Faceți căutări pe acest blog

Intrări noi - Analiză a compatibilității legislației RM cu prevederile Convenției CoE privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice

PEREVOZNIC, Iurie; ŢURCAN, Arina; RUSU, Lilia. Raport de analiză a compatibilității legislației Republicii Moldova cu prevederile Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice / Iurie Perevoznic, Arina Țurcan, Lilia Rusu; coord. de : Natalia Vîlcu . ─ Chişinău : [s. n.] , 2019. - 240 p.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN: 978-9975-87-468-7
[Accesat 07.08.2019]
Disponibil: http://cdf.md/files/resources/141/CDF%20Raport%20compatibilitate.pdf


Analiza compatibilității legislației naționale cu prevederile Convenției de la Istanbul a fost determinată de intenția de a prezenta cât mai vast cadrul legal în vigoare, limitele existente la nivel de norme, politici publice și la nivel practic de aplicare concretă a legii. 

Scopul analizei este de a facilita armonizarea normelor și practicilor din domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie cu prevederile Convenției de la Istanbul. Obiectivele specifice ale analizei sunt:
– elucidarea lacunelor și deficiențelor legislative care până la această etapă nu au fost remediate;
– formularea propunerilor de modificare a legislației întru asigurarea armonizării acesteia la standardele internaționale.


Un instrument internațional adoptat în domeniul protecției drepturilor și libertăților fundamentale îl constituie Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (cunoscută sub denumirea de – Convenția de la Istanbul). 
Convenția de la Istanbul https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046253e
Mai mult  -  https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention

Necesitatea adoptării Convenției a fost determinată de amploarea violenței la care sunt supuse femeile atât în Europa, cât și în întreaga lume, fapt ce a impus o atenție reînnoită a politicilor în acest domeniu. Deschisă pentru semnare la 11 mai 2011, la Istanbul, Convenția reprezintă primul document obligatoriu juridic la nivel european pentru prevenirea, investigarea și pedepsirea actelor de violență împotriva femeilor și violenței domestice, protejarea victimelor, urmărirea penală a autorilor și adoptarea unei game largi de măsuri pentru a stopa acest flagel și, în același timp, cel mai complex instrument de cooperare juridică internațională. Convenția de la Istanbul cuprinde o abordare holistică, cuprinzătoare și coordonată, astfel oferind un cadru juridic coerent în materie. 

Obiectivul Convenției de la Istanbul îl constituie toleranța zero față de orice formă de violență față de femei, fiind un pas important în eforturile instituțiilor europene și autorităților naționale de a asigura securitatea și siguranța femeii în Europa, dar și la nivel global. Având în vedere orientarea Republicii 

Moldova spre spațiul valoric democratic european, care se bazează pe valorile constituționale fundamentale, unanim recunoscute și protejate, precum democrația, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și supremația legii, la 6 februarie 2017 a fost semnată Convenția de la Istanbul. Prin acest fapt a fost exprimat consimțământul Republicii Moldova de a fi legată prin acest tratat. Astfel, statul nostru a devenit cel de-al 44-lea stat semnatar al tratatului


În aceste condiții, următorul pas, și anume cel de ratificare a Convenției, constituie un imperativ pentru Republica Moldova care este condiționat și de Agenda de Asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova ca rezultat al semnării la 27 iunie 2014 a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, care constituie principalul instrument al Uniunii Europene pentru a aduce Republica Moldova mai aproape de standardele europene. Obiectivul ratificării Convenției a fost trasat și în mai multe documente de politici la nivel național, precum Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–2022, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 89 din 24.05.2018 și Strategia națională de prevenire și combatere a violenței față de femei și a violenței în familie pe anii 2018–2023 și Planul de acțiuni

 Vezi de asemenea 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti