Faceți căutări pe acest blog

Achiziții recente - Publicații CoE privind mass-media, internetul, inteligența artificială

Achiziții recente - Octombrie-decembrie 2020 
 

342.7/I-69  II-720550; F.8/2016 IN

Internet freedom. Recommendation CM/Rec(2016)5 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 13 April 2016 / Council of Europe = Libertatea internetului. Recomandarea CM/Rec(2016)5 a Comitetului de Miniştri a Consiliului Europei de la 13 Aprilie 2016 / Consiliul Europei .─ Strasbourg, 2016 .-16 p. [Accesat : 22.12.2020]


În ultimii ani libertatea internetului a devenit o prioritate importantă pe agendele de politică externă ale mai multor state europene şi non-europene. Societatea civilă pe parcursul unei perioade îndelungate solicită asigurarea unei protecţii egale a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale online şi offline. Astfel, rapoartele privind limitările accesului la Internet, cenzurarea conţinutului şi alte restricţii impuse libertăţii de exprimare, încălcările masive ale domeniului privat datorate programelor de supraveghere ale serviciilor de securitate continuă să domine dezbaterea publică. Crizele de securitate cu care se confruntă comunităţile europeană şi internaţională deseori sunt interpretate, în politica publică şi acţiunile statului, print dilema/alegerea greşită între securitate şi libertate.

Consiliul Europei a răspuns la această provocare prin definirea unei concepţii şi unei abordări comune a libertăţii internetului în Statele sale membre. Recomandarea CM/Rec(2016)5 a Comitetului de Miniştri adresată Statelor membre cu privire la libertatea internetului, oferă o viziune care nu este arbitrară, dar este bazată pe Convenţia europeană a drepturilor omului şi altor norme pertinente ale Consiliului Europei. Statele membre sunt invitate să evalueze cu regularitate situaţia libertăţii internetului conform indicatorilor incluşi în Recomandare.


004.7/P-93  II-720558; F.8/2016 PR
 
Protecting and promoting the right to freedom of expression and the right to private life with regard to network neutrality : Recommendation CM/Rec(2016)1 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 13 January 2016 / Council of Europe = Recomandarea CM/Rec (2016)1 privind protecția și promovarea dreptului la libertatea de exprimare și a dreptului la viața privată în legătură cu neutralitatea rețelei . ─ Strasbourg, 2016 .- 9 p. [Accesat : 22.12.2020]


Comitetul de Miniștri a adoptat o recomandare prin care solicita statelor europene să protejeze principiul neutralității rețelei în dezvoltarea cadrelor juridice naționale, pentru a asigura protecția dreptului la libertatea de exprimare și accesul la informație, precum și dreptul la viața privată.

Recomandarea conține un set de orientări privind neutralitatea rețelei în ceea ce privește tratamentul egal al traficului pe internet, pluralismul și diversitatea informațiilor, confidențialitatea, transparența și responsabilitate.


342.7/A-20  IV-61570; F.8/2019 FR 
 
Freedom of Expression in 2018 : Report prepared by the Information Society Department = Libertatea de exprimare în anul 2018 : Raport elaborate de Departamentul Societății Informaționale ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2019. - 22 p. - [Accesat 22.12.2020].


Raportul enumeră cinci linii de acțiune care necesită o atenție specială din partea Consiliului Europei și a celor 47 de state membre ale acesteia. Printre aceste priorități se numără protejarea eficientă a jurnaliștilor împotriva violenței și a intimidării, asigurarea faptului că măsurile de combatere a terorismului nu sunt abuzate pentru a restrânge în mod nejustificat libertatea presei și pentru a proteja mediile de serviciu public și jurnalismul de calitate și cel de investigație.

Rezumat detaliat : https://cpescmdlib.blogspot.com/2019/05/coe-e-publicatii-recente-raportul.html


004.7/I-69  IV-61571;  F.8/2018 IN 
 
Internet and Electoral Campaigns: Study on the use of internet in electoral campaigns : Council of Europe study DGI(2017)11 / rapporteur : Damian Tambini ; prepared by the committee of experts on media pluralism and transparency of media ownership (MSI-MED) = Internetul și campaniile electorale - Studiu privind utilizarea internetului în campaniile electorale. ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2018- 30p. [Accesat la : 22.12.2020]


Studiul analizează implicațiile trecerii publicității electorale pe internet, în special în ceea ce privește cheltuielile electorale și a tehnicilor de publicitate discutabile bazate pe micro-direcționare a alegătorilor cu mesaje personalizate


Rezumat detaliat : http://cpescmdlib.blogspot.com/2018/05/coe-e-publicatii-internetul-si.html


659.3/M-46  IV-61572; F.8/2018 ME
 
Media, elections and gender - Study on media coverage of elections with a specific focus on gender equality ; Council of Europe study - DGI(2017)10 / rapporteurs : Pamela Morinière, Maja Zarić and Pierre-François Docquir ; prepared by committee of experts on media pluralism and transparency of media ownership (MSI-MED) = Mass-media, alegerile și egalitatea de gen: Studiu privind acoperirea mass-mediei a alegerilor, cu un accent specific pe egalitatea de gen / Comitetul de experți privind pluralismul mass-media și transparența instituției media (MSI-MED) .- Strasbourg, 2017. - 29 p. [Accesat la 22.12.2020].


Acest studiu explorează modul în care politicienii de sex masculin și feminin sunt înfățișați în mass-media în timpul campaniilor electorale și în ce măsură reprezentarea genului în timpul alegerilor influențează deciziile alegătorilor. Acesta constă într-o revizuire a rapoartelor de cercetare existente și o imagine de ansamblu asupra practicilor actuale din statele membre ale Consiliului Europei. Studiul demonstrează că ...

Rezumat detaliat : http://cpescmdlib.blogspot.com/2020/08/coe-e-publicatii-recente-mass-media.html


Nielsen, Rasmus Kleis. Challenges and opportunities for news media and journalism in an increasingly digital, mobile, and social media environment : Council of Europe report DGI (2016) 18 / Rasmus Kleis Nielsen, Alessio Cornia, Antonis Kalegeropoulos = Provocări și oportunități pentru mass-media și jurnalism într-un mediu din ce în ce mai digital, mobil și social : Raportul Consiliului Europei .- Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2016. – 39 p. [Accesat : 23.12.2020]

Disponibil : https://edoc.coe.int/en/media/7288-pdf-challenges-and-opportunities-for-news-media-and-journalism-in-an-increasingly-digital-mobile-and-social-media-environment.html

O democratie functionala necesita știri libere și diverse, capabile să mențina oamenii informati, să țină cont de actori puternici și să permită discuții publice despre afaceri publice.

Cercetările existente sugerează că jurnalismul de calitate poate crește nivelurile de cunoaștere politică, participare și implicare, deasemenea, poate contribui la reducerea corupției și poate încuraja oficialii aleși să-și reprezinte alegătorii mai eficient.

Libertatea, diversitatea și capacitatea mass-mediei pentru a permite democrația depind de structura instituțională a mediului mediatic al fiecărei țări. Astăzi, mediul mediatic se schimbă în parte, urmare dezvoltărilor tehnologice și de piață, asociate în mare măsură cu creșterea mediei digitale. Acest raport analizează cercetările bazate pe dovezi cu privire la oportunitățile și provocările pe care aceste evoluții le reprezintă pentru mass-media și rolul lor în democrație în diferite contexte.

004.8/R-45 IV-61573 F.8/2019 RE
 
Responsibility and AI : A study of the implications of advanced digital technologies (including AI systems) for the concept of responsability withing a human rights framework : Summary and Conclusions / Rapporteur : Karen Yeung ; prepared by the Expert Committee on human rights dimensions of automated data processing and different forms of artificial intelligence (MSI-AUT) = Responsabilitate şi IA : Studiu al implicațiilor tehnologiilor digitale avansate (incluzând sistemele de IA) pentru conceptul de responsabilitate în cadrul drepturilor omului : Rezumat și concluzii / Raportor: Karen Yeung. Raport pregătit de Comitetul de experți privind dimensiunile drepturilor omului în procesarea automatizată a datelor și diferite forme de inteligență artificială (MSI-AUT).  ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2019.-16 p. [Accesat : 22.12.2020]
 

004.8/R-45 IV-61575 F.8/2019 RE 
 
Responsabilité et IA - Étude sur les incidences des technologies numériques avancées (dont l'intelligence artificielle) sur la notion de responsabilité, sous l'angle des droits humains : Résumé et conclusion / rapporteuse : Karen Yeung ; préparée par le Comité d'experts sur les dimensions des droits de l'homme dans le traitement automatisé des données et les différentes formes d'intelligence artificielle (MSI AUT) = Responsabilitate şi IA / Raport pregătit de Comitetul de experți privind dimensiunile drepturilor omului în procesarea automatizată a datelor și diferite forme de inteligență artificială (MSI-AUT). Raportor: Karen Yeung. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2019.- 16 p. [Accesat 22.12.2020]
Disponibil: https://edoc.coe.int/fr/intelligence-artificielle/8026-responsibility-and-ai.html

Tehnologiile și serviciile digitale avansate, inclusiv instrumentele de IA, vin cu o promisiune extraordinară, în special sub formă de eficiență, acuratețe, actualitate și comoditate îmbunătățite într-o gamă largă de servicii. Cu toate acestea, apariția acestor tehnologii este însoțită și de creșterea anxietății publice cu privire la efectele lor potențial dăunătoare pentru indivizi, pentru grupurile vulnerabile și pentru societate, în general.
Rezumat detaliat : http://cpescmdlib.blogspot.com/2020/01/coe-e-publicatii-recente.html


004.8/Z-90  II-720566; F.8/2018 DI 
 
ZUIDERVEEN BORGESIUS, Frederik. Discrimination, artificial intelligence, and algorithmic decision-making = Discriminarea, Inteligența Artificială și luarea deciziilor algoritmice.─ : Strasbourg : Council of Europe, 2018 .-89 p. [Accesat : 22.12.2020]


Acest raport, scris pentru Departamentul Anti-discriminare al Consiliului Europei, se referă la riscurile de discriminare cauzate de luarea deciziilor algoritmice și de alte tipuri de Inteligență Artificială (IA). 
 
004.8 U-50   III-136837;  F.8/2019 UN 
 
Unboxing Artificial Intelligence: 10 steps to protect Human Rights by the Council of Europe Commissioner for Human Rights = Despachetarea Inteligenței artificiale: 10 pași privind protejarea drepturilor omului. Recomandare / Comisarul pentru Drepturile Omului .─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2019. - 29 p .Anexa : p. 24-25 [Accesat la 22.12.2020].
Décoder l’intelligence artificielle : 10 mesures pour protéger les droits de l’homme par la Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe = Despachetarea Inteligenței artificiale: 10 pași privind protejarea drepturilor omului. Recomandare / Comisarul pentru Drepturile Omului . ─ Strasbourg : Conseil de l'Europe. 2019 - 29 p. Anexa : p. 24-25 [Accesat la 22.12.2020].
 
Disponibil : https://rm.coe.int/unboxing-artificial-intelligence-10-steps-to-protect-human-rights-reco/1680946e64

Recomandarea se adresează statelor membre, dar principiile expuse aici privesc pe oricine care influențează semnificativ - direct sau indirect - dezvoltarea, punerea în aplicare sau efectele unui sistem de IA (Inteligență artificială), la fel ne oferă o serie de pași pe care autoritățile naționale le pot lua pentru a maximiza potențialul sistemelor de inteligență artificială și pentru a preveni sau a atenua impactul negativ pe care îl pot avea asupra vieții și drepturilor oamenilor. Se axează pe 10 domenii cheie de acțiune...
323.1/E-20   II-720567; F.8/2016 EC
 
ECRI General Policy Recommendation No. 15 : On Combating hate speech - On Combating hate speech : Adopted on 8 December 2015 = Recomandarea de politică generală ECRI Nr.15 privind combatarea discursului de ură : Adoptată la data de 8 Decembrie 2015:.─ Strasbourg : Council of Europe, 2016 .-155 p. [Accesat : 22.12.2020]


Conform Recomandării de politică generală nr. 15 a ECRI, discursul de ură se bazează pe presupunerea nejustificată că o persoană sau un grup de persoane sunt superioare celorlalți; incită la acte de violență sau discriminare, subminând astfel respectul față de grupurile minoritare și afectând coeziunea socială.

În această recomandare, ECRI solicită reacții rapide ale personalităților publice la discursul de ură; promovarea autoreglării mass-media; conștientizarea consecințelor periculoase ale discursurilor de ură; retragerea sprijinului financiar și de altă natură din partea partidelor politice care activ discursul de ură; și criminalizarea manifestărilor sale cele mai extreme, respectând totodată libertatea de exprimare.

Măsurile de discurs anti-ură trebuie să fie întemeiate, proporționale, nediscriminatorii și să nu fie utilizate în mod abuziv pentru a reduce libertatea de exprimare sau de întrunire și nici pentru a suprima criticile politicilor oficiale, opoziției politice și credințelor religioase.


342.7/A-20  IV-61569; F.8/2018 AD
 
Addressing hate speech in the media : the role of regulatory authorities and the judiciary / International Conference "Addressing hate speech in the media : the role of regulatory authorities and the judiciary" : Zagreb, Croatia, 6-7 November 2018 / org. by the Council of Europe in partnership with the Croatian Agency for Electronic Media = Abordarea discursurilor de ură în mass-media: rolul autorităților de reglementare și al sistemului judiciar / Conferința internațională „Abordarea discursurilor de ură în mass-media: rolul autorităților de reglementare și al sistemului judiciar”: org. de către Consiliul Europei în parteneriat cu Agenția croată pentru mass-media electronica. ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing , 2018 .-34 p. [Accesat : 22.12.2020] 
Publicația examinează modul în care discursul de ură este reglementat în diferite state membre ale Consiliului Europei, concentrându-se pe rolurile specifice ale sistemului judiciar, al autorităților naționale de reglementare a mass-mediei și al organismelor de autoreglare a mass-media.
De asemenea se explorează modul în care programele de alfabetizare media pot crește gradul de conștientizare cu privire la discursurile de ură și riscurile pe care le reprezintă pentru democrație, împuternicind cetățenii să analizeze în mod critic știrile și informațiile, precum și să dezvolte narațiuni alternative și discursuri.

004.7/D-56  III-136841; F.8/2017 DI 
 
Digital citizenship... and your child - What every parent needs to know and do = Cetățenia digitală ... şi copilul dvs. - Ceea ce fiecare părinte trebuie să cunoască şi să facă / Consiliul Europei. – Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2019. - 16 p. [Accesat : 22.12.2020 ]. 
 

Ghidul a fost elaborat de către Consiliul Europei pentru a ajuta:
• să înțelegeți mai bine cetățenia digitală şi cum se formează comportamentul online,
• să discutați cetățenia digitală cu copilul dvs.,
• să luați măsuri pentru a vă ajuta copiii să-şi stăpânească competențele pe care se bazează cetățenia digitală
• să încurajați şcoala copiilor dumneavoastră să joace rolul său în educarea tinerilor cetățeni competenți digitali.
Rezumat detaliat : http://cpescmdlib.blogspot.com/2019/06/coe-e-publicatii-recente-ghidul.html

342.7/L-75  III-136843; F.8/2018 LI 
 
Linii directoare privind respectarea, protecția și realizarea drepturilor copilului în mediul digital : Recomandarea CM/Rec(2018)7 ale Comitetului de Miniștri / cuv. înainte : Snežana Samardžić-Marković ; ed. : Consiliul Europei . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2018 .-32 p.

Instrumentele și standardele internaționale și europene obligatorii stabilesc obligații sau oferă puncte de referință pentru statele membre să respecte, să protejeze și să aplice drepturile și libertățile fundamentale ale copiilor în mediul digital. Fiecare copil, în calitate de titular al drepturilor individuale, ar trebui să-și poată exercita drepturile și libertățile fundamentale ale omului atât online, precum și offline.

Vezi rezumat detaliat a publicației : http://cpescmdlib.blogspot.com/2018/07/coe-e-publicatii-ghid-privind.html


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti