Faceți căutări pe acest blog

Intrari noi - Aprilie-iunie 2019


338(478) III-133773

ROBU, Tudor; RUSU, Gheorghe. Economia Republicii Moldova - între provocări și soluții: Monografie / Tudor Robu, Gheorghe Rusu . ─ Chişinău : CEP USM, 2019. - 227 p. : fig. color. ; tab. [Accesat 19.06.2019]
ISBN: 978-9975-142-78-6
Disponibil :  http://dspace.usm.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2003/ROBU_B5_.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Prezenta monografie este dedicată cercetării problemelor cu care se confruntă actualmente Republica Moldova în domeniul dezvoltării economice și sociale, și căutării unor soluții neordinare de ordin economic, social și politic de ieșire din situația complicate

Prezentul studiu are ca obiectiv practic identificarea celor mai semnificative bariere ce stau în calea dezvoltării economice durabile şi elaborarea soluţiilor necesare de depăşire a acestora printr-o incursiune profesională în conceptele şi teoriile economice moderne. Politicile economice elaborate ţin cont de specificul economiei naţionale şi promovează creşterea economică în condiţiile unei potenţiale integrări a economiei noastre în Uniunea Europeană.

Mecanismele necesare de creare a economiei de piaţă dezvoltată, bazată pe liberalizarea reală  economică şi proprietatea privată prevăd intervenţia politicilor monetare şi fiscale, indirecte în sistemul economic, care vor avea drept scop stimularea businessului, echilibrul indicatorilor macroeconomici şi introducerea criteriilor europene de performanţă în activitatea instituţiilor statului şi a celor din societatea civilă. Un rol important în acest proces i se alocă mediului ştiinţific şi academic, care au rolul de introducere a inovaţiilor şi perpetuarea setului de valori privind rolul şi importanţa economiei de piaţă în R.Moldova.

 • Capitolul 1 Dinamica proceselor emergente în spațiul economic
 • Сapitolul 2 Impactul crizelor asupra dezvoltării economice.
 • Capitolul 3 Caracteristica și specificul depășirii crizei și dezvoltarea social-economică în Republica Moldova
 • Capitolul 4 Gestiunea proceselor de evoluție macroeconomică a Republicii Moldova 

Capitolul 5 Perfecţionarea procesului de dezvoltare economică a Repu­blicii Moldova înglobează: analiza unor elemente caracteristice ale determină­rii şi argumentării teoretice a direcţiilor de dezvoltare a economiei Republicii Moldova; criteriile europene de dezvoltare economică; transformări conceptu­ale în societatea fără concurenţă.

Capitolul 6 Previziunea dezvoltării economice a Republicii Moldova se axează pe: analiza direcţiilor privind dezvoltarea viitorului european; renovarea UE după BREXIT; mecanismele europene de dezvoltare economică ca punct de reper pentru viitorul Republicii Moldova; semnarea Acordului de liber schimb aprofundat cu Uniunea Europeană - avantaje şi riscuri pentru economia Repu­blicii Moldova

342.7(478) / S-40

SCIUCHINA, Natalia; LISENCO, Vladlena; ZAKHARIA, Serghei. Drepturile sociale ale omului : Reglementarea juridică națională și internațională = Социальные права человека : Внутригосударственное и международно-правовое регулирование  / Natalia Sciuchina, Vladlena Lisenco, Serghei Zakharia; Trad. : Leontyeva Natalia . ─ Chişinău : [s. n.] , 2018. - 111, 134 p. (pag. opusă).
Carte - "valet" (inversă)
Bibliogr. : p. 99-111. - Referințe bibliogr. în notele de subsol
ISBN: 978-9975-3246-2-5

Publicaţia conţine rezultatele unui studiu al caracteristicilor reglementării legale şi protecţiei dreplurilor sociale ale omului la nivel naţional şi internaţional. Suni dale exemple de practică a organizaţiilor internaţionale pentru protecţia acestui grup de drepturi ale omului. Drepturile sociale suni considerate de grupuri pe haza unei anali/c juridice comparative şi a unei analize a practicii exercitării dreplurilor lor de către subiecţi (dreptul la securitate socială, dreptul la muncă, dreptul la ocrotirea sănătăţii şi îngrijirea medicală ctc).

Pentru studenţi, studenţi, profesori de şcoli de drept, precum şi orice persoană interesată de problemele de protecţie a dreplurilor omului.


37 / E - 25 III-133777

Educație pentru drepturile omului : Clasele 1-4 : Curriculum : Ghidul învățătorului / Tatiana Șova, Angela Cutasevici, Olga Neamțu, Iosif Moldovanu; Coord. : Violeta Terguță . ─ Chişinău : GUNIVAS, 2019. - 224 p. : fig., tab.[Accesat 19.06.2019] ISBN: 978-9975-3160-6-4


Mai mult :   http://cpescmdlib.blogspot.com/2019/06/educatie-pentru-drepturile-omului.html
334.7 / G- 42  II-716893
Ghid pentru afaceri : Surse de finanțare / Ministerul Economiei și Infrastructurii . ─ [Chişinău] : EU4Business, 2019. - 32 p. : il., tab.

334.7 / P-85 II-716891
Руководство по ведению бизнеса : Источники финансирования бизнеса / Ministerul Economiei și Infrastructurii . ─ [Кишинeв] : EU4Business, 2019. - 32 p.


355.1 / D-51  III - 133449

Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice  : Materialele Conferinţei cu participare internaţională, 1 martie 2018 / Col. red. : Igor Sofronescu [et al.] . ─ Chişinău : [S. n.], 2018. - 292 p. : fig., tab.

ISBN: 978-9975-84-082-8
Din cuprins

Sergiu PLOP, Svetlana CEBOTARI. ABORDĂRI TEORETICO-CONCEPTUALE ALE FENOMENULUI „CRIZA POLITICO-MILITARA*. UNELE CONSIDERAŢIUNI PRIORITĂŢILE CONTEMPORANE ALE SECURITĂŢII NAŢIONALE A REPU­BLICII MOLDOVA.
 • Antoniu MARTIN.IDEOLOGIE ŞI GEOPOLITICĂ ÎN ULTIMELE DECENII. CAZUL SUA.
 • Olcg BONTEA. PERSOANELE PROTEJATE DE DREPTUL INTERNAŢIONAL UMANITAR ÎN CADRUL CONFLICTELOR ARMATE.
 • Alina NICA, Sergiu CORNEA.COOPERAREA REPUBLICII MOLDOVA CU UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI NATO, ASPECTE MILITARE ŞI DE SECURITATE
 • Sergiu PLOŞNIŢĂ, StanislavCOVALSCHI. BAZA ECONOMICĂ, FACTOR DETERMINANT A SECURITĂŢII STATULUI 
 • Larisa PLOP, CristiUna LEFTER.POLITICA DE MEDIU ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ —CONŢINUT, PROVOCĂRI ŞI INSTRUMENTE DE IMPLEMENTARE.
341.1 / O - 86    II-717229

OSMOCHESCU, Nicolae; ŞIMAN, Augustina. Impactul organizațiilor internaționale asupra dezvoltării dreptului internațional contemporan  / Osmochescu Nicolae, Șiman Augustina . ─ Chişinău : [S. n. ], 2019. - 296 p. : tab.
Bibliogr. : p. 195-211 ; Referințe bibliogr. în subsol
ISBN: 978-9975-3278-7-9

în prezenta lucrare ştiinţifică scopul primordial constă în elucidarea şi analizarea impactului organizaţiilor internaţionale asupra dezvoltării dreptului internaţional contemporan şi evoluţiile înregistrate în acest sens prin prisma jurisprudenţei internaţionale, a actelor adoptate de organizaţii internaţionale şi prin intermediul lucrărilor Comisiei de Drept Internaţional.


327 (478) / F - 52   II-716831

FILIP, Corneliu. Republica Moldova - prizonieră a geopoliticii? între Bruxelles și Moscova / Corneliu Filip . Botoşani : Agata, 2018. - 428 p. : portr
ISBN: 978-606-692-030-8

Republica Moldova esle unul din statele noi pe harta geopolitică a Europei, slat desprins din acel colos transcontincnial, geopolitic şi ideologic numii Uniunea Sovietică. După destrămarea URSS în 1991. când şi-a proclamat independenţa. Republica Moldova a ajuns într-o poziţie geopolitică şi mai dificilă. Adică este situată la frontierele altor două Uniuni geopolilice şi militare care îşi dispută influenta pe continent = Uniunea Europeană şi Uniunea Vamală Euro-Asiatică

Volumul de faţă (de aceea astfel intitulat: REPUBLICA MOLDOVA – prizonieră a Geopoliticii?), îşi propune să surprindă şi să analizeze tocmai evoluţiile de până acum, iar prin includerea punctelor de vedere ale reprezentanţilor partidelor politice parlamentare, dar şi a celor nou apărute, să prezinte cum se conturează, în viziunea lor, opţiunile viitoare în plan extern ale Republicii Moldova.32 / P -93  II-716769

POCEPȚOV, Gheorghii; MUNTEANU, Igor; BÂRSAN, Mihail.Propaganda și contrapropaganda  : Ghid teoretico-practic de orientare / Gheorghii Pocepțov, Igor Munteanu, Mihai Bârsan [et al.]; Coord. : Ludmila Barba . ─ Chişinău : Arena civică, 2017. - 278 p. : fot., tab.
Cartea este destinată tuturor celor interesaţi de subiecte  precum: securitatea spaţiului informaţional, propaganda şi contrapropaganda, dezinformarea şi manipularea prin intermediul
mass-media.  Mai mult


343.5 / I - 56 III-133317

GHERVAS, Maria; GORNEA, Mariana; MAXIM, Irina. Implementarea legislației cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie : Suport de curs / Maria Ghervaș, Mariana Gornea, Irina Maxim [et al.]; Coord. ediției : Diana Scobioală, Alexandra Nica . ─ Chişinău : [S. n.], 2018. - 144 p. - Bibliogr. : p. 140-143 și în notele de subsol

ISBN: 978-9975-87-435-9[
[Accesat la 29 mai 2019]
Disponibil : https://www.inj.md/sites/default/files/CDF%20INJ%20Suport%20de%20curs%20Implementarea%20Legislatiei_site%20%281%29.pdf

Pentru a realiza politicile de combatere a oricărui tip de violență, inclusiv față de femei, a fost elaborat acest suport de curs – necesar profesioniștilor în domeniul dreptului responsabili de aplicarea legislației anti-violență și protecția drepturilor fundamentale ale omului. 

Volumul va contribui la sporirea înțelegerii judecătorilor și procurorilor a cauzelor fundamentale ale violenței, a legăturii dintre violența în familie și egalitatea de gen pentru o abordare complexă a fenomenului violenței în familie și la cunoașterea aprofundată a standardelor internaționale și a practicii judiciare europene pe segmentul prevenirii și combaterii violenței în familie. 

Volumul a fost elaborat de Centrul de Drept al Femeilor în parteneriat cu Institutul Național al Justiției în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de răspuns la cazurile de violență în familie a Procuraturii și a Sistemului Judiciar din Republica Moldova”, cu sprijinul financiar oferit de Ambasada SUA în Republica Moldova 

Suportul de curs a fost elaborat în scopul consolidării capacității de răspuns, la cazurile de violență, a procuraturii și sistemului judiciar din Republica Moldova de către autorii Maria Ghervas, judecător, Curtea Supremă de Justiție, Mariana Gornea, procuror, Procuratura Generală, Irina Maxim, judecător, Judecătoria sect. Centru, mun. Chișinău, și Olga Pisarenco, avocat, doctor în drept, și coordonatorii ediției Diana Scobioală, doctor habilitat în drept, Director al INJ, și Alexandra Nica, magistru în drept, șefa Direcției instruire și cercetare a INJ.


341 / C - 99         III-133747

Czech Yearbook of International Law . Vol. 9, International Organisations . ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2018 XVI, 438 p. Bibliogr. : p. 405-414


ISBN: 978-90-824603-7-7

Din cuprins
 • Jaroslav Valerievich Antonov The Role of International Organizations in the Formation of the Legal Framework of E-Democracy          
 • Adam Giertl | Tímea Lazorčáková The Role of Non-Governmental Organizations in International Law- making        
 • András Hárs The Responsibility of International Organizations and States for Multinational Military Operations in the Practice of the European Court of Human Rights    
 • Ján Klučka Groups of Eminent Persons and Their Relevance for International Organization          
 • Pavel Mates | Jan Šmíd Influence of European Union Law on the Regulatory Reform      
 • Josef Mrázek The Responsibility of International Organizations  
 • Csongor István NagyFree Trade, Public Interest and Reality: New Generation Free Trade Agreements and National Regulatory Sovereignty
 • Daniela Nováčková | Silvia Matúšová The Impacts of BREXIT for Member States
 • Peter Papáček State and International Environmental Organisations       
 • David Sehnálek The Responsibility of the European Union under International Law
 •  Miroslav Slašťan Transparency and the Soft Law of International Organisations
323.1 / C -73     IV - 601103

Compilation of the lectures on the topic "Participation of Minorities in Public Life" [Text tipărit] / ed. : Alexander Osipov, Hanna Vasilevich ; European Centre for Minority Issues . ─ Flensburg : ECMI, 2017. - 78 p. : il., tab.Bibliogr. : p. 75-76 și în notele de subsol

Disponibil :
https://www.ecmi.de/uploads/tx_lfpubdb/ECMI_Handbook_Compilation_of_Lectures_Participation_of_Minorities_in_Public_Life.pdf


The presented collection, though it encompasses the main aspects and problems related to the integration and participation of minorities, cannot be regarded as a wholly comprehensive reference on the topic as minority issues are too internationally varied and complex for any one such publication to offer universal guidance. Nonetheless, this publication gives clear guidance in a theoretical and practical respect and serves as a solid introduction to a complex thematic subject for those who are directly involved or interested in ethnic issues, particularly concerning the Eastern borderland of the European Union. As such, the purpose of this Handbook is to provide an provide an informed and balanced perspective on the most common mechanisms for the effective participation of national minorities to public life on the ways in which national governments across Europe have found an answer to the question of how national minorities residing on their territory can best participate to public life. We will do this by taking a combined approach, whereby we will first provide an overview of the relevant international legislation, followed by a discussion of some of the concepts related to participation, and then by an analysis of the most common ways of practical realization of the right to participation in public life of national minorities.


327(470)/ R - 82        II-716874

ROTARU, Vasile. Between integration and intervention Russia and the European "Near Abroad" after 2009  / Vasile Rotaru . ─ Bucharest : Military Publishing House, 2016 - 251 p. ISBN: 978-973-32-1007-8

Revenirea lui Vladimir Putin la Kremlin a marcat orientarea Rusiei către o politică mai asertivă în spațiul ex-Sovietic. (Re-)integrarea economică a fost declarată o prioritate a Moscovei, iar abaterile vecinilor de la interesele strategice ale Kremlinului au fost dur sacționate. În contextul lansării Uniunii Eurasiatice și a crizei din Ucraina, lucrarea de față analizează politica Rusiei în spațiul ex-sovietic, încercând să problematizeze motivele anexări Crimeii, implicării Moscovei în războiul din Donbas și a promovării Uniunii Economice Eurasiatice.

631.1 / K -57  I-716826
KLOSS, Mathias. Factor productivity in EU agriculture : A microeconometric perspective / Mathias Kloss; Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO) . ─ Halle (Saale) : IAMO, 2017. - 163 p. : tab., scheme. - (Studies on the Agricultural and Food Sector in Transition Economies ; 89).
Bibliogr. : p. 103-113

ISBN: 978-3-95992-054-4
ISSN 1436-221X
[Accesat la 4.06.2019]
Disponibil la: https://www.iamo.de/fileadmin/documents/sr_vol89.pdf
504.4 / C - 88   III-133533 

Creating a System of Innovative Transboundary Monitoring of the Transformations of the Black Sea River Ecosystems under the Impact of Hydropower Development and Climate Change. Hydroeconex  / European Union . ─ Chişinău : Eco-TIRAS, 2019 . - 32 p. : fig. - (Common borders. Common solutions.). 
[Accesat la 4.06.2019]

ISBN: 978-9975-9611-7-2 504.4 / C - 58 III-133531 

Создание системы инновационного трансграничного мониторинга трансформации экосистем рек Черноморского бассейна под воздействием развития гидроэнергетики и изменения климата. Проект Hydroeconex: / Европейский Союз . ─ Chişinău : Eco-TIRAS, 2019. -  36 p. : fig. - (Common borders. Common solutions.). 

[Accesat la 4.06.2019]
Disponibil la: http://www.eco-tiras.org/docs/brosura_eng+cop.pdf 

ISBN: 978-9975-9611-9-6

Настоящая брошюра представляет проект «Создание системы инновационного трансграничного мониторинга трансформации экосистем рек Черноморского бассейна под воздействием гидроэнергетики и изменения климата» (Акроним – HydroEcoNex). 
Этот проект реализуется под эгидой «Совместной Операционной Программы Черноморского бассейна 2014-2020» (Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020), в дальнейшем Программа, являющейся одной из четырех морских программ, учрежденных в рамках Европейского инструмента добрососедства (European Neighborhood Instrument, ENI) − основного програмного документа поддержки трансграничного сотрудничества Европейским Союзом (EC). Такое сотрудничество на внешних границах EС является ключевым приоритетом в Европейской политике добрососедства (European Neighborhood Policy), внося свой вклад в общую цель прогресса в достижении общего процветания и добрососедства между государствами-членами ЕС и их соседями. Нынешняя Программа базируется на предыдущем сотрудничестве в рамках аналогичной Программы Черноморского бассейна 2007-2013 годов и учитывает все уроки, извлеченные из его опыта, а также из соответствующих обзоров и оценок.

351/354 / R - 74 III-133517 
Rolul instituțiilor democratice în asigurarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului : Materiale ale mesei rotunde dedicate Zilei internaționale a drepturilor omului, 6 decembrie 2018 / com. org. : Oleg Balan [et al.] . ─ Chişinău : AAP, 2019. - 289 p.
ISBN: 978-9975-3240-3-8

Din cuprins:
 • Ludmila GUŞTIUC. Experienţa statelor-membre ale Uniunii Europene în domeniul politicii de dezvoltare re­gională.
 • Virginia ZAHARIA, Ala LUCAImportanţa precedentului judiciar şi impactul jurisprudenţei Curţii Europene pentru drepturile omului prin prisma activităţii judiciare
 • Alexandru ŢÂRNA. Mecanisme de protecţie juridică a vieţii private şi a datelor cu caracter personal în spaţiul internet
 • Florentina DRAGANPersoana fizică - subiect de drept în domeniul informaţional
 • Natalia BACALUReflecţii vizavi de instituţia administratorului societăţii comerciale din Marea Britanie:idei pentru legiuitorul din Republica Moldova
 • Cristina BANCU Aspecte teoretice şi practice privind soluţionarea litigiilor de insolvabilitate cu element de extraneitate în Republica Moldova şi alte state
 • NataliaTÎLTU. Apărarea drepturilor economice ale persoanelor prin supraveghere bancară eficientă:  reglementări şi practici din Uniunea Europeană pentru legiuitorul naţional
 • Eugen TROCIN Aspecte teoretico-practice cu privire la soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil prin prisma jurisprudenţei CEDO
 • Andrian MIGALCO. Supravegherea bancară din Uniunea Europeană: elemente constitutive şi soluţii pentru reforma bancară din Republica Moldova
 • Sulaiman MAHMOUD Constituirea cadrului legislativ şi instituţional necesar combaterii şi prevenirii corupţiei şi protecţionismului în România.

347.8 / C - 66     II-717099

Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova : Cod nr. 174 din 08.11.2018 : Publicat : 12.12.2018 în Monitorul Oficial nr. 462-466, art. nr. 766 . ─ [Chişinău] : [s. n.] , [2019]
96 p.
Publicație tipărită cu suportul proiectului Consiliului Europei „Îmbunătățirea practicilor electorale în Republica Moldova”

Confirmînd adeziunea Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene privind libertatea de exprimare și accesul la serviciile media audiovizuale, în temeiul art. 66 lit. d), art. 72 alin. (3) lit. r), art. 126 alin. (2) lit. a) și b) și art. 132 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova,
Parlamentul adoptă prezentul cod.
Prezentul cod transpune Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 95 din 15 aprilie 2010.


341.2 / M-43  I-716954

Международные акты о правах человека : Сборник / Авт.- сост. : Георге Костаки, Сергей Захария, Андрей Боршевский . Комрат : Institutul pentru Democraţie, 2018. - 328 p.

ISBN: 978-9975-3000-3-2

Din cuprins:
 • КОНВЕНЦИЯ ПРОТИВ ПЫТОК И ДРУГИХ ЖЕСТОКИХ. БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ.
 • КОНВЕНЦИЯ О ДИСКРИМИНАЦИИ В ОБЛАСТИ ТРУДА И ЗАНЯТИЙ.
 • КОНВЕНЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СВОБОДЫ АССОЦИАЦИЙ И ЗАЩИТЫ ПРАВА НА ОРГАНИЗАЦИЮ.
 • КОНВЕНЦИЯ О РАВНОМ ОБРАЩЕНИИ II РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ДЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН: ТРУДЯЩИЕСЯ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ
 • КОНВЕНЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНЦИПОВ ПРАВА НА ОБЪЕДИНЕНИЕ В ПРОФСОЮЗЫ II НА ВЕДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
 • КОНВЕНЦИЯ ОБ ОХРАНЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.
 • КОНВЕНЦИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ.
 • ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА II ОСНОВНЫХ СВОБОД.
 • ПРОТОКОЛ № I К КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД
 • ПРОТОКОЛ № 4 К КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПРАВ II СВОБОД ПОМИМО ТЕХ. КОТОРЫЕ! УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ В КОНЦЕПЦИЮ И ПЕРВЫЙ ПРОТОКОЛ К НЕЙ.
 • ПРОТОКОЛ № 13 К ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД ОТНОСИТЕЛЬНО ОТМЕНЫ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ..
 • ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ХАРТИЯ.
 • РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ О ЗАЩИТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti