Faceți căutări pe acest blog

Întrări noi 2019 - Ghid pentru afaceri : Surse de finanțare

334.7 / G- 42  II-716893
Ghid pentru afaceri : Surse de finanțare / Ministerul Economiei și Infrastructurii . ─ [Chişinău] : EU4Business, 2019. - 32 p. : il., tab.
[Accesat la: 29 mai 2019]  Disponibil: https://dcfta.md/uploads/0/images/large/surse-de-finantare.pdf

Această publicație este produsă în cadrul Proiectului finanțat de Uniunea Europeană “Vizibilitate și comunicare pentru acțiunile referitoare la implementarea Acordului de Asociere/Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (AA/DCFTA) în cadrul programelor de asistență finanțate de Uniunea Europeană”

Acest Ghid are scopul de a sprijini întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova în accesarea surselor financiare prin descrierea oportunităților existente și reflectarea organizațiilor-suport în domeniu și entităților de implementare a proiectelor și programelor accesibile în Republica Moldova. Ghidul este compus din următoarele compartimente: 

Partea 1. Importanța finanțării pentru dezvoltarea businessului, care reflectă nevoile de finanțare la diferite etape ale dezvoltării companiei și structura principalelor surse de finanțare, pașii principali de investire și factorii ce influențează decizia investițională.

Partea 2. Instrumentele de Finanțare - descrie cele mai des întâlnite instrumente de finanțare, cum ar fi creditul, leasingul, factoringul, garanția bancară, precum și finanțarea din partea fondurilor de capital accesibile în Republica Moldova.

Partea 3. Surse de finanțare pentru dezvoltarea businessului în Moldova se referă la descrierea oportunităților existente de finanțare, inclusiv pașii principali și condițiile de finanțare în cadrul: Programelor de stat pentru businessul mic și mijlociu, Liniilor internaționale de credit, programelor de asistență și suport în consulting și certificare, Programelor și proiectelor europene și ale altor donatori.

Ghidul conține și surse de informare (legi, trimiteri și referințe, site-uri) pe fiecare subiect în parte.

Pe lângă acestea, veți beneficia și de istoriile de success ale unor companii locale, care și-au dezvoltat și și-au extins activitatea datorită accesării de resurse financiare și suportului din partea statului și donatorilor.


334.7 / P-85 II-716891

Руководство по ведению бизнеса : Источники финансирования бизнеса / Ministerul Economiei și Infrastructurii . ─ [Кишинeв] : EU4Business, 2019. - 32 p. 

[Accesat la: 29 mai 2019] Disponibil: https://dcfta.md/uploads/0/images/large/istochniki-finansirovaniya-biznesa.pdf

Цель настоящего Руководства – упростить доступ малых и средних предприятий Республики Молдова к источникам финансирования, посредством описания существующих возможностей, презентации организаций, которые оказывают содействие в соответствующей области, и структур, занимающихся внедрением проектов и

программ, доступных для Республики Молдова.

Руководство состоит из следующих разделов:

Часть 1. Важность финансирования для развития бизнеса, в которой описываются потребности в финансировании на различных этапах развития компании и структура основных источников финансирования, главные шаги осуществления инвестиций и факторы, влияющие на решение инвестировать.

Часть 2. Инструменты финансирования описывает наиболее часто встречающиеся инструменты финансирования, такие как кредит, лизинг, факторинг, банковская гарантия, а также финансирование со стороны доступных в Молдове капитальных вложений.

В части 3. Источники финансирования для развития бизнеса в Молдове описываются существующие возможности финансирования, в том числе главные шаги и условия финансирования в рамках государственных программ для малого и среднего бизнеса, международных линий кредитования, программ поддержки и содействия в консалтинге и сертификации, европейских программ и проектов, программ и проектов других донорских
структур.

Руководство содержит также источники информации (законы, отсылки и ссылки, сайты) по каждой отдельной теме.

Наряду с этим, вы сможете ознакомиться и с историями успеха отдельных местных компаний, которые развивались и расширяли свою деятельность благодаря доступу к финансам и содействию со стороны государства и донорских структур


Vezi de asemenea: 


Ghiduri privind DCFTA/ Proiectului finanțat de UE “Vizibilitate și comunicare pentru acțiunile referitoare la implementarea Acordului de Asociere/Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti