Faceți căutări pe acest blog

Achiziții recente - Aprilie-iunie 2021

341.2 / D-38       III-137943

DEMERJI, Ilie; DEMERJI, Maria. Dreptul European al afacerilor  : Curs Universitar / Ilie Demerji, Maria Demerji . ─ Chişinău : ASEM, 2020. - 289 p. : fig., fot.

Bibliogr. : p. 245-251 ; ref. bibliogr. în subsol

 ISBN: 978-9975-75-976-2

Disponibil : https://infoconsumator.md/wp-content/uploads/2020/12/Demirji-publicare.pdf

Cursul universitar „Dreptul european al afacerilor” cuprinde 12 capitole, în care sunt abordate şi analizate teme cu privire la particularităţile dreptului european al afacerilor, semnificaţia tratatelor şi rolul instituţiilor europene, caracteristica Pieţii Unice Europene şi cele patru libertăţi fundamentale, societăţile comerciale şi noile forme juridice de activitate economică, reglementările juridice în domeniul concurenţei, sistemul financiar şi politicile Uniunii Europene, inclusiv politica de protecţie a consumatorilor în cadrul Uniunii Europene, etc. 

Lucrarea este bine structurată şi are o consecutivitate adresată a temelor tratate, ceea ce facilitează perceperea materialului. Pe lângă conţinutul textului principal, care este expus într-un mod clar şi precis, autorii lucrării prezintă, pentru fiecare temă, obiectivele propuse, cuvintele-cheie, concluzii şi întrebări de autoevaluare şi discuţie. La sfârşitul lucrării sunt prezentate teste de evaluare a cunoştinţelor. Acest curs universitar este destinat studenţilor, masteranzilor şi tuturor cetăţenilor care doresc să cunoască mai bine tematica analizată în lucrare.

346.5 / P-76 , II-721813

PLOTNIC, Olesea. Culegere de spețe la disciplina "Protecția europeană a intereselor economice ale consumatorilor"  . ─ Chişinău : ASEM, 2020. -120 p.
Bibliogr. : p. 114-119, la sfârșitul temelor și în notele de subsol

ISBN: 978-9975-75-983-0

Disponibil: https://infoconsumator.md/wp-content/uploads/2020/12/Plotnic-Protectia-europeana-pentru-site-1-1-1.pdf

 Culegerea de spețe „Protecția europeană a intereselor economice ale consumatorilor” este o culegere de cazuri practice, destinată unui curs de masterat privind legislația UE raportată la protecția intereselor economice ale consumatorilor, ce se referă la originea, conținutul și aplicabilitatea principiilor protecției intereselor economice ale consumatorilor, aplicabile în R. Moldova și în UE. 


La finalul cursului, în baza soluțiilor oferite cazurilor practice, studenții vor fi bine familiarizați cu problematica principală a drepturilor consumatorilor în R. Moldova, în special, în Uniunea Europeană, din punct de vedere teoretic și practic, precum și din perspectiva științei juridice și politice


34(478) / P-29  , II-721667

Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene, conf. intern. șt.-practică
(2020; Chișinău)
Conferința Internațională științifico-practică "Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene" [Text tipărit] : Chişinău, RM, 27-28 martie 2020 / Com. org. : Бужор В. [et al.] . ─ Chişinău : [S. n.], 2020. -216 p.


Din cuprins

 • Conceptul frontierei de stat, determinarea frontierei vamale a Republicii Moldova cu Ucraina și adaptarea acestora la legislația Uniunii Europene/ Maimescu Sava..
 • Fundamental social rights at European level: stipulation in the constitutions of the member States of the European Union /Mischenko A. V.
 • Constitutional control over governmental legal acts: European and Ukrainian experience /Murtishcheva A. O.
 • Problems of combating corruption in the private sphere in Ukraine /Baranov S. O
 • Unele particularități referitoare la investigarea și combaterea infracțiunilor de spălare a banilor/ Janu Natalia.
 • Unele laturi fundamentale ale prevenirii criminalității /Octavian Bejan

339.9 / D-51       IV-62287

Dezvoltarea comerțului și a cooperației de consum în contextul integrării economice a Republicii Moldova în spațiul comunitar european  / coord. : Larisa Șavga . ─ Chişinău : UCCM, 2019. - 376 p. : fig., tab.

Bibliogr. : p. 351-376 (361 tit.)
ISBN: 978-9975-81-054-8

Disponibil :  https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Dezv%20C%20si%20CC.pdf

Cercetarea problemelor privind armonizarea activităţii comerțului interior și a cooperației de consum la reglementările și practicile europene (prin prisma Acordurilor de Asociere RM – UE și de Liber Schimb) pentru a asigura echilibrarea pieței interne, eliminarea concurenței neloiale, sporirea responsabilității sociale a sectoarelor menționate, a impactului asupra dezvoltării economice a țării și calității vieții; fortificarea capacității instituționale de cercetare în acest scop prin dezvoltarea infrastructurii de cercetare și a potențialului uman.


341.2 / R-22       IV-62269

Raport alternativ  : Acordul de asociere UE - Republica Moldova la 6 ani de implementare : Progrese. Constrângeri. Priorități : Octombrie 2020 / Iulian Groza, Iulian Rusu, Stanislav Ghilețchi [et al.] . ─ Ch : Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), 2020.- 44 p.

Cel de-al șaselea Raport Alternativ privind implementarea Acordului de Asociere oferă o viziune imparțială asupra evoluției dialogului UE-Moldova, trecând în revistă principalele rezultate atinse și constrângerile înregistrate, în special, în perioada 1 septembrie 2019 – 1 septembrie 2020.

Raportul analizează principalele domenii de referință, cu efect de amplificare, prevăzute de cele cinci titluri ale Acordului, și anume:

Detalii + varianta electronicăhttps://cpescmd2.blogspot.com/2020/10/bv-raport-alternativ-acordul-de.html


341.2 / S-53       IV-62263

 Shadow Report : EU-Moldova Association Agreement : 6 years of implementation : Progress. Constraints. Priorities : October 2020 / Iulian Groza, Iulian Rusu, Stanislav Ghilețchi [et al.] . ─ Ch : The Institute for European Policies and Reforms (IPRE), 2020. - 44 p.

008(478) / S-61   I-1287569

Simpozionul național de studii culturale : Dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului, Ediția a 2-a, 24 septembrie 2020 : Rezumate ale comunicărilor / Com. șt. : Victor Ghilaș [et al.]. ─ Ed. a 2-a . ─ Chişinău : Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu", 2020. – 99p. - (Professional).

ISBN: 978-9975-3358-7-4

ISBN: 978-9975-134-31-6

Disponibil : https://ibn.idsi.md/ro/collection_view/721


327 / C-37           I-1287729

CEBOTARI, Svetlana. Securitatea internațională în contextul crizei COVID-19/Academia Militară a Forțelor Armate "Alexandru cel Bun" ; Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate . ─ Chișinău : [s. n.] , 2020- 168 p.

Bibliogr. : p. 153-167 (181 tit.) și la sfârșitul cap.

ISBN: 978-9975-3346-6-2


Monografia reprezintă o cercetare axată pe problemele sccurităţii internaţionale analizate prin prisma impactului crizei COVID-19. 

Autorul analizează impactul crizei COVID-19 asupra ordinii mondiale, metamorfozele geopolitice apărute în consecinţa emergenţei pandemiei, inclusiv impactul acesteea asupra zonelor conflictogene prezente pe arena internaţională.

De asemenea, autorul înaintează unele scenarii geopolitice postcriza COVID-19. Autorul scoate în relevanţă activitatea şi implicarea organizaţiilor internaţionale în gestionarea crizei Covid-19 şi asigurarea securităţii internaţionale ca: ONU, OMS, NATO, UE.

Monografia  este adresată studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, dar şi cadrelor didactice din sistemul de învăţământ universitar, cât şi tuturor celor care se interesează de problemele actuale ale securităţii internaţionale.


Cuprins

Partea 1. IMPACTUL CRIZEI COVID-19 ASUPRASECURITĂŢII INTERNAŢIONALE 
1.1. IMPACTUL PANDEMIEICOVID-19 ASUPRANOII ORDINI MONDIALE.
1.2. METAMORFOZE GEOPOLITICE ÎN CONTEXTUL CRIZEI COVID-19 31
1.3. SECURITATEA INTERNAŢIONALĂ ÎN CONTEXTUL CRIZEI COVID-19 50
1.4. REPERCUSIUNILE PANDEMIEI COVID-19ASUPRA ZONELOR CONFLICTOGENE
1.5. SCENARII GEOPOLITICE POSTCRIZA COVID-19.
Partea 2. ROLUL ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE AXAT PE GESTIONAREA CRIZEI COVID-19
2.1. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE SECURITATEAL ONU ÎN GESTIONAREA CRIZEI COVID-19.
2.2. ORGANIZAŢIA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII ÎN CONTEXTULGESTIONĂRII CRIZEI COVID-19
2.3. ROLUL NATO ÎN GESTIONAREA PANDEMIEI COVID-19.
2.4. IMPLICAREA UE ÎN GESTIONAREA CRIZEI COVID-19..
 2.5. CONSIDERAŢII FINALE

Articole online
Impactul pandemiei Covid -19 asupra noii Ordini Mondiale
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/109822#
Organizația mondială a sănătății în contextul gestionării crizei COVID-19
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/127169
Scenarii geopolitice post criza COVID-19. Considerații sumare
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/47-53_11.pdf
Cadrul juridic al Uniunii Europene privind gestionarea problemelor de sănătate
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/21-32_7.pdf
Metamorfoze geopolitice în contextul pandemiei Covid-19
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/92-106.pdf--
(in)Activitatea Consiliului de Securitate al ONU în gestionarea crizei COVID-19
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/37.%20p.309-317%20%20%28Politologie%29.pdf
Unele considerații privind repercusiunile pandemiei Covid-19 asupra zonelor conflictogene


Dezinformarea: Achizitii recente

004.7/R-55 II- 721889

RIEDEL, Ann Cathrin. În spatele cortinei : Dezinformarea prin intermediul serviciilor de mesagerie / Ann Cathrin Riedel . ─ Chişinău : Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate, 2020.- 48 p. : fit., tab. - (Analiză).Bibliogr. : p. 43-47 și în notele de subsol
ISBN: 978-9975-57-286-6

004.8 / W-18 , II-721841
WALORSKA, Agnieszka M. Falsurile profunde și dezinformarea / Agnieszka M. Walorska . ─ Chişinău : Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate, 2020. -40 p. : fig., fot. - (Analiză).
Bibliogr. : în notele de subsol
ISBN: 978-9975-57-289-7

004.8 / B-15 II-721981
ВАЛОРСКА, Агнешка М. Дипфейки и дезинформация / Агнешка М. Валорска . ─ [Кишинэу] : [S. n.], 2020. - 40 p. : fig., fot. - (Анализ).
Bibliogr. Ref. bibliogr. în note de subsol
ISBN: 978-9975-57-287-3

004 / С-58,      II-721541

CIUREA, Igor; GUZUN, Victor. E-guvernare pentru Republica Moldova : Repere generale și bune practici / Igor Ciurea, Victor Guzun; Coord. : Sergiu Boghean/ Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare (LID Moldova) ; Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate. . ─ Chişinău : [S. n.], 2020. -64 p. : fig    .ISBN: 978-9975-57-279-8


 Detalii

https://cpescmdlib.blogspot.com/2021/06/e-guvernare-pentru-republica-moldova.html


342.8 / I-69 II-722041

Internet Voting : The Reality of Our Times / Victor Guzun, Kevin Tammearu, Ana-Maria Stancu, Alexandru Balmoș; coord. : Sergiu Boghean ; ed. : Judy Goldman . ─ Chișinău : [s. n.] , 2020. -40 p. : fig., tab.
Bibliogr. : p. 39 (9 tit.) și în notele de subsol
ISBN: 978-9975-57-294-1
 
Disponibil https://www.freiheit.org/sites/default/files/import/2020-12/24877-internet-voting-reality-our-timesfnf-iv-preview.pdf

This policy paper includes general considerations on i-Voting, considerations for the introduction of Internet voting in Romania and in the Republic of Moldova and future perspectives on the topic.

Cuprins  
 • Internet Voting -General considerations/ Victor Guzun
 • Common questions on I-voting / Kevin Tammearu
 • Considerations for the introduction of Internet voting in Romania/Ana-Maria Stancu
 • Considerations for the introduction of Internet voting in the Republic of Moldova/Alexandru Balmoș
 • Future perspective
811.111/ C-41     I-1287771

CERNAT, Oana-Ionela. A Discourse Analysis of Xenophobia in Contemporary Britain / Oana-Ionela Cernat . ─ Bacău : Alma Mater, 2020. - 121 p.
Bibliogr. : p. 113-121 și în notele de subsol
ISBN: 978-606-527-658-1

This paper consists of 4 chapters meant to prove the existence of xenophobia in the contemporary British media. The theoretical part is represented by the first chapter, a chapter that aims at finding the explanations for important concepts that will be used throughout this paper. The concepts will be presented from different points of view in order to establish a consistent starting point for the study.

The following three chapters will include the selected articles that will be analysed based on the historical and economic context, showing what xenophobia means and presenting different attitudes and actions regarding this phenomenon, the role of media when reporting about the immigrants as others, and ending with the discourse analysis regarding the immigrants as foreigners in a British tabloid using Fairclough' s analysis, based on the textual analysis, the context of production of the text, the participants and their roles, the social, economic and historical features that had a contribution in creating the entire discourse. 

The last part of the paper will present the important ideas previously discussed in the four chapters having in view conclusions for each part of this research based on the findings. 


620.9 / E-90 II-721281

EU Energy Law and Policy  : The external dimension / Edited by Rafael Leal-Arcas . ─ [Chişinău] : Eliva Press, 2020. -119p.

Bibliogr. : p. 115-119 și în subsol

ISBN: 978-9975-3417-5-2

This timely book explores the external dimension of the European Union's (EU) energy law and policy. In doing so, it provides an analysis of the EU's competences in the energy field, the Energy Community and its relation to EU energy policy, the energy relations between the EU and two major energy regions (Russia and the Gulf Cooperation Council), and the EU's participation in energy treaties.

Legislația și politica  Uniunii Europene în domeniul energiei: dimensiunea externă

Cartea explorează dimensiunea externă a legislației și politicii energetice a Uniunii Europene (UE).
Publicația oferă o analiză a competențelor UE în domeniul energiei, Comunității Energetice și relația acesteia cu politica energetică a UE, relațiile energetice dintre UE și două regiuni energetice majore (Rusia și Consiliul de Cooperare al Golfului), precum și participarea UE la tratatele energetice.

341.4 / M-12  III-137841
MCBRIDE, Jeremy. Drepturile omului şi procedura penală  : Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului / Jeremy McBride; Consiliul Europei. ─ Ed. a 2-a . ─ [Chișinău] : [s.n.], 2019. - 556 p.
ISBN: 978-92-871-8480-1

Aceasta este ediția a doua, extinsă, a unui manual menit să asiste judecătorii, avocații și procurorii în implementarea cerințelor Convenției Europene a Drepturilor Omului și a Protocoalelor sale (în continuare – Convenția Europeană) și, în mod special, a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului  în interpretarea și aplicarea codurilor de procedură penală, legislației accesorii și corelative.

Manualul furnizează extrase din...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti