Faceți căutări pe acest blog

Intrări noi: martie 2017: Ghidul autorităților publice locale

 (Publicaţiile pot fi consultate în Sala de lectură a Centrului Pro-european şi/sau online)
 
351.7 / S-43 / II-709822
SECRIERU, Angela; DRAGOMIR, Lilia; PETROIA, Andrei. Impozitele și taxele locale [Text tipărit] : Ghidul autorităţilor publice locale / Angela Secrieru, Lilia Dragomir (Rotaru), Andrei Petroia . ─ Chișinău : [S. n.], 2015. - 108 p. - Bibliogr. : p. 91 şi în subsol. - ISBN: 978-9975-87-076-4.
Disponibil: http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/Impozitele%20si%20taxe%20ROM.pdf?download

Ghidul “Impozitele si taxele locale” are drept scop consolidarea capacităților autorităților publice locale de administrare a taxelor şi impozitelor locale. Ghidul introduce reprezentanţii autorităților publice locale responsabili de acest domeniu în noţiunile de bază, cadrul legal şi de reglementare a diverselor taxe şi impozite, metodologiile de calcul şi modalităţile de administrare a principalelor taxe şi impozite locale. 

Impozitul reprezintă o contribuţie bănească obligatorie, generală şi cu titlu nerambursabil, datorată conform legii, bugetului publicde către persoanele fizice şi juridice pentru veniturile pe care le obţin sau bunurile pe care le posedă. În cazul impozitelor locale, această plata este efectuată în favoarea bugetelor locale. În contextul acestei definiţii, boxa de mai jos precizează caracteristicile impozituluiTaxa locală, conform Codului Fiscal al Republicii Moldova, reprezintă o plată obligatorie efectuată la bugetul UAT, având, în mare parte, aceleaşi caracteristici şi elemente pe care le are impozitul. Noţiunile de impozit şi taxă locală cuprind şi elementele acestora care trebuie cunoscute de APL (Administrația Publică Locală) şi organele fiscale la stabilirea obligaţiei fiscale în sarcina contribuabililor. În continuare, explicăm sensul fiecărui element.
*    *    *
336.1 / S-43 / II-709821
SECRIERU, Angela; DRAGOMIR (ROTARU), Lilia. Managementul finanţelor publice locale [Text tipărit] : Ghidul autorităţilor publice locale / Angela Secrieru, Lilia Dragomir (Rotaru) . ─ Chișinău : [s. n.] , 2016. - 88 p. - ISBN: 978-9975-87-077-1.
Disponibil: http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/management%20finante%20ROM.pdf?download
Ghidul “Managementul finanţelor publice locale” este adresat autorităților publice locale din Republica Moldova şi le îndrumă în gestionarea eficientă a banului public.

În ghid sunt descrise noţiunile fundamentale ale managementului finanţelor publice locale, cadrul legal şi de reglementare a finanţelor publice locale, cadrul bugetar pe termen mediu şi procesul bugetar, managementul veniturilor şi cheltuielilor. Aspectele principale cu privire la bugetarea pe bază de performanţă, bugetarea investiţiilor capitale, contabilitatea şi raportarea financiară, dar şi auditul intern şi conflictul de interese în gestionarea finanţelor publice sunt, de asemenea, cuprinse în acest ghid.

Managementul Finanţelor Publice Locale (MFPL) este un sistem de reguli, proceduri şi practici pentru APL de a gestiona finanţele publice locale, care cuprinde:

• bugetarea
• contabilitatea
• auditul
• managementul lichidităţilor
• gestionarea datoriei
• generarea veniturilor
• raportarea publică privind operaţiunile financiare din sectorul public local.
*    *    * 

351.711(478) / Т-29 / II-709819
TEACĂ, Ilie; RUSU, Andrei; BULAT, Veaceslav. Managementul proprietăţii publice [Text tipărit] : Ghidul autorităţilor publice locale / Ilie Teacă, Andrei Rusu, Veaceslav Bulat . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015. - 220 p. - Bibliogr. Bibliogr. : 203-213 p. - ISBN: 978-9975-87-023-8.
Disponibil: http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/proprietate%20publica%20sait.pdf?download

Manualul este destinat personalului specializat din cadrul autorităților administrației publice locale, în special personalului implicat direct sau indirect în activitățile de administrare a patrimoniului public local, implicit specialiștilor pentru reglementarea regimului funciar (inginerilor cadastrali etc.), persoanelor responsabile pentru întocmirea registrelor patrimoniului public, înregistrarea bunurilor imobile de interes public local.

În acest sens, manualul se referă, în principal, la esența și conținutul economic și juridic al noțiunii de proprietate, drept de proprietate, formele dreptului de proprietate, dreptul de proprietate publică, cadrul juridic privind administrarea proprietății publice, obiectele dreptului de proprietate publică și regimul juridic al acestora, modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică, la modalitățile juridice de exercitare a dreptului de proprietate publică, de privatizare a patrimoniului public, la noțiunea propriu-zisă de administrare a proprietății publice, esența și conținutul acesteia, la problemele ce țin de evaluarea și înregistrarea de stat a BPP etc.

Ideea de bază, promovată ca un fir roșu pe tot cuprinsul manualului, este că dreptul de proprietate publică, în egală măsură ca și dreptul de proprietate privată, este un drept garantat de stat, un drept absolut, exclusiv și perpetuu, iar proprietatea publică, asemeni proprietatății private, este inviolabilă, apărată de stat și lege, inclusiv de normele Constituției Republicii Moldova (art. art. 9, 109, 126, 124), având în vedere în primul rând faptul că economia Republicii Moldova „este economie de piață, de orientare socială, bazată pe proprietatea privată și pe proprietatea publică, antrenate în concurență liberă” (alin. (1) al art. 126 din Constituția Republicii Moldova). Astfel, realitățile juridice actuale obligă autoritățile administrației publice centrale și, nu în ultimul rând, autoritățile administrației publice locale, să asigure administrarea și folosirea BPP în cel mai eficient mod, având în vedere interesele generale ale societății sau, după caz, interesele comunităților locale, în funcție de forma proprietății publice (de stat sau a UAT). 

*    *    *

331.1 / M-24 / II-709824
Managementul resurselor umane [Text tipărit] : Ghidul autorităţilor publice locale / Anastasia Blajin, Mihaela Roşcov, Vitalie Popa, Aurelia Ţepordei . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015. - 172 p. - Bibliogr. : 170-171 p. - ISBN: 978-9975-87-024-5.
Disponibil: http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/Resurse%20umane%20sait.pdf?download

Acest ghid este adresat autorităților administrației publice locale din Moldova și are menirea să le îndrume să gestioneze cât mai eficient resursele umane din autoritatea publică. Astfel, primarii și specialiștii responsabili de managementul resurselor umane se vor familiariza cu particularitățile specifice managementului resurselor umane în APL, rolurile și responsabilitățile lor în acest domeniu, dar și cum să planifice eficient resursele umane, să motiveze personalul și să încurajeze dezvoltarea profesională a lucrătorilor autorităților publice locale etc. Ghidul, de asemenea, explică aplicarea procedurilor și regulamentelor principale ce țin de elaborarea fișelor de post, recrutarea personalului, integrarea noilor angajați, evaluarea performanței,  precum și principiile de egalitate și nediscriminare la locul de muncă.

Acest ghid a fost elaborat în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) implementat de Guvernul Republicii Moldova, cu asistenţa Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), finanţat de Guvernele Danemarcei şi Suediei. 

Publicaţia a fost elaborată în cadrul proiectului „Asistenţă şi instruire pentru consolidarea capacităţilor APL” cu asistenţa Axa Management Consulting.

Obiectivele urmărite de activităţile de managementul resurselor umane (MRU) în încercarea de a ajut APL să devina eficace, includ următoarele:

1. Să ajute APL să îşi atingă scopurile strategice şi operaţionale;
2. Să folosească eficient abilităţile şi deprinderile personalului;
3. Să ofere APL angajaţi bine pregătiţi şi motivaţi;
4. Să sporească nivelul de satisfacţie a angajatului faţă de activitatea profesională;
5. Să dezvolte şi să menţină o calitate înaltă a mediului de muncă;
6. Să comunice politicile de personal tuturor angajaţilor;
7. Să ajute la menţinerea unui nivel înalt al eticii profesionale;
8. Să faciliteze introducerea schimbărilor necesare, atât pentru indivizi, grupuri şi instituţie, în general, cât şi pentru reprezentanţii comunităţii.

*    *    *

351.7 / C-77 / II-709820
JACKSON, John; BALDUCCI, Massimo; HERTZOG, Robert. Cooperare intercomunitară [Text tipărit] : Ghidul autorităţilor publice locale / John Jackson, Massimo Balducci, Robert Hertzog, [ et al. ] . ─ Chişinău : [ s. n. ], 2015. - 295 p. - ISBN: 978-9975-87-022-1.
Disponibil: http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/inclusive_growth/ghiduri-ale-autoritilor-publice-locale/ghidul-autorit_ilor-publice-locale--cooperarea-intercomunitar.html
Ghidul de Cooperare Intercomunitară este o versiune adaptată în limba română și ajustată la condițiile Republicii Moldova a Manualului de Cooperare Intercomunitară, elaborat în 2009 de către Consiliul Europei (CoE), Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Inițiativa de Guvernare Locală a Institutului Societății Deschise (OSI/LGI).

Acest Ghid are menirea de a sprijini metodologic primăriile din Republica Moldova să inițieze, lanseze și să gestioneze proiecte de cooperare intercomunitară. Ghidul este elaborat într-o perioadă în care administrația publică locală din Moldova se confruntă cu un șir de probleme și provocări pentru care cooperarea intercomunitară oferă eventualele soluții.

Acest ghid a fost elaborat în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) implementat de Guvernul Republicii Moldova, cu asistenţa Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), finanţat de Guvernele Danemarcei şi Suediei.
Mai multe publicatii ale Consiliului Europei destinate autoritatilor publice locale: 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti