Faceți căutări pe acest blog

Achiziții recente - Teoria și practica administrării publice (2020)


351 / T-36 III-136247 
http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/959773

Teoria și practica administrării publice  : Materiale ale Conferinței științifico-practice internaționale, 22 mai 2020 / col. red. : Oleg Balan [et al.] . ─ Chişinău : AAP, 2020. - 428 p. : fig., tab.
Rez. : lb. engl.
Antetitlu : Guvernul Republicii Moldova ; Academia de Administrare Publică
Bibliogr. la sfârșitul art.
ISBN: 978-9975-3240-9-0
Disponibil : http://aap.gov.md/files/publicatii/conferinte/2020/tpap_2020.pdf 

Culegerea include lucrări privind modernizarea administrației publice în contextul noilor transformări sociale, economice, politice și informaționale, aspecte conceptuale și practice privind edificarea statului de drept, organizarea dezvoltării profesionale a personalului, s.a. - un areal tematic care corespunde perfect demersului strategic de reformă a administrației publice, care derivă din prevederile Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană

Culegerea conține o serie de studii științifice semnate de cercetătorii Academiei de Administrare Publică, dar și de la alte instituții de învățământ superior din Republica Moldova, precum și din instituţii similare din România, Ucraina și Rusia.

Materialele sunt plasate în 5 ateliere de lucru care însumează 83 de studii dedicate problemelor modernizării administraţiei publice în contextul integrării europene, rolului ştiinţei politice în promovarea parcursului european al Republicii Moldova, edificării statului de drept, tendinţelor managementului public în contextul creării unui sistem administrativ bazat pe cunoştinţe, dezvoltării profesionale a funcţionarilor publici.

Din Cuprins
 • Ion GUCEAC.Unele aspecte ce ţin de garantarea libertăţii de exprimare în legislaţia Republicii Moldova
 • Tatiana VASILEVSCAIA.Leadership etic în serviciul public: în căutarea esenței conceptului
 • Aurel SÎMBOTEANU.Act de iniţiere a procesului de instituţionalizare a unui sistem nou de guvernare şi administraţie publică Către aniversarea a 30-cea de la adoptarea Declaraţiei de Suveranitate
 • Roman PYATKIVSKY.Coordonate valorice ale comportamentului etic al funcționarului public
 •  Andrii MAIEV, Anna HAVRYSH-MUSAFIR.Planificarea strategică a turismului ca element al dezvoltării regionale durabile
 • Tatiana SPĂTARU. Strategii dezvoltate de Consiliul Europei în domeniul coeziunii sociale
 • Tatiana SPĂTARU, Olga IURCO.Contribuţia diasporei la formarea coeziunii sociale
 • Angela POPOVICI, Corneliu POPOVICI.Evaluarea politicilor publice ca parte integrantă a procesului democratic modern
 • Serghei PALIHOVICI, Liliana PALIHOVICI. Responsabilitatea şi transparenţa în administraţia publică: element-cheie în procesul de reformare a administraţiei publice
 • Alexey SALNIKOV.Experiență externă în reforma politicii de gestionare a personalului din serviciul public
 • Tatiana SAVCA.Asigurarea egalităţii de gen prin politicile publice ale administraţiei publice locale în Republica Moldova
 • Vadim BOŢ. Reforma administrativ-teritorială în contextul elaborării politicilor publice
 • Tatiana CASTRAŞAN. Opţiuni europene privind realizarea descentralizării administrative în Republica Moldova
 • Anastasia ŞTEFANIŢA. Impactul cadrului instituţional european şi internaţional din care face parte Republica Moldova asupra autonomiei locale
 • Alexandra ZAMŞA. Aspecte comparate ale funcţiei publice în statele europene
 • Ana VARZARI. Impactul evaluării performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici asupra procesului de administrare municipală
 • Nicolai OLARAŞU.Unele aspecte ale progreselor înregistrate de Republica Moldova în armonizarea legislaţiei şi politicilor de protecţie a consumatorilor
 • Constantin SOLOMON. Contribuţia administraţiei publice la consolidarea relaţiilor cu diaspora moldovenească
 • Svetlana CEBOTARI. Relaţiile Republica Moldova-Uniunea Europeană post Vilnus 2013
 • Galina ŢURCAN.Dimensiuni axiologice ale societăţii civile 
 • Silvia DULSCHI.Particularităţile proceselor migraţioniste naţionale la etapa actuală
 • Natalia MARKOVA, Mihai VODĂ .Aspecte generale privind readmisia persoanelor în Republica Moldova
 • Dana PAIU, Ludmila ROŞCA. Managementul partidelor politice reflectat în parcursul european al Republicii Moldova
 • Vasile COMENDANT.Salvgardarea patrimoniului cultural din perspectiva dreptului internaţional
 • Victor SOLOMON.Integrarea politică a minorităţilor naţionale în contextul transformărilor politice din Republica Moldova
 • Vadim PORTAS.Aspecte-cheie ale asigurării securităţii persoanei în Republica Moldova
 • Tatiana LUNGU. Republica Moldova: un deceniu în cadrul Parteneriatului Estic
 • Natalia RAHMISTRIUC.Dimensiunile cooperării politice şi economice a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană
 • Eugenia COJOCARI, Liliana DANDARA, Vasilii PEREDERCO.Realizarea principiului responsabilităţii – un criteriu de bază al modernizării administrării publice în contextul integrării europene
 • Virginia ZAHARIA, Ala LUCA. Reflecţii privind atribuţiile esenţiale ale avocatului poporului (Ombudsmanului) în Republica Moldova
 • Natalia UNTILA .Reflecţii privind abordarea naţională şi internaţională a muncii de noapte
 • Tudor BRAGARU, Valentin BRICEAG. Evaluarea securităţii informaţiei organizaţiei în baza unui model de maturitate
 • Sergiu SUVAC. Libertatea de gândire în sistemul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului
 • Teodorina GORIUC. Timpul de muncă prin prisma dreptului Uniunii Europene
 • Gabriela CRISTEA. Originea și evoluția criminalității organizate transfrontaliere
 • Tatiana TOFAN. Rolul politicilor publice în dezvoltarea turismului rural
 • Liubovi PRODAN-ŞESTACOVA. Garantarea unei educaţii de calitate – obiectiv al Agendei de dezvoltare durabilă 2030
 • Maria STRECHI. Rolul şi structura planului de afaceri pentru întreprinderile mici şi mijlocii
 • Viorica LOPOTENCO.Argumentarea priorităţilor dezvoltării sistemului financiar din Republica Moldova în contextul ajustării la noua arhitectură financiară internaţională
 • Virgiliu MOREI .Noua paradigmă a dezvoltării regionale în Republica Moldova
 • Cezara ABRAMIHIN. Coaching-ul - instrument important în dezvoltarea organizaţională din domeniul administraţiei publice
 • Svetlana BODRUG. Informatica în organizarea Serviciilor 112: aspectul metodologic
 • Svetlana BODRUG. Restartul reformei fiscale în contextul reformei economice
 • Veronica BUTNARU. Responsabilitatea socială - parte din conştiinţa fiecăruia în situaţii de criză
 • Melania DORUG. Rolul managerului în crearea climatului psihologic în cadrul colectivului de muncă
 • Ala GRECU. Managementul sistemului de sănătate din Republica Moldova 
 • Vasile TOMUZ. Influenţa stilurilor de conducere asupra eficienţei instituţiilor publice
 • Ion CIOBANU, Alexandr LATCO. Asigurarea transparenţei procesului decizional prin intermediul tehnologiilor informaţionale. Studiul de caz al municipiului Bălţi
 • Mihai ROȘCOVAN, Maria PRISACARI. O abordare statistică privind evaluarea impactului asistenței externe
 • Aurelia ȚEPORDEI. Dezvoltarea profesională a personalului prin intermediul Platformei E-learning: oportunități și provocări
 • Angela ZELENSCHI. Medierea şi funcţia de mediator comunitar exercitată în administraţia publică
 • Gioni POPA-GAVRILOVICI, Cătălin FĂGHIAN. Telemunca în România - succintă analiză: de la negocierea colectivă, la conflictele colective de muncă și greva ,,invizibilă”
 • Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, Lilia CANȚÎR. Profesionalismul personalului bibliotecar în era tehnologiilor informaționale - P. 370 - 375
 • Eugenia CEBOTARU. Mconnect - soluția ce va diminua povara administrativă asupra mediului de afaceri și a cetățenilor
 • Veronica BUTNARU. Metode de stimulare a creativității în contextul leadershipului organizațional
 • Viorica ȚARĂLUNGĂ. Abordări actuale ale dimensiunii de gen şi egalitatea de şanse în instruirea funcţionarilor publici
 • Elena TATAROV. Instruirea funcţionarilor publici în domeniul eticii şi integrităţii
 • Sergiu CARCEA .Biblioteca Academiei de Administrare Publică și instruirea online: instrumente, resurse, servicii .Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti