Faceți căutări pe acest blog

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC)

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC) inaugurat la 10 mai 2011 este  o subdiviziune a Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova, situat in subordonarea administrative a Directorului General al Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova si are drept scop  promovarea valorilor si mentalitatii europene si sprijinirea procesului de integrare europeana a Moldovei.

Crearea centrelor de informare europeana este o necesitate, fiecare din ele avand drept scop atat lichidarea vidului informational privind insitutiilor europene, cat si valorile democratice promovate de aceste institutii.

CoE: e-publicații: Drepturile reproductive: Fișă tematică

Reproductive rights: Thematic factsheet  / Department for the Execution of Judgments of the European Court of Human Rights. - Strasbourg: Council of Europe, 2023. - 12 p. - /Accesat la 19.02.2024/

Disponibil: https://rm.coe.int/thematic-factsheet-reproductive-rights-eng/1680adebc3

Departamentul pentru Executarea Hotărârilor CEDO al Consiliului Europei a publicat o fișă informativă referitoare la cazurile privind drepturile reproductive.

Fișa informativă rezumă măsurile luate de 10 state membre în această sferă în răspuns la 19 hotărâri diferite ale Curții Europene a Drepturilor Omului.

Aceasta acoperă mai multe aspecte specifice, inclusiv protecția mamelor împotriva discriminării, accesul la procreația asistată medical, reglementarea nașterilor la domiciliu și accesul la avort legal.

Aceasta este cea mai recentă într-o serie de fișe informative tematice despre modificări ale legislației, politicilor și practicilor naționale în Europa, legate de punerea în aplicare a hotărârilor Curții Europene.

În jurisprudența Curții Europene, noțiunea de "viață privată" în sensul articolului 8 (dreptul la respectarea vieții private și a vieții de familie) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului cuprinde dreptul la respectarea atât a deciziei de a deveni părinte, cât și a deciziei de a nu deveni părinte. Astfel, Curtea Europeană abordează sub incidența articolului 8 aspecte legate de protecția drepturilor reproductive, cum ar fi teste medicale prenatale, procreare asistată medical, accesul la avort, proceduri de sterilizare și protecția datelor medicale. În unele cazuri, Curtea a examinat și aspecte legate de protecția drepturilor reproductive în temeiul altor articole, cum ar fi Articolul 3 (interzicerea torturii sau a tratamentului inuman sau degradant), Articolul 6 (referitor la dreptul la acces la o instanță), Articolul 10 (libertatea de exprimare), Articolul 14 (interzicerea discriminării) sau Articolul 1 Protocolul nr. 1 (protecția proprietății). 

Scopul Articolului 8 este de a proteja individul împotriva interferenței arbitrare a autorităților publice. Orice interferență trebuie să urmărească "un scop legitim", să fie "în conformitate cu legea" și, de asemenea, "necesară într-o societate democratică". O restricție asupra unui drept conferit de Convenție nu poate fi considerată "necesară într-o societate democratică" decât dacă, printre altele, este proporțională cu scopul legitim urmărit. Mai mult, respectarea eficientă a vieții private poate implica "adoptarea de măsuri menite să asigure respectul pentru viața privată chiar și în sfera relațiilor între indivizi, inclusiv atât furnizarea unui cadru regulamentar de adjudicare și a unui mecanism de executare pentru protejarea drepturilor individuale, cât și punerea în aplicare, dacă este cazul, a măsurilor specifice". 

Prezenta broșură furnizează exemple de măsuri generale și individuale raportate de state în contextul executării hotărârilor Curții Europene, referitoare la: protecția mamelor împotriva discriminării, accesul la procreare asistată medical, reglementarea nașterilor la domiciliu, recunoașterea relației părinte-copil în cazuri de mame surogat, accesul la avort legal și la informații despre avort, sterilizarea neconsensuală, protecția datelor personale și accesul la fișele medicale, și alte probleme.

Alte fișe informative acoperă subiecte precum mediul înconjurător, drepturile copiilor, violența domestică, libertatea de exprimare și protecția datelor.

Fișele tematice urmăresc să prezinte o imagine de ansamblu a evoluțiilor legislative și jurisprudențiale selectate în statele membre, în urma hotărârilor și deciziilor Curții Europene, când executarea a fost supravegheată și încheiată de Comitetul de Miniștri. Deoarece procesul de executare în cauze aflate pe rol pot evidenția progrese importante, unele fişe pot include, de asemenea, şi cauze relevante aflate pe rol.

Combaterea discursului de ură: Resurse


În contextul activităților desfășurate cu ocazia Zilelor Siguranței pe Internet 2024 la BNRM în special a sesiunii dedicate combaterii discursului instigator la ură online , dorim să împărtășim sursele care au fost utilizate de organizatori și formatori la pregătirea acestei acțiunii interactive.

Totodată, expunem și publicațiile, atât cele din colecțiile CPESC, cât și cele în format electronic care au fost elaborate de către experții Uniunii Europene și ai Consiliului Europei. 

În speranța că aceste materiale vă vor fi utile și vă vor ajuta să înțelegeți mai bine acest fenomen, vă îndemnăm să fiți la curent cu noile apariții editoriale și documente europene și să apelați la ele când veți organiza activități la acest subiect.Consiliul Europei

Pagini web ale Coe

Colecția CPESC

Mai multe publicații CoE privnd Combaterea discursului de ură

UE

Pagina web a Comisiei Europene - 
Combaterea discursului de ură și a infracțiunilor bazate pe ură: Măsuri pentru prevenirea și combaterea formelor diferite de hărțuire și pentru protecția victimelor

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-hate-speech-and-hate-crime_en

Ura nu își are locul aici: o Europă unită împotriva urii =No place for hate: a Europe united against hatred: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL. - Brussels, l6.12.2023. -JOIN(2023) 51 final. - 21 p. [Accesat 02.01.2023]
https://cpescmdlib.blogspot.com/2024/01/ue-e-publicatii-ura-nu-isi-are-locul.html

Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată de pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.
Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-hate-speech-and-hate-crime_en

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/protecting-democracy_ro#combaterea-dezinform%C4%83rii-a-ac%C8%9Biunilor-str%C4%83ine-de-manipulare-a-informa%C8%9Biilor-%C8%99i-a-ingerin%C8%9Belor-str%C4%83ine

Zilele Siguranței pe Internet 2024 la BNRM
08.02.2024
 Sesiune interactivă de instruire cu genericul 
"Securitatea în mediul online este responsabilitatea fiecăruia!"La finalul suitei de evenimente organizate în cadrul Zilelor Siguranței pe Internet la BNRM, Centrul Pro-european a fost vizitat, de un grup de studenți de la Facultatea de Științe Economice, Universitate de Stat din Moldova și de la Facultatea de Științe ale Educației a Universității Pedagogice "Ion Creangă". 


Tinerii, însoțiți de lectori universitari au participat la o sesiune interactivă de instruire cu genericul "Securitatea în mediul online este responsabilitatea fiecăruia!". Cei prezenți au fost onorați de prezența dnei Natalia Spînu, formator, expert în securitatea cibernetică a e-GA, Director al Institutului European de Studii Politice din Moldova.O sesiune de instruire în securitatea cibernetică axata pe bune practici și identificarea riscurilor este esențială pentru oricine dorește să își protejeze informațiile personale în fața amenințărilor digitale tot mai sofisticate.

Dna expertă a prezentat cursanților informații relevante structurate:1. Introducere în Securitatea Cibernetică
Concepte fundamentale: Introducere în terminologia de bază și în importanța securității cibernetice.
Istoricul și evoluția amenințărilor cibernetice: Cum s-au schimbat atacurile cibernetice de-a lungul timpului și de ce securitatea este mai relevantă ca niciodată.
2. Amenințări și Vulnerabilități
Tipuri de malware: Viruși, troieni, ransomware, spyware și alte forme de software rău intenționat.
Atacuri de tip social engineering: Phishing, spear phishing, pretexting, baiting și alte tehnici de manipulare.
Vulnerabilități de sistem și aplicații: Cum sunt exploatate slăbiciunile software și hardware de către atacatori.
3. Bune Practici în Securitatea Cibernetică
Gestionarea parolelor: Crearea și gestionarea eficientă a parolelor puternice, utilizarea managerelor de parole.
Securitatea rețelei: Utilizarea VPN-urilor, securizarea rețelei Wi-Fi
Actualizări software și patch management: Importanța actualizărilor de securitate și gestionarea patch-urilor pentru software și sisteme de operare.
Securitatea e-mailului: Identificarea și evitarea phishing-ului și a altor tipuri de atacuri bazate pe e-mail.
Criptarea datelor: Principii de bază și practici pentru criptarea datelor sensibile atât în repaus cât și în tranzit.

Această sesiune interactivă a oferit studenților cunoștințele și abilitățile necesare pentru a naviga în peisajul securității cibernetice, pentru a implementa bune practici și pentru a minimiza riscurile asociate activităților online. Echiparea cu aceste cunoștințe este crucială atât pentru protecția individuală, cât și pentru securitatea organizațională într-o lume din ce în ce mai conectată.

Tinerii participanți au manifestat interes maxim față de subiectele abordate, au adresat întrebări și s-au implicat în discuții. Ei și-au exprimat gratitudinea față de dna expertă și organizatorii activității.
07.02.2024 

Sesiunea interactivă "Combaterea discursului de ură online ”


Tot mai des persoanele care navighează pe internet, printre care, copii și adolescenți, se confruntă cu conținut provocator, agresiv, care le afectează moralul și incită la acțiuni violente, neprietenoase.

Elevi de la licee si studenți de la colegii din Chișinău, împreună cu profesorii, au avut ocazia să învețe, fiind asistați de moderatori - lectorii universitari Larisa Guzun /USM și Alina Mardari/ Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, cum să identifice asemenea conținut, cum să reziste acestor discursuri instigatoare la ură și să nu cadă în capcane infracționale.Tinerii au fost ghidați de experți în domeniul tehnologiilor, comunicarii, psihologic și juridic
Activitatea s-a desfășurat în cadrul Zilelor Siguranței pe internet la BNRM, în format de sesiune interactivă organizată de BNRM și META Moldova, pentru elevi și profesori, dedicată combaterii discursului de ură.Elevii au fost implicați în diverse activități interactive care i-au ajutat să înțeleagă cum putem construi un viitor în care discursul de ură este înlocuit cu vorbe care aduc împreună și construiesc poduri de înțelegere.

Elevii:
- au diiscutat și improvizat situații în care s-au confruntat cu discursul de ură,- au luat parte la un 'teatru de improvizație' în care au intervenit în cazurile în care au detectat discursul de ură;- au analizat comportamentul diferitor persoane în situații de conflict și cum pot evita și aplana aceste conflicte.În contextul activităților desfășurate cu ocazia Zilelor Siguranței pe Internet la BNRM, dorim să împărtășim sursele care au fost utilizate de organizatori și formatori la pregătirea acțiunii interactive și prezentărilor dedicate combaterii discursului instigator la ură. Totodată, expunem și publicațiile, atât cele din colecțiile CPESC, cât și cele în format electronic care au fost elaborate de către experții Uniunii Europene și ai Consiliului Europei. În speranța că aceste materiale vă vor fi utile și vă vor ajuta să înțelegeți mai bine acest fenomen, vă îndemnăm să fiți la curent cu noile apariții editoriale și documente europene și să apelați la ele când veți organiza activități la acest subiect. Bookmarks - Manual pentru combaterea discursului instigator la ură din mediul online prin educația pentru drepturile omului https://tinyurl.com/452wtwu7
Mai multe publicații
 • Covid și libertatea de exprimare: impactul COVID-19 și măsurile ulterioare asupra libertății de exprimare în statele membre ale Consiliului Europei
 • Combaterea discursului instigator la ură: Recomandarea CM/Rec(2022)16)
 • Combaterea discursului de ură
 • Combaterea discursului de ură: Recomandarea CM/Rec(2022)161 a Comitetului de Miniștri
 • Combaterea discursului de ură în media audiovizuală din Republica Moldova : ghid pentru
 • Pledează pentru pace. Discursul instigator la ură nu este o opțiune.
 • Rasism, intoleranță, discurs instigător la ură
 • Abordarea discursurilor de ură în mass-media: rolul autorităților de reglementare și al sistemului judiciar
 • Bookmarks - Un manual pentru combaterea discursului instigator la ură din mediul online prin educația pentru drepturile omului
Despre Zilele Siguranței pe Internet:


06.02.2024

Sesiune interactivăcu genericul “Împreună pentru un internet mai sigurPrima sesiune interactivă în cadrul Zilelor Siguranței pe Internet la BNRM cu genericul “Împreună pentru un internet mai sigur
” a fost facilitată de specialiștii BNRM, trainera de educație mediatică, Natalia Ghimpu, și formatoarea în securitate cibernetică, Olesea Oxiom.


Elevi din clasa a IX-a a Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” au aflat mai mult despre igiena cibernetică și cum să se protejeze de viruși și atacuri cibernetice. Formatorii au discutat cu elevii despre riscurile instalării diverselor aplicații și transmiterii informației personale. Au fost prezentate și măsuri de securitate.

La finalul lecției interactive au fost relatate informații utile, bazate pe recomandările Băncii Naționale a RM privind plătile electronice în siguranță, regulile de utilizare a cardului bancar în mediu fizic și online, etc

Elevii au intervenit cu întrebări și completări și au recunoscut că au aflat foarte multe lucruri interesante și utile care ulterior le vor ajuta să fie mai siguri onlineÎn anul 2024 Ziua Siguranţei pe Internet (Safer Internet Day) este marcată la 6 februarie.


Ziua Siguranţei pe Internet este o campanie desfăşurată anual în februarie

Sloganul campaniei , ''Împreună pentru un internet mai sigur'', este o chemare la acţiune pentru ca toate părţile interesate să-şi unească forţele şi să îşi îndeplinească misiunea în crearea unui internet mai bun pentru toată lumea, şi în special pentru utilizatorii tineri.

Această zi are drept scop sensibilizarea cu privire la utilizarea în siguranţă a tehnologiei digitale. Cu prilejul Zilei Siguranţei pe Internet, milioane de persoane sunt solidare scopului misiunii de a face internetul un loc unde fiecare poate să utilizeze tehnologia în mod responsabil, cu respect, în mod critic şi creativ.

In Zilele Internetului mai sigur, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, și în mod special, Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare, în parteneriat cu formatori de educație media ai BNRM, precum si alți parteneri- experti nationali si internationali din diferite domenii conexe siguranței pe internet, susține această inițiativă în fiecare an.
(puteți vedea în link-urile atașate activitățile noastre interactive anterioare).

Anul acesta, intenționăm să atragem atenția asupra unor subiecte extrem de importante și actuale, printre care securitatea cibernetică și combaterea discursului de ură online. Ne propunem să coagulăm eforturile sub umbrela mottoului “Împreună pentru un internet mai sigur” - diferite grupuri țintă și publicul interesat în comun cu experți n acest domeniu.

Astfel, în perioada 06-09 februarie 2024, vor fi organizate sesiuni interactive cu genericul ''Împreună pentru un internet mai bun'' pentru elevi și studenți, dedicate promovării siguranței online și securității informației, precum şi combaterii discursului de ură online.

Activitățile se desfășoară în perioada 06-09 februarie 2024, în cadrul Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare, bloc central, etaj 3 , of.23 (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).


*     *      *

Susținută la nivel european de către Consiliul Europei, organizația INSAFE, Directoratul General pentru Media şi Societatea Informatică a Comisiei Europene, Ziua Siguranței pe Internet a atins un grad global de participare, conștientizare și acoperire media, aflându-se în continuă creștere.


*


Campania urmărește să atragă copii și tineri, părinți și îngrijitori, profesori, educatori și asistenți sociali, precum și industria, factori de decizie și politicieni, pentru a încuraja ca toată lumea să își asume rolul în crearea unui internet mai bun, pentru a inspira schimbări pozitive online, pentru a crește gradul de conștientizare a aspectelor legate de siguranța online și pentru a participa la evenimente și activități globale.
Achiziții noi - Ianuarie martie 2024

 


327 / S-43      II-728955

Conferința științifico-practică internațională : "Securitatea umană și socială în statul democratic", 27 octombrie 2023/ coord. : Ludmila Roșca; Universitatea de Stat din Moldova- Chișinău : [s. n.] , 2023 ((Print-Caro). - 468 p. : fig., tab.
Bibliogr. la sfârșitul art.
ISBN: 978-9975-175-50-0

Cuprins
 • Al doilea summit al comunității politice europene: reflectarea în presa internațională/Cebotari Svetlana 
 • Aspecte securitare ale procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană/ Sprincean Serghei pp.25-322023
 • Politicile publice - instrument important în asigurarea securității umane și sociale în statul democratic contemporan/Roşca Ludmila 
 • Democrația europeană în practică: rolul și limitele principiului transparenței ca panaceu/ Leonte Mariepp.
 • Securitatea pe agenda educației: cazul Ucrainei și Republicii Moldova/ Kruglaşov Anatolii 
 • Georgia’s foreign policy in shake: appeasement vs euro-atlantism/ Maisaia Vakhtang
 • Valori morale și valori deontice / Nariţa Ionelpp
 • Narațiuni antieuropene și antidemocratice privind Ucraina, promovate de presa rusă/ Gherman Marinp
 • [Dez]informația ca armă în războiul Rusiei împotriva Ucrainei: dimensiunea europeană/ Nechayeva-Yuriychuk Natalyapp
 • Cultura ca modalitate de umanizare a unei persoane/ Manolii Adela 
 • Consolidarea identităţii europene prin educaţie şi cultură/ Roşca Simionpp
 • Rolul tinerilor în construcția democrației participative - aliniere la tendințele de dezvoltare asumate de Uniunea Europeană/ Colța Alexandra
 • Activismul judiciar – precondiție a eficienței guvernării/Ursu Valentina , Roşca Ludmila 
 • Renașterea patriei „prin noi înșine”/Ifrim Ion 
 • Formarea continuă a judecătorilor: pilon pentru dezvoltarea responsabilității disciplinare și menținerea securității juridice în societatea democrată/Gavrilenco Natalia
 • Multilingvismul – resursă esențială în contextul provocărilor lumii contemporane/Sîrbu Snejanapp.
 • Fenomenul rezilienței psihosociale: clarificări psihanalitice/Bolea Zinaida
 • Maturitatea personală în asigurarea securităţii individuale/Bivol Aliona
 • Securitatea alimentară: aspectul teoretic și metodologic în retrospectivă istorică/Cazacu Vitalie , Sakovici Vasilii 
 • Securitatea umană ‒ un imperativ al mileniului III/ Paiu Dana 
 • Rolul managementului resurselor umane din armata națională a Republicii Moldova pentru asigurarea securității și apărării naționale/ Ciobanu Natalia , Ciobanu Ion
 • Migraţia în contextul globalizării şi rolul fenomenului migraţiei Republicii Moldova în contextul extinderii în UE/ Bădărău Elena
 • Impactul economic al emigrării forței de muncă din Republica Moldova și caracteristicile demografice ale acesteia/ Sainsus Valeriu
 • Raportul dintre individualitate și personalitate/ Tatu Ion Ovidiu
 • Transnistria 2023 - 31 de ani de separatism activ/ Guțu Andrei 
 • Educația multiculturală: promovarea diversității și incluziunii în sistemul de învățământ/ Tulbu-Frunze Cristina
 • Internaționalizarea învățământului în spațiul european al educației/ Garbatovschi Valeria
 • Avansarea procesului de integrare europeană prin intermediul educației și al învățământului /Curoş Liudmila
 • Modalități de valorificare a noilor educații în contextul europenizării/ Covali Violeta
 • Impactul noilor tehnologii informaționale asupra dezvoltării durabile a societății / Garbatovschi Chiril
 • The phenomenon of nation – based discrimination in employment in Israel – harm of equality principles in a democratic country/ Alvakili Noha
 • Fundamental education rights of citizens and minorites (the case of Finland/ )Dasman El-Fahel
 • The effect of teaching quality control mechanism on the results of the local economic/ Mashal Lama
 • Educația parentală: abordări, probleme și perspective/ Caşu Dianapp.
 • Educația continuă, în sprijinul dezvoltării comunităților rurale. Punctele gastronomice locale – exemple de bune practici pentru dobândirea competențelor necesare punerii în valoare a resurselor locale și promovarea lanțului scurt alimentar/Ungureanu Dănuț , Țaran Baciu Georgescu Veronica
 • Esențele valorice ale educației cultivate în literatura română/ Rusu Irina

343.5 / P-91   III-143849
Conferința științifică internațională "Prevenirea și combaterea violenței în familie",
decembrie 1-2, 2022, Chișinău : Culegere de comunicări [ / [coord. ed. : Stati Vitalie, Gurev Dorina ; com. șt. : Toader Tudorel [et al.];Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Departamentul Drept penal [et al.]..- Chișinău : [s. n.] , 2023 ((CEP USM). - 428 p. : fig.
Bibliogr. la sfârșitul art.
ISBN: 978-9975-62-552-4

Obiectivul conferinței a fost de
 • a oferi o platformă de discuții științifico-practice privind protecția juridică contra oricărei forme de violențăîn familie și în bază de gen [violenţă fizică, violenţă sexuală, violenţă psihologică, violență spirituală, violenţăeconomică ș.a.],
 • identificarea bunelor practici de luptă cu aceste fenomene și
 •  găsirea celor mai optime soluții pentru îmbunătățirea cadrului juridic
Din cuprins
 • Analiza hotărârii CTEDO de constatare a încălcării art.3 de către Republica Moldova prin neintervenția în cazul violenței în familie/ Botnaru Stela , Pozneacova Veronica
 • Considerații generale privind prevenirea și combaterea violenței domestice. Reglementări internaționale și interne/ Brașoveanu Florica
 • Violența în familie în legislația altor state /Copeţchi Stanislav  
 • Considerații juridice privind violența în familie/ Miron Adriana
 • Câteva aspecte privind măsurile adoptate la nivel european pentru combaterea violenței pe internet/ Alper Ramazan
 • European union aims to intensify the fight money laundering/ Nuriyev Elnur  

din Donații

341.2 / M-39 III-143646 C

MATHIJSEN, P.S.R.F. A Guide to European Union Law/ by P.S.R.F. Mathijsen. ─ 8th Ed.- London : Sweet & Maxwell Limited, 2004 CI,.-  489 p

 ISBN: 0-421-85780-3 

The 'Guide' is now well established as a leading introduction and source of reference for all aspects of European Union Law. 

In one volume it provides a comprehensive overview of the European Union's institutions and their functions as well as an analysis of practically all the substantive law, with an emphasis on Competition law. 

The text is uncluttered by technical references so it is easily accessible Numerous references to source materials accompany the text, providing the reader with the information required to carry out further research.


327.7 / L-45

GHERASIMOV, Cristina..Lecţii europene Experienţa Poloniei şi oportunităţi pentru Republica Moldova /Institutul de Politici Publice; Cristina Gherasimov [et al.]; ed. : Piotr Kazmierkiewicz; coord. de proiect : Cătălina Barbăroşie [et al.].- Chişinău : Arc, 2007.- 112 p.
Bibliogr. : p. 98-99

ISBN: 978-9975-61-151-0

Vezi de asemenea


339.9 / P-84        III-143564 

POP, Adrian; MANOLELI, Dan. Spre o strategie europeană în bazinul Mării Negre. Cooperarea teritorială = Towards a european strategy in the Black Sea Area. The territorial cooperation / Aut. : Adrian Pop (coord.), Dan Manoleli.- Bucureşti : Institutul European din România, 2008. -  140, 140 p. (pa. opusă). - (Studii de Strategie şi Politici ; Studiul nr. 4) Carte- valet Antetitlu : Institutul European din România 
 ISBN: 978-973-7736-59-8
Disponibil:


Obiectivul general al studiului este de a identifica provocările şi oportunităţile, prezente şi de perspectivă, din regiunea Mării Negre, de a particulariza rolul cooperării teritoriale, implicaţiile şi riscurile acesteia, în regiunea Mării Negre, de a elabora propuneri de politici, menite a răspunde noilor provocări, în vederea schiţării unei strategii europene în regiunea Mării Negre, cu accent pe rolul ce ar reveni României în cadrul acesteia

Vezi de asemenea

Publicații IER341.2 / G-30      III-143563
 
GEANĂ, Elena-Zenovia. Surse de informare privind Uniunea Europeană /Elena-Zenovia Geană.- Bucureşti : Institutul European din România, 2003. - 379 p. :

ISBN: 973-86223-9-563.3(4R) / B-45 III-143643


Românii şi Europa : Istorie, societate, cultură . Vol. 1, Secolele 18-19.- Bucureşti : Museion, 1991. - 96 p.


Expoziția tematică «2023/2024 - Anul european al competențelor"

 Prin Anul European al Competențelor (9 mai 2023- 8 mai 2024), Uniunea Euroipeană, își propune să dea un nou impuls învățării pe tot parcursul vieții, pornind de la obiectivele principale ambițioase ale UE stabilite în Planul de acțiuni privind Pilonul european al drepturilor sociale. Obiectivul general al Anului european al competențelor este de a promova, în continuare, o mentalitate favorabilă recalificării și perfecționării


Expoziția tematică «2023/2024 - Anul european al competențelor", organizată de CPESC, informează vizitatorii BNRM despre politicile Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale și învățării pe tot parcursul vieții, despre inițiativele UE de sprijinire a dezvoltării competențelor.
Sunt prezentate documente și publicatii privind
 •  Agenda pentru competențe în Europa
 •  Educatia pentru cetățenie digitală
 •  Competențele antreprenoriale
 • Învățarea pentru tranziția verde și dezvoltarea durabilă
 • Competențele pentru viața democratică
 • Multilingvism și educația interculturală

Expoziția este  deschisă pentru public pe perioada 31 ianuarie – 31 mai 2024, în spatiul expozițional al CPESC la etajul 3 în blocul central al BNRM.· Agenda pentru competențe în Europa

Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței stabilește obiective cantitative ambițioase în ceea ce privește perfecționarea competențelor (îmbunătățirea competențelor existente) și recalificarea (formarea de noi competențe)

În acest compartiment sunt prezentate cărți generale despre competențe, și fișe/dosare tematice privind Anul european al competențelor, publicații, documente, rapoarte recente despre evoluția politicilor și legislației UE și bune practici de implementate, tendințe actuale.

· Educatia pentru cetățenie digitală

UE promovează dezvoltarea unui ecosistem european foarte performant în materie de educație digitală și dorește să îi ajute pe cetățeni să își îmbunătățească competențele generale și pe cele în materie de educație digitală.
Competențele digitale sunt esențiale pentru viață, muncă și cetățenie activă într-o lume digitalizată. Cererea de competențe digitale este în creștere, declanșată de transformarea digitală a societății și a economiei. Competențele digitale sunt de asemenea o prioritate de bază a Anului European al Competențelor și a Planului de acțiune pentru educația digitală 2021-2027.
Sunt prezentate materiale educaționale, care facilitează dezvoltarea competenţelor digitale, publicații care inspiră și oferă practici utilizate în Europa și inițiativele UE în acest domeniu.


· Competențele antreprenoriale
Competențele antreprenoriale se referă la capacitatea de a acționa în fața oportunităților și a ideilor și de a le transforma în valori pentru ceilalți. Ele se întemeiază pe creativitate, gândire critică și soluționarea problemelor, luarea de inițiative și perseverență și capacitatea de a lucra în colaborare cu scopul de a planifica și a gestiona proiecte care au o valoare culturală, socială sau financiară.

-Învățarea pentru tranziția verde și dezvoltarea durabilă

Învățarea pentru tranziția verde și dezvoltarea durabilă sprijină cursanții de toate vârstele în dobândirea cunoștințelor, competențelor și atitudinilor necesare pentru a trăi într-un mod mai durabil, în schimbarea modelelor de consum și de producție, în adoptarea unui stil de viață mai sănătos și în contribuția – atât individuală, cât și colectivă – la o economie și o societate mai durabile. Aceasta contribuie, de asemenea, la consolidarea aptitudinilor și a competențelor tot mai necesare pe piața forței de muncă. Aceasta promovează înțelegerea provocărilor la nivel mondial interconectate cu care ne confruntăm, inclusiv criza climatică, degradarea mediului și pierderea biodiversității, toate acestea având dimensiuni ce țin de mediu, de domeniul social, cel economic și cel cultural.· Competențele pentru viața democratică

În acest compartiment, vizitatorii sunt invitați să exploreze esența democrației și drepturilor omului prin publicații inspiraționale. 
Manualele de educație pentru drepturile omului oferă ghiduri practice pentru înțelegerea și apărarea principiilor fundamentale ale drepturilor omului.
Publicațiile dedicate combaterii discursului de ură explorează modalități eficiente de a promova dialogul constructiv și toleranța în societatea contemporană.
Egalitatea de gen este un alt punct focal, cu resurse care evidențiază importanța și avantajele unei societăți echitabile și incluzive. 
Educația pentru societate completează această incursiune, oferind instrumente pentru dezvoltarea competențelor sociale și civice, consolidând astfel temelia unei comunități democratice vibrante. În acest spațiu, cunoașterea devine putere, iar vizitatorii sunt încurajați să își îmbogățească perspectiva și să devină agenți activi ai schimbării într-o lume democratică și justă.


· Multilingvism și educația interculturală

 
Acest compartiment oferă o incursiune în universul fascinant al multilingvismului și educației interculturale, evidențiind importanța diversității culturale și limbilor într-o lume tot mai interconectată. Publicațiile din această zonă acoperă o gamă variată de subiecte, începând cu competențele culturale pentru toți, care oferă instrumente esențiale pentru a naviga într-o societate diversă și globalizată. Competențele interculturale sunt subliniate ca cheie pentru construirea punților între diferite comunități, promovând înțelegerea reciprocă și respectul.
Comunicarea eficientă în contexte interculturale este abordată prin resurse care dezvoltă competențe comunicative adaptate la diversitatea culturală. Învățarea limbilor este pusă în centrul atenției, subliniind avantajele unei abordări poliglote pentru o comunicare mai eficientă și pentru conectarea la nivel personal și profesional. Acest spațiu se adresează în special celor dornici să exploreze și să aprecieze diversitatea culturală și lingvistică, susținând astfel dezvoltarea unei societăți incluzive și interconectate.

CoE: e-publicații: Studiu privind impactul sistemelor de IA

Bartoletti, Ivana. Study on the impact of artificial intelligence systems, their potential for promoting equality, including gender equality, and the risks they may cause in relation to non-discrimination / Ivana Bartoletti, Raphaële Xenidis; Council of Europe - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2023. - 106 p. - [Accesat la 19.11.2023].

Disponibil: 


Studiu privind impactul sistemelor de inteligență artificială, potențialul lor pentru promovarea egalității, inclusiv a egalității de gen, și riscurile pe care le pot cauza în raport cu nediscriminarea.


Așa cum tehnologiile avansează, și utilizarea sistemelor algoritmice și a aplicațiilor de inteligență artificială devine din ce în ce mai comună și importantă. Însă o problemă ce devine din ce în ce mai evidentă este discriminarea algoritmică, care atrage tot mai mult atenția publicului. Pentru a aborda această problemă, sunt elaborate răspunsuri reglementare la nivel global, inclusiv în cadrul Uniunii Europene.

Această cercetare se concentrează pe investigarea riscurilor discriminatorii asociate tehnologiilor algoritmice, examinând în mod specific modurile în care Consiliul Europei poate oferi răspunsuri legale precise pentru combaterea discriminării algoritmice. De asemenea, analizează potențialul acestor tehnologii de a contribui la promovarea egalității, inclusiv a egalității de gen.

CUPRINS:


INTRODUCERE: CONTEXT

CAPITOLUL 1
DEZVĂLUIREA ‘PREDISPUNERII MAȘINILOR’: CUM POT CONDUCE TEHNOLOGIILE ALGORITMICE LA DISCRIMINARE?

1) Ce este inteligența artificială (AI)?
2) Ce înseamnă bias-ul algoritmic?
3) Impactul discriminatoriu al AI: câteva exemple concrete
4) Ce face discriminarea algoritmică diferită?
5) Abordarea discriminării algoritmice: cele mai bune practici și limitele lor
6) Aspecte legate de reprezentare și participare: lipsa diversității și incluziunii în industria AI

CAPITOLUL 2
PEISAJUL LEGAL ȘI POLITIC ÎN EUROPA: PUNCTE FORTE ȘI LACUNE

I. Discriminare și egalitate: instrumente legale și politici și limitele acestora
II. Legea privind confidențialitatea și protecția datelor: Corectitudine și acuratețe
III. Reglementările sectoriale AI: puncte forte și limite pentru promovarea egalității și abordarea discriminării

CAPITOLUL 3
PROMOVAREA EGALITĂȚII ÎN ȘI PRIN UTILIZAREA IA : ROLUL ACȚIUNII POZITIVE ȘI A OBLIGAȚIILOR POZITIVE

I. Reevaluarea regulilor existente în lumina noilor asimetrii de putere
II. O obligație de promovare a egalității în și prin utilizarea sistemelor algoritmice: rolul acțiunii pozitive și al obligațiilor pozitive

CAPITOLUL 4
RECOMANDĂRI

Recomandări de politici: Spre o abordare a IA bazată pe drepturile omului 

Cautare in

Traduceti