Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Martie-aprilie 2015341.2 . A-18 , IV-52629
Acord de asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte  : Ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014 . ─ [Chișinău] : [s. n.] , 2014. - 542 p. : tab.
Acordul de Asociere RM-UE stabileşte un nou cadru juridic pentru cooperarea cu UE, care transferă cooperarea țării noastre cu UE la o nouă etapă, cea a asocierii politice şi integrării economice, reflectînd importanţa strategică a relaţiilor moldo-comunitare.

Acordul de Asociere UE-Moldova, cuprinde sub aspect structural:
  
342.5 / P-27   , IV-52637
Ratificarea acordului de asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană  /Parlamentul Republicii Moldova.,  Col. de red. : Ala Popescu [et al.] . ─ Chişinău : Almor-Plus, 2014. - 46 p. : fotogr.


La 27 iunie 2014 Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu UE, care a fost parafat la sfârşitul ultimului summit din noiembrie al statelor participante la Programul Parteneriatului Estic, de la Vilnius ( 29 noiembrie 2013)

La 2 iulie 2014 a avut loc ratificarea Acordului de Asociere de către Parlamentul Republicii Moldova. Conform procedurilor legale, acesta urmează să fie ratificat şi de către legislativele tuturor statelor membre ale UE.
373.58 / G-42  , I - 1260632

Ghidul Uniunii Europene în școală între educația formală și neformală / Vasile Cucerescu, Enrique Banús, Iordan Gheorghe Bărbulescu, Ioan Horga . ─ Chișinău : Print-Caro, 2014
166 p. : tab. - Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.       ISBN: 978-9975-56-166-2

Lucrarea de față face parte dintr-un șir complex de măsuri proiectate în vederea dezvoltării studierii Uniunii Europene în învățământul preuniversitar din Moldova. Însuși gradul de partcipare a subiectelor de integrare europeană în programele școlare din Moldova constituie punctul de plecare al acestei inițiative academice comune. 

Scopul acțiunii europene este de a prezenta experiența statelor membre ale Uniunii Europene, i.e. a României, Spaniei și Italiei, în ceea ce privește studierea integrării europene și a Uniunii Europene în școlile din aceste țări care fie au contribuit la fondarea comunităților europene (Italia) sau fie au aderat ulterior la etape diferite (Spania și România).

Prezentarea experiențelor din statele membre, partenere în derularea acțiunii, se realizează într-o manieră interdisciplinară și critică din punct de vedere științific. Parteneriatul acțiunii, în formatultilateral,constituie un prilej de evaluare a studierii Uniunii Europene în statele membre și o ocazie de comparație a gradului de prezență a integrării europene în programele școlare din interiorul Uniunii Europene, chestiunicare pot fi remarcate prin parcurgerea materialului.   
CANTARJI, V. Integrarea străinilor în Republica Moldova : Crimele bazate pe ură și discriminarea. Studiu / Vasile Cantarji [ et al. ] ,Organizaţia Internaţională pentru Migrarţie (OIM). ─ Chișinău : [ s. n. ], 2014. - 222 p. ISBN: 978-9975-53-379-9


314.1/I-69, I-1261549
 Prezentul studiu privind aspecte sociale concrete și defi nitorii ale integrării străinilor în Republica Moldova ce țin de discriminare și crimele pe bază de ură a fost realizat de Organizația Internațională pentru Migrație, în cadrul proiectului regional „Consolidarea Managementului Migrației și a Cooperării în domeniul Readmisiei în Europa de Est (MIGRECO)”, finanțat de UE.

”Studiul cu privire la integrarea străinilor în Republica Moldova, crimele bazate pe ură și discriminare”,  vine să ofere, probabil pentru prima dată, o imagine de ansamblu  a situaţiei străinilor în R. Moldova, refl ectând informaţii cu privire la mai multe domenii ale vieţii sociale.

Scopul studiului este atât evaluarea gradului de integrare a străinilor în R. Moldova, evaluarea eforturilor statului în domeniul integrării străinilor, cât și oferirea de recomandări pentru politicile ulterioare.

Integrarea în cadrul studiului este privită drept un proces bidirecţional de adaptare reciprocă a imigranţilor, pe de o parte, și a populaţiei indigene a ţării, pe de altă parte, al cărui rezultat este de a obţine toate oportunităţile civile, sociale și economice în mod egal. Gradul de integrare a imigranţilor este evaluat în următoarele domenii:

1. ocuparea forţei de muncă și accesul pe piaţa muncii;
2. accesul la educaţie, inclusiv oportunităţile de a studia limba de stat;
3. accesul la serviciile de sănătate;
4. disponibilitatea de locuinţe;
5. accesul la legalizarea șederii și disponibilitatea formelor de legalizare,
inclusiv obţinerea cetăţeniei;
6. discriminarea și infracţiunile motivate de ură. 


Concluziile studiului denotă în mod univoc că, deși Republica Moldova a înregistratprogrese notabile în ajustarea cadrului normativ de gestionare a migrației la standardele internaționale și depune eforturi substanțiale în implementarea unei strategii ample în domeniul migrației și azilului, pe agenda de lucru încă mai rămân subiecte sensibile ce țin de respectarea drepturilor fundamentale, nediscriminarea, accesibilitatea informațiilor/serviciilor, integrarea în câmpul muncii, ridicarea nivelului de toleranță din partea societății gazdă și a respectului față de cetățenii străini la nivelul discursurilor publice și în viața cotidiană. Aceste lacune se refl ectă, în mod implicit, și în procesul de investigare și judecare a cauzelor penale cu implicarea străinilor în calitate de victimă a infracțiunilor specifi ce.

Recomandările studiului vin să suplinească lacunele care au apărut în procesul de executare a cadrului juridic în fi ecare domeniu de integrare a străinilor. Iar pentru durabilitatea și efi cientizarea politicilor de integrare a fost sugerată elaborarea unui cadru complex de monitorizare care să conțină întregul spectru de indicatori specifi ci, inclusiv indicatorii de impact al politicilor. 


Varianta online

 Cuprins

314.7 / M-67  ,  III- 123631


Migrația înalt calificată și inițiativele pentru dezvoltare: cazul Republicii Moldova și al țărilor din Europa de Sud-Est  / (Coord.) : Vitalie Varzari [et al.] . ─ Chișinău : Impressum, 2014. - 156 p. : tab., graf. Bibliogr. Bibliogr. la sf. art. ISBN: 978-9975-4215-9-1

Lucrarea a fost editată în anul 2013, acesta fiind rezultatul Proiectului de cercetare „Conectarea diasporei ştiinţifice a Republicii Moldova la dezvoltarea socio-economica a tarii de origine”, implementat de Academia de Ştiinţe a Moldovei în cooperare cu Institutul Federal de Tehnologii din Lausanne, Elveţia (EPFL) în perioada 2010–2013. Volumul a fost coordonat de dr. Vitalie Varzari, la realizarea căruia au participat, în calitate de editori dr. Gabriela Tejada, Sergiu Porcescu şi profesorul Jean-Claude Bolay. 

Lucrarea investighează relaţia dintre migraţia calificată şi practicile de dezvoltare, prezentând experienţele naţionale dintr-o perspectiva regionala mai larga şi plasându-le intr-un context european.


 

Actualizat  21.04,2015,  
Actualizat 20.03.2015


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti