Faceți căutări pe acest blog

Intrări noi - Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european


02.06.2020
327(478)/M-78      III-135704,  III-135705 CPESC

Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraționist european . (Partea a II-a)  ─ Ch, , 2019. - 364 p.
ISBN: 978-9975-3298-6-6


Lucrarea este consacrată cercetării științifice a problemelor modernizării Republicii Moldova abordată în contextul necesităților de reformă prin dezvoltare și democratizare. 

Culegerea conține compartimente ce vizează coordonate instituțional-funcționale, electorale și mediatice, cultural-organizaționale și de comunicare ale proceselor de modernizare a Republicii Moldova, inclusiv prin implementarea prevederilor Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. 

În lucrare sunt reliefate aspecte ce vizează contextul regional european al evoluției Republicii Moldova și abordări geopolitice ale problemelor de securitate națională. 

Culegerea este adresată factorilor de decizie din cadrul administrației publice de diferite niveluri, cadrelor științifice și științifico-didactice, reprezentanților societății civile, tuturor celor care manifestă interes față de problemele modernizării Republicii Moldova abordată în complex sub aspecte interdisciplinare și transdisciplinare

Cuprins

Victor JUC. Republica Moldova în contextul necesităților și a oportunităților de modernizare (în loc de introducere)

CAPITOLUL I. NECESITĂȚI DE MODERNIZARE INSTITUȚIONAL-FUNCȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA ..
 • Victor MORARU. Timpul spiritului participativ
 • Pantelimon VARZARI. O guvernare eficientă pentru societatea din Republica Moldova sau de ce avem nevoie de o guvernare „bună”
 • Lilia Braga. Авторитарный тренд Республики Молдова 
 • Nicolai Țveatcov. Модернизационные аспекты развития Республики Молдова в современных социально-политических условиях
CAPITOLUL II. IMPACTUL FACTORILOR ELECTORALI ȘI MEDIATICI ASUPRA EVOLUȚIEI VIEȚII POLITICE DIN REPUBLICA MOLDOVA 
 • Ion Rusandu. Puterea şi opoziția politică în Republica Moldova: dimensiuni ştiințifice şi post-electorale 
 • Alexandru S. Roșca, Alexandru N. Roșca. Onorarea promisiunilor în marketingul politic: experiența platformei „Acum” .
 • Aurelia Peru-Balan. Paradigme moderne ale propagandei electorale, Pr şi „Post-Adevăr” în alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 
 • Vladislav Șaran. Dezinformarea ca instrument de propagandă: impact asupra Republicii Moldova .
CAPITOLUL III. ASPECTE CULTURAL-ORGANIZAȚIONALE ȘI DE COMUNICARE ALE PROCESELOR DE MODERNIZAREA REPUBLICII MOLDOVA 
 • Irina Ceacîr. Raportul între meritocraţie şi cultură organizaţională: repere conceptuale
 • Liudmila Rustanovici. Задачи и средства формирования культуры гражданственности у молодежи в Республике Молдова
 • Elena Balan. Factorul etnic în contextul realizării demersului democratic şi a opțiunii europene a Republicii Moldova
 • Lucia Grosu. Abordări conceptuale privind politica națională de comunicare pentru dezvoltare din perspectivă diacronică 
CAPITOLUL IV. REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL REGIONAL EUROPEAN: ABORDĂRI SECTORIALE
 • Svetlana Ciumac. Relațiile comerciale şi bugetare în cadrul Uniunii Europene: general şi particular
 • Maria Diacon. Abordări instituționale şi evolutive  ale politicii europene de educare şi formare profesională
 • Marina Gorbatiuc. Человеческое измерение в области ОБCE
 • Cristina Ejova. Politici şi strategii antiteroriste ale Uniunii Europene la etapa actuală: repere pentru Republica Moldova

CAPITOLUL V. REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE. ABORDĂRI GEOPOLITICE 
 • Veaceslav Ungureanu. Consolidarea dimensiunii geopolitice în noua paradigmă de asigurare a securității naționale a Republicii Moldova
 • Galina Rogovaia. Экологическое благополучие как приоритет национальных интересов Республики Молдова в международныхотношениях с соседними государствами
 • Ruslana Grosu. Dinamica relațiilor Republicii Moldova cu actorii majori din Orientul Mijlociu
 • Vladimir Sterpu. Dezvoltarea colaborării Republicii Moldova cu organizațiile internaționale pe probleme de securitate 
 • Concluzii şi recomandări
*     *    *
20.03.2019

RECENZIE
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist European [Text tipărit] / Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice; Red. şt. : Victor Juc . ─ Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, 2018. - 512 p.
Texte : lb.rom., engl., rusă. - Rez. : lb. engl.
Antetitlu : Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Bibliogr. : la sfârşitul cap.

Lucrarea este consacrată cercetării ştiinţifice a problemelor de înaltă complexitatee ce ţin de modernizarea Republicii Moldova în contextul necesităţilor de reformă democratică şi dezvoltare, inclusiv prin implementarea prevederilor Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.

Culegerea,  alcătuită din 22 articole stiintifice ,conţine reliefarea coordonatelor

 •  conceptual-teoretice 
 •  politico-juridice,
 •  instituţional-electorale
 • social-economice 

ale modernizării, ale impactului contextului regional şi ale transformărilor geopolitice asupra acestui proces complex.

Culegerea este adresată factorilor de decizie din cadrul administraţiei publice de diferite niveluri şi caracter, cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, reprezentanţilor societăţii civile, tuturor celor care manifestă interes faţă de problemele elucidate.

CUPRINSCAPITOLUL I. COORDONATE CONCEPTUAL-TEORETICE ŞI POLITICO-JURIDICE ALE PROCESELOR DE MODERNIZARE A REPUBLICII MOLDOVA

 •  JUC Victor. Evoluţia relaţiilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană de la parteneriat şi cooperare la asociere şi integrare
 •  SACA Victor. Aspecte ale modernizării sociopolitice a Republicii Moldova în contextul tranziţiei spre democraţie
 •  VARZARI Pantelimon. Puterea elitistă şi puterea birocratică  prin prisma modernizării politice a statului Republica Moldova
 •  MORARU Victor. Migraţia în contextul modernizării Republicii Moldova
CAPITOLUL II. COORDONATE INSTITUŢIONAL-ELECTORALE ALE PROCESELOR DE MODERNIZARE A REPUBLICII MOLDOVA
 • RUSANDU Ion. Puterea şi opoziţia politică-repere metodologice şi practice
 • BRAGA Lilia. Эволюция электоральной культуры в РМ в контексте процессов демократической модернизации
 • ROSCA Alexandru N., ROŞCA Alexandru S. Introducerea votului mixt în Republica Moldova din perspectiva marketingului politic 
 • PERU-BALAN Aurelia. PR politic vs Retorica populistă:afinităţi teoretice şi pragmatice
 •  GROSU Lucia. Experienţa comunicării pentru dezvoltare durabilă. Oportunităţi pentru Republica Moldova
CAPITOLUL III. COORDONATE ECONOMICE ŞI SOCIALE ALE PROCESELOR DE MODERNIZARE A REPUBLICII MOLDOVA 

 • CIUMAC Svetlana. Dimensiunile politicii externe în programele guvernantei din Republica Moldova       
 • DUMITRAŞCO Marica. Conformity of countrys institutions to the valorization of potenţial the liberal foreign trade policy -the case of the Republic of Moldova
 • BĂLAN Elena. Factorul etnic - componentă indispensabilă a procesului de realizare a democratizării, modernizării social-politice şi integrării europene a Republicii Moldova
 •  CEACÎR Irina. Dimensiuni teoretico-practice privind cultura organizaţională a Administraţiei Publice Locale
 • ŢVEATCOV Nicolai. Социальные трансформации и интеграционные процессы в РМ граждановедческое измерение
CAPITOLUL IV. IMPACTUL CONTEXTULUI REGIONAL ASUPRA MODERNIZĂRII REPUBLICII MOLDOVA

 • BLAJCO Vladimir. Роль еврорегионов в процессе евроинтеграции РМ
 • DIACON Măria. Priorităţi de politică educaţională a Uniunii Europene. Programe şi bune practici pentru Republica Moldova
 • ROGOVAIA Galina, RUSTANOVICI Ludmila. Конструктивное сотрудничество РМ и Украины на пути к европейской интеграции
 • GORBATIUC Marina. Отношения между ОБСЕ и РМ

CAPITOLUL V. IMPACTUL TRANSFORMĂRILOR GEOPOLITICEREGIONALE ASUPRA MODERNIZĂRII REPUBLICII MOLDOVA

 • UNGUREANU Veaceslav. Redimensionarea securităţii naţionale a Republicii Moldova în contextul noilor transformări ale arhitecturii geopolitice regionale
 • GROSU Ruslana. Statutul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova: abordare politico-juridică vs realităţi geopolitice
 • ŞARAN Vladislav. Impactul războiului informaţional din Republica Moldova în urma crizei geopolitice din Ucraina
 • STERPU Vladislav. Republica Moldova în sistemul de securitate regională al Europei de Sud-Est

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONSNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti