dialogului public pentru a asigura o mai mare transparență în domeniul biomedicinii;

Echitate în asistența medicală: va fi elaborat un proiect cu titlu de recomandare pentru promovarea accesului echitabil la tratamente inovatoare și tehnologii adecvate, împreună cu un ghid pentru educația în sănătate pentru persoanele în vârstă;

În ceea ce privește integritatea fizică și mentală, planul de acțiune prevede:
 • un ghid de bune practici privind participarea copiilor la procesul de luare a deciziilor;
 • un seminar privind legislația relevantă și bunele practici cu referire la intervenția timpurie asupra copiilor intersex;
 • un instrument legal pentru a proteja drepturile omului și demnitatea persoanelor cu tulburări mintale în ceea ce privește plasarea involuntară și / sau tratamentul involuntar, precum și un compendiu de bune practici pentru promovarea măsurilor voluntare în domeniul sănătății mintale.
Cuprins

Intrări noi - ianuarie-martie 2020


332.1 / B-45 III-135077

BERCU, Ana-Maria; TOFAN, Mihaela. Competitivitate regională europeană și dezvoltarea resurselor umane [Text tipărit] : Fundamente teoretice și bune practici / Ana-Maria Bercu, Mihaela Tofan . ─ Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2018. - 248 p. : tab.
Bibliogr. : p. 245-248ISBN: 978-606-714-378-2


Lucrarea de față constituie un material didactic util pentru cursurile universitare și postuniversitare care pregătesc studenții pentru a se integra cu ușurință pe piața muncii. 

Cartea acoperă o problematică complexă și diversă, fiind o abordare interdisciplinară a dezvoltării resurselor umane din perspectiva cerințelor pieței muncii de la nivel european. 

Cartea oferă o înțelegere clară a conceptelor, de la competitivitate regională europeană până la formare și perfecționare profesională, dezvoltarea carierei personale și organizaționale, performanța profesională și aspecte ale dreptului european și dreptului financiar european, relații de muncă în Uniunea Europeană și în România.


34 / S-81              II-719115            

Statul, securitatea și drepturile omului în condițiile societății informaționale, conf. șt.-practică intern. (2018; Chișinău)
Statul, securitatea și drepturile omului în condițiile societății informaționale = State, Security and Human Rights in Condition of Information Siciety [Text tipărit] : Materialele conferinței științifico-practice internațioanle, [13-14 decembrie 2018, Chișinău] / coord. : Rodica Ciobanu, Veronica Mocanu ; col. de red. : Andrei Negru [et al.] . ─ Chișinău : [s. n.] , 2019. - 558 p. : fig., tab.

În cadrul lucrărilor conferinței au fost abordate realizările Republicii Moldova în contextul implementării prevederilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, valorile democratice în condițiile societății informaționale, și problemele juridice actuale cu care se confruntă țara noastră.

În cadrul rapoartelor și discuțiilor au fost prezentate eforturile și realizările atinse de țara noastră la capitolul asigurării drepturilor fundamentale ale omului, au fost abordate problemele juridice cu care se confruntă statul nostru la moment și a fost accentuată necesitatea asigurării parcursului democratic a țării noastre. A fost remarcată necesitatea consolidării eforturilor de ordin legislativ și activităților de cercetare în așa fel încît acestea să contribuie la asigurarea bunei guvernări și bunăstării sociale. O atenție deosebită a fost atrasă problemelor din domeniul societății informaționale. Participanții conferinței au remarcat iminența cercetărilor din domeniu, indicînd că cadrul național de reglementare urmează a fi adaptat cerințelor cotidiene ale vieții și realităților contemporane dirijate de tehnologizare și automatizare.

Cuprins
 • SNEGUR Mircca Preşedintele Republicii Moldava (în perioada 1990-1997) Declaraţia Universală a Drepturilor Omului ~ 70 de ani: ajustări interne şi perspective 
 • ARSENI Alexandru Preşedintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului şi Relaţiile Naţionale (în perioada 1990-1994) Drepturile Omului in Republica Moldova - geneză şi actualitate. 
 • COTOROBAI Mibai Avocatul Poporului Realizarea prevederilor Declarafiei Universale a Drepturi/or Omului in Republica Moldova
 • GUCEAC Ion Libertatea de exprimare: forme specifice de realizare in perioada campaniei electorale
 • ARAMĂ Elena Interpretarea juridică: de la elemente juridice şi politice la bun simţ
 • NEGRU Andrcî Importanţa activismului'juridic profesional pentru justiţia naţională
 • CIOBANU Rodica O hermeneutică a Drepturilor Omului în condiţiile societăţii informaţionale.
 • MOCANU Veronica Dileme juridice in calificarea serviciilor on-line de telecomunicaţii.

COMUNICĂRI ÎN SECŢIUNI
 • AMBROSA Ana-Maria Perspective sistemice asupra politicilor publice..
 • ANTOCI Arina Ordinea juridică In raport cu norme/e juridice
 • BĂLAN Mihai Drepturi/e. libertăţile şt obligaţiunile pasagerilor ta transportarea obiectelor faunei peste frontiera vamală cu transportul aerian
 • BĂLAN Mihai Reglementarea juridică a trecerii peste frontiera vamală a statului a animalelor vii aflate în posesia persoanelor juridice
 • BALTAG Dumilru Unele caracteristici referitoare la etape/e răspunderii juridice
 • BALTAG Ecalerina Reflecţii privind conectarea politicii naţionale de securitate şi apărare a Rpublicii Moldova la sistemul securităţii internaţionale prin cooperare cu NATO
 • BECCIU Sorin, IARMALIUC Petru Modernizarea socială şi politică in Republica Moldova In contextul diversificării activităţii de influenţă şi presiune politică asupra procesului decizional  
 • BUGA Larisa Apărarea pena/ă a drepturilor şi libertăţilor omului 
 • CALMÎC Vlada Provocări/e tehnologiilor informaţionale în raporturile de comerţ la distanţă
 • CÂRNAŢ Teodor Abordări teoretice cu privire la unele probleme de ordin moral ce pol fi scoase la referendum
 • CÂRNAŢ Teodor, AMBROSĂ Ana-Maria Administraţia şi fenomenul birocratic
 • CÂRNAŢ Teodor, COBlŞENCO Ion Securitatea datelor cu caracter personal în cadrul sistemelor informaţionale
 • CÂRNAŢ Teodor, IORDACHESCU Alina Asigurarea libertăţii de gândire, conştiinţă şi religie în Republica Moldova
 • CHIBAC Ghcorgne Particularităţile drepturilor şi libertăţilor locative a unor categorii de cetăţeni la etapa actuală in Republica Moldova 
 • CHIBAC Natalia Drepturile şi obligaţiile părţilor în contractual de servicii turistice prin prisma Legii de modernizare a Codului Civil al Republicii Moldova nr. 133 din 15.U.201H 
 • CIIIRTOACĂ LHia Jurisprudenfa Curţii Europene a Drepturilor Omului privind protecţia datelor cu caracter personal şi viata privată
 • COBlŞENCO Ion Implintentarea programului integrat de gestionare al dosarelor în sistemul judecătoresc
 • CODREANU Alina Drepturile persoanelor de a participa la desfăşurarea achiziţiilor publice in statele Uniunii Europene
 • CRISTEA Măndiţa Apa - ,. aurul" albastru. Un bun public şi un serviciu public
 • CUCIURCA Doina Aspecte conceptuale privind esenfa parlamentarismului ca fenomen politico-juridic ..
 • DELEANU Ruslan Evoluţia instituţiei cetăţeniei în Republica Moldova... 
 • DRĂNICERU Mihai Autoritatea publică - obiect al protecţiei juridico-penale in cazul infracţiunii prevăzute la art.349 Cod penal al Republicii Moldova 
 • ENI Artiom Evoluţia instituţiei agentului sub acoperire, metode agenturistice şi investigaţia sub acoperire la etapa actuală
 • FOTESCU Vasile Particularităţile relaţiilor dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi cele locale în Republica Moldova
 • FURDUI Sergiu Cu privire la hotărârea judecătorească contravenţională: probleme şi soluţii
 • GRAM A Mariana Controverse privind restabilirea echităţii sociale prin pedeapsa penală
 • IORDACHESCU Alina Libertatea de conştiinţă - aspecte teoretice în contextul nediscriminării
 • JECEV Ion Suveranitatea în contextul realităţii Republicii Moldova
 • MAJMESCU Sava Drepturile şi libertăţile persoanelor la expedierea/ primirea obiectelor, valorilor, huiturilor, a mijloacelor băneşti, trecute peste frontiera vamală prin trimiterile poştale interna/iona/e în condiţiile societăţii informaţionale contemporane
 • MA1MESCU Sava, ISTRATE Anafol Drepturile transportatorului auto internaţional la transportarea containerelor peste frontiera vamală şi răspunderea pentru înfăptuirea ei
 • MOCANU Victor Garanţii şi mecanisme privind protecţia autonomiei locale
 • MOROZAN Nicolota Garanţiile judiciare pentru promovarea şi ocrotirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
 • MOROZAN Nicolcta Promovarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului - exigentă a sfatului de drept..
 • MOTOC Costică Secretul de stat în legea penala şi extrapenalâ a României şi a Republicii Moldova ,
 • NEGRU Alina Probleme teoretice şi practice privind acţiunea efectivă a legii
 • NEGRU Boris Regimul politic
 • NEGRU Boris Tipuri netradiţionale de stat şi drept
 • NICHITA Rodica Dreptul la învăţătură şi identitatea personală .
 • OGANESEAN Armen Garantarea dreptului la un proces echitabil în prisma efectuării investigaţiilor complexe de urmărire penală în condiţiile societăţii informaţionale
 • ARSENI Alexandru, PANCHIV Olesea Statutul deţinutului prin prisma principiului universalităţii
 • POPOVICI Viorel Serviciul Vamal al RM - prohibiţiile si restricţiile stabilite de legislaţia vamală la introducerea şi scoaterea mărfurilor şi mijloacelor de transport din Republica Moldova..
 • ROTAR! Eugeniu Serviciul Vamal al RM - Drepturile, obligaţiunile şi răspunderea transportatorului feroviar internaţional la transportarea mărfurilor pomi-legumicole peste frontiera vamală a statului
 • SILI Ira Reglementări naţionale şi internaţionale privind accesul la informaţiile protejate de stat 
 •  SLABARI Sergiu Drepturile transportatorului aerian internaţional de mărfuri. încărcături, obiecte, va/ori, pasageri la intrarea în spaţiul aerian al statului naţional ,  
 • SLUSARENCO Svellana Particularităţile aplicării confiscării în dreptul Contravenţional
 • /SPRINCEAN Serghei Asigurarea securităţii umane şi modernizarea socio- * politică a Republicii Moldova
 • STAHI Tatiana Actualitatea conceptualizării şi locului răspunderiipatrimoniale in sistemul răspunderii juridice
 • STAMATI Nicoleta Democraţia - oportunităţi şi provocări în noua eră digitală
 • VIERU Grigore Puterea de stat - exercifor contemporan ai suveranităţii naţionale 524
 • VIERU Grigore Votul mixt - pericol al suveranităţii Republicii Moldova intr- o societate slab informată
 • VOZIAN Constantin Particularităţile cooperării între state în managementul spaţiului aerian
CoE: e- publicații recente - Legături între libertatea de exprimare și alte drepturi ale omului

Links between freedom of expression and other Human Rights = Legături între libertatea de exprimare și alte drepturi ale omului . - Strasbourg, 2019 . - 126 p. - [Accesat 12.02.2020]

Disponibil:  https://rm.coe.int/liberte-d-expression-guide-to-good-and-promising-practices-and-analysi/168098f553

Ghidul de bune practici și promițătoare pe calea reconcilierii libertății de exprimare cu alte drepturi și libertăți, în special în societăți culturale diverse, se bazează pe standarde, principii și recomandări ale organelor juridice internaționale, regionale și naționale.

Ghidul oferă rezumate succinte ale principiilor stabilite în jurisprudența relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului. În timp ce Ghidul este destinat în special factorilor de decizie și autorităților publice, este un instrument util pentru o audiență mai largă.


Cititorul va găsi: o expunere aprofundată asupra domeniului de aplicare și conținutul dreptului la libertatea de exprimare; relația actorilor specifici cu libertatea de exprimare; importanța sa pentru discursul politic; legăturile dintre libertatea de exprimare și alte drepturi ale omului.

Ghidul atrage atenția asupra problemelor contemporane care interacționează cu libertatea de exprimare, cum ar fi tulburarea informației („fake news”) și discursul de ură. De asemenea, se menționează dezvoltarea inteligenței artificiale (IA), care poate avea implicații asupra exercitării libertății de exprimare, prezentând atât provocări, cât și oportunități.

Comemorarea Shoah-ului nu este un scop în sine: este o piatră de temelie a valorilor europene

Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare  a  expus, în cadrul expozitiei  BNRM  „Holocaustul - dreptul la memorie”   (24- 31 ianuarie 2020, spațiul expozițional, et. 2, blocul central (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).2 compartimente: Comemorarea Holocaustului: abordări europene și Predarea  despre Holocaust  în Europa
care conțin documente și publicații elaborate de Consiliul Europei și Uniunea Europeană cu privire la politicile europene de transmitere a memoriei Holocaustului și de prevenire a crimelor împotriva umanități.

Holocaustul a fost o tragedie europeană și un moment de cotitură în istoria noastră, iar moștenirea sa este țesută în ADN-ul Uniunii Europene. Comemorarea Shoah-ului nu este un scop în sine: este o piatră de temelie a valorilor europene. O Europă care pune mare preț pe umanitate, protejată de statul de drept, de democrație și de drepturile fundamentale....Nu putem schimba istoria, dar lecțiile istoriei ne pot schimba pe noi.
din  Declarația comună  înaintea celei de a 75-a aniversări a eliberării lagărului de la Auschwitz-Birkenau, 23.01.2020/ Ursula von der Leyen, Președinta Comisiei Europene ,Charles Michel David Președintele Consiliului European, Maria Sassoli, Președintele Parlamentului European
In cadrul compartimentului Predarea  despre Holocaust  în Europa sunt prezentate o serie de resurse și instrumente online care ar putea facilita studierea Holocaustului

UE:e-pubcicatii recente - Holocaust(2018-2020)
Publicul poate lua cunoștință cu diferite materiale didactice, în format tradițional și electronic, elaborate în cadrul Programului Consiliului Europei privind transmiterea memoriei Holocaust-ului și prevenirea crimelor împotriva umanității.   -   Vezi  - CoE: E_publicatii  Holocaustul ( 2011-2015)

Acestea ar putea inspira în special învățătorii, animatorii, lucrătorii din domeniul cultural și membrii societății civile la organizarea diferitor activiăți care ar ajuta, mai ales tinera generație, să cunoască și să conștientizeze faptele, și cauzele lor, care au marcat, în cea mai tristă modalitate, istoria Europei.

 Mai mult

UE:e-pubcicatii recente - Holocaust


The European Union and Holocaust remembrance: Briefing /EPRS. - 2020. - 4 p. [Accesat 21.01.2020]    Disponibil:  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614662/EPRS_BRI(2018)614662_EN.pdf

The term Holocaust refers to the mass murder of 6 million European Jews, Roma and other persecuted groups whom the Nazi regime and its collaborators sought to annihilate.
The expropriation of property, state discrimination and persecution of the Jews by the Nazi regime began in 1933, followed by pogroms and incarceration in concentration camps. Ultimately, the policy was extended to all the European territories and countries controlled by the Nazis during the Second World War. It was a policy that would culminate in mass summary executions ('Holocaust by Bullets') and extermination camps. The perpetrators were prosecuted at the Nuremberg trials in 1945-1946, but the charge of crimes against humanity was preferred over genocide.
It was not until 2005, on the occasion of the 60th anniversary of the liberation of Auschwitz, that a United Nations resolution on Holocaust remembrance designated 27 January as the day of commemoration.
In the European Union, numerous programmes seek to preserve the memory of these tragic events in the history of the continent. Since 1995, the European Parliament has adopted resolutions drawing attention to the obligation to remember not only through commemorations but also through education. In November 2018, the EU became a permanent international partner of the International Holocaust Remembrance Alliance (AISH).


Jewish communities in the European Union/EPRS. - 2019. - 2 p. [Accesat 21.01.2020]
Disponibil: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614659/EPRS_ATA(2018)614659_EN.pdf

Europe's Jewish population has been diminishing in recent decades, and a growing number of anti-Semitic acts and anti-Jewish violence have been occurring in recent years in the EU. In defence of its values, including respect for minorities, the EU undertakes and funds actions to counter anti-Semitism. This is a further updated version of an 'at a glance' note published in January 2018.


Experiențe și percepții legate de antisemitism Al doilea sondaj referitor la discriminarea și infracțiunile motivate de ură împotriva evreilor din UE : rezumat/ Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene =European Union Agency for Fundamental Rights  - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019. - 16 p.  [Accesat 21.01.2020]

Acest rezumat prezintă principalele constatări ale celui de al doilea sondaj al FRA privind experiențele evreilor legate de infracțiunile motivate de ură, discriminare și antisemitism în Uniunea Europeană – cel mai important sondaj printre evrei realizat vreodată la nivel internațional. Sondajul a cuprins aproximativ 16 500 de persoane care se identifică drept evrei din 12 state membre ale UE. Acesta reprezintă o lectură descurajatoare și subliniază că antisemitismul rămâne omniprezent în întreaga UE și că, sub multe aspecte, a devenit un fapt îngrijorător de obișnuit.

Experiences and perceptions of antisemitism Second survey on discrimination and hate crime against Jews in the EU /European Union Agency for Fundamental Rights  - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019. - 86 p.  [Accesat 21.01.2020]

This report outlines the main findings of FRA’s second survey on Jewish people’s experiences with hate crime, discrimination and antisemitism in the European Union – the biggest survey of Jewish people ever conducted worldwide. Covering 12 EU Member States, the survey reached almost 16,500 individuals who identify as being Jewish. It follows up on the agency’s first survey, conducted in seven countries in 2012. The findings make for a sobering read. They underscore that antisemitism remains pervasive across the EU – and has, in many ways, become disturbingly normalised. The important information provided herein can support policymakers across the EU in stepping up their efforts to ensure the safety and dignity of all Jewish people living in the EU.

Second survey on discrimination and hate crime against Jews in the EU Member States
Technical report/ European Union Agency for Fundamental Rights  - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019. - 88 p.  [Accesat 21.01.2020]
Disponubil: https://op.europa.eu/s/nH9E

Adăugați o legendă
FRA’s second survey on discrimination and hate crime against Jews in EU Member States surveyed over 16 000 self-identified Jewish respondents in 12 EU Member States: Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Hungary, Italy, the Netherlands, Poland, Spain, Sweden, and the United Kingdom. This technical report presents a detailed overview of the survey methodology used by FRA when collecting the survey data. The survey provides comparable data on the perceived extent and nature of antisemitism across a number of selected EU Member States, whether it is manifested as hate crime, hate speech, discrimination or in any other form that undermines Jewish people’s feelings of safety and security. The survey collected data through an open (opt-in) online survey, which was open for respondents to complete for 7 weeks in May and June 2018. The survey was designed to be accessible to all eligible participants, i.e. those self-identifying as Jews — based on religion, culture, upbringing, ethnicity, parentage or any other reason — aged 16 or over and resident in one of the survey countries. The questionnaire could be accessed via an open web link that was publicised on the FRA website, via Jewish organisations, Jewish media outlets and social networks. The content of FRA’s second survey on discrimination and hate crime against Jews builds strongly on the experience and methodology developed for the first, 2012 FRA survey on discrimination and hate crime against Jews (which covered eight EU Member States) and on stakeholder and expert consultation carried out in spring 201Antisemitism: Overview of data available in the European Union 2008–2018/European Union Agency for Fundamental Rights  - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019. - 100 p.  [Accesat 21.01.2020]
Disponubil:  https://op.europa.eu/s/nH9z

Antisemitism can be expressed in the form of verbal and physical attacks, threats, harassment, discrimination and unequal treatment, property damage and graffiti or other forms of speech or text, including on the internet. Antisemitic incidents and hate crime violate fundamental rights, especially the right to human dignity, the right to equality of treatment and the freedom of thought, conscience and religion. The present report provides an overview of data on antisemitism as recorded by international organisations and by official and unofficial sources in the 28 European Union (EU) Member States, based on their own definitions and categorisations. ‘Official data’ are understood here as those collected by law enforcement agencies, other authorities that are part of criminal justice systems and relevant state ministries at the national level. ‘Unofficial data’ refers to data collected by civil society organisations. This annual overview provides an update of the most recent figures on antisemitic incidents, covering the period 1 January 2008 – 31 December 2018, across the EU Member States, where data are available. It includes a section that presents evidence from international organisations. In addition, for the first time, it provides an overview of how Member States that have adopted or endorsed the non-legally binding working definition of antisemitism adopted by the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) (2016) use or intend to use it. This is the 15th edition of FRA’s report on the situation of data collection on antisemitism in the EU (including reports published by FRA’s predecessor, the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia).


Young Jewish Europeans: Perceptions and experiences of antisemitism/ European Union Agency for Fundamental Rights  - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019.- 100 p.  [Accesat 21.01.2020]

Disponubil: https://op.europa.eu/s/nH9C

Based on FRA’s second large-scale survey on experiences and perceptions of antisemitism, this report focuses on the perspectives of young Jewish Europeans (aged 16-34) living in twelve EU Member States. It first describes this particular group and takes a look at defining antisemitism and understanding the place of Israel in it. The report then presents young Jewish Europeans’ experiences and perceptions of antisemitism. Finally, it specifically looks at how safe young Jewish Europeans feel, and whether they believe governments are effectively combating antisemitism.


IHRA

Recommendations on Teaching and Learning about the HolocaustInternational Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). - 2019, - 60 p. [Accesat 21.01.2020]

Disponibil : https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/inline-files/IHRA-Recommendations-Teaching-and-Learning-about-Holocaust.pdf

Holocaustul a fost un eveniment fără precedent nu doar în secolul XX, ci şi pentru întreaga istorie a umanităţii. A fost o încercare unică de a extermina un întreg popor şi de a distruge cultura acestuia. Holocaustul ar trebui studiat deoarece a constituit un eveniment ce a afectat în mod profund fundamentele civilizaţiei;
Un studiu aprofundat al Holocaustului permite elevilor să reflecteze asupra unor concepte precum utilizarea şi abuzul de putere, rolul şi responsabilitatea indivizilor, organizaţiilor şi naţiunilor ce se confruntă cu încălcări ale drepturilor omului. Un astfel de studiu poate creşte conştientizarea faţă de potenţialul de genocid din lumea contemporană;
Studierea Holocaustului ajută elevii să înţeleagă consecinţele prejudecăţilor, rasismului, antisemitismului şi a promovării stereotipurilor în orice tip de societate. Îi ajută pe aceştia să conştientizeze valoarea diversităţii într-o societate multiculturală şi încurajează o atitudine inclusivă, ce ia în considerare existenţa minorităţilor;

 • Holocaustul a demonstrat modul în care o naţiune modernă a utilizat progresul tehnologic şi infrastructura administrativă pentru a implementa politici distructive, ce au variat de la inginerie socială până la genocid;
 • Holocaustul oferă un context pentru a explora pericolele unei atitudini pasive şi indiferente faţă de abuzurile comise asupra drepturilor altora;
 • Pe măsură ce elevilor le devin cunoscuţi factorii multipli, de natură socială, politică, religioasă şi economică ce au dus la Holocaust, creşte gradul de conştientizare asupra unui proces istoric complex şi obţin o perspectivă asupra modului în care un concurs de factori favorizanţi poate duce la dezintegrarea valorilor democratice. Elevii ajung să înţeleagă faptul că este responsabilitatea cetăţenilor, într-un stat democratic, să înveţe să identifice semnalele de pericol asupra echilibrului democratic şi să reacţioneze în consecinţă;
 • Holocaustul a devenit o temă centrală în cultura multor state. Acest lucru este reflectat în reprezentarea media şi în cultura populară. Educaţia privind Holocaustul poate oferi elevilor cunoştinţe istorice şi abilităţile de care au nevoie pentru a înţelege şi evalua acest tip de manifestări culturale.

alte Materiale IHRA

Cautare in

Traduceti