Faceți căutări pe acest blog

UE: intrări noi - Iulie-septembrie 2019

352 / C - 75 II-717395

Consolidarea administrației publice locale și perspectivele europene ale Republicii Moldova  : Conferință științifico-practică internațională, Chișinău, 23 noiembrie 2018 / Com. org. : Oleg Balan [et al.] . ─ Chişinău : [S. n.], 2018. - 374 p. : fig., tab.

Materiale Conferinţei este organizate în cadrul proiectului instituţional de cercetări aplicative „Consolidarea instituţională şi funcţională a administraţiei publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere la UE
Disponibil :
http://dspace.aap.gov.md/bitstream/handle/123456789/604/Materialele%20Conferintei%2023.11.2018%20FINAL_.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Din cuprins:
 • ŞAPTEFRAŢI Tatiana Capacitatea administrativă a administraţiei publice locală între realizări şi provocări
 • ŢAP Iurie Dezvoltarea funcţională a administraţiei publice locale în contextul Acordului de Asociere la UE
 • ЛЬВОВА Елизавета Олеговна Направления институционального и заканадательного развития публичного управления Украины в контексте интеграции в европейкое правовое пространстве
 • POPOVICI Angela . Resonsabilitatea ca instrument de consolidare a bunei guvernări la nivel local
 • SAITARLÎ Natalia. Funcţionalitatea autorităţilor publice locale din Republica Moldova în contextul integrării europene
 • DELIU Tudor, PLĂCINTĂ Nadejda. Principiul reprezentativității – elementul sine qua non în fortificarea democrației
 • ȘTEFANIȚA Anastasia, Carta Europeană a Autonomiei Locale la cea de-a 30 –a aniversare
 • MANOLE Dinu, Analiza comparată a sistemelor de administrare publică locală în spaţiul Uniunii Europene
 •  FURCULIȚA Andrei, Aspecte doctrinare privind reglementarea juridică a muncii străinilor în cadrul spaţiului european
 • BELOUSOV Ruslan, Abordarea synergetică a administraţiei publice în contextual integrării europene a Republicii Moldova
 • ФОЛЬГИНА Татьяна Александровна, Энерго менеджмент в системе ЖКХ: европейский опыт и реализация в Украине
 • TUTUNARU Tudor, Rolul asistenţei externe în consolidarea capacităţii administraţiei publice locale
 • ȘPAC Denis Diaspora – instrument de valorificare a procesului migraționist, la nivel local
 • BOAGHI Leonid Particularitățile guvernării locale în statele Uniunii Europene
 • BOGHIAN Vasile Dimensiuni europene ale funcției publice și statutului funcționarului public din România
37 / E -25 III-134147

LUNGU, Corina; MOLDOVANU, Iosif; VASILACHI, Svetlana
Educație pentru drepturile omului și educație pentru cetățenie democratică : Clasele 5-9 : Ghidul profesorului/ Corina Lungu, Iosif Moldovanu, Svetlana Vasilachi [et al.]; Director de proiect : Violeta Terguță . ─ Chişinău : GUNIVAS, 2019. - 431 p. : tab., il.[Accesat 18.07.2019]
ISBN: 978-9975-3160-9-5


Mai mult: 

339.5 / A -62       II-1282975
ANTOCI, Natalia .Impactul sancţiunilor economice asupra comerţului exterior al Republicii Moldova / Natalia Antoci . ─ Chișinău : [ s. n.], 2019. - 244 p. : fig., tab.
Bibliogr. : p. 213-228
ISBN: 978-9975-149-04-4

Scopul și obiectivele monografiei  îl constituie dezvoltarea fundamentelor științifice şi metodologice care presupun implementarea unor politici comerciale cu privire la optimizarea și diversificarea comerțului exterior, în condițiile implementării Acordului de Asociere la Uniunea Europeană, și reducerea impactului sancţiunilor economice asupra dezvoltării durabile a economiei naționale

Capitolul 3 intitulat „Strategii de dezvoltare al comertului exterior al Republicii Moldova” este consacrat analizei premiselor dezvoltării economiei naționale la etapa actuală, în contextul aderării la spațiul economic european pentru reorientarea exporturilor și diversificarea partenerilor comercial, perspectiva colaborării Republicii Moldova cu țările din Comunitatea Statelor Independente după semnarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Sunt analizate perspectivele implementării Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană


Teza343.1 / P-21 II-717591
PÂNTEA, Andrei. Bănuiala rezonabilă : cadrul procesual penal național și jurisprudența Curții europene pentru drepturile omului [Text tipărit] / Andrei Pântea; red. șt. : Valeriu Cușnir . ─ Chișinău : Cartea juridică, 2019. - 280 p. : fig., tab.
Anexe : p. 267-279

Antetitlu : Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Cercetări Juridice și Politice
Bibliogr. : p. 250-266
ISBN: 978-9975-139-89-2

Teza - http://www.cnaa.md/files/theses/2018/53656/pantea_thesis.pdf

Prezenta lucrare reflectă o cercetare ştiinţifică complexă în domeniul dreptului procesual penal, cu abordări teoretico-normative și practice, privind reglementarea bănuielii rezonabile și jurisprudența CtEDO în materie.

Scopul monografiei constă în abordarea complexă a bănuielii rezonabile prin prisma reglemăntărilor din Codul de procedură penală al Republicii Moldova și a Convenției Europene pentru Drepturile Omului, dar şi a normelor similare din legislația altor state, urmărindu-se ca finalitate de a contribui la aplicarea corectă și uniformă a legii, dar și la perfecționarea cadrului de reglementare în materie, prin propuneri de lege ferenda. Obiective: definirea bănuielii rezonabile; tratarea bănuielii rezonabile prin prisma temeiului răspunderii penale; elucidarea efectelor și limitelor bănuielii rezonabile; stabilirea particularităților bănuielii rezonabile în cadrul activității speciale de investigații; corelaționarea dreptului la apărare și bănuielii rezonabile; identificarea cauzelor și condițiilor violării dreptului la libertate și siguranță în Republica Moldova; formularea recomandărilor ştiinţifice pentru îmbunătăţirea legislaţiei semnificației bănuielii rezonabile; identificarea esenței și accepțiunilor procesual penale şi a practicii judiciare pe segmentul problematicii investigate.

343.5 / P-43       IV-60205
 PEREVOZNIC, Iurie; ŢURCAN, Arina; RUSU, Lilia. Raport de analiză a compatibilității legislației Republicii Moldova cu prevederile Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice [Text tipărit] / Iurie Perevoznic, Arina Țurcan, Lilia Rusu; coord. de : Natalia Vîlcu . ─ Chişinău : [s. n.] , 2019. - 240 p.
Bibliogr. în notele de subsol
 ISBN: 978-9975-87-468-7
[Accesat 07.08.2019]

Analiza compatibilității legislației naționale cu prevederile Convenției de la Istanbul a fost determinată de intenția de a prezenta cât mai vast cadrul legal în vigoare, limitele existente la nivel de norme, politici publice și la nivel practic de aplicare concretă a legii. 

Scopul analizei este de a facilita armonizarea normelor și practicilor din domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie cu prevederile Convenției de la Istanbul. Obiectivele specifice ale analizei sunt:
 – elucidarea lacunelor și deficiențelor legislative care până la această etapă nu au fost remediate;
 – formularea propunerilor de modificare a legislației întru asigurarea armonizării acesteia la standardele internaționale.


327(478) / R – 32  III-133901


BURUIAN, Alexandru; CHIRTOACĂ, Natalia; CHINDÎBALIUC, Oleana. Redimensionarea politicii externe și interne a Republicii Moldova din perspectiva evoluției proceselor integraționiste și modificărilor geopolitice ale sistemului internațional : Monografie / Alexandru Buruian, Natalia Chirtoacă, Oleana Chindîbaliuc [et al.]; red. coord. : Alexandru Buruian . ─ Chişinău : CEP USM, 2018. - 210 p.

Bibliogr. : p. 207-208 și în notele de subsol
ISBN: 978-9975-142-88-5

Din cuprins:

 • BURI AN Alexandru. Riscurile externe şi interne în procesul de consolidare statală a Republicii Moldova în contextul reformatării sistemului internaţional de modelare a proceselor geopolitice  
 • CfflRTOACĂ Natalia. Evoluţia cadrului instituţional al Uniunii Europene în contextul integrării de noi membri şi perspective pentru Republica Moldova   
 • CHINDÎBALIUC Oleana. Relaţiile   internaţionale   în   regiunea   Mării   Negre:   de   la   provocările contemporane la configuraţia energetică actuală            
 • CEBAN Cristina. Sistemul de supraveghere a factorilor de mediu in plan naţional şi internaţional în domeniul securităţii ecologice             
 • CUCOŞ Diana. Unele aspecte cu privire la reglementarea migraţiei de muncă şi protecţia muncitorilor migranţi în contextul globalizării     
 • DORUL Olga. Conceptul şi tipologia neutralităţii statului în dreptul internaţional public    
 • ŢARÂLUNGĂ Victoria. Securitatea umană din Republica Moldova în contextul proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale sistemului internaţional: unele probleme şi soluţii          

351 / T-36           III-133871

Teoria şi practica administrării publice, Conferință științifico-practică internațională (2019; Chișinău)
Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale Conferinței științifico-practice cu participare internațională 17 mai 2019 / Col. de red. : Oleg Balan [et al.] . ─ Chişinău : AAP, 2019. - 660 p.
Antetitlu : Guvernul Re. Moldova, Academia de Administrare Publică
Bibliogr. la sfârșitul art.
ISBN: 978-9975-3240-4-5
[Accesat 08.07.2019]

Din cuprins:

 • Constantin SOLOMON. Contribuţia administraţiei publice la reglementarea proceselor migraţionale din Republica Moldova
 • Aurel SÎMBOTEANU. Administrația publică din spațiul actual al Republicii Moldova: între tradiție, erori istorice și contemporaneitate
 • Tatiana ŞAPTEFRAŢI Rolul asistenţei externe în consolidarea capacităţii administraţiei publice
 • Oleg BAXAN . Aspecte conceptuale privind buna guvernare 
 • Ion POPOVICI Metode de evaluare a calităţii guvernării
 • Dinu MANOLE. Buna guvernare: cheia dezvoltării durabile în administraţia publică locală din Republica Moldova
 • Vasile BOGHIAN. Asigurarea principiului stabilității funcționarilor publici din România
 • Diana CHIRIAC. Reforma administrației publice din Polonia pe dimensiunea procesului decisional
 • Vasile COMENDANT. Valorificarea turismului de către autoritățile publice pentru promovarea patrimoniului cultural național
 • Alexandru ŞAVGA Descentralizarea administrativă în Republica Moldova: realizări şi problem
 • Pantelimon VARZARI. Natura raporturilor dintre elita politică și birocrație prin prisma bunei guvernări
 • Alexandru ROMAN. Contribuția diplomaţiei Moldovei din perioada modernă la reglementarea raporturilor interstatale
 • Nicolae ŢÂU. Relaţiile economice internaţionale: teorii şi politici
 • Alexandru GRIBINCEA, Alexandru A. GRIBINCEA. Analiza piețelor economiilor inovaționale în contextul valorilor europene ...
 • Анатолий АХЛАМОВ. Исследование и прогнозирование миграционных потоков в регионе
 • Svetlana CEBOTARI, Tatiana-Maria BODEAN Integrarea ca fenomen definitoriu al spațiului european
 • Alexandru GRIBINCEA, Ludmila TABACARU, Daniel PENCEA Impactul dezvoltării economice asupra integrării europene
 • Carolina BUDURINA-GOREACII Rolul instituțiilor societății civile din Republica Moldova în asigurarea protecției sociale a cetățenilor
 • Элла МАМОНТОВА.Внедрение практик общественного участия в политическую культуру украинского общества в фокусе евроинтеграционных процессов
 • Galina ȚURCAN. Rolul metodei de predare-învățare bazată pe probleme (PBL) în formarea culturii politice participative a studenților
 • Rodica RUSU. Provocări în menținerea relațiilor între diasporă și țara de origine
 • Silvia DULSCHI. Migrație și politici migraționiste: o provovcare pentru administrația publică
 • Cristina EJOVA, Cristina VORONEANU.Migrația și dezvoltarea: cazuri de bună practică și controverse
 • Cristina EJOVA. Activitatea Republicii Moldova privind combaterea și prevenirea terorismuluila etapa actuală
 • Corina GRIBINCEA, Alexandru A. GRIBINCEA. Necesitatea creșterii economiei „verzi” ca premisă de integrare în spațiul european
 • Sergiu GARȘTEA. Comerțul exterior al UE cu țările extraeuropene
 • Сергей МОГЫЛДЯ. Особенности управления маркетингом во внешнеэкономической деятельности предприятия при проникновении на европейский рынок
 • Ecaterina DELEU.Rolul generaţiilor secunde în contextul schimbărilor sociale generate de procesele migraţionale
 • Maxim SANDU.Avantajele ecologice ale energiei nucleare ale UE
 • Dumitru POPILEVSCHI.Securitatea în regiunea extinsă a Mării Negre
 • Анатолий ТАЛМАЧю Татьяна АЛЫМОВА. Влияние политических рисков на процесс европейской интеграции в Республике Молдова
 • Anastasia MALAI Numărul unic de urgență 112: practici internaționale de cooperare
 • Андрей КРУПНИК, Алла ОРЛОВА.Реализация национальной стратегии содействия развитию гражданского общества через региональные программы
 • Ioan TICU. Aspecte teoretice privind evoluția fenomenului migraționist în spațiul comunitar european
 • Лия НАНИ. Правовое регулирование налогообложения в Европейском Союзе
 • Petru LOGHINESCU Cadrul normativ naţional privind dreptul de proprietate
 • Mihăiță-Cristinel TRIBOI Reglementări juridice privind protecția aerului din perspectiva schimbărilor climaterice la nivel global
 • Oleg SPÂNU. Originea şi evoluţia conceptului de nediscriminare
 • Daniela PÎRȚU.Evoluția politicii comunitare în materia drepturilor omului la un mediu sănătos
 • Mihai-Claudiu POPOVICI.Criminalitatea internațională în contextul globalizării
 • Mariana NISTOR. Egalitatea: concept, ipostaze și reglementare constituțională
 • Dinu MANOLE, Veronica BUTNARU.Politicile Uniunii Europene cu impact asupra economiei sociale
 • Vladimir TROFIMOV. Energia regenerabilă - prioritate pentru asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova

34 / S-65             III-133877

Știința juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradițiilor europene, conferință științifică cu participare internațională (2016; Chișinău)

Conferința științifică cu participare internațională ”Știința juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradițiilor Europene” : Consolidarea sistemului de drept al Republicii Moldova : de la adoptarea Declarației despre Suveranitate (1990) la închierea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană (2014) / Red.-șef. : Vitalie Gamurari . ─ [Chişinău] : ULIM, 2018. - 240 p. - (Symposia Professorum).
Antetitlu : Univ. Liberă Intern. din Moldova
Bibliogr. în subsol
ISBN: 978-9975-3168-0-4

Din cuprins

 • Olga BENEŞ. Aspecte teoretico-practice cu privire la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului referitor la Uniunea Europeană.
 • Gian Marco MOISE. Human rights responsibility: existenţialism as an approach embracing history and universality
 • Mariana ROBEA. Ordinea juridică a Republicii Moldova la etapa asocierii la Uniunea Europeană — aspecte teoretice..
 • Conrad LADZEL. Aspecte privind reglementarea juridică a statutului de azil în Germania în contextul politicii unificate a Uniunii Europene.
 • Svetlana SLABU. Unele consideraţiuni referitor la justiţia Uniunii Europene
 • Mihail SORBALA. Protecţia juridică împotriva reţinerii sau arestării ilegale în baza Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
 • Tatiana STAHI. Noţiunea juridică a patrimoniului în doctrină şi în legislaţia Republicii Moldova..
34(478) / P - 29  II-717651

Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene, conf. intern. șt.-practică (2019; Chișinău)

Conferința Internațională Științifico-Practică "Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene", 23-24 martie 2019, Chișinău, Republica Moldova [Text tipărit] / com. org. : V. Bujor [et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2019. - 304 p.
Antetitlu : Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice ; Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți ; Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată
Bibliogr. la sfârșitul art.
ISBN: 978-9975-3222-7-0

Современная Европа : 60 лет Римских договоров. = Contemporary Europe : 60th anniversary of the Treaties of Rome; Ред. совет : Ал. А. Громыко (председатель) [et al.] . ─ Москва[sn], 2017,

Сборник статей подготовлен на основе докладов участников конференции «Современная Европа: 60 лет после Римских договоров», которая прошла в Институте Европы 29 марта 2017 г. 

327 / C-56     II-717631
Современная Европа : 60 лет Римских договоров . Часть 1, Доклады Института Европы № 340 = Reports of the Institute of Europe [Text tipărit]. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2017ю - 118 p.
ISBN: 978-5-98163-090-3

Первая часть сборника посвящена истории становления ЕЭС-ЕС, современному положению и возможным сценариям развития ЕС в свете Брекзита.
Disponibil:   http://instituteofeurope.ru/images/uploads/doklad/340.pdf
327 / C-56 II-717632
Современная Европа : 60 лет Римских договоров . Часть 2, Доклады Института Европы № 341 = Reports of the Institute of Europe № 341 [Text tipărit]. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2017ю - 84 p.
ISBN: 978-5-98163-091-0

Вторая часть включает статьи о странах, которые присоединились к европейскому проекту позднее (Греция, Испания, Кипр, государства Северной Европы), а также странах-кандидатах и тех, кто ещё только стремится в Европейский союз (Балканскому региону и государствам Южного Кавказа).

Disponibil : http://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/doklad/341.pdf


340.1 / M-61     II-717409
                 
Metodologia de armonizare a legislației în Republica Moldova = Methodology for Law Approximation in the Republic of Moldova  / Centrul de Armonizare a Legislației . ─ Chişinău : [s. n.] , 2010. -80, 78 p. (pag. opusă).

Armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene este un proces continuu, care are drept scop integrarea în ordinea juridică internă a legislației Uniunii Europene, în conformitate cu angajamentele asumate de Republica Moldova în cadrul acordurilor bilaterale încheiate cu Uniunea Europeană, al planurilor de acțiuni ale Guvernului, precum și cu programele legislative ale Parlamentului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti