Faceți căutări pe acest blog

Intrari noi - Aprilie-iunie 2020


327(478)/M-78 III-135704,  III-135705 CPESC
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraționist european . (Pt. a 2-a) ю - Сh , 2019. - 364 p.
ISBN: 978-9975-3298-6-6

Lucrarea este consacrată cercetării științifice a problemelor modernizării Republicii Moldova abordată în contextul necesităților de reformă prin dezvoltare și democratizare. 

Culegerea conține compartimente ce vizează coordonate instituțional-funcționale, electorale și mediatice, cultural-organizaționale și de comunicare ale proceselor de modernizare a Republicii Moldova, inclusiv prin implementarea prevederilor Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. 

În lucrare sunt reliefate aspecte ce vizează contextul regional european al evoluției Republicii Moldova și abordări geopolitice ale problemelor de securitate națională. 

Culegerea este adresată factorilor de decizie din cadrul administrației publice de diferite niveluri, cadrelor științifice și științifico-didactice, reprezentanților societății civile, tuturor celor care manifestă interes față de problemele modernizării Republicii Moldova abordată în complex sub aspecte interdisciplinare și transdisciplinare

Cuprins si partea I
https://cpescmdlib.blogspot.com/2019/03/intrari-noi-modernizarea-social.html


37 / R-74             II-719639

Rolul patrimoniului cultural în educația civică și promovarea valorilor democratice, conf. șt.-practică cu genericul (2019; Chișinău)

Conferința științifico-practică cu genericul "Rolul patrimoniului cultural în educația civică și promovarea valorilor democratice", Chișinău, 17 decembrie 2019 = Научно-практическая конференция "Роль культурного наследия в гражданском воспитании и продвижении демократических ценностей", Кишинэу, 17 декабря 2019 года [Text tipărit] . ─ Chișinău : Princeps, 2019. - 120, 120 p. (pag. opusă).
Carte - "valet"
Bibliogr. la sfârșitul art.
ISBN: 978-9975-3379-2-2

Această carte subliniază importanţa studierii şi promovării pa­trimoniului cultural, precum şi rolul statului, organizaţiilor culturale şi educaţionale în modelarea publicului în spirit civic, al respectului pentru valorile democratice şi patrimoniul cultural.

Scopul publicaţiei este de a analiza tendinţele actuale în dezvoltarea patrimoniului cul­tural, de a facilita schimbul de experienţă şi de a extinde accesul la ex­pertiză în studierea patrimoniului cultural al moldovenilor

Din cuprins: 

37 / T-62  II-719408
ȚÎRU, Carmen Maria. Educația interculturală : Repere teoretice și orientări actuale / Carmen Maria Țîru . ─ Timişoara : Editura de Vest, 2012. - 107 p.
Bibliogr. : p. 102-107

ISBN: 978-973-36-0545-4

Cartea, structurată pe zece capitole, este concepută ca un instrument de lucru relevant pentru înţelegerea şi asimilarea unor concepte specifice educaţiei interculturale. 

Astfel, prin intermediul său, cititorul obţine atât o fundamentare teoretică în domeniu, cât şi abilităţi practic-aplicative necesare viitoarei sale profesii. Aspectele teoretice prezentate în fiecare capitol oferă o trecere în revistă a principalelor direcţii teoretice, cât şi concluzii personale asupra problematicii analizate. Aparatul conceptual analizat (cultura, interculturalitatea în educaţie, noile educaţii, identitatea individuală versus identitatea socială, majoritate versus minoritate, discriminare, prejudecăţi, stereotipii, conflict intercultural, comunicare interculturală, proiect intercultural) asigură caracterul informativ ştiinţific al lucrării. Dimensiunea formativă se reflectă în special în prezentarea unui set de teme de reflecţie (la sfârşitul fiecărui capitol) ce invită la analiză, particularizare şi conexiuni interconceptuale.

Această lucrare se doreşte a fi un suport pentru activitatea desfăşurată în predarea educaţiei interculturale, dar şi pentru orice activitate care o valorizează, oferind un cadru propice pentru comunicarea interumană în general, şi cea educaţională, în particular. De asemenea, parcurgând temele propuse, studentul, viitor cadru didactic sau educator, îşi va interioriza un set de valori şi principii specifice educaţiei interculturale, care vor constitui ulterior baza pe care se va consolida formarea interculturală a acestuia.

CUCERESCU, Vasile; HORGA, Ioan; POLGÁR, István Managementul proiectelor europene [Text tipărit] / Vasile Cucerescu, Ioan Horga, István Polgár . ─ Chişinău : [s. n.] , 2019. - 249 p.
Apare cu sprijinul Programului Erasmus+ al Uniunii Europene
Bibliogr. la sfârșitul cap. și în notele de subsol

ISBN: 978-9975-56-677-3

Lucrarea se referă la managementul proiectelor cu finanțare din partea Uniunii Europene și se adresează potențialilor beneficiari în vederea familiarizării cu practica accesării și valorificării fondurilor europene destinate politicilor de dezvoltare.

Cuprins
Capitolul 1.  Proiectele europene
Capitolul  2.Managementul proiectelor
Capitolul 3: Planificarea proiectelor
Capitolul 4: Lansarea proiectelor
Capitolul 5: Implementarea proiectelor
Capitolul 6: Valorificarea rezultatelor proiectelor
Capitolul 7: Managementul resurselor umane
Capitolul 8: Concluzii
Addenda A. Agențiile Uniunii Europene la care participă Moldova B. Programele Uniunii Europene la care participă Moldova:

Vezi mai mult si Varianta electronică -http://cpescmd2.blogspot.com/2019/08/bv-managementul-proiectelor-europene.html


341.6 / H-82III- III-135685 
     

Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova, 13 decembrie 2001 - 31 decembrie 2018 = Judgments of the European Court of Human Rights versus Republic of Moldova, December 13, 2001 - December 31, 2018 [Text tipărit] : Indice tabelar / Mihai Polealungi, Diana Sârcu Scobioală, Olga Dorul [et al.]; red. : Stela Ciocanu ; Curtea Europeană a Drepturilor Omului ; Institutul Național al Justiției . ─ Chișinău : [s. n.] , 2019. - 600 p. : tab.  ISBN: 978-9975-3360-1-7


AALBERS, Cătălina; VÎLCU, Natalia Obligațiile pozitive ale statului în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materie de violență în familie : Manual destinat practicienilor din sectorul justiției pentru a asigura accesul la justiție al victimelor violenței în familie / Cătălina Aalbers, Natalia Vîlcu; Centrul de Drept al Femeilor . ─ Chișinău : [s. n.] , 2019. - 72 p. : fig., tab.Bibliogr. : p. 69-72
 ISBN: 978-9975-87-557-8
[Accesat 10.06.2020]

Prezentul manual a fost elaborat pentru a fi utilizat ca material de instruire suplimentar, în cadrul consolidării capacităţii practicienilor din sectorul justiţiei
Acesta reprezintă un efort comun al autorilor de a prezenta practicienilor o viziune clară asupra aplicării teoretice și practice a obligaţiilor pozitive de către CtEDO în întregul spectru al jurisprudenţei în materie de violenţă în familie, în baza rezultatelor unei cercetări comprehensive realizate pentru teza de masterat în drept (LLM), actualizată în 2019 cu informaţii și cauze noi. De asemenea, manualul se focalizează pe cauzele CtEDO în această materie împotriva Republicii Moldova

Manualul culminează cu o serie de recomandări practice, care au drept scop să îmbunătăţească accesul la justiţie pentru victimele violenţei în familie din Moldova. Majoritatea recomandărilor se bazează pe constatările privind încălcările raportate în cadrul monitorizării proceselor de judecată în cauze de violenţă în familie, violenţă sexuală și trafic de fiinţe umane, dar și pe instrucţiunile practice ale Consiliului Europei menite să sporească accesul la justiţie al victimelor violenţei în familie, și derivă din jurisprudenţa CtEDO în materie de violenţă în familie. 

Manualul invită practicienii într-o călătorie de explorare a modului în care conceptul obligaţiilor pozitive este utilizat de către CtEDO pentru a influenţa pozitiv practica statelor în ceea ce privește prevenirea violenţei în familie, tragerea la răspundere a agresorilor și protecţia victimelor, prin intermediul unei hotărâri judiciare internaţionale obligatorii

Capitolul 1 al manualului explică definiţia, domeniul de aplicare și principiile de bază întreţesute în conceptul obligaţiilor pozitive. A doua parte a capitolului abordează diverse tipologii, punând accent pe tipologiile funcţionale și principalele teste și factori determinanţi ai obligaţiilor pozitive. O remarcă utilă pentru utilizatorii prezentului material este că acest capitol conţine o retrospectivă succintă a teoriei obligaţiilor pozitive. Iar următoarele două capitole analizează preponderent aspectele practice ale acestor obligaţii din jurisprudenţa CtEDO si practica naţională. 
Capitolul 2 examinează dezvoltarea obligaţiilor pozitive ce vizează dreptul la viaţă, interzicerea relelor tratamente, dreptul la viaţă privată și interzicerea discriminării (Articolele 2, 3, 8 și respectiv 14) și conţine o analiză generală a jurisprudenţei identificate, prin aplicarea testelor și tipologiilor identificate. Capitolul 3 al manualului vizează unele tendinţe în răspunsul sectorului justiţiei la cazurile de violenţă în familie ce împiedică victimele violenţei să beneficieze de accesul la justiţie. Tendinţele respective au fost identificate în cadrul monitorizării proceselor de judecată în cauzele de violenţă în familie, a analizei practicii judiciare realizate de Curtea Supremă de Justiţie, precum și a practicilor identificate de Procuratura Generală. În final, reieșind din prezentarea generală a obligaţiilor pozitive și a barierelor identificate în soluţionarea eficientă a cazurilor de violenţă în familie, manualul prezintă recomandările practice pentru profesioniștii din sectorul justiţiei pentru adoptarea abordării centrate pe victimă în soluţionarea cazurilor de violenţă în familie
În final, reieșind din prezentarea generală a obligaţiilor pozitive și a barierelor identificate în soluţionarea eficientă a cazurilor de violenţă în familie, manualul prezintă recomandările practice pentru profesioniștii din sectorul justiţiei pentru adoptarea abordării centrate pe victimă în soluţionarea cazurilor de violenţă în familie.


342 C-83 II-719329
Costachi Gheorghe. Cetățeanul și puterea în statul de drept : Monografie / Gheorghe Costachi; sub red. Victor Juc . ─ Chișinău : [ s. n.], 2019. - 864 p.

Antetitlu : Institutul de cercetări juridice, politice și sociologice
Bibliogr. : p. 797-863

ISBN: 978-9975-56-700-8

Privită în ansamblu, monografia se prezintă a fi la moment unică de felul său, atât sub aspectul complexității subiectului abordat, cât și a volumului impunător (864 pagini) și a suportului doctrinar utilizat (824 surse), ceea ce vorbește despre valoarea teoretică și practică deosebită a acesteia atât pentru știința juridică din arealul nostru, cât și pentru procesul interminabil de edificare și consolidare a statului de drept în Republica Moldova.  MAI MULT https://cpescmdlib.blogspot.com/2020/06/intrari-noi-cetateanul-si-puterea-in.html

 • Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materia dreptului penal
 • Justiția pentru copii
 • Dreptul refugiaților
 • Protecția specială a copiilor aflați în situații de risc
 • Protecția juridică a persoanelor cu dizabilități împotriva discriminăr
 • Resocializarea persoanelor supuse pedepsei cu închisoare prin prisma standardelor în domeniul drepturilor omului
 • Rolul organizațiilor neguvernamentale în domeniul formării și dezvoltării drepturilor omului
 • Protecția juridică a drepturilor omului în activitatea poliției
34 / D -51 III-135711

Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităților de securitate și asigurare a parcursului european . [Pt. a 3-a], Republica Moldova în contextul provocărilor interne și externe la adresa securității naționale [Text tipărit]. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2019. - 206 p. : tab.
Bibliogr. la sfârșitul art.
Lucrarea reflectă sinteza cercetărilor realizate în cadrul proiectului instituţional „Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurare a parcursului european”. 

Articolele ştiinţifice din cadrul culegerii abordează probleme de înaltă complexitate ce ţin de provocările interne şi externe la adresa securităţii naţionale a Republicii Moldova dintr-o perspectivă multidimensională şi argumentează necesitatea sporirii colaborării regionale şi asigurarea parcusului european. 

Culegerea poate servi drept suport de asistenţă pentru factorii decizionali la elaborarea politicilor publice ce ţin de problematica securităţii naţionale. Totodată, lucrarea poate fi de interes şi utilitate pentru cadrele ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, pentru reprezentanţii societăţii civile şi cei care manifestă interes faţă de problemele elucidate.

în uniunea europeană

Cuprins
 • Bencheci Marcel. Măsurile instituționale în prevenirea riscurilor și amenințărilor cu caracter terorist
 • Mîndru Valeriu. Evoluții ale sistemului electoral și impactul asupra calității clasei politice din Republica Moldova
 • Mocanu Ion. Alegerile parlamentare în condițiile sistemului electoral mixt: atitudini și impact
 • Postica Alexandru. Protecția minorilor în cadrul întrunirilor publice, limitele dreptului de a organiza și participa la întruniri a minorilor
 • Cușnir Valeriu, Armeanic Alexandru,Tofan Eugenia.Cadrul securității financiare a Republicii Moldova:repere normative și perspective
 • Gotișan Iurie. Aspecte ale securității economice  și procesul de reintegrare a țării 
 • Dumitrașco Marica. Competivitatea economiei Republicii Moldova în domeniul tehnologic


34(478) / D-51 III-135801

Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităților de securitate și asigurare a parcursului european . [Pt. a 2-a] [Text tipărit] / coord. : Valeriu Cușnir. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2019. - 251 p.
Bibliogr. la sfârșitul art. și în notele de subsol
ISBN: 978-9975-3298-8-0


CUPRINS

CAPITOLUL I. DREPT EUROPEAN
 Valeriu CUŞNIR. Politica legislativă anticorupţionalâ în spaţiul european
CAPITOLUL II, DREPT PUBLIC
2.1. Gheorghe COSTACHI, Irina IACUB. Aspecte contradictorii ale abordării ştiinţifice a conceptului de „securitate juridică"
2.2. Andrei SMOCHINĂ. Republica Moldova - regim politic parlamentară: probleme actuale, abordări ştiinţifice şi tendinţe..
2.3. Dumitru GRAMA. Specificul evoluţiei doctrinei suveranităţii în Principatul Moldova.
2.4. Mihai TAŞCĂ. Din creaţia legislativa a Sfatului Ţârii - organul plenipotenţiar al Basarabiei din anii 1917-1918.
2.5. Victor BALMUŞ, lurie FRUNZA. Incertitudinea şi neconstituţionalitatca unor prevederi din Codul Administrativ al Republicii Moldova în interpretarea Curţii Constituţionale.
2.6. Andrei GUŞTIUC. Recon figurarea arhitecturii juridice bancare din anii 2018-2019 şi impactul ei asupra securităţii fin ane iar-ban care din Republica Moldova: propuneri de cercetări ulterioare 109
2.7. Наталья КИПЁР. «Рейдерство» как деструктивный феномен в банковской с вере.
2.8. Gheorghe GUŢU, Olga TRETIACOV. Inalienabilitatea prin Constituţie a bunurilor din domeniul public: necesitate de securitate şi asigurare a parcursului european.
2.9. Lilia STEFU. Instituţia medierii: cercetare comparativă Republica Moldova şi statele cu o democraţie avansată
CAPITOLUL IVI. DREPT PRIVAT3.1. Leortid CHIRTOACA. Evoluţia răspunderii civile delictuale în spaţiul european. Răspunderea civilă delictuala pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defect..
3.2. Юрий ФРУНЗЭ, Борис СОСНА. Развитие национального pонодательства,cоответствующего международным нормам по социальной защите
CAPITOLUL IV. DREPT PENAL ŞF PROCESUAL PENAL.
4.1. Sergiu CERNOMOREŢ, Anatolie FAIGHER.Articolul 179 Cod Penal al Republicii Moldova -
mijloc de protecţie a dreptului la inviolabilitatea domiciliului..
4.2. Tudor OSOIANU. Corelaţia dintre protecţia drepturilor omuluişi contracararea criminalităţii (Comentariu teoretic al art 1 Cod Procedură Penala al Republicii Moldova).
4.3. Nicolae CORCEA, Andrei NASTAS. Fapte infracţionale de violenţă în familie: general şi particular
4.4. Nadejda LUTENCO. Eficientizarea măsurilor de protecţie a victimelor violenţei in familie

Vezi  Partea 1
https://cpescmdlib.blogspot.com/2019/10/intrari-noi-octombrie-decembrie.html

336.1 III-135807

Impactul adaptării sistemului financiar din Republica Moldova la standardele Uniunii Europene: Monografie / Angela Secrieru (coord.), Viorica Lopotenco, Ion Pârțachi [et al.]; Academia de Studii Economice a Moldovei . ─ Chişinău : [s. n.] , 2020. - 198 p. : fig., tab.Bibliogr. : p. 173-179 (125 tit.) și în notele de subsol
ISBN: 978-9975-3389-1-2

REZUMAT vezi   https://cpescmdlib.blogspot.com/2020/06/intrari-noi-impactul-adaptarii.html

659.3 / S-86       
Stop Fals! : Campania împotriva informațiilor false și tendențioase Stop Fals! = Stop Fals! : Кампания против ложной и тенденциозной информации Stop Fals! : Задумайся над тем, какие новости ты потребляешь!  : Ai grijă ce știri consum! / ed. realiz. de Lilia Zaharia ; Asociația Presei Independente (APi) . ─ Chișinău : APi, 2019. - 24, 24 p. (pag. opusă) : il.


Broșura conține cele mai relevante materiale, în limbile română și rusă, realizate și publicate de API, portalul Stopfals.md și unele instituții mass-media din țară și de peste hotare, în care sunt dezmințite informațiile false și tendențioase.
Materialele au fost publicate în perioada ianuarie 2018 – noiembrie 2019.
Asociația Presei Independente (API) a editat broșura “Ai grijă ce știri consumi”.în cadrul proiectului „Diminuarea efectelor manipulării şi a informaţiei false prin educarea consumatorilor de produse media din Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană în perioada 2017-2019,

327(478) / H-35 II-719339
Национальные интересы Молдовы в дискурсе исторических и современных вызовов : К 70-летию профессора В. А. Саковича : коллективная монография / Сакович В. А., Бенюк В. А., Квилинкова Е. Н. [et al.] . ─ Кишинев : [S. n.], 2019. - 436 p. : il.
Antetitlu : Ин-т междунар. отношений Молдовы
Bibliogr. : p. 403-431
ISBN: 978-9975-56-704-6

Disponibil:  https://tinyurl.com/y9dflz3h

Предлагаемая коллективная монография – результат первого в молдавской науке сотрудничества специалистовв области различных дисциплин по проблеме национальных интересов и национальной безопасности Республики Молдова. Ее авторы рассматривают эту проблему в контексте исторических и современных вызовов, используя подходы, принятые в политологии, истории, этнологии, демографии, социологии и других отраслях гуманитарного знания, предлагают свои решения в вопросе сохранения Республикой Молдова национальной идентичности и государственности.
Книга структурирована так, чтобы легче можно было соотнести различные case studies в соответствии с проблемными блоками.
Уникальность данной монографии состоит в том, что в ней впервые представлен Проект Концепции национальной безопасности Республики Молдова

Din cuprins
Глава 4. Европейский выбор Республики Молдова в дискурсе безопасного и устойчивого развития
1. Strategiile de securitate națională ale statelor membre ale Uniunii Europene în contextul formulării strategiei securității naționale a Republicii Moldova:studiu comparat (Tîbuleac Șt.)
2. Oportunităţile de consolidare a securităţii naţionale a Republicii Moldova în contextul asocierii cu Uniunea Europeană ( Bencheci M., Bencheci D. )
3. Problema suveranității statului în condițiile integrăriiuropene( Beniuc L.)
4. Безвизовый режим Молдовы, Грузии и Украины с ЕС:эффекты и политики(Мошняга В. Г.)
5. Rolul partenerilor de dezvoltare în proceselede modernizare din Republica Moldova (Stratan Iu. )
327.7 / U-88      I-1285488

USHERWOOD, Simon; PINDER, John. The European Union  / Simon Usherwood, John Pinder . ─ Oxford : Oxford University Press, 2018. - 165 p. - (A Very Short Introduction ; 36).

Cartea Uniunea Europeană: O introducere succintă acoperă o serie de subiecte, inclusiv istoria Uniunii Europene, funcționarea instituțiilor sale, interacțiunea dintre „eurosceptici“ și federaliști, precum și rolul UE în afacerile internaționale și capacitatea de a face fată în calitate de pacificator.

Noua ediție ( a 4-a) acoperă criza migranților, decizia Marii Britanii de a părăsi UE și modul în care UE continuă să atragă noi membri., precum și viitorul UE, opțiunile și provocările cu care se poate confrunta.

ISBN: 978-0-19-880885-5


341.2 / E-90       II-719548 II-719549
Eu îmi cunosc drepturile [Text tipărit] : Alege viața / Coord. : Scobioală Ludmila . ─ Falești : [S. n.], 2019. - 28 p. : des. color., fot.
Apare cu suportul financiar al Uniunii Europene și cu susținerea Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova
Antetitlu : Fundația Terre des hommes Moldova, Asoc. Obștească ”Noi - Viitorul Luminos”

ISBN: 978-9975-134-63-7


34 / C-74             II-719536

Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Republica Moldova și Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare", conferință internațională științifico-practică (2019; Chișinău)

Conferința internațională științifico-practică "Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Republica Moldova și Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare", 1-2 noiembrie 2019 [Text tipărit] / Com. org. : Бужор В. [et al.] . ─ Chişinău : [S. n.], 2019ю - 264 p.
ISBN: 978-9975-3380-2-8
341.4/ P -21         I-719479


Ghid metodic la cursul "Asistența juridică internațională în materie penală"  / Andrei Pântea, Adrian Tăbîrță, Tatiana Zbancă . ─ Chişinău : [s. n.] , 2019. - 172 p. 
Bibliogr. : p. 164-171 (120 tit.) și în notele de subsol 

Asistenţa juridică internaţională în materie penală reprezintă un domeniu extrem de important în cadrul cooperării internaţionale între statele lumii. Colaborarea internaţională în materie penală constă în asistenţa pe care organele judiciare dintr-un stat o acordă în cursul procesului penal organelor judiciare din statul în care are loc activitatea judiciară şi care constă în efectuarea, predarea sau comunicarea unor acte procedurale necesare soluţionării acelei cauze, cum ar fi: extrădarea reciprocă a infractorilor refugiaţi pe teritoriul lor; transferul reciproc de proceduri în materie penală; transferul reciproc al persoanelor condamnate; recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătorești străine, etc


342.7  III-135927

Visa-free regime : International and moldovan experience / coord.: Valeriu Mosneaga . ─ Chisinau : CE
P USM, 2019. - 190 p. : fig., tab. [Accesat  21.07.2020]


The authors of this collection have made it their goal to conduct a complex analysis of the visa-free regime phenomenon, to analyze the global and national practices of visa-free regime implementation, to uncover the particularities of obtaining and using the EU visa-free regime by the Republic of Moldova.

I. VISA-FREE REGIME: THE THEORY AND CONTEMPORARY INTERNATIONAL PRACTICE
Turco T. Migration without borders and visa-free regime
Cebotari S.,Budurin-Goreacii C.The political-legal framework of the European Union on the visa-free regime
Svetlicinii R. Visa-free regime in the post-soviet space
Kostic M.,Prorokovic D.Place and meaning of the visa liberalization process and further emigration from the Western Balkan
Ivashchenko-Stadnik K.,Sushko I.Visa-free regime between Ukraine and the EU:assessing the dynamics of the first two years through statistics and public opinion data
Matsaberidze M. Georgia: the problems and challenges of the visa-free regime with the EU 76
Mosneaga V. Moldova, Georgia, Ukraine and the EU visa-free regime
Mosneaga V.,Mosneaga Gh. Belarus and the EU visa-free regime
II. VISA-FREE REGIME WITH EU:CASE STUDY – THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Putină N. Liberalization of the visa regime between the Republic of Moldova with the EU – achievements and prospects
Iatco M. Benefits and costs of the visa liberalized regime from the perspective of the dynamics of the european integration of the Republic of Moldova
Turcan V., Mosneaga V., Mosneaga Gh., Turco E. Visa-free regime between the Republic of Moldova
and the European Union in the context of the migration mobility of the Moldovan population
Turco T., Turco E. The problem of illegal migration in a visa-free regime (case study of the Republic of Moldova)
Cretu M. Mass Media use and the attitudes of Moldovan citizens towards the visa-free regime with the European Union 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti