Faceți căutări pe acest blog

Achiziții recente - Iulie-septembrie 2020
327(478) / C-29     II-720049

CASIADI, Oleg ; CASIADI, Lavinia-Carmen. Integrarea Europeană în contextul securității naționale a Republicii Moldova / Oleg Casiadi, Lavinia-Carmen Casiadi . ─ Chișinău : [s. n.] , 2020. - 96 p.

Bibliogr. : p. 82-96 (125 tit.) și în notele de subsol

ISBN: 978-9975-56-749-7

Scopul și obiectivul monografiei rezidă în cercetarea sectorului național de securitate, determinarea priorităților acestuia și identificarea rolului Uniunii Europene în soluționarea sistemului de securitatea național. De asemenea, obiectivul acestei lucrări este de a constata în care cadru teoretic, securitatea națională a Republicii Moldova se regăsește cel mai bine și care sunt amenințările la care a fost și este în continuare supusă Republica Moldova. 

În această monografie  autorii și-au propus propus următoarele obiective : 
 • de a prezenta aspectele teoretice de abordare a securității naționale prin prisma intervenției realiste, neorealiste și a Școlii de la Copenhaga;
 • prezentarea și analiza cadrului instituțional și normativ în vederea asigurării securității naționale a Republicii Moldova; 
 • determinarea actualelor amenințări, riscurilor și a vulnerabilităților la care este supusă securitatea națională a Republicii Moldova;
 • studiul de caz care va avea ca scop să demonstreze că parcurusul integrării europene a avut un impact pozitiv și inovator în contextul securității naționale a Republicii Moldova; 
 • analizarea aportului european privind soluționarea conflictului din stînga Nistrului.


349.3 / V-84 III-136515

VOICULESCU, Nicolae. Tratat de drept social internațional și european  / Nicolae Voiculescu, Maria Beatrice Berna . ─ Bucureşti : Universul Juridic, 2019. - 572 p.
Bibliogr. : p. 511-552

Aceasta lucrare cu caracter singular in literatura de specialitate europeană din ultimul deceniu concretizează convingerea autorilor ei conform căreia abordarea sociala este o condiție indispensabila a succesului ideii europene și a fiecărui stat membru, cu atât mai mult cu cat contemporaneitatea confruntă lumea la nivel global cu provocări fundamentale a căror rezolvare solicita luarea in considerare tocmai a acestor aspecte.

In cuprinsul lucrării conceptul de „drept social” este abordat dintr-o perspectiva multifateta care nu se limitează la aspectele ce vizează reglementarea raporturilor de munca si securitate sociala, ci are un caracter agregat cuprinzând aspecte precum egalitatea si nediscriminarea, toleranta si diversitatea culturala sau problematica migranțtilor.

Cei interesați vor găsi in paginile lucrării prezentarea normelor si standardelor internaționale si europene in materie socială, precum si soluțiile jurisprudențiale reprezentative și la zi ale instanțelor europene, autorii nedisimulând-si intențiile nu numai informative, dar si formative in materia drepturilor sociale.

Din cuprins 

PARTEA I DREPTUL SOCIAL EUROPEAN DE LA MODELUL SOCIAL EUROPEAN LA PILONUL EUROPEAN AL DREPTURILOR SOCIALE 
PARTEA A II-A ORGANIZAğII INTERNAğIONALE CU RESPONSABILITĂğI ÎN PROMOVAREA DREPTURILOR ECONOMICO-SOCIALE 
CAPITOLUL III CONSILIUL EUROPEI
CAPITOLUL IV CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI .
CAPITOLUL V CARTA SOCIALĂ EUROPEANĂ (1961) și CARTA SOCIALĂ EUROPEANĂ REVIZUITĂ (1996) 
CAPITOLUL VI CONVENȚIA PENTRU PREVENIREA și COMBATEREA VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR și A VIOLENğEI DOMESTICE  
PARTEA A III-A DREPTUL SOCIAL AL UNIUNII EUROPENE...


37 / D-53  I-1285863

DIACON, Maria. Politica educațională și de formare profesională a Uniunii Europene / Maria Diacon; Rec. șt. : Victor Juc . ─ Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, 2020. - 152 p.
Bibliogr. : p. 145
ISBN: 978-9975-3415-1-6

Lucrarea este consacrată analizei conţinuturilor, obiectivelor şi finalităţilor politicii educaţionale şi de formare profesională a Uniunii Europene adoptate şi implementate prin instituţii de resort în statele membre şi în statele terţe. 
Capitolul întâi conţine aspecte istoriografice ale evoluţiei ideilor de unificare europeană, prin analiza fundamentelor filosofice, coordonatelor instituţionale, abordări de conţinuturi ale politicii europene de educare şi formare profesională. 
Capitolul doi include analiza politicilor şi programelor Uniunii Europene în domeniul cercetării şi educaţiei şi priorităţile de politică educaţională comunitară, redate prin programe şi bune practici pentru Republica Moldova. Capitolul trei este consacrat analizei sprijinului pentru educaţia şi formarea profesională în Europa şi analizează viziunea globală pentru educaţie şi formare profesională. 
Lucrarea este destinată tuturor celor care manifestă interes faţă de politica educaţională şi de formare profesională a Uniunii Europene. 352 / C-76  III-136369

Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice  : Materiale ale Conferinței științifice internaționale, ediția a 6-a, 28 februarie 2020 / com. org. : Oleg Balan [et al.] ; col. red. : Aurel Sîmboteanu [et al.] . ─ Chișinău : AAP, 2020. - 270 p. : fig., tab. [Accesat la 03.09.2020 ]

Disponibil : http://aap.gov.md/files/publicatii/conferinte/2020/ctc_2020.pdf 

În cadrul conferinței tinerii cercetători au analizat diferite aspecte teoretico-conceptuale și aplicative privind reformarea administrației publice. 

În contextul implementării Strategiei privind reforma administrației publice pentru perioada 2016-2020, care reprezintă un angajament al Guvernului pentru implementarea prevederilor Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană pe dimensiunea administrației publice. 

Din curpins :
 • VARZARI Ana. Managementul performanței în serviciul public lituanian şi practica evaluării performanţelor funcţionarilor publici
 • BONDOR Voichița Ioana. Studiu privind impactul implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul administrației publice centrale din România
 • ТАЛМАЧ Aнатолий. Функционирование органов публичного управления в Республике Молдова: проблемы легитимности, профессионализма и представительности
 • ЗЕЙТУЛЛАЕВА Эльвира. Международный аспект в многоуровнем механизме защиты прав внутренне перемещенных лиц
 • MANCIU Liana Alina, MANCIU Ana Maria. Principiile şi mecanismele de menţinere a păcii şi stabilităţii în cadrul relaţiilor internaţionale
 • CRISTEA Gabriela. Cooperarea juridică internaţională în materie penală
 • BOGHIAN Vasile. Evoluția conceptelor de funcționar public și funcție publică ca sistem evoluat în cadrul administrației publice din România
 • ТЕТЕРИН Константин. Опыт организации публичной службы в странах Eвропейского Cоюза
 • ЛЫСЮК Ирина. Партнёрство 4Р: опыт стран Европы для Украины в фокусе европейской интеграции
 • RAHMAN Kaizer. Britain’s exit from EU: potential challenges on public administration
 • ЧАЙКА Анжелика. Сотрудничество территориальных общин как инструмент представительства и реализации интересов периферийных территорий в объединенных территориальных общинах: опыт Франции для Украины
 • POPOVICI Ion. Afirmarea principiului autonomiei locale în ţările Europei Centrale şi de Est
 • FOTESCU Vasile. Practici ale țărilor europene privind relațiile dintre autoritățile administrației publice centrale și locale
 • AROȘOAE Mihaela Otilia. Tutela administrativă exercitată de prefect și asigurarea calității actelor administrative în România
 • BARBUȚA Nicolae. Unele reflecții privind practica europeană în domeniul protecției sociale a cetățenilor
 • OLARAȘU Nicolai. Creditul pentru consumatori - o alegație pentru autoritățile abilitate cu dreptul de protecție a consumatorilor
 • VEȘCA Aliona. Istoriografia valorificării potențialului turistic
 • PASCAL Mihaela. Evaluarea impactului asupra mediului: provocări şi oportunităţi
 • PĂDURARU Olga. Lărgirea accesului direct la jurisdicţia constituţională pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale stipulată în Constituţia Republicii Moldova
 • CHERDIVARĂ Radu. Votul electronic - transpunerea celor mai bune practici în sistemul electoral din Republica Moldova
 • ŢĂRNĂ Alexandru. Rolul administraţiei publice în instituirea unor mecanisme de protecţie juridică a vieţii private şi a datelor cu caracter personal în spaţiul internet
 • GRAUR Gheorghe. Procedura de evaluare a obiectelor de proprietate intelectuală
 • BANUH Eugeniu. Componentele controlului financiar public intern
 • GORIUC Teodorina. Competenţele Uniunii Europene în reglementarea relaţiilor de muncă.
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate - COVID 19  : (Materialele Mesei Rotunde) / coord. : Diana Hîrbu-Bencheci ; experți : Vitalie Sîli [et al.] . ─ Chişinău : Serviciul de Informații și Securitate din Republcii Moldova, 2020. - 132 p. : fig., fot. 

Institutul Național de Informații și Securitate „Bogdan , Întemeietorul Moldovei” a lansat inițiativa de constituire a unei platforme de comunicare, discuții și dezbateri dintre societatea civilă, mediul științific și SIS RM pe subiecte de securitate și interes național.
Masa Rotundă „Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 19” a constituit o primă activitate în formatul propus.

343.1 / R-22    III-136201
Raport asupra cercetării privind aplicarea arestării preventive în Republica Moldova
[Text tipărit] / elab. de Erik Svanidze în baza contrib. individuale și a datelor colectare de Lilian Apostol [et al.] ; Consiliul Europei . ─ Chişinău : [s. n.] , 2020. - 276 p. : fig., tab. 

Varianta electronică  - https://cpescmdlib.blogspot.com/2020/08/343.html
343.1 / R-44 III-136045
Report on the Research on the Application of Pre-Trial Detention in the Republic of Moldova [Text tipărit] / prepared by Erik Svanidze ; on the basis of submissions and data collected by Lilian Apostol [et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2020. - 276 p. : fig., tab.


3 / S-78             II-719787
Spațiul european de securitate : provocări, oportunități, perspective de integrare, conf. șt.-practică intern. (2019; Chișinău)

Materialele Conferinței științifico-practice internaționale "Spațiul european de securitate : provocări, oportunități, perspective de integrare", 11 octombrie 2019, Chișinău [Text tipărit] / com. org. : Ludmila Roșca [et al.] ; com. șt. : Valentin Beniuc [et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2019.- 338 p. : fig., tab.
Rez. : lb. rom., engl., rusă
Bibliogr. la sfârșitul art.
ISBN: 978-9975-56-717-6

Varianta electronică 343.1 / R-12 , II-719901

RACU, Ana; OANCEA, Gabriel Curriculumul de formare a consilierilor de probațiune privind întocmirea referatelor presentințiale / Ana Racu, Gabriel Oancea; Consiliul Europei . ─ Chişinău : [s. n.] , 2020. - 104 p. : fig. Acest Curriculum a fost elab. în cadrul Programului "Promovarea unui sistem de justiție bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova


37 / B-69  II-719953


BODRUG-LUNGU, Valentina. Egalitatea de gen și educația  : Glosar și specificări conceptuale / Valentina Bodrug-Lungu; coord. : Luminița Drumea ; red. : Gheorghe Chiriță . ─ Chișinău : Stratum Plus, 2020.- 60 p.
Antetitlu : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO ; National Commission of the Republic of Moldova for UNESCO
Bibliogr. : p. 57-58 (9 tit.) și în notele de subsol


Prezenta lucrare, a fost concepută ca un instrument de încorporare a perspectivei de gen în procesul educațional, care vizează deopotrivă și elevii și cadrele didactice, cadrele de conducere, dar și părinții.

Publicația are drept scop oferirea specificărilor conceptuale termenilor consacrați din domeniul egalității de gen în raport cu sectorul educației. Explorarea definițiilor, elucidate în lucrare, de către cadrele didactice împreună cu elevii și elevele va facilita înțelegerea esenței egalității de gen și a altor termeni de bază, conștientizarea provocărilor legate de stereotipuri de gen, discriminare, sexism, hărțuire sexuașă ș.a., care pot afecta parcursul personal și profesional de viitor al tinerilor și tinerelor.

342.7 / B-31     III-136243

BAURCIULU, Anjela. Egalitatea de gen : Curs pentru funcționarii publicii / Baurciulu Anjela . ─ Chișinău : [s. n.] , 2020. - 188 p. : fig., tab.
Bibliogr. la sfârșitul temelor și în notele de subsol
ISBN: 978-9975-87-688-9

Disponibil: http://dspace.aap.gov.md/bitstream/handle/123456789/1411/UN%20Women%20Curs%20functionari%20publici.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20moldova/attachments/publications/2020/un%20women%20curs%20functionari%20publici.pdf?la=ro&vs=0

Importanța strategică a asigurării egalității de gen în Republica Moldova reiese atât din angajamentele internaționale ale statului, cât și din nevoile naționale privind consolidarea unei societăți echitabile în contextul dezvoltării sustenabile. Integrarea egalității de gen la nivel național reprezintă un proces continuu de perfecționare a activităților de planificare strategică, realizare a acțiunilor, evaluare și monitorizare a impactului asupra beneficiarilor femei, bărbați, fete și băieți. Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017–2021 acordă un loc important fortificării mecanismului instituțional prin consolidarea capacităților resurselor umane din cadrul autorităților administrației publice centrale și locale. În cadrul ariei de intervenție „Mecanism instituțional”, Guvernul Republicii Moldova a atribuit Academiei de Administrare Publică (AAP) un rol important în pregătirea, instruirea și formarea funcționarilor publici în domeniul egalității de gen în scopul transpunerii abordării integratoare de gen în activitățile strategice și operaționale din cadrul administrației publice centrale și locale. 

Inițiativa elaborării cursului „Egalitatea de gen” pentru funcționarii publici a fost definitivată în cadrul parteneriatului dintre UN Women Moldova și Academia de Administrare Publică, încheiat în anul 2018, fiind parte componentă a programului de integrare a perspectivei de gen în toate activitățile Guvernului Republicii Moldova la nivel central și local. Cursul „Egalitatea de gen pentru funcționarii publici” va fi inclus în cadrul învățământului postuniversitar obligatoriu, fiind destinat funcționarilor publici pentru toate nivelurile și regiunile țării.

Cuprins

✅ABORDAREA INTEGRATOARE A EGALITĂȚII DE GEN
✅INTEGRAREA DIMENSIUNII DE GEN ÎN POLITICILE PUBLICE ȘI PROCESELE DECIZIONALE
✅ANALIZA DE GEN
✅EVALUAREA IMPACTULUI DE GEN
✅BUGETAREA SENSIBILĂ LA GEN
✅AUDITUL DE GEN. METODOLOGIA PLANIFICĂRII, PROGRAMĂRII ȘI VERIFICĂRII EGALITĂȚII DE GEN


261 / S-81         II-719774
State and Religious Denominations in the European Union  : Proceedings of the International Conference on Relations Between State and Religious Denominations in the European Union (6-9 June 2019) and of the International Conference "The Positive Side of Religious Freedom : How Governments Can Engage with Religious Organizations" (6-7 June 2019) organised at the Palace of the Patriarchate in Bucharest / ed. by George Grigoriță . ─ Bucharest : Basilica al Patriahrhiei Române, 2019. - 464 p. - (Studia Canonica ; 5).
ISBN: 978-606-29-0340-4

Conferinţa internaţională  "Relaţiile între stat şi denominaţiunile religioase în Uniunea Europeană".organizată de Secretariatul Stat pentru Culte şi Patriarhia Română, în contextual exercitării de către România a Președinției Consiliului UEa tratat 2 teme principale: 
 • „Modele ale relaţiilor dintre stat şi denominaţiunile religioase în Europa” și 
 • „Provocări și perspective privind viitorul relațiilor dintre stat și denominaţiunile religioase în Europa”.
Potrivit Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), așa cum a fost modificat prin Tratatul de la Lisabona din 2007, „Uniunea respectă și nu aduce atingere statutului de care beneficiază, în temeiul dreptului național, bisericile și asociațiile sau comunitățile religioase din statele membre” (art. 17 alin. 1 TFUE). Astfel, „recunoscându-le identitatea și contribuția specifică, Uniunea menține un dialog deschis, transparent și constant cu aceste biserici și organizații” (art. 17 alin. 3 TFUE).

Prin urmare, în Uniunea Europeană nu există un „model european” de relație a comunităților religioase cu autoritatea politică, ci sistemele legislative în vigoare în statele membre ale Uniunii Europene oscilează de la o separație radicală până la o identificare aproape totală între o anumită comunitate religioasă și un Stat. Totodată, Uniunea Europeană își propune să dialogheze cu denominațiunile religioase pentru ca acestea să exprime contribuția lor specifică la construcția europeană.

Vezi de asemenea

PRISACAR, Tatiana. Remunerarea muncii angajaților în cadrul proiectelor: Ghid practic pentru organizațiile necomerciale : Ghid elaborat în cadrul proiectului ”Asistență Tehnică pentru susținerea dezvoltării Organizațiilor Societății Civile din Republica Moldova” / Tatiana Prisacar; Consultant : Tudor Capșa . ─ Chişinău : [S. n.], [2020]. - 128 p. : tab., il. 

Anexele  https://eu4civilsociety.md/storage/documents/Ghid_remunerarea_muncii/Anexele_Ghidului_Word.docx

331.2 / П-77 IV-61213
ПРИСАКАР, Татьяна. Оплата труда работников в рамках проектов: Практическое руководство для некоммерческих организаций / авт. руководства : Татьяна Присакар; консультант : Тудо Капша ; Фонд Европейского Союза для Гражданского Общества Республики Молдова 2015 . ─ Кишинэу : [s. n.] , [2019]. - 160 p. : il., tab. 
Anexe : p. 91-150

Ghidul practic pentru organizațiile necomerciale "Remunerarea muncii angajaților în cadrul proiectelor" informează despre situațiile specifice pentru stabilirea salariilor în cadrul organizațiilor necomerciale, inclusiv pentru personalul angajat în proiecte; modul de elaborarea a grilelor de salarizare; tipurile de contracte care se aplică pentru raporturile de muncă în cadrul proiectelor; evidența timpului de muncă și întocmirea tabelelor de ponta

Din acest Ghid aflati care sunt situatiile specifice pentru stabilirea salariilor în cadrul ONC, inclusiv pentru personalul angajat în proiecte; modul în care pot fi elaborate grilele de salarizare în ONC; tipurile de contracte care se aplică pentru formalizarea raporturilor de muncă cu angajații ONC; particularitățile evidenței timpului de muncă şi întocmirii tabelelor de pontaj.

Ghidul oferă instrumente de indrumare la încheierea contractelor cu privire la efectuarea lucrărilor/prestarea serviciilor între ONC (în calitate de Angajator/Beneficiar/Client) și persoanele fizice (în calitate de Salariat/Antreprenor/Prestator de servicii) implicate în realizarea proiectelor.

Ghidul practic pentru organizațiile necomerciale "Remunerarea muncii angajaților în cadrul proiectelor" informează despre situațiile specifice pentru stabilirea salariilor în cadrul organizațiilor necomerciale, inclusiv pentru personalul angajat în proiecte; modul de elaborarea a grilelor de salarizare; tipurile de contracte care se aplică pentru raporturile de muncă în cadrul proiectelor; evidența timpului de muncă și întocmirea tabelelor de pontaj.


352 / C-16 , III-136065
CALM. Congresul Autorităților Locale din Moldova, 2010-2020  : Pentru o descentralizare și autonomie locală reală / sel. textelor : Ana Moraru, Viorica Mija ; red. : Viorica-Ela Caraman [et al.] . ─ Chişinău : Arc, 2020. - 664 p. : il., fot.
ISBN: 978-9975-0-0376-6  [Accesat 04.08.2020]

Disponibil :

Acest volum constituie o colecție de editoriale publicate în ziarul CALM, „Vocea Autorităților Locale”, care au marcat activitatea asociației și au contribuit la fortificarea vocii APL din Republica Moldova pe plan intern și extern.
De la fondare, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a reușit să devină tribuna tuturor primarilor și o portavoce credibilă, veritabilă și consolidată pentru Autoritatea Publică Locală (APL) din țară.

CALM a avizat sute de proiecte de legi,și-a consolidat poziția de lider de opinie în cadrul organismelor europene și internaționale, a stabilit relații de colaborare cu zeci de asociații ale APL din toată lumea, a contribuit la diseminarea practicilor bune și a publicat numeroase ghiduri pentru fortificarea capacităților autorităților locale

Principalii parteneri ai CALM pe plan extern

 • Consiliul Europei 
Delegația Republicii Moldova a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei este compusă, în mare parte, din reprezen tanții CALM. Congresul reprezintă o platformă de promovare a drepturilor și intereselor APL, precum și de monitorizare a modului de implementare a reformelor din domeniul descentralizării și autonomiei locale.  
Comitetul Regiunilor UE (CoR) structură influentă a Parlamentului European, responsabilă de domeniul autorităților locale și regionale. Reprezentanții CALM sunt membri ai delegației RM la CORLEAP – Conferința Permanentă a Autorităților Locale și Regionale in Parteneriatul estic  este forumul politic al autorităților locale și regionale din Uniunea Europeană și din țările din cadrul Parteneriatului estic.
Consiliul Municipalităților și Regiunilor Europene (CEMR)
NALAS Rețea Asociațiilor Autorităților Locale din Europa de Sud-Est.
ALDA – Asociația Europeană pentru democrație locală În anul  
• Asociațiile autorităților locale din Europa 


351 / T-36 III-136247

Teoria și practica administrării publice  : Materiale ale Conferinței științifico-practice internaționale, 22 mai 2020 / col. red. : Oleg Balan [et al.] . ─ Chişinău : AAP, 2020. - 428 p. : fig., tab.
Culegerea include lucrări privind modernizarea administrației publice în contextul noilor transformări sociale, economice, politice și informaționale, aspecte conceptuale și practice privind edificarea statului de drept, organizarea dezvoltării profesionale a personalului, s.a. - un areal tematic care corespunde perfect demersului strategic de reformă a administrației publice, care derivă din prevederile Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană 378 / P-47 , IV-60999

Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării şi Educaţiei . Vol 6, Partea 1 . ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2019. - 396 p. : il., tab., scheme.
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol
ISSN 2587-3563  [Accesat 27.07.2020]
378 / P-47     IV-61001

Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării şi Educaţiei . Vol 6, Partea a 2-a . ─Cahul , 2019. - 410 p. : il., tab., scheme.

Disponibil : https://ibn.idsi.md
https://www.usch.md/wp-content/uploads/2020/05/Conferinta-USC_6-iunie_2019-Vol-VI-partea-I.pdf

Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol

ISSN 2587-3563
În: Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării şi Educaţiei. = Prospects and Problems of Research and Education Integration into the European area; Com. şt. : Ion Bostan [et al.] ; Col. de red. : Sergiu Cornea [et al.] . ─ Cahul[sn], 2019, Vol. 


Din cuprins
 • Cultura comunicării în contextul dialogului intercultural/ Ianioglo Maria
 • Impactul comunicării manageriale asupra imaginii instituției de învățământ/Ina Grigor,
 • Provocările și oportunitățile transformării digitale a educației /Zegrea Luminița Gabriela
 • Aspecte teoretice ale bullying -ului în mediul școlar/ Popa Rodica
 • From employment security to labor migration: an anthropological perspective from Romania on the historical transformation of work from the communist era to EU integration/ Weber Gerard a. 
 • Mentoratul – modalitate de pregătire și integrare profesională a cadrelor didactice din instituția de educație timpurie/ Llilia Cebanu, dr. ped., cercetător științific coord. Nadejda Baraliuc
 • Fascism versus communism, studiu asupra totalitarismului secolului al XX- lea /Camelia Nenu, 
 • Cultura între Eu și celălalt. Mircea Eliade și Adrian Marino despre îmbrățișarea valorilor europene… /Lupșan Mihaela Diana


343.9 / U-92 II-719903 

Utilitatea dronelor în activitatea de combatere și prevenire a criminalității [Text tipărit] : (Materialele sesiunii științifice, 29 noiembrie 2019) / com. org. : Dinu Ostavciuc [et al.] ; red. : Gheorghe Chiriță . ─ Chișinău : Cartea militară, 2020. -132 p.
Co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union
Antetitlu : Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova ; Academia "Ștefan cel Mare"
Bibliogr. : p. 124-132 (139 tit.) și în notele de subsol

ISBN: 978-9975-3364-1-3 

Sunt abordate tematici ce vizează domeniile poliţieneşti, la nivel mondial, unde se aplică aeronavele de zbor fără pilot, consecinţele aplicării dronei în lipsa reglementărilor juridice, inclusiv şi posibilităţile implementării dronelor în activitatea poliţienească: aplicarea dronei la direjarea şi monitorizarea traficului rutier, monitorizarea frontierei de stat, aplicarea dronei la efectuarea cercetării la faţa locului, aplicarea dronei la monitorizarea dezordinilor în masă, aplicarea dronei la efectuarea reconstituirii faptei şi a experimentului în procedură penală.

- Reglementarea noţiunii de aparat de zbor fără pilot (Drona);
- Relevarea esenţei, condiţiilor, temeiurilor şi ordinii aplicării dronei la nivel internaţional;
- Evidenţierea rolului mijloacelor tehnice în activitatea organelor de drept;
- Exemplificarea bunelor practici internaţionale de utilizare a aparatelor de zbor fără pilot în activitatea de combatere şi prevenire a criminalităţii.

 061.2 / B-92 III-136313 

BUDURINA-GOREACII, Carolina. Instituțiile societății civile și dezvoltarea comunităților locale moldovenești: Monografie / Carolina Budurina-Goreacii . ─ Chișinău : CEP USM, 2020. - 190 p. : fig.
Bibliogr. : p. 164-172

ISBN: 978-9975-149-82-2

Instituțiile societății civile trebuie să aibă un rol pozitiv în dezvoltarea comunității locale, prin implicarea comună a tuturor actorilor comunității și prin menținerea unui dialog constructiv cu autoritățile APL/APC

În această lucrare autorul cercetează actorii instituțiilor societății civile şi rolul lor în dezvoltarea comunităţii locale, elucidând, în acest sens, nu doar principalele probleme cu care se confruntă cetățenii la nivel local, dar şi arătând gradul de implicare al instituţiilor societăţii civile în soluţionarea acestora. Se demonstrează, de asemenea, în ce măsură parteneriatul de colaborare dintre autorităţile APL şi instituţiile societăţii civile contribuie la dezvoltarea comunităţii locale.

Autorul examinează parteneriatul de colaborare dintre instituţiile societăţii civile şi autorităţile APL prin prisma actelor normative internaţionale şi naţionale care prevăd posibilităţile de implicare a cetăţenilor în treburile publice. De asemenea, sunt evaluate cele 5 funcţii specifice ale instituțiilor societății civile în contextul schimbărilor socioeconomice și culturale la nivel local. Au fost prezentate şi unele practici de succes ale instituțiilor societății civile în dezvoltarea comunităţilor din raioanele Şoldăneşti, Orhei şi Cahul. 

Teza
Disponibil:  http://www.cnaa.md/files/theses/2019/54326/carolina_budurina_abstract.pdf


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti