Faceți căutări pe acest blog

Achiziții recente - Ianuarie - martie 2023

32 / I-58  III-141396  
Independența de Stat a Republicii Moldova : retrospective și realități : Materialele conferinței științifice naționale cu participare internațională din 26 august 2021 cu genericul "30 de ani de la adoptarea declarației de independență a Republicii Moldova : aspecte politico-juridice și social-economice" / coord. : Victor Juc . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 448 p.


Lucrarea este elaborată în baza rapoartelor și comunicărilor ștințifice prezentate la conferința ștințifi că națională cu participare internațională „30 de ani de la adoptarea declarației de independență a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și socialeconomice” (Chișinău, 26 august 2021) din cadrul proiectului 20.70086.20/COV „Politici bazate pe dovezi în perioada pandemiei COVID-19: perspectivele aplicării practice a conceptelor „Guvernării deschise” și „Științei deschise” în Republica Moldova”și programului de stat 20.80009.1606.05 „Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană”.

DIN CUPRINS :
 • Serghei SPRINCEAN. Oportunităţi politice pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.
 • Marica DUMITRASCO. Implicarea Republicii Moldova și a ţărilor din cadrul parteneriatului estic în lanţurile regionale de valoare adăugată: comparaţii între ţări și puncte de convergenţă.
 • Iuliana STRATAN. Colaborarea Republicii Moldova cu partenerii de dezvoltare la 30 de ani de independenţă.
 • Ruslana GROSU. Vectorul oriental de politică externă a Republicii Moldova: de la conceptualizare la operaţionalizarea cooperării cu unele state din Orientul Mijlociu.
 • Boris SOSNA. Изменение норм регулирующих социальную защиту в процессах европейской интеграции Республики Молдова.
 • Sava MAIMESCU. Legislaţia vamală a Republicii Moldova la momentul proclamării independenţei; aspectele istorice de apariţie și tendinţele de extindere și dezvoltare a acestora în cadrul asocierii cu Uniunea Europeană
 • Serghei GAVAJUC. Refl ecţii de ordin teoretico-practic privind realizarea interceptării și înregistrării convorbirilor și comunicărilor la constatarea infracţiunilor fl agrante de corupţie
 • Natalia SECRIERU. Scoaterea persoanei de sub urmărirea penală, suspendarea și reluarea urmăririi penale: reglementări naţionale și exigenţele CEDO
 • Florin PROCA. Cadrul juridic european privind drepturile și obligaţiile deţinuţilor
 • Petru BOLOȘ. Obiectul mitei (coruperii). Cerinţele legii și practică judiciară

342.7 / B-84    II-726333
Covid-19 și impactul asupra drepturilor omului: Prezentare generală a jurisprudenței relevante a Curții Europenea Drepturilor Omului / Biljana Braithwaite, Catharina Harby, Goran Miletić; trad. și revizori juridici : Ana-Maria Saon, Carmen-Atena Beșleagă, Anemona Ivaș . ─ Bucureşti : Hamangiu, 2021. -415 p.

Disponibil : https://www.kas.de/documents/280457/4297382/Covid-19+si+impactul+asupra+drepturilor+omului+5.pdf/4b5635f1-efbc-3a97-8dc2-1b12098a888e?version=1.0&t=1627448496143

Acest Ghid privind Convenția europeană a drepturilor omului în timpul pandemiei de COVID-19 oferă cadrul pentru cel de al șaptelei Forum regional anual privind statutul de drept pentru Europa de Sud-Est. Din 2014, acces forum a reunit reprezentanți ai instanțelor internaționale, supreme și constituționale,
președinți de consilii judiciare, directori de academii și instituții de formare judiciară, guvernamentală pentru Curtea de la Strasbourg, reprezentanți ai ONG-urilor și experți juridici de nume pentru a discuta despre cele mai relevante aspecte din perspectiva Convenției europene a drepturilor omului pentru Curtea de la Strasbourg și instanțele naționale participante.
 
În partea 1 analizează pe scurt drepturile prevăzute de Convenție care sunt cel mai afectate de pandemia de COVID-19 și de răspunsul guvernelor în vederea controlării acesteia.
Partea 1 se încheie cu o discuție cu privire la garanțiile instituționale și procedurale care pot și ar trebui să fie puse în aplicare în timpul unei situații de criză pentru a proteja drepturile omului.
Partea a 2-a a ghidului conține rezumate ale jurisprudenței Curții de la Strasbourg pe care le-am identificat ca fiind cel mai relevante pentru drepturile prevăzute în Convenție abordate în partea 1.
 
În mod evident, acest ghid nu oferă și nu ar putea oferi toate răspunsurile posibile și concludente la aspectele juridice complexe pe care pandemia l-a generat.

Cu toate acestea, ghidul va oferi explicații care vor ajuta la înțelegerea modurilor în care articolele din CEDO pot deveni aplicabile pe durata unei pandemii precum pandemia de COVID-19 și a statutului jurisprudenței relevante a Curții de la Strasbourg până în prezent. Această jurisprudență s-ar putea dovedi esențială pentru găsirea răspunsurilor adecvate la multitudinea de probleme legate de drepturile omului care au apărut în timpul pandemiei.


E.4/2019 PR  342.7 / V-76   II-726331
VITKAUSKAS, Dovydas; DIKOV, Grigoriy. Protecția dreptului la un proces echitabil conform Convenției Europene a drepturilor omului: Manual pentru practicieni în domeniul dreptului / Dovydas Vitkauskas, Grigoriy Dikov; a doua ed., elab. de Dovydas Vitkauskas ; [textul a fost tradus din lb. engl. în lb. rom. de Lilian Apostol]. ─ Ed. a 2-a . ─ Strasbourg : Consiliul Europei, 2019. - 174 p.

Disponibil : https://rm.coe.int/protecia-dreptului-la-un-proces-echitabil-conform-conven-iei-europene-/1680990cea

Acest manual elaborat de Directoratul general drepturile omului și supremația legii, este un instrument practic pentru profesioniștii din domeniul juridic din statele membre ale Consiliului Europei, care doresc să-și consolideze capacitățile în aplicarea Convenției europene a drepturilor omului și jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului în activitatea de zi cu zi.

Acest manual se adresează, în primul rând, juriștilor practicieni, membrilor sistemului judiciar și altor profesioniști din domeniul juridic deja familiarizați cu articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Articolul 6, cu siguranță, este cel mai complex din întreaga Convenție, în ceea ce privește domeniul său de aplicare, după numărul problemelor pe care le generează apărute și prin amploarea interpretării oferite de Curtea de la Strasbourg. Contextul necesită o abordare diferită pentru a crește șansele
utilizării manualului în practică, în special, de practicienii în domeniul dreptului. În timp ce multe manuale cu privire la Convenție pun accent pe o reflectare elaborată a „spețelor” care conduc la constatările unei încălcări, acest manual încearcă să extragă principii-cheie din cauze importante examinate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Sunt incluse și aici spețe foarte scurte, descrise pentru a ilustra principiile enumerate în partea narativă, prezentând numai situațiile tipice și excepționale unde s-au constatat sau nu încălcări.

Vezi de asemenea publicatia in lb. eng
Protecting the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights : A handbook for legal practitioners  https://cpescmdlib.blogspot.com/2019/12/coe-intrari-noi-2019.html


327(4) / R-79 II-726245
ROȘCA, Ludmila. Conceptul multidimensional al securităţii europene : Curs universitar / Ludmila Roşca, Ludmila Golovataia . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. -256 p. : fig., tab.
Apare cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul proiectului Jean Monnet Chair EUDIPSEC
Antetitlu : Academia de Administrare Publica din Republica Moldova

Disponibil :


Cursul universitar: reflectă rezultatele analizei tezelor teoretice de bază ale securității internaționale, cu accent special pe teoriile conflictelor și cooperării, precum și pe teoriile influenței, descurajării, securitizării. Cursul dezvoltă ideea despre securitatea internațională, în conformitate cu care securitatea internațională (regională) trebuie să ia în considerare factorii care depășesc simpla supraviețuire a statului, a omului. În acest scop, se propune noțiunea securității „cuprinzătoare”. De asemenea, obiectivul cursului este găsirea modalităților de realizare a securității cuprinzătoare în Europa.

Cursul examinează aspectele practice ale securității comprehensive prin intermediul instituțiilor însărcinate cu implementarea acestora: Uniunea Europeană (UE), Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

Cursul universitar: este publicat cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul Proiectului „UNIUNEA EUROPEANĂ: noțiune cuprinzătoare”. Cursul universitar este propus studenților de la cele trei cicluri - Licență, Masterat, Doctorat, cadrelor didactice, cetățenilor conștienți de importanța securității cuprinzătoare, care cumulează cunoștințe, informații despre situația din cele 5 sectoare: politic, militar, economic, societal, ecologic.


CUPRINS
Introducere
Tema 1. Securitatea internațională în era globalizării
Tema 2. Teoria securitizării
Tema 3. Teorii ale conflictului și cooperării
Tema 4. Teoriile influenței: puterea slabă, descurajarea și constrângerea, politica și influența internă, credibilitatea, normele și instituțiile ca influențatori ai comportamentului
Partea II: IDEEA DE SECURITATE CUPRINZĂTOARE
Tema 5. Securitate cuprinzătoare în perioada post Războiul Rece
Tema 6. Securitatea economică
Tema 7: Securitatea alimentară
Tema 8: Sănătatea ca factor neconvențional de risc la adresa securității
Tema 9. Securitatea mediului
Tema 10. Esența securității umane
Tema 11. Securitatea comunității
Tema 12. Securitatea politică
PARTEA III. PRACTICA SECURITĂȚII GLOBALE ÎN EUROPA
Tema 13. Securitatea cuprinzătoare în Europa: modele, priorități
Tеmа 14. Noțiunilе еuropеnе dе sеcuritаtе cuprinzătoаrе. Înțеlеgеrеа аctivităților Orgаnizаțiеi Trаtаtului Аtlаnticului dе Nord (NАTO)
Tema 15. Viziunea europeană a securității globale. Misiunea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE)


339.9 / F-94 IV-64315
From neighbourhood policy to association agreement : will there be a continuation? / Scientific committee : Khachatryan Robert (Armenia), Simciuc Elena (Moldova) [et al.], editorial board : Petrascu Svetlana [et al.] . ─ Chişinău : Print-Caro, 2022. - 83 p. : fig., tab.
Antetitlu : Univ. Agrară de Stat din Moldova ; With the support of the Erasmus+Programme of the European Union.


Publicația face parte din proiectul Promovarea Integrării Europene a Republicii Moldova cu accentul specific asupra sectorului agricol.

Cuprins
 • Reflections on accounting and financial reporting under the prism of the Commitment to european integration / Tatiana Șevciuc
 • The impact of facility management on the quality of services / Eugeniu Litvin
 • Perspectives of holistic marketing in the era of the trend of accession to The European Union / Svetlana Gangan , Iulian Gangan
 • Impact of European Union support on the modernization of the agricultural sector and the development of rural areas in the Republic of Moldova / Cветлана Петрашку
 • Development of the European Union sheep's breeding sector in quantitative aspects / Grigore Baltag
 • Role of the European Union in supporting the export of agricultural products of the Republic of Moldova / Аурелия Литвин, Евгений Литвин
 • Integration of the Republic of Moldova in the european space / Ina Dombrovschi, Rodica Burbulea
 • Foreign direct investments and their impact on the economy european countries / Olga Sârbu, Elena Nirean
 • European and national challenges associated to circular economy transition / Olga Sârbu, Elena Nirean, Liliana Cimpoieș
 • Development of the hetero-oil plants sector in the Republic of Moldova / Andrei Zbancă, Ghenadie Negritu
 • The united states of Europe: retro myth or real future / Станислав Ковальски, Арина Анточ, Кристина Булатович
 • Penetration mechanisms of the European Union markets / Ludmila Dobrovolschi
 • Smart specialization as an incentive for the development of creative economies in Armenia and Moldova / Robert khachatryan, Elena Simciuc
 • On European Union trends of integration of smart technologies into higher Education: novice perspectives for Armenia and Moldova / Robert Khachatryan, Elena Simciuc, Samvel Hovhannisyan, Arpine Gevorgyan
Vezi de asemenea : 


657.4 / S-11 III-141478

Săcărin, Marian. Contabilitate financiară în conformitate cu reglementările europene / Marian Săcărin, Ștefan Bunea, Flavius Andrei Giunea. Vol. 1. ─ București, 2021. - 390 p.

În lucrarea "Contabilitate financiara in conformitate cu reglementarile europene", autorii au urmarit sa prezinte, in principal, diverse fragmente din reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, care sunt insotite de aplicatii practice ce au legatura cu acestea. In plus, pentru o imagine cat mai completa, abordarea contabila este insotita de extrase din codul fiscal si legea societatilor. 
Astfel, cititorii au posibilitatea sa-si contureze propria opinie si sa o compare cu interpretarile acestora. Aceasta carte se adreseazain principal studentilor, dar si diverselor categorii de profesionisti din domeniul economic.


657.4 / S-11
Săcărin, Marian. Contabilitate financiară în conformitate cu reglementările europene / Marian Săcărin, Ștefan Bunea, Flavius Andrei Giunea. . Vol. 2. ─  București, 2021. - 246 p. 
ISBN: 978-606-34-0381-1

In cele doua volume ale cartii Contabilitate financiara in conformitate cu reglementarile europene, autorii au urmarit sa prezinte, in principal, diverse fragmente din reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, care sunt insotite de aplicatii practice ce au legatura cu acestea. In plus, pentru o imagine cat mai completa, abordarea contabila este insotita de extrase din codul fiscal si legea societatilor. Astfel, cititorii au posibilitatea sa-si contureze propria opinie si sa o compare cu interpretarile acestora. Aceasta carte se adreseazain principal studentilor, dar si diverselor categorii de profesionisti din domeniul economic.


373 / E-25 IV-64669
POPOV, Natalia.Educație pentru societate : Ghidul profesorului : Clasa a 8-a / Natalia Popov, Natalia Cebotar, Violeta Terguță [et al.]; coord. : Corina Lungu, Dumitru Lazur ; red. : Aliona Zgardan-Crudu ; Consiliul Europei . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 144 p.


Detalii : http://cpescmdlib.blogspot.com/2021/01/achizitii-noi-educatie-pentru-societate.html


342.7 / B-31 III-141757
Baurciulu, Angela. Egalitatea de Gen: Note de curs pentru funcționarii publici și funcționarele publice / Angela Baurciulu, Tatiana Savca; coordonatoare de ediție: Aurelia Țepordei; expertiză de gen: Loreta Handrabura ; Academia de Administrare Publică. – Chişinău : S. n., 2022 (Print-Caro). – 204 p.: tab. Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu sprijinul financiar al Suediei. – 50 ex. ISBN 978-9975-165-08-2.

Disponibil : http://dspace.aap.gov.md/bitstream/handle/123456789/1889/Egalitate%20de%20gen_curs.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Acest curs a fost elaborat de către Academia de Administrare Publică, cu susținerea UN Women și sprijinul financiar al Suediei. 
Importanța strategică a asigurării egalității de gen în Republica Moldova reiese din nevoile naționale privind consolidarea unei societăți echitabile, precum și din angajamentele internaționale ale statului în contextul dezvoltării sustenabile a democrațiilor participative și incluzive.
Integrarea egalității de gen la nivel național reprezintă un proces continuu de revizuire și perfecționare a activităților de planificare strategică, realizarea acțiunilor, evaluarea și monitorizarea impactului asupra beneficiarilor femei, bărbați, fete și băieți deopotrivă.
Inițiativa elaborării cursului ”Egalitatea de gen” pentru funcționarii și funcționarele din sectorul public a fost posibilă și definitivată în cadrul parteneriatului dintre UN Women Moldova și Academia de Administrare Publică, încheiat în anul 2018, fiind parte componentă a programului de integrare a perspectivei de gen în toate activitățile Guvernului Republicii Moldova la nivel central și local.
Cursul ”Egalitatea de gen” va fi integrat în cadrul învățământului postuniversitar obligatoriu, fiind destinat funcționarilor și funcționarelor din sectorul public pentru toate nivelurile administrației publice (centrale și locale) și regiunile țării.

Cuprins :
TEMA 1. Abordarea integratoare a egalității de gen
TEMA 2. Integrarea dimensiunii de gen în politicile publice și procesele decizionale
Tema 3. Analiza de gen
Tema 4. Evaluarea impactului de gen
Tema 5. Bugetarea sensibilă la gen
Tema 6. Auditul de gen. Metodologia planificării, programării și verificării egalității de gen


377.1 / Б-75 II-726623
БОДРУГ-ЛУНГУ, Валентина; ГАНЯ, Евгения.Учебное пособие по гендерному образованию : Gender bridge hubs (Центры гендерных мостов): для преподавателей и персонала профессионально-технических учебных заведений / Валентина Бодруг-Лунгу, Евгения Ганя . ─ Кишинэу : [s. n.] , 2022. - 105 p. : fig., tab.
ISBN: 978-9975-3562-0-6

Цель данного пособия помочь преподавателям и персоналу профессионально-технических учебных заведений понять важность учета гендерных аспек- тов в преподавании, воспитательной работе с учащимися, обеспечив равное отношение к девочкам и мальчикам, женщинам и мужчинам и равный доступ к возможностям обучения.

Учебное пособие, представляет собой сборник материалов и упражнений, структурированные по шести модулям:
 • Модуль 1. включает ключевые концепции и уточнения в понимании гендера 
 • Модуль 2. освещает институциональную культуру и учебную среду, способствующую гендерному равенству в профессионально-технических учебных заведениях 
 • Модуль 3. представляет программу подготовки преподавателей профессионально технических учебных заведений
 • Модуль 4. освещает вопросы педагогики, учебные процессы и материалы
 • Модуль 5. содержит занятия и упражнения с учащимися
 • Модуль 6. освещает роль преподавателей и персонала профессионально-технических учебных заведений в разрешении ситуаций насилия над/между учащимися и существующие службы поддержки.


343.5 / P-12 III-139972
PĂDURE, Andrei; ȚURCAN-DONȚU, Arina 
Domestic and Gender-Based Violence : (Training manual) / Andrei Pădure, Arina Țurcan-Donțu; with the contrib. of Sergiu Toma . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 176 p.

Disponibil: https://library.usmf.md/sites/default/files/2022-04/Domestic%20and%20gender-based%20violence.pdf (accesat 23.01.2023)

 ROM/RUS : http://cpescmdlib.blogspot.com/2022/04/achizitii-recente-aprilie-iunie-2022.html
304.4(4-11) / I-55 II-725973

Imagining the Public: The Status ans Challenges of the Independent Cultural Actors in Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine / ed. : Nataša Bodrožć, Kateryna Botanova [et al.] . ─ Vienna : REMA Print, 2014. -96 p.

Disponibil : http://www.rcchd.icomos.org.ge/img/res/att_1423174011641246_0

This paper has been conceived within the project Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries (SPACES), which is supported by the Eastern Partnership Culture Program.
The cultural policy is the result of three years of policy research carried out under the leadership of the Croatian SPACES partner Slobodne veze/Loose Associations, of Zagreb. It traces and maps independent cultural actors and emerging contemporary cultural and artistic practices in Chişinau, Kyiv, Tbilisi and Yerevan, and invites the reader to explore this new, dynamic cultural field. The SPACES partners proceed to present collectively-drafted policy recommendations for the four project countries and the region.
The aim of this paper is to analyze the status and the current challenges that local and newly emerging cultural communities face today, and to detect crucial problem areas that should be addressed in order to improve their positions. The paper is also intended as a tool for negotiation with the respective governments and as an additional argument for recognizing the communities as important subjects in the contemporary socio-cultural dynamics, thus helping to gain support for their activities.

Cuprins :
 • SPACES - From Art in Public Spaces to Participative Cultural Policies Heidi Dumreicher, Ina Ivanceanu
 • Emerging Cultural Landscapes
 • Methodology / Approach
 • Reflecting the Role of Culture in EU External Relations. The Future of Public Funding?.
 • Independent Culture: Definitions
 • What are we Talking about when we
 • Speak of Independent Culture?
 • Why is Independent Culture Important?
 • The Position and Challenges of the
 • Independent Cultural Actors: Local Reports
 • The Georgian Report
 • The Armenian Report
 • The Moldovan Report
 • The Ukrainian Report
 • Recommendations and Scenarios for the Development of the Third Sector in Culture
 • Independent Cultural Scene Actors
 • Governmental Agencies
 • Public Space

008(498) / E-91 II-725972
Europa creativă : România în proiecte culturale : studii de caz / [ed.] : Maria Tașoti [et al.] . ─ București : Biroul Europa Creativă Română, 2017. - 73 p.

Disponibil : https://arhiva.europa-creativa.eu/Files/Catalog%20Europa%20Creativa_2018.pdf

În această broșură sunt prezentate exemple de organizații românești care au implementat sau încă desfășoară proiecte finanțate prin programele Uniunii Europene dedicate sectorului cultural din 2000
până în prezent.
Ele au fost alese întrucât ilustrează cu succes unul sau mai multe aspecte pe care le-am considerat importante: sunt organizații care au accesat/ sunt partenere în proiecte atât prin Programul Europa
Creativă, cât și prin celelalte două cadre precedente, Cultura 2000 și Cultura 2007-2013, și au pus în practică inițiative și colaborări sustenabile (Muzeul Național al Țăranului Român, Teatrul Ion Creangă);
propun abordări participative ale dezvoltării publicului (Universitatea Babeș-Bolyai) sau arată modalități creative de implicare a unui tip de operator mai puțin prezent, în trecut, în proiecte de cooperare la nivel european – universitatea (Universitatea de Arte din Târgu-Mureș); surprind tematici mai rar abordate în proiectele câștigătoare, cum ar fi industriile creative, noile tehnologii și cercetarea cu privire la tendințele de transformare ale orașului (Asociația Zeppelin, lider de proiect în Cultura 2007-2013); derulează proiecte selectate la o componentă de finanțare unde România are puțini beneficiari din 2007 până în present (Editura ART, prima editură din România cu un proiect câștigător în cadrul Europa Creativă).


008(560-65) / I-86 IV-64513   
Istanbul 2010 : European Capital of Culture : Program / ed. : Ayșe Orhun Gültekin ; coord. : Anıl Çalcalı, Filiz Babalık ; transl. & proofreading : Zeynep Güden, Tuna Poyrazoğlu . ─ İstanbul : İstiklal Gaddesi Atlas Pasajı, 2010. - 184 p.

This book covers the details of the program ECoC for 2010, (projects, activities, festivals, platforms) which is projected to bring Istanbul on the agenda of Europe and the world.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti