Faceți căutări pe acest blog

Intrari noi - Octombrie-decembrie 2019

327 / J-88            I-1284703
JUC, Victor; BENIUC, Liliana. Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene [Text tipărit] / Victor Juc, Liliana Beniuc . ─ Chişinău : [s. n.] , 2019. - 299 p.
Antetitlu : Institutul de Cercetări juridice, politice și sociologice ; Institutul de Relații Internaționale din Moldova
Bibliogr. : p. 261-293
ISBN: 978-9975-146-95-1

Monografia este consacrata analizei acțiunii de politică externă a Uniunii Europene, prin expunerea dimensiunii instituționale şi a mecanismelor de adoptare şi realizare a deciziilor de politica externă. 

Conţinutul prezintă istoriografia cercetării calităţii de actor al relaţiilor internaţionale a Uniunii Europene, evoluţia competenţelor de politică externă a instituțiilor europene şi a mecanismului de implementare a deciziilor de politică externă în cadrul Uniunii Europene. 

Analiza multilaterală a politicii externe europene a permis autorilor să reflecte asupra rolului parteneriatului franco-german în cadrul Uniunii Europene, intereselor naţionale ale statelor membre, premiselor promovării politicii europene de vecinătate şi specificului de cooperare a Uniunii Europene cu Republica Moldova.

Cuprins

1. ABORDĂRI ISTORIOGRAFICE, CONCEPTUALE ȘI TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND ACȚIUNEA DE POLITICĂ EXTERNĂ A UNIUNII EUROPENE
1.1 Gradul de cercetare științifică a acțiunii de politică externă a Uniunii Europene
1.2 Fundamente conceptuale și repere teoretico-metodologice de investigație a acțiunii de politică externă a Uniunii Europene
2. CADRUL INSTITUȚIONAL DE ADOPTARE ȘI REALIZARE A DECIZIILOR DE POLITICĂ EXTERNĂ A UNIUNII EUROPENE
2.1 Evoluția competențelor instituțiilor Uniunii Europene în domeniul politicii externe
2.2 Mecanismul de realizare a deciziilor de politică externă de către Uniunea Europeană
3. IMPACTUL ACȚIUNII DE POLITICĂ EXTERNĂ A UNIUNII EUROPENE ȘI STATELOR MEMBRE ASUPRA VECINĂTĂȚII ESTICE
3.1 General și particular în realizarea deciziilor de politică externă între Uniunea Europeană și statele membre
3.2 Cooperarea Uniunii Europene cu Republica Moldova în contextul politicii europene de vecinătate
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza - http://www.cnaa.md/thesis/54538/

327.7 / I-74        II-717699
IOHANNIS, KlausEU.RO - un dialog deschis despre Europa  / Klaus Iohannis; Red. : Cristian Robu-Corcan [et al.] . ─ Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2019. - 392 p. : diagr.
ISBN: 978-606-44-0248-6

Cartea le oferă tuturor cititorilor atât informații de care au nevoie pentru a deveni cetățeni europeni implicați, cât și instrumente care să le contureze o poziție articulată față de Uniune și față de viitorul ei.

Toată lumea știe câte ceva despre Uniunea Europeană, dar lipsea un ghid structurat, echilibrat și concis, care să răspundă într-o manieră accesibilă unui întreg spectru de întrebări și care să abordeze de la cele mai simple noțiuni și informații istorice despre proiectul comunitar, până la aspectele problematice, chiar nevralgice, pe care le implică în prezent punerea în act a idealurilor sale. Iată-l.

Soluția istorică gândită să prevină distrugeri similare celor din Al Doilea Război Mondial și-a dovedit valabilitatea timp de aproape șapte decenii. La moment de răscruce, Klaus Iohannis explică valorile care definesc Uniunea Europeană și care au dus la cea mai lungă perioadă de pace din istoria continentului, importanța Flancului Estic, dar și ce implică pentru România apartenență la proiectul comunitar, într-o pledoarie convingătoare pentru spirit civic și responsabilitate.

Cuprins si detalii 


34 / D-51             III-135051

Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităților de securitate și asigurare a parcursului european  / Red. șt. : Valeriu Cușnir . ─ Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, 2019
592 p. : diagr., fig., tab.
Bibliogr. : la sfârșitul art., în subsol

Lucrarea reflectă sinteza cercetărilor ştiinţifice realizate în cadrul proiectului instituţional „Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurare a parcursului european". 
Cercetările ştiinţifice înfăţişate în culegere dezvăluie dimensiunea sociologică şi juridică a vectorului european al Republicii Moldova, redau construcţia mecanismelor de guvernare în Republica Moldova, reflectă politica de dezvol­tare regională a ţării, abordează reforma de drept şi cea bancară din Republica Moldova şi impactul acestora asupra securităţii statului, argumentează necesitatea sporirii garanţiilor de imparţialitate, integritate şi transparenţă a actului de justiţie, recomandă implementarea bu­nelor practici europene privind instituţia imunităţii juridice a judecătorilor şi procurorilor, fundamentează regimul constituţionalităţii, ca garanţie a securităţii persoanei în statul de drept, denotă evoluţia şi asigurarea dreptului la întrunire în Republica Moldova, sesizează respectarea principiilor preeminenţei dreptului, securităţii juridice şi calităţii normelor de drept în procesul reformării domeniilor cercetării, dezvoltării şi inovării.

Culegerea poate servi drept suport de asistenţă pentru factorii decizionali la elabora­rea politicilor publice ce ţin de problematica securităţii statului şi armonizarea legislaţiei. Totodată, lucrarea poate fi de interes şi utilitate pentru cei antrenaţi în cercetare, pentru specialiştii instituţiilor de drept şi, nu în ultimul rînd, pentru deputaţi, politicieni şi alte persoane cu implicaţie în viaţa social-politică din Republica Moldova.

327 / J-88 II-718515

JUC, Victor.Dimensiuni ale relațiilor internaționale contemporane [Text tipărit] : Monografie / Victor Juc . ─ Chişinău : [S. n.], 2019. - 296 p.
Bibliogr. : p. 281-294
ISBN: 978-9975-3298-1-1

Lucrarea include cercetarea ştiinţifică a unor aspecte filosofice şi conceptual-teoretice ale ştiinţei relaţiilor internaţionale, a unor repere structural-funcţionale şi sistemice ale evoluţiei relaţiilor internaţionale postbipolare şi a proceselor de instituţionalizare şi evoluţie a politicii externe a Republicii Moldova, inclusiv pe coordonata apropierii de Uniunea Europeană abordată ca mecanism de modernizare politico-juridică şi social-economică a statului şi a societăţii. 

Monografia este destinată tuturor celor care manifestă interes faţă de pro­blemele complexe ce ţin de relaţiile internaţionale, politica externă şi integrarea europeană.


. 
001(478) / H-80 II-718715

Horizon 2020. Success Stories of Moldova : [Pushing Research Boundaries in Moldova] / [compiled and ed. by Viorica Boaghi [et al.] ; [publ. by National Agency for Research and Development of Republic of Moldova] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2019. - 94 p. : fot.

The present work designs the success stories of the Republic of Moldova in Horizon 2020 and seeks to present the Moldova community participation in the frame of Horizon 2020. The brochure is addressed to public and presents the capacity of Moldovan institutions to produce in collaboration with foreign part-ners a high class science.
339.9 / Ț-24      
ŢÂU, Nicolae; POŞTARU, Elvira Integrarea economică europeană  / Nicolae Țâu, Elvira Poștaru . ─ Chişinău : [s. n.] , 2019. - 240 p.

Bibliogr. la sfârșitul cap. - Referințe bibliogr. în notele de subsol
ISBN: 978-9975-56-670-4

                                 

338.26 / T-24     II-718575
ŢÂU, Nicolae; POŞTARU, Elvira European Economy and Strategies / Nicolae Țâu, Elvira Poștaru . ─ Chişinău : [s. n.] , 2019. - 336 p. : tab.

Bibliogr. la sfârșitul cap. - Referințe bibliogr. în notele de subsol
 ISBN: 978-9975-56-671-1342.7 / B-14 III-134235

BAEŞU, Valeriu; ŢURCAN, Serghei. Reglementarea juridică a drepturilor economice ale omului  : Monografie / Valeriu Baeșu, Serghei Țurcan . ─ Chişinău : [s. n.] , 2019. - 164 p.
Antetitlu : Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Bibliogr. : p. 143-164 (334 tit.)
ISBN: 978-9975-84-089-7

în lucrarea unt abordate în complex două componente interdependente: structura și conținutul drepturilor economice ale omului și mecanismul statal de consacrare și garantare a acestora, probleme fragmentar studiate în doctrină. 

Respectiv, prin cercetarea realizată, autorul conturează concepţia teoretică a drepturilor economice ale omului, ca categorie distinctă a drepturilor fundamentale ale omului și precizează varietăţile acestora în scopul facilitării procesului de protecție a drepturilor economice ale omului în Republica Moldova.

Teza  http://www.cnaa.md/files/theses/2017/52204/baesu-valeriu_thesis.pdf
http://www.cnaa.md/thesis/52204/

342.7 / Ф-93 II-718609
ФРУНЗЕ, Юрий; БОРШЕВСКИЙ, Андрей; СОСНА, Борис. Проактивные методы в обучении правам человека : Учебно-методические рекомендации = Metode proactive în educația pentru drepturile omului : Recomandări metodico-didactice  / Юрий Фрунзе, Андрей Боршевский, Борис Сосна; науч. ред. : Андрей Смокинэ ; Институт демократии . ─ Chişinău : Pontos, 2019. - 640 p.Bibliogr. : p. 626-639 (233 tit.)
ISBN: 978-9975-72-347-3
Recomandările metodico-educaţionale orientate spre famili­arizarea pedagogilor din Republica Moldova cu metodele de în­văţare a tinerilor despre drepturile omului
Sunt descrise drepturile şi libertăţile cetăţenilor, metodele pedagogice moderne şi strategiile de predare a acestor drepturi. Structura recomandă­rilor educaţionale şi metodologice este împărţită în patru com­partimente. 
Primul compartiment conţine recomandări metodo­logice pentru desfăşurarea lecţiilor în domeniul educaţiei pentru drepturile omului unde se prezintă modele de lecţii. 
Al doilea, al treilea şi al patrulea compartiment conţin materiale educaţionale necesare pedagogilor pentru predarea în cadrul lecţiilor a drep­turilor omului.
Cartea reliefează metodei de învăţare a drepturilor omu­lui, precum şi a mijloacelor legale de protecţie a drepturilor şi li­bertăţilor fundamentale ale omului în instanţele de judecată din Republica Moldova şi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

355.4 / M-46    III-135045

Mediul strategic de securitate : provocări și tendințe, conf. șt. intern. (2018; Chișinău)
Mediul strategic de securitate : provocări și tendințe [Text tipărit] : Materialele conferinței științifice internaționale, 17 mai 2018 / red. șt. : Ruslana Grosu ; com. șt. : Igor Sofronescu (preș.) [et al.] . ─ Chişinău : Academia Militară a Forțelor Armate "Alexandru cel Bun", 2019.- 212 p. : tab.
Rez. : lb. engl.
ISBN: 978-9975-3174-7-4

Principalele subiecte abordate în cadrul conferinţei vizează: cercetări strategice interdisciplinare de apărare şi securitate în contextul securităţii naţionale a Republicii Moldova, impactul crizei din Ucraina asupra securităţii Republicii Moldova, pericolul separatismului la frontiera estică a Uniunii Europene ş.a.
La conferinţa  au participat reprezentanţi ai mediului academic şi ştiinţific din Republica Moldova, România şi Ucraina.


  32  V-29     III-135053
VARZARI, Pantelimon. Istoria politică a Republicii Moldova  : (Note de curs) / Pantelimon Varzari . ─ Chişinău : Pontos, 2019. - 200 p.
Antetitlu : Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere", I. P. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Bibliogr. : p. 193-200. - Referințe bibliogr. în notele de subsol
 ISBN: 978-9975-72-343-5 [Accesat 28.11.2019]
 Cursul universitar de Istorie politică a Republicii Moldova este destinat formării abilităților de gândire critică la studenți, dezvoltării competențelor de abordare multilaterală și complexă a principalelor probleme de ordin politic și economico-social cu care s-a confruntat și pe care continuă să le întâlnească societatea din RepublicaMoldova, fiind vorba de o cunoaștere fundamentală a diferitor ipostaze ale vieții politice

Din cuprins
 • Integrarea Republicii Moldova în structurile politice și economice regionale și internaționale
 • Instituționalizarea procesului de integrare europeană în perioada guvernării comuniste
 • Prevederile Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană 
 • Evoluția statului Republica Moldova în contextul vectorului integraționist european
373.5 / H-22       III-135185

HANDRABURA, LORETTA; GRÎU, Natalia. Educație pentru media  : Manual pentru clasa 10 / 11 / Loretta Handrabura, Natalia Grîu; Consultante : Viorica Zaharia, Aneta Gonțu ; red. : Viorica Oleinic ; Centrul pentru Jurnalism Independent . ─ Chişinău : [s. n.] , 2019. - 168 p. : il., fot., tab.
Bibliogr. : p. 157-158  ISBN: 978-9975-3356-0-7

Manualul Educație pentru Media (clasa X / XI) a fost elaborat de Centrul pentru Jurnalism Independent și reprezintă o continuitate a eforturilor întreprinse în ultimii ani în domeniul educației media. Acesta este destinat profesorilor și elevilor din clasa X / XI și își propune să ajute liceenii să înțeleagă rolul și puterea mass-mediei într-o societate democratică, să-i învețe să analizeze critic conținuturile media și să distingă între adevăr și fals.


Manualul a fost întocmit în baza curriculumului pentru disciplina opțională Educație pentru media (clasa X / XI), aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova pe data de 20.08.2019 (proces-verbal al Consiliului Național pentru Curriculum nr. 23).

 Vezi de asemenea  - http://cpescmdlib.blogspot.com/2019/04/intrari-noi-educatie-pentru-media.html

004 / B-19           III-134489

BALTAC, Vasile. Lumea digitală : Concepte esențiale / Vasile Baltac . ─ Bucureşti : Excel XXI Books, 2015. - 253 р.
Bibliogr. : p. 243-245
ISBN: 978-606-94101-0-3

Cartea se adresează unui cerc larg de cititori interesați în stăpânirea sau numai înțelegerea competențelor digitale. În societatea modernă suntem confruntați cu necesitatea să interacționezi online, să folosești dispozitive digitale diverse, să comunici prin mijloace din ce în ce mai variate, să practici forme noi de comerț și banking, să partajezi informație.

Stăpânirea numai a unor instrumente digitale cum sunt poșta electronică, navigarea web, procesarea de texte sau tabele nu mai este suficientă. Tehnologiile digitale evoluează mai rapid decât oricare altele și ceea ce înveți ca utilizator azi se poate dovedi insuficient după foarte scurt timp. Este bine ca orice persoană să posede noțiunile de bază ale tehnologiilor digitale.

În carte sunt prezentate noțiunile de bază pentru înțelegerea 
 • erei digitale, 
 • a competențelor digitale generale, a datelor, informației și cunoștințelor,
 • a sistemelor informatice, echipamentelor și programelor ce le compun. 
Sunt prezente cunoștințe de bază privind 
 • comunicațiile și Internet, inclusiv căutarea pe web și problematica poștei electronice.
 • eguvernare
 • securitatea sistemelor digitale, cartea fiind utilă pentru conștientizarea pericolelor lumii digitale și a instrumentelor de protejare împotriva lor.

340.1 / B-98   III-134823
 BUTCULESCU, Claudiu Ramon D. Drept și cultură  : Drepturi culturale și culturi juridice / Claudiu Ramon D. Butculescu . ─ Târgoviște : Bibliotheca, 2017. - 292 p. - (Universitaria - LEX).Bibliogr. : p. 273-289
ISBN: 978-606-772-196-6
Prezenta lucrare, Drept şi cultură. Drepturi culturale şi culturi juridice, este structurată în patru capitole, care abordează, în mod analitic, conceptele de 
 1. cultură,
 2.  drept, 
 3. drepturi culturale
 4.  şi cultură juridică.

 Motivul alegerii acestei teme a constituit-o dorinţa de a cerceta noţiunea de cultură juridică dintr-o nouă perspectivă, respectiv din perspectiva sistemică. În conţinutul lucrării sunt prezentate atât abordări recunoscute cu privire la drept şi cultură juridică, dar şi analize cu privire la conturarea unei orientări sistemice, în special cu privire la cultura juridică.


352 / S-21 I-1284041

ŞAPTEFRAŢI, Tatiana. Administrația publică locală și dezvoltarea durabilă / Tatiana Șaptefrați . ─ Chişinău : [S. n.], 2019. - 213 p.
Antetitlu : Academia de Administrație Publică
Bibliogr. : p. 205-209 ; Ref. bibliogr. în subsol
ISBN: 978-9975-134-52-1

Schimbările economice, sociale şi politice de profunzime care au loc în ultimii ani în majoritatea statelor lumii se caracterizează printr-un impact deosebit de puternic asupra localităţilor, asupra mediului şi asupra factorului uman. Acest impact nu este întotdeauna benefic. În aceste condiţii tema abordată în prezentul articol este oportună şi actuală, ea fiind de natură să contribuie la întărirea rolului organelor administraţiei publice centrale şi locale în identificarea celor mai adecvate soluţii pentru multiplele probleme cu care se confruntă societatea. Direct responsabilă, administraţia publică poate printr-o conducere creativă să ,,trateze rănile trecutului” şi să sprijine satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi rezolva propriile necesităţi
           Capitolul 1  , 1.3 Dezvoltarea durabilă în viziunrea UE 343.5 / W-88 II-718133                                                  WRIGHT, Kenneth; ŢÎGANAŞ, Ion. Analiza fenomenului de contrafacere și piraterie din Repubica Moldova : Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală EuropeAid/137467/DH/SER/MD / Kenneth Wright, Ion Țîganaș . ─ [Chişinău ] : AGEPI, 2018. -  95 p. : il., fot., scheme.  Antetitlu : Programul de Vecinătate al Uniunii Europene pentru Republica Moldova

Acest raport este rezultatul unui studiu realizat in Republica Moldova pentru a evalua dimensiunea si amploarea actuala a infractiunii de proprietate intelectuala (PI), in special contrafacerea si pirateria. Obiectivul sau este de a contribui la sensibilizarea si imbunatatirea nivelului de intelegere prin evaluarea tendintelor-cheie si a potentiator amenintari la adresa societatii declan-§ate de fabricarea, distributia si vanzarea de produse false. Atunci cand este posibil, in raport se evidentiaza si explica legaturile cu retelele de crima organizata §i potentialul lor impact. In plus, in raport se prezinta cele mai bune practici ale UE.

Vezi de asemenea  http://agepi.gov.md/ro/intellectus/intellectus-1-2-2019/evaluarea-fenomenului-de-contrafacere-%C8%99i-piraterie-din-republica341.9 / C-68      II-717805
COJOCARU, Violeta; MIRON, Oxana. Integrarea cadrului convențional în materia adopției internaționale în legislația Republicii Moldova  : Monografie / Violeta Cojocaru, Oxana Miron . ─ Chișinău : [s. n.] , 2019. - 236 p. : tab. Bibliogr. : p. 201-221
ISBN: 978-9975-108-68-3

Teza

Disponibil: http://www.cnaa.md/files/theses/2018/54229/oxana_miron_thesis.pdf

Cercetarea detaliată a practicii judiciare, a doctrinei și a legislației ce reglementează adopția internațională ca instituție juridică de drept privat, dar și prin abordarea sistemului de adopție din Republica Moldova din perspectiva cercetării normelor legale naționale și internaționale, inclusiv prin elucidarea omisiunilor legislative și teoretice, și abordarea fenomenelor juridice apărute în procesul de reglementare a instituției adopției.

Monografia analizează instituția adopției internaționale prin prisma cadrului juridic, practicilor naționale și internaționale, cu identificarea lacunelor și a potențialelor soluții. Este, de asemenea, un efort de a propune integrarea bunelor practici internaționale în contextul național în ceea ce privește standardele aplicabile la condițiile de fond, de formă și recunoașterea adopției internaționale

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti