Faceți căutări pe acest blog

Achiziții recente : Iulie - septembrie 2022

 341.2 / U-88     I-1290869


USHERWOOD, Simon; PINDER, John.     Uniunea Europeană : O foarte scurtă introducere / Simon Usherwood, John Pinder . ─ București : Litera, 2020. - 192 p.
ISBN: 978-606-33-5015-3

Cuprins.
 • La ce folosește UE
 • Cum a fost făcută UE
 • Cum este guvernată UE
 • Piață unică, monedă unică
 • Agricultură, regiuni, buget: conflicte privind cine ce primește
 • Politică socială, politică de mediu
 • „O zonă de libertate, securitate și justiție“
 • O mare putere civilă... și mai mult - sau mai puțin?
 • UE și restul Europei
 • Uniunea Europeană în lume
 • S-au realizat multe lucruri... dar ce urmează?
"...Un istoric pe scurt al Uniunii Europene de la originile ei pana astazi, cu prezentarea clara si echilibrata a institutiilor sale si a modului lor de functionare, cu realizari, dar si cu esecuri, intr-o lume in care problemele economice si politice sunt tot mai complexe si mai interconectate. Crizele cu care se confrunta UE prezinta atat o amenintare, cat si o oportunitate. [ … ] Daca exista o lectie de istorie, aceasta este faptul ca, in ciuda tuturor problemelor si dificultatilor de pana acum, statele au insistat in aceasta aventura, au conlucrat pentru a gasi noi optiuni de actiune, care au avut efectul cumulativ de a construi nivelul european de guvernanta. UE are multe de oferit pentru o lume mai sigura si mai prospera, dar nu o va putea face decat daca poate gasi o modalitate prin care sa isi aduca toti cetatenii intr -un nou model de participare si de legitimitate. [ … ] Daca este sa aiba un viitor pe termen lung, UE va trebui sa gaseasca o formulare mai pozitiva. Calea catre maturitate pentru UE ramane neclara si incerta..." - Simon Usherwood.
Vezi de asemenea : The European Union : A Very Short Introduction. http://cpescmdlib.blogspot.com/2020/06/intrari-noi-aprilie-iunie.html

316.4  F-76    III-140395
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană . Vol. 2, Studiu sociologic. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2022. - 232 p. :
ISBN: 978-5-88554-067-4


CUPRINS
 • Accesul la sănătate ca factor esențial al calității vieţii grupurilor vulnerabile în perioada pandemică (Ludmila MALCOCI).
 • Conceptualizarea coeziunii sociale în contextul crizei pandemice (Tatiana SPĂTARU).
 • Solidaritatea şi coeziunea socială în Republica Moldova în contextul pandemiei COVID-19 (Andrei DUMBRĂVEANU).
 • Distanță socială şi reprezentări sociale faţă de persoanele fără adăpost în Republica Moldova: între stigmatizare şi ajutorare (Petru NEGURĂ).
 • Aspecte teoretico-empirice ale coeziunii sociale şi capitalului social: o perspectivă sociopsihologică (Lucia GASPER).
 • Activismul social - factor important al coeziunii societății din Republica Moldova (Angela MOCANU).
 • Coeziune și solidaritate socială: o confruntare de indicatori (Ina FILIPOV).
 • Autoidentificarea şi încrederea cetăţenilor - indicatori ai consolidării coeziunii sociale (Gheorghe CĂLC I).
 • Evoluţia încrederii populaţiei în instituţiile puterii de stat și coeziunea socială (lon MOCANU).
 • Indicatorii culturali ai coeziunii sociale (Veaceslav REABCINSCHII).
 • Dimensiuni ale coeziunii sociale în contextul studiului calitativ realizat în 2021 (Victor MOCANU, Mihai POTOROACĂ, Ion MOCANU).

  

342.7 / Z-17    III-140381

ZAHARIA, Viorica; COREȚCHI-MOCANU, Rodica. Abordarea în presă a violenței în bază de gen și a violenței împotriva copiilor : Ghid pentru jurnaliști / Viorica Zaharia, Rodica Corețchi-Mocanu; ed. : Asociația Presei Independente (API) . ─ Chişinău : [s. n.] , 2022. -71 p. : fig., tab. ISBN: 978-9975-87-967-5                                                                            Ghidul de față oferă îndrumări jurnaliștilor, reieșind din practicile internaționale și din mecanismele naționale de intervenție, asupra modului cum să relateze despre cazurile de violență în bază de gen și de violență împotriva copiilor fără să afecteze victimele, dar, în același timp, să creeze în societate o atitudine de intoleranță față de violența în bază de gen și față de comportamentele care o favorizează.

Publicația reprezintă un suport pentru profesioniștii din media pentru a îmbunătăți calitatea materialelor jurnalistice orientate spre modificarea normelor sociale ce țin de violența în bază de gen și violența față de copii, dar și pentru asigurarea reflectării etice și responsabile a acestor fenomene.

342.7  З-38    III-140464

ЗАХАРИЯ, Виорика; КОРЕЦКИ-МОКАНУ, Родика. Освещение в прессе насилия по гендерному признаку и насилия в отношении детей: Руководство для журналистов / руководство разработано Виорикой Захария и Родикой Корецки-Мокану . ─ Кишинэу : [s. n.] , 2022. - 71 p.
ISBN: 978-9975-87-973-6

Настоящее руководство представляет журналистам рекомендации, исходя из международной практики и национальных механизмов вмешательства, о том, как освещать случаи насилия по признаку пола и насилия в отношении детей, не причиняя вреда жертвам, но в то же время создавать в обществе отношение нетерпимости к насилию по признаку пола и к поведению, способствующему такому нсасилию. Издание является пособием для специалистов СМИ, цель которого – улучшение качества журналистских материалов, направленных на изменение социальных норм, касающихся гендерного насилия и насилия в отношении детей, а также обеспечение этического и ответственного освещения этих явлений.


 159.9  A-84    III-140517
 Asistența psihologică în cazurile de violență în familie : Suport de curs : Ciclul II - Masterat / Toma Natalia, Toma Sergiu, Popenco Gabriela, Captari Victoria . ─ Chișinău : CEP USM, 2022. - 144 p.
ISBN: 978-9975-159-44-9
În Republica Moldova, serviciile de asistență pentru persoanele care trec prin situații de violență în familie sunt insuficiente, însă în ultimul timp fiecare raion/municipiu încearcă să soluționeze această problemă prin creare sau extindere de servicii sociale care să ofere și asistență psihologică, socială sau juridică. În același timp, există problema acută a numărului de specialiști psihologi, psihopedagogi sau pregătirea insufientă a acestora pentru asemenea tip de servicii.
Suportul de curs "Asistența psihologică în cazurile de violență în familie" vine să soluționeze aceste probleme, răspunzând nevoilor de formare inițială și continuie a specialiștilor în domeniu.
Suportul de curs se bazează pe prevederile legislației naţionale în vigoare în domeniul prevenirii violenței în familie, în general, și a acordării asistenţei psihologice, în mod special. În acest context, putem menţiona unele din ele: Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenței faţă de femei şi a violenței în familie (Convenţia de la Istanbul), Legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie 45/2007, Standardele minime de calitate privind serviciile sociale prestate victimelor violenței în familie, HG nr.1200/2010, Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a centrelor de reabilitare a victimelor violenței în familie, HG nr.129/2010; Regulamentul de activitate a echipelor teritoriale multidisciplinare din cadrul Sistemului național de referire, HG nr.228/2014, Instrucțiunea privind intervenţia structurilor teritoriale de asistenta socială în cazurile de violenţă în familie, Ordinul MSMPS nr.903/2019.

CUPRINS:
1. Fenomenul violenței în familie
2. Elaborarea unui program de consiliere psihologică pentru persoanele afectate de violență în familie.
3. Consilierea psihologică în criză, construirea planului de siguranţă.
4. Consilierea psihologică de grup pentru persoanele afectate de violență în familie.
5. Organizarea procesului de evaluare psihologică a persoanelor afectate de violenţă în familie.
6. Indicatori, consecințe și efectele violenței familiale asupra sănătății mintale.
7. Proceduri standardizate de colectare a datelor în evaluarea psihologică pe cazuri de violență în familie. Metode de cercetare în psihodiagnostic.
8. Elaborarea și redactarea raportului de evaluare psihologică.
9. Sindromului arderii profesionale (Burnout) în asistența psihologică în cazurile de violență în familie – concept , etape, cauze, simptome și consențe.
10. Măsuri tehnice de prevenire a sindromului arderii profesionale.
11. Conceptul de stres și factorii de risc, gestionarea stresului instrumente practice de sprijin pentru reducerea stresului.
12. Rolul și importanța intervizării și supervizării în prevenirea arderii profesionale și a stresului.

327(478) / T-21       III-140401

TĂRÎȚĂ, Oreste. Protocolul de stat și interstatal - istorie și actualitate : Studiu teoretico-aplicativ / Oreste Tărâță . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 424 p. : fig., fot., n. muz., tab. 
ISBN: 978-9975-87-971-2

Această cercetare sub aspect istoric şi actual constituie o lucrare ştiinţifico-practică le referinţă, destinată funcţionarilor și demnitarilor oficiali de toate rangurile, serviciilor de protocol și direcțiilor relații externe din structurile administraţiei publice, inclusiv altor instituții, întreprinderi și asociaţii, iar grație multitudinii de norme uzanțe și tradiții, cu certitudine, este utilă cercetătorilor, profesorilor, studenților, oamenilor de afaceri, tuturor persoanelor care manifestă interes față de subtitățile protocolului, ceremonialului, etichetei și comportamentului civilizat.


Lucrarea conține 424 de pagini, a apărut într-un tiraj de 1000 de exemplare și este destinată demnitarilor oficiali de toate rangurile, serviciilor de protocol, direcțiilor relații externe din structurile administrației publice centrale și locale, altor instituții, întreprinderi și asociații, iar grație multitudinii de norme, uzanțe și tradiții, este utilă cercetătorilor, profesorilor, studenților, cititorilor, oamenilor de afaceri ș.a.

”Am scris această carte în speranța că oficialii țării și funcționarii serviciilor de protocol din instituțiile de stat ale Republicii Moldova, îndrăgostiți de captivantele valori pe care le comportă în sine protocolul, ceremonialul și eticheta, vor contribui zi de zi, prin munca lor, la îmbunătățirea substanțială a imaginii țării și la consolidarea relațiilor de cooperare cu statele lumii”, a declarat  pentru MOLDPRES Oreste Tărîță.

În prefața cărții, profesorul universitar Alexandru Arseni, fost deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, constată că autorul Oreste Tărîță este un veritabil cunoscător al protocolului, ceremonialului și etichetei oficiale. ”A dobândit o experiența bogată în timpul exercitării funcției de șef al Serviciului Protocol de Stat și șef-adjunct al Secției Relații Externe a Parlamentului Republicii Moldova (1993-1996), publicând primul ghid de protocol pentru instituțiile de vârf ale statului (1996), care a constituit un reper real la acest capitol în perioada incipientă de consolidare a statalității țării și afirmării ei pe plan internațional. În 1997 absolvă cursul de protocol și ceremonial al Universității din Oviedo (Spania), ținut de diplomați cu experiență, descendenți ai nobilimii spaniole și de cei mai profunzi cunoscători ai acestui domeniu din alte țări. În 2003 susține la Academia de Științe a Moldovei teza de doctor ”Protocolul-instrument de reprezentare în viața politică - istorie și actualitate”, a subliniat Alexandru Arseni.

Oreste Tărîță a mai editat lucrările ”Protocol Ceremonial Etichetă” (Chișinău, 2006), ”Tratat de protocol civilizat” (Chișinău, 2007) și ”Bunele Maniere sau Cartea Virtuților pentru copii, adolescenți, părinți și profesori” (Chișinău, 2017). Din 2004 până în 2017 a exercitat funcția de șef al Catedrei Științe Politice și Relații Internaționale, ulterior fiind șef al Direcției Relații Internaționale a Academiei de Administrare Publică a Guvernului Republicii Moldova. Actualmente este doctor, conferențiar universitar la Departamentul Relații Internaționale al Universității de Stat din Moldova.

Despre lansarea cârtii 

327(478) / M-67          II-725041

MIHĂEȘ, Roman. Doar integrarea în UE sau re-Unirea cu România ar putea salva R.Moldova : Articole, comentarii, interviuri . ─ Chişinău : Pontos, 2022. - 268, [7] p. 
ISBN: 978-9975-72-649-8

„Cartea este o sursă de informare nu doar pentru studenții/masteranzii de la facultățile de profil, dar și pentru toți cei interesați să RE/cunoască evoluția politicului basarabian din ultimii zece ani, prin prisma comentariilor, articolelor și interviurilor semnate de autor. Semnul pe care îl poartă această carte ar fi „cu cât mai departe de origini/evenimente, cu atât mai aproape de adevăr””/ Roman Mihăeș.34     S-81      III-140571
Statul, securitatea și drepturile omului în era digitală = State, security and human rights in digital era : Materials of the international scientific and practical conference : Materialele conferinței științifico-practice internaționale / Coord. : Rodica Ciobanu ; col. de red. : Andrei Negru [et al.] . ─ Chişinău : CEP USM, 2022. - 531 p.
ISBN: 978-9975-159-32-6
Disponibil : https://zenodo.org/record/6393014#.YuO_kVxBzIU (accesat 29.07.22)

Crearea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, conservarea valorilor general recunoscute, în care voinţa comună, exprimată în norme juridice, să fie aplicată şi executată de o putere centrală în interesul general, nu se poate realiza decât prin garantarea drepturilor fundamentale în contextul dezvoltării tehnologiei comunicațiilor și informației. Astfel, se consolidează ordinea și securitatea internațională. Drept urmare, considerăm că noua societate, rezultată în urma dezvoltării tehnologiei, trebuie reconsiderată din perspectiva Drepturilor Omului, iar valorile general acceptate trebuie redimensionate. Totodată, e necesar să luăm în calcul faptul că reconsiderarea relațiilor sociale trebuie reflectată nu doar din perspectivă practică, dar și din perspectivă teoretico-legislativă. Astfel, elaborarea studiilor și cercetărilor specifice domeniului, se impune drept o necesitate a contemporanietății. 

Toate aceste aspecte au fost teme de discuție în cadrul conferinței științifico-practice internaționale Statul, Securitatea și Drepturile Omului în Era Digitală, organizată la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, la data de 08-09 decembrie 2021, în contextul aniversării a 75 de ani ai Universității de Stat din Moldova, în cadrul proiectului de stat Modernizarea mecanismelor de guvernare axatepe protecția drepturilor omuluiși cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului.

327.5     G-88     III-140543
GROSU, Ruslana. Managementul crizelor și prevenirea conflictelor internaționale : Suport de curs / Ruslana Grosu. ─ Chişinău : Academia Militară a Forțelor Armate "Alexandru cel Bun", 2022. - 152 p.
ISBN: 978-9975-3220-9-6

Disponibil : https://academy.army.md/wp-content/uploads/Suport-de-curs_.pdf   (accesat 21.11.2022)

Cursul Managementul crizelor și prevenirea conflictelor internaționale reprezintă o materie interdisciplinară, fundamentată teoretic pe Științele Politice și câteva domenii conexe. De aceea, planul de studiere și predare a acestui curs impune adaptarea și aplicarea anumitor strategii în domeniul securității naționale, regionale și internaţionale, articulate în jurul unor repere gnoseologice, axiologice, praxiologice și metodologice ale teoriei și practicii specifice doctrinelor și sistemelor politico-militare.

Disciplina Managementul crizelor și prevenirea conflictelor internaționale creează un context propice de studiu, oferind noi repere și cadre de înţelegere pentru ca termenul de securitate să fie înţeles și operaționalizat nu doar prin recursul la teoriile dominante, modelele alternative, retorica politică sau echilibristica geopolitică, ci și prin valorificarea dimensiunii sale aplicative. Apelul la teoriile care și-au demonstrat caracterul anticipativ și au servit la formularea unor noi paradigme și concepții doctrinare politico-militare a asigurat un nivel înalt de încredere în capacitatea specialiștilor și responsabilitatea instituţiilor/structurilor de securitate de a găsi soluții adecvate și viabile la noile provocări. 
La baza acestui suport de curs stau alte 4 suporturi de curs, elaborate de cadre didactice din România, peste 40 de lucrări fundamentale, manuale, metodologii, strategii și alte documente relevante, fără care nu s-ar fi putut acoperi dimensiunea aplicativă a disciplinei.

Cuprins :

1. Noțiuni introductive și obiectul de studiu al disciplinei „managementul crizelor și prevenirea conflictelor internaționale”. Repere metodologice în cercetarea și monitorizarea crizelor politico-militare și a conflictelor armate
2. Definirea și evoluția noțiunii de criză. Crizele politico-militare: delimitări conceptuale și dinamică. operaționalizarea și abordarea conceptelor de pace și război în conflictologia contemporană
3. Gestionarea crizelor politico-militare în epocapostrăzboi rece și dinamica factorului militar în evoluția managementului crizelor politico-militare
4. Onu și rolul său în gestionarea crizelor politico-militare. Contribuția osce la gestionarea crizelor politico-militare
5. Rolul Uniunii Europene în managementul crizelor politico-militare
 • Obiective de referință
 • Uniunea europeană – actor al apărării și securității internaționale
 • Politica Externă și de Securitate Comună (PESC)
 • Politica Europeană de Securitate și Apărare (PESA)
 • Proceduri de prevenire și management al crizelor
 • Cooperarea UE în materie de securitate și apărare
 • Cooperarea UE-NATO.
6. Managementul crizelor politico-militare de către Nato

 
316.3    M-84    II-725281
MORARU, Victor; SOCOLOV, TATIANA. Resursele acțiunii civice : Dezvoltarea comunitară / Victor Moraru, Tatiana Socolov . ─ Chişinău : [s. n.] , 2022. - 192 p. - (Inovații sociale).
ISBN: 978-9975-57-322-1
Disponibil : https://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/moraru_socolov_resursele_actiunii_civice_dezvoltarea_comunitara._2022.pdf  (accesat 29.07.22)

CUPRINS
SPIRITUL DEMOCRAŢIEI PARTICIPATIVE
Capitolul 1. FENOMENUL DEZVOLTĂRII COMUNITARE:
REPERE CONCEPTUALE.
1.1. Dezvoltarea comunitară: interpretări şi caracteristici
definitorii.
1.2. Valoarea acțiunii civice: oportunități pentru
Republica Moldova.
1.3. Experiența occidentala a dezvoltării comunitare.
1.4. Mass-media în contextul transformărilor democratice.
Capitolul II. VALENȚELE POLITICE ALE DEZVOLTĂRII COMUNITARE.
2.1. Semnificaţiile politice ale cetăţeniei active.
2.2. Capitalul social ca premisă a participării.
2.3. Dimensiunea participativ-politică a dezvoltării comunitare.
Capitolul III. FACTORUL MEDIATIC ÎN PROCESUL DEZVOLTĂRII COMUNITARE.
3.1. Acţiunea comunicativă în cadrul schimbării social-politice.
3.2. Identitatea jurnalismului comunitar.
3.3. Problemele dezvoltării comunitare în paginile presei din Republica Moldova.

355    E-95     II-725275
Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională, Ediția 2021. Vol. 1; resp. de ed. : Petru Mihalcea ; coord. : Gheorghe Mereuță, Dorin Afanas ; red. șt. Gheorghe Mereuță. ─ Chișinău [sn], 2022. – 146 p.
ISBN: 978-9975-3220-7-2

CUPRINS
 • MIHALCEA Petru. Can frozen conflict prevent EU/North Atlantic integration of the Eastern European countries?
 • DOJCINOVSKI Metodija, PETROVA Emilij. Nuclear Security and the Protection against Nuclear Terrorism.
 • HLIHOR Ecaterina.   The Role of Public Diplomacy in Advancing National Security. A Case Study of România.
 • DOJCINOVSKI Metodija, TANESKI Nenad, SMILESKI Sasha. Inventions in equipment shaped the military police security operations.
 • TERZI Nicolai.    Исследования использования частных военных компаний в конфликтах в 21 веке.
 • CIUBARA. Iurii Generalități privind organizarea şi desfăşurarea regrupării în cadrul trecerii la ofensivă din contact nemijlocit.
 • DACIN Octavian.    Evoluția puştilor cu lunetă în conflictele moderne.
 • DELIGHIOZ Valeriu.     Considerații privind întrebuințarea unităților și subunităților de infanterie în operațiile interdepartamentale pentru neutralizarea formațiunilor paramilitare ilegale.
 • DOJCINOVSKI Metodija, TANESKI Nenad, MLADENOVSKI Filip.  Etiological characteristics of the military leadership and management throughout history.
 • GÎRNET Iurie.     Operațiile ofensive în cadrul unui război de apărare a țării.
 • GODOROJA Ion, USATÎI Denis.      Războiul hibrid rusesc şi descurajarea extinsă În fostele republici sovietice.
 • LEŞCU Anatolie.     Regimentul 1 Moldovenesc de husari din cadrul armatei regulate Republicii Democratice Moldoveneşti.
 • ZAHARIA Virginia, POZNEACOVA Veronica. Considerațiuni generale privind armele interzise prin prisma evoluției istorice.
 • CAUIA Alexandru, ZACON Corina.     Reglementarea juridică a activităților companiilor militare şi de securitate private în Germania şi Franţa. Legal regulation of the activities of private military and security companies in Germany and France.
 • RAEŢCHI Vladimir.    Generation of reserve forces to ensure the security of the Republic of Moldova.
 • TANASIEV Alexandru.      Manifestarea specifică a determinărilor nomologice ale acţiunilor militare duse în lupta de apărare.
 • TIMERCAN Fiodor, BULIURCA Natalia.     Perfecţionarea tehnologiilor de criptare a datelor utilizate în canalele de comunicații militare.

355    E-95    II-725277
Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională, Ediția 2021 . Vol. 2, resp. de ed. : Petru Mihalcea ; coord. : Gheorghe Mereuță, Dorin Afanas ; red. șt. Gheorghe Mereuță. - Chișinău, 2022. 154 p.
ISBN: 978-9975-3220-8-9

CUPRINS
 • BUNDUCHI Andrei. Reglajul pe obiectiv cu ajutorul observării conjugate.
 • CHIRITA Ghenadi, DEATLOV Mihail. Operațiile de tip hibrid - particularități și evoluție.
 • CULIBABA Vadim.     Întrebuințarea artileriei în operațiile contemporane.
 •  GODOROJA Ion, SOROCEANU Valentin. Război hibrid: de la ,,război în timpul păcii" | La ,,ambiții neoimperialiste" - cazul Rusiei”.
 • IORGA Vasile. Impulsul electromagnetic un nou concept în evoluția armamentului.
 • ZAVALSKI Igor.  Impactul condițiilor nocturne asupra acţiunilor militare.
 • CHIOSA Irina. Evoluția sistemelor de artilerie ca urmare a adaptării în conflictele moderne.
 • DADU Alexandru.  Repere instructiv-metodice privind executarea şedinţelor individuale de tragere.
 • GALAȚAN Vasile.    Accidente rutiere si factorii care influențează asupra lor.
 • PROCOPII Vladislav.     Adaptari la relațiile tuning-ului modern al armelor de foc.
 • MIZERNIUC Ion.   Oportunitățile disputelor interortodoxe privind asigurarea securităţii republicii Moldova.
 • GHERMAN Vladimir.  Studiu privind utilizarea dronelor pentru tragerile de artilerie în conflictele regionale.
 • LUPU Dorina.      Influenţa factorului religios asupra securității naționale.
 • MEREUȚĂ Gheorghe. Concepția de angajare a armatei în gestionarea crizelor.
 • AFANAS Dorin.      Utilizarea dronelor în securitatea națională. BODEANCIUC Vadim, RUSU Nicoleta Influența majoră asupra securităţii informaționale ale atacurilor cibernetice.
 • CHEFALA Gheorghe, TUDOSE Ion.  Metode de monitorizare şi alertare a sistemului de comunicații militar.
 • MEDVEȚCHI Andrei, PAVLIUC Cătălina.   Aplicarea tehnologiilor intelectului artificial în securitatea rețelelor informaţionale militare. 
 • NIRCA Veaceslav, CORPACIAN Vladislav.  Metode de securitate în mediul cloud.
 • STATI Uliana.   Optimizarea adaptării al tinerilor încorporați la mediul militar.

323(478)   T-75     I-1290705
Top 10 probleme politice ale societății în contextul pandemiei de Coronavirus de tip nou / coord. : Victor Juc . ─ Chișinău : Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, 2022. - 220 p.
ISBN: 978-5-88554-064-3

Lucrarea include articole științifice în care și-au găsit elucidare aspecte ce țin de raporturile dintre guvernare și opoziția politică, evoluția unor procese politice, funcționalitatea instituțiilor puterii de stat, relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, securitatea națională în contextul reconfigurărilor din mediul european și securitatea umană în condițiile pandemiei.

Cuprins.
 • Realitatea politică din Republica Moldova: postelectorala 2021 /lon RUSANDU
 • Puterea și opoziția politică în Republica Moldova: dimensiuni instituționale și funcționale /Ion RUSANDU
 • Dimensiuni actuale ale relaţiilor dintre opoziţie și guvernare în Republica Moldova în condițiile pandemiei COVID-19 /Ion RUSANDU).
 • Realitățile politice și pandemia COVID-19: analiză și prognoze /lon RUSANDU
 • Democrația, alegerile prezidențiale din Republica Moldova în contextul pandemiei COVID-19
 • analiză și sinteză /lon RUSANDU
 • Republica Moldova: de la integrare europeană la apropiere europeană /Victor JUC
 • Instituirea principiilor de bună guvernare în Republica Moldova în condițiile coronavirusului/Pantelimon VARZARI
 • Субъективная составляющая развития политических npoцeccoв в Pecnyбликe Moлдoвa /Lilia BRAGA
 • Consolidarea rezilienței securității naționale a Republicii Moldova în contextul pandemiei COVID-19 /Veaceslav UNGUREANU
 • Politici de asigurare a securităţii umane în condiții pandemice /Serghei SPRINCEAN

327  S-88   II-725169
Agenda Conferinței științifice internaționale "Strategia securității Uniunii Europene în contextul metamorfozelor relațiilor internaționale" (II). [Vol. 2], 22 aprilie 2022. ─Chișinău, 2022. - 116 p.

ISBN: 978-9975-164-10-8
    342.7 / R-22         III-140601
Raport privind respectarea drepturlor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2021 / Avocatul Poporului Ombudsman . ─ Chişinău : [S. n.], 2022. - 248 p.
ISBN: 978-9975-164-20-7
Disponibil : http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2022/03/AP_raport_2021.pdf

În anul 2021 Republica Moldova a fost evaluată în cadrul celui de-al treilea ciclu de Evaluare Periodică Universală (EPU).
Evaluarea Periodică Universală este un mecanism al Consiliului pentru Drepturile Omului al Organizaţiei Naţiunilor Unite, creat la 15 martie 2006 prin Rezoluţia Adunării Generale a ONU 60/251.
În Raport sunt menţionate cele mai grave, în viziunea instituţiei, probleme din domeniul drepturilor omului din Republica Moldova şi domeniile care necesită mai multe intervenţii pentru îmbunătăţirea stării de lucruri. Documentul reflectă opinia Oficiului Avocatului Poporului privind evoluţiile sau involuţiile privind respectarea drepturilor omului în ţara noastră de la ultima evaluare periodică universală pe subiectele abordate în 2016, dar include şi alte probleme care au intrat în atenţia
instituţiei, trezesc îngrijorări şi implică acţiuni urgente de redresare.
În Raport au fost abordate chestiuni privind: situaţia în domeniul justiţiei şi respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană; societatea civilă şi apărătorii drepturilor omului; interzicerea torturii; combaterea infracţiunilor motivate de ură; libertatea de exprimare şi mass-media; dreptul la un standard adecvat de viaţă şi la un trai decent; dreptul la apă şi sanitaţie; respectarea drepturilor persoanelor
 Raport privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2021.


      32(478) / I-56       I-1290805
  Implicarea științei socioumaniste în oferirea expertizei pentru "Politici bazate pe dovezi" de contracarare a situațiilor de urgență : experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova : Materialele conferinței științifice naționale cu participare internațională din 25 mai 2021 / coord. : Victor Juc . ─ Chişinău : [s. n.] , 2021. - 208 p.
ISBN: 978-9975-3201-6-0
Disponibil : https://icjps.md/sites/default/files/publicatii/politici_bazate_pe_dovezi.pdf

Lucrarea este elaborată în baza rapoartelor ştiinţifice prezentate la conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Soluţii şi recomandări pentru factorii de decizii din instituţiile puterii de stat din Republica Moldova de ieşire din criza cauzată de pandemia COVID-19” (Chisinău. 25 mai 2021) din cadrul proiectului 20.70086.20/COV „Politici bazate pe dovezi în perioada pandemiei COVID-19: perspectivele aplicării practice a conceptelor Guvernării deschise” și „Ştiinţei deschise" în Republica Moldova" (director de proiect: doctor in stiinte politice Alexandru S. Rosca).

Cuprins.
 • Victor JUC. Cuvânt înainte.
 • Alexandru ROȘCA. Constituționalismul în situaţiile extreme: analiza retrospectivă a abordării situaţiilor de urgență în domeniul sănătății publice .
 • Lilia BRAGA. Эффективность политического процесса в Республике Молдова в условиях пандемического кризиса.
 • Maria DIACON. Eforturi de gestionare a domeniului de sănătate publică în condițiile pandemice la nivelul Uniunii Europene.
 • Ruslana GROSU. Strategii de sporire a competitivităţii ştiinţifice în perioada crizei COVID-19: implicații majore pentru domeniul cercetării din Republica Moldova.
 • Irina CEACÎR. Rolul și locul angajatului în consolidarea culturii organizaţionale în timpul pandemiei COVID-19 .
 • Svetlana CIUMAC. Marina BĂDILEANU. Situația actuală și perspectivele geopoliticii tranziției energetice sub impactul pandemiei COVID-19.
 • Marina GORBATIUC. Реформирование антикризисных механизмов ОБСЕ – приоритет в период пандемии COVID-19.


      341.2 / П-68       IV-64295
  Право Европейского Союза: Учебно-методическое пособие / Сост. : В. В. Лысенко [et al.] . ─ Комрат : [S. n.], 2022. -74 p.
ISBN: 978-9975-83-203-8

Содержание
 
 • Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА.
 • Тема 2. ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ. ИСТОЧНИКИ, СИСТЕМА.
 • Тема 3. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕС.
 • Тема 4. ИНСТИТУТЫ И ОРГАНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА.
 • Тема 5. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА в ЕС. 
 • Тема 6. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.
 • Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в ЕС.
 • Тема 8. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ПРИРОДООХРАННОЙ СФЕРЫ в EC.
 • Тема 9. ОСНОВЫ ШЕНГЕНСКОГО ПРАВА.
 • Тема 10. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ.
 • Тема 11. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ.
 • Тема 12. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЗАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.
 • Тема 13. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ.
 • Тема 14. УГЛУБЛЁННЫЕ И ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЕ ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ И МОЛДОВА В ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ.
 • Тема 15. ПРОГРАММА «ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО».


    338.4 / Б-20     II-725323
БАЛАН, Игорь; ЖИГАРЕВА, Елена; КРОТЕНКО, Ирина
Инновационные политики развития международного туризма в контексте европейской интеграции Республики Молдова / Балан Игорь, Жигарева Елена, Кротенко Ирина . ─ Кишинэу : Print Caro, 2022. - 282 p.
ISBN: 978-9975-164-16-0

В монографии исследуются проблемы формирования, реализации и адаптации экономических политик как элемента системы стратегического развития национальной экономики, раскрывается место и роль инновационного развития экономики в современном обществе, изучается сущность и содержание национальной инновационной политики в современных условиях развития интеграционных процессов в европейском регионе. Анализируются пути, формы и методы развития инновационных политик в Европе, изучается состояние и направления действия национальной инновационной политики развития РМ, проводится анализ уровня и динамики изменения состояния международного туризма РМ и состояние его инновационной составляющей. Излагаются направления формирования управленческих механизмов инновационной политики в туристической сфере в контексте европейской интеграции Республики Молдова, предлагаются мероприятия по активизации маркетинговых методов развития международного туризма Молдовы в целях активизации путей продвижения национальной инновационной политики, раскрывается содержания механизмов продвижения туристических кластеров в Молдове как элемента системы реализации национальной инновационной политики в контексте европейской интеграции страны. Приведены основные результаты исследования, тематические выводы, сделанные на протяжении исследования. Излагаются адресные рекомендации по формированию, реализации и адаптации инновационных политик развития международного туризма в контексте европейской интеграции Республики Молдова.
Исследование может быть полезным для представителей законодательной и исполнительной власти (на национальном и местном уровне), , специалистов секторов экономики, участников научнoro сообщества, членов негосударственных организаций, учащихся всех ступеного и педагогического сообщества, членов негосударственных организаций, учащихся всех ступеней высшего и профессионального образования.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti