Faceți căutări pe acest blog

Achiziții recente - Publicații CoE privind egalitatea de gen


Achiziții recente - Octombrie-decembrie 2020
 

342.7/C-85 II-720548; E.8/2018 CO

Council of Europe Gender Equality Strategy 2018-2023 : Adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe (March 2018) / Council of Europe = Strategia Consiliului Europei privind egalitatea de gen 2018-2023. ─ Strasbourg : Council of Europe, 2018. - 51 p. [Accesat : 24.12.2020]


342.7 / S-88 II-720547; E.8/2018 ST 

Stratégie du Conseil de L'Europe pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2018-2023 / Conseil de l'Europe = Strategia Consiliului Europei privind egalitatea de gen între femei și bărbați 2018-2023. ─Strasbourg : Council of Europe, 2018.- 55 p. [Accesat : 24.12.2020]

Disponibil : https://rm.coe.int/strategie-egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-2018-2023/168079125c 

Strategia reafirmă angajamentul Organizației de a aborda provocările actuale și emergente și de a elimina obstacolele din calea realizării unei egalități reale și complete între femei și bărbați în interiorul statelor membre. Accentul va fi pus pe șase domenii… 


343.5/E-57 II-720570; E.8/2016 EN 

Ensuring data Collection and Research on Violence against women and domestic violence : Article 11 of the Istanbul Convention : A collection of papers on the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence : Surveys / Prepared by : Sylvia Walby = Asigurarea colectării datelor și cercetării privind violența împotriva femeilor și violența în familie: articolul 11 din Convenția de la Istanbul : O colecție de documente privind Convenția Consiliului Europei cu privire la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice .─ Strasbourg : Council of Europe, 2016. -43 p. [Accesat : 24.12.2020]
Scopul acestei lucrări este de a oferi informații de bază privind colectarea și cercetarea datelor, de a oferi sfaturi practice factorilor de decizie și specialiștilor cu privire la ceea ce trebuie făcut pentru a pune în aplicare articolul 11 din Convenția de la Istanbul. Documentul dat, ne prezintă informații despre cadrul de măsurare și instrumentele de colectare a datelor necesare și a procesului dezvoltării datelor administrative și de anchetă relevante. Acesta oferă exemple despre modul în care datele administrative și de anchetă pot fi colectate în statele membre, precum și programe de cercetare pertinente. 

Partea finală vine cu o listă de verificare care rezumă cerințele privind colectarea datelor și cercetarea, așa după cum sunt conținute în articolul 11 din Convenția de la Istanbul. 

Consiliul Europei pune în aplicare proiecte specifice de consolidare și de cooperare a capacităților privind egalitatea de gen, combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice pentru a oferi autorităților naționale informații despre standarde relevante, instrumente și expertiza necesară pentru a le respecta. 

Proiectele sprijină țările să implementeze standardele Consiliului Europei, precum și să respecte jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, la fel contribuie la transformarea egalității de gen într-o realitate atât în statele membre, cât și în cadrul organizației. 


343.5/P-61 IV-61579 ; E.8/2019 CA
 
PIETROBELLI, Marta. Capacity building and co-operation projects : making European standards on combating violence against women a reality : Technical co-operation programmes/projects implemented in 2016-2019 : analysis and lessons learned / Marta Pietrobelli = Proiecte de consolidare a capacității și de cooperare: realizarea standardelor europene privind combaterea violenței împotriva femeilor într-o realitate: programe de cooperare tehnică .-Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2016. -27 p. [Accesat : 24.21.2020]
Programele și proiectele analizate în acest raport sunt bilaterale, multinaționale și regionale. 

Acestea sunt finanțate din contribuțiile voluntare ale statelor membre ale Consiliului Europei, Uniunii Europene, prin granturile SEE și suportul Republicii Norvegia. 

Raportul se referă la 15 programe / proiecte implementate începînd cu anul 2016 pentru proiecte multinaționale, din 2017-2018 pentru proiecte bilaterale, în perioada 2018-2019 pentru programe / proiecte finanțate în cadrul granturilor SEE și ale Republicii Norvegia, iar din 2019 pentru programe / proiecte regionale. 

Programele / proiectele analizate în acest raport implică 17 state membre ale Consiliului Europei, inclusiv Republica Moldova. 

Programele și proiectele analizate în acest raport se concentrează pe următoarele domenii tematice: 
► promovarea standardelor Convenției de la Istanbul și calea spre ratificare; 
► îmbunătățirea și consolidarea cadrelor juridice, de reglementare și de politici; 
► construirea și consolidarea capacităților instituționale și operaționale, inclusiv coordonarea multi-agenții; 
► garantarea accesului femeilor la justiție. 
Totodată, raportul examinează impactul potențial asupra țărilor și beneficiile pentru femei și societate, precum și valoarea adăugată și provocări.


342.7/D-84 IV-61589; E.8/2017 TR 
 
DUBAN, Elisabeth; RADAČIĆ, Ivana; PILAR, Ivo. Training manual for judges and prosecutors on ensuring women's access to justice : General Part : Accompanied by five country chapters for Armenia, Azerbaijan, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine available on the gender equality website of the Council of Europe = Manual de instruire pentru judecători și procurori privind asigurarea accesului femeilor la justiție, elaborat în cadrul proiectului “Îmbunătățirea accesului femeilor la justiție în cele șase țări ale Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Belarus)/ Elisabeth Duban, Ivana Radačić, Ivo Pilar; contrib. : Priya Gopalan, Raluca Popa ; Prepared under the Project "Improving Women's Access to Justice in the Eastern Partnership Countries" Armenia, Azerbaijan, Georgia, the Republica of Moldova, Ukraine and Belarus .─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2017 .-124 p. [Accesat : 24.12.2020]
Prezentul Manual de instruire a fost conceput având la bază două obiective principale:
  •  de a oferi îndrumare judecătorilor și procurorilor cu privire la măsurile ce pot fi luate în practica lor de zi cu zi pentru a îmbunătăți accesul femeilor la justiție și
  •  de a propune un instrument instituțiilor naționale de formare responsabile de instruirea judecătorilor și a procurorilor în implementarea curriculum-ului inițial și în curs de desfășurare legat de accesul femeilor la justiție. 
Manualul se bazează pe standardele internaționale, regionale și naționale existente la nivelul Consiliului Europei, precum și pe bunele practici disponibile din statele membre ale Consiliului Europei. Prin urmare, această publicație sensibilizează practicanții relevanți din domeniul juridic pe segmentul inegalității între femei și bărbați în cadrul procesului de judecată și oferă, totodată, exemple de bune practici care pot facilita accesul femeilor la justiție.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti