Faceți căutări pe acest blog

CoE: Intrări noi - Februarie 2017

(Publicaţiile pot fi consultate în Sala de lectură a Centrului Pro-European de servicii şi comunicare)


H.2.3/2015-ST / IV-56058
Raportul de evaluare al Republicii Moldova. COMUS (Strategii urbane ghidate de comunitate în orașe istorice) = Assessment Report Republic of Moldova. COMUS (Community-led Urban Strategies in Historic Towns) [Text tipărit] / Dumitrița Efremov, Sergiu Ciocanu, Alexei Boșneaga [et al.] . ─ Chişinău : [S. n.], 2015. -44, 44 p. (pag. var.). 

CUPRINS:
1. Prezentare generală a sistemului administrativ al țării;
2. Strategii și politici de dezvoltare durabilă ce includ dezvoltarea durabilă a patrimoniului cultural;
3. Strategii de dezvoltare durabilă a turismului;
4. Niveluri de administrare a patrimoniului cultural;
5. resurse de personal și cerințe de instruire;
6. Drepturile sectorului privat și al sectorului terțiar;
7. Asistența financiară și agenții de reabilitare;
8. Cadrul legal pentru patrimoniul cultural;
9. Relația dintre legislația aferentă patrimoniului cultural și alte legi și politici;
10. Sistemul de inventariere, documentare și procesul de planificare;
11. Forme de protecție a patrimoniului imobil;
12. Educare, sensibilizare și mecanisme de consultare;
13. Sancțiuni și măsuri penale;
14. Concluzii și acțiuni propuse.

*     *     *

E.6/2016-IN / II-709937

Îngrijirea sănătății și etica medicală în penitenciare: manual pentru personalul medical și alți angajați ai penitenciarelor, responsabili de bunăstarea deținuților / Andres Lehtmets, Jorg Pont; Consiliul Europei. - Chișinău, 2016. - 88 p. - ISBN 978-9975-53-610-3. 
Disponibil: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ab9b4

Manualul conţine informaţii practice despre mai multe probleme ce ţin de asistenţa psihiatrică, prevenirea răspândirii maladiilor transmisibile (SIDA, hepatita, tuberculoza), consumul de drogurilor şi asistenţa medicală oferită persoanelor dependente de droguri. Publicaţia oferă standarde etice importante şi sugerează răspunsuri la dilemele etice legate de accesul la un medic, îngrijiri alternative, consimțământul pacientului și confidențialitatea, asistența medicală preventivă, asistența umanitară, independența profesională și competența.

Manualul include exemple de bune practici din întreaga Europă şi poate servi în calitate de ghid sau suport didactic pentru serviciile de îngrijire medicală a deţinuţilor. Problemele legate de sănătatea deţinuţilor fiind legate la modul direct de mandatul Comitetului European pentru prevenirea Torturii şi a pedepselor sau a tratamentelor inumane sau degradante (CPT). Serviciile medicale necorespunzătoare duc la apariţia situaţiilor de tratament inuman sau degradant, întrucât un personalul medical și non-medical din închisori cu mai multe cunoștințe și abilități profesioniste înseamnă un mediu mai sănătos și mai sigur pentru deținuți și personalul din închisori și o mai bună protecție a publicului prin reducerea riscurilor de transfer al problemelor de sănătate din penitenciare în comunitate.

Manualul se adresează lucrătorilor din penitenciare şi altor persoane responsabile de bunăstarea deţinuţilor. 

*     *    *

M.9/2016-PR / III-126933
Principalele avize ale Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) [Text tipărit] : Recomandări ale Comitetului de Miniştri al statelor-membre ale Consiliului Europei / Uniunea Europeană . ─ Chișinău : [S. n.], 2016. -360 p.

Publicația de față conține traducerea neoficială a mai multor texte de referință din domeniul justiției, cum ar fi, recomandări ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și Avize ale Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni. Pentru referințe și utilizare în scopuri oficiale este indicată veridicitatea versiunilor originale ale documentelor respective în limba engleză.

Prezenta lucrare a fost elaborată cu scopul de facilita accesul al materialele din cadrul normativ internațional și de a permite judecătorilor să analizeze strategiile care duc la creșterea performanțelor întregului sistem judecătoresc.

*    *    *

H.1.3/97-EN / III-127001
L'enseignement des langues étrangères à l'école primares (5-6 ans / 10-11 ans) / Coordoné par Peter Doyé, Alison Hurrell . ─ Strasbourg : Editions du Conseil de l'Europe, 1997. -112 p. - (Langues Vivantes). - ISBN: 92-871-3249-6.

Prezenta publicație cuprinde rezultatele a conci ateliere internaționale, organizate de Consiliul Europei în perioada 1991-1995, consacrate învățării limbilor străine în clasele primare și programellor de cercetare-dezvoltare care au fost lansate cu această ocazie. Autorii expun principiile fundamentale ale învățării limbilor străine în clasele primare și divizează informația pe șase capitole dedicat fiecare unui aspect important: obiective și conținut; metode; resurse; organizare; instruirea învățătorilor. În concluzie, responsbailii de publicație identifică principalele tendințe și practici care sunt prezente în instituțiile de învățământ din Europa și formulează opt recomandări pentru generalizarea învățării limbilor străine în clasele primare. Culegerea poate servi drept ghid pentru învățători, formatori de învățători, autorii programelor și factori de decizie.

*    *    *

M.7.1/2016-OS / III-126970
Основополагающие документы Венецианской комиссии в области избирательного права и полтических партий. - Кишинэу, 2016. - 560 с. - ISBN: 978-9975-3126-0-8.
Disponibil: http://www.venice.coe.int/images/SITE%20IMAGES/Publications/ElectionsandPP_RUS.pdf

Данная книга представляет собой собрание основных текстов Венецианской комиссии Совета Европы. касающихся общих вопросов проведения выборов и референдумов, а также участия политических партий в выборах. Каждый из трёх разделов книги открывается основополагающими документами: Сводом рекомендуемых норм при проведении выборов, Сводом рекомендуемых норм при проведении референдумов и Руководящими принципами в отношении правового регулирования деятельности политических партий. За ними следует подборка общих исследований по таким фундаментальным темам как проблемные вопросы избирательного права в Европе, злоупотребление административными ресурсами в ходе избирательных процессов, участие политических партий в выборах, представительство национальных меньшинств в избирательных органах и сравнительный анализ правовых норм в отношении выборов и референдумов в государствах

*    *    *

E.6/2016-RU/III-126463
Руководство по правам человека для государственных служащих: Изд. 2-е / Пер. с рум: И.Рябцов. - Кишинэу, 2016. - 327 с. - ISBN: 978-9975-61-951-6ю

Настоящее Руководство было разработано и опубликовано сотрудниками Офиса Народного Адвоката (омбудсмена) при финансовой поддержке проекта «Поддержка по совместному внедрению на национальном уровне Европейской конвенции по правам человека в Республике Молдова». Осуществляя это мероприятие, Совет Европы и Офис Народного Адвоката (омбудсмена) преследовали цель консолидации роли органов местного публичного управления по защите основных прав и свобод человека. В данной работе в доступной форме изложена полезная информация, предназначенная для государственных служащих органов местного управления, которые наделены полномочиями решать проблемы правового порядка на местном уровне. Настоящее Руководство призвано помочь также любому другому лицу, сталкивающемуся с определенными проблемами.

Пересмотренное учебное пособие предназначено для обеспечения поддержки государственного служащего в целях улучшения профессиональных качеств и как следствие — для оказания более качественной и эффективной помощи, предоставляемой любому лицу.

*     *    *

E.6/2015-CO / III-126744
Compatibility analysis of moldovan legislation with the European standards on equality and non-discrimination [Text tipărit] : Study / Pavel Grecu, Nadejda Hriptievschi, Iustina Ionescu [et al.]; Legal Resources Centre from Moldova . ─ Chişinău : Imprint Star, 2015. - 197 p. - ISBN: 978-9975-300292.

E.6/2015-AN / III-126742
ГРЕКУ, Павел; ХРИПТИЕВСКИ, Надежда; ИОНЕСКУ, Юстина. Анализ совместимости законодательства Республики Молдова с европейскими стандартами в сфере равенства и недискриминации [Text tipărit] / Павел Греку, Надежда Хриптиевски, Юстина Ионеску [и др.]; Legal Resources Centre from Moldova (LRCM) . ─ Кишинев : Imprint Star, 2015ю - 224 p. - ISBN: 978-9975-3108-02

Analiza compatibilității legislaţiei din Republica Moldova cu standardele europene în domeniul egalităţii și nediscriminării a fost determinată de intenția autorilor de a realiza o imagine cât mai largă a cadrului legal în vigoare, a limitelor existente la nivel de norme, politici publice și la nivel practic de aplicare concretă a legii. Scopul studiului a fost de a facilita armonizarea normelor și practicilor din domeniul egalității și nediscriminării cu acquis-ul comunitar și cu standardele europene și internaționale relevante și de aceea recomandările formulate la finalul studiului urmăresc îmbunătățirea cadrului normativ și instituțional. 

Acquis-ul comunitar în domeniul egalității și nediscriminării, dublat de standardele Convenției Europene a Drepturilor Omului (CEDO) și de interpretarea acestora în jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului (CtEDO), constituie un cadru excelent pentru compararea și analiza critică a legislației și practicii naționale din Republica Moldova. Prin armonizarea legislației la acquis-ul comunitar, Republica Moldova ar asigura condițiile necesare pentru protecția locuitorilor săi împotriva discriminării. Acesta este motivul de bază pentru care a fost inițiat studiul de compatibilitate și care determină și accentele majore ale studiului în ceea ce privește segmentul conformității legislației.
Publicația este disponibilă și în limba română. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti