Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Republica Moldova şi Uniunea Europeană
327 / R - 44         II-710129
GUCEAC, Ion; JUC, Victor; MORARU, Victor. Republica Moldova şi Uniunea Europeană : Dimensiunile cooperării / Ion Guleac, Victor Juc, Victor Moraru [et al.]; Coordonator : Victor Juc Redactor : Tamara Osmochescu . ─ Chișinău : [S. n.], 2016. - 180 p.
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN: 978-9975-3043-5-1

Lucrarea include studii în care sunt supuse cercetării probleme ale relaţiilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, abordate în evoluţie politico-juridică şi pe coordonata de securitate ale proceselor de europenizare a Republicii Moldova. Volumul este adresat mediului universitar-academic, experţilor, dar şi tuturor celor care manifestă interes pentru problemele ce ţin de integrarea europeană.

Cuprins
339.9 / Э - 40 III-127211

Экономическая евроинтеграция Республики Молдова: Курс лекций / Кара М., Султ Г., Нягова А., Болгар М.; отв. за вып. : Анатолий Томайлы ; Комратский Государственный университет . ─ Комрат : КГУ, 2016. - 120 p. : tab.

Bibliogr. : p. 115-118

ISBN: 978-9975-3106-5-9

В курсе лекций «Экономическая Евроинтеграция Республики Молдова», рассмотрены объективные предпосылки и содержание интеграционных процессов в Европе, дана характеристика эволюции, современного состояния и форм европейской интеграции. Особое внимание уделено процессам развития взаимоотношений Республики Молдова и Европейского союза, а также с международными организациями СНГ, ГУАМ, а также с США, Европейского Союза и др.620.9 (478) / E - 27 III-127075

DESCARCATI
EFROS, Ion. În căutarea liberalizării pierdute. Deschiderea pieţei de energie electrică din Republica Moldova : Unde suntem şi unde ar trebui să ajungem? : Studiu de politici energetice / Ion Efros . ─ Chișinău : [S. n.], 2016. - 52 p.. - Bibliogr. în subsol

ISBN: 978-9975-4072-3-6

În esenţă scopul liberalizării vizează sporirea securităţii energetice, creşterea competiţiei,atragerea investiţiilor în domeniul energetic. Se consideră că în cazul Moldovei care este opiaţă prea mică aceste obiective pot fi realizate doar prin integrarea intr-o piaţă regională, iar ulterior în piaţa internă de energie a Uniunii Europene.

Acest studiu va analiza liberalizarea pieţei de energie electrică a Moldovei având ca scop ilustrarea beneficiilor deschiderii pieţei, crearea unei pieţe energetice reale şi cuplarea la pieţele ENTSO-E.

În acest studiu autorii  arata:

a. Care sunt blocajele care împotmolesc şi ce ar putea mişca înainte procesul de liberalizare a pieţei de electricitate din Moldova;
b. Cum a influenţat procesul de liberalizare Ţările Baltice şi ce lecţii poate lua Moldova din această experienţă;
c. Rolul altor trei pieţe regionale de electricitate în diminuarea deficitului capacităţilor de generare a Republicii Moldova.           
339.5 / G-83       I-1273224
GRIBINCEA, Alexandru; ŞARGU, Lilia; FRUMUSACHI, Eduard Exportul în țările Uniunii Europene: Ghid metodic / Alexandru Gribincea (red. resp.), Lilia Șargu, Eduard Frumusachi; Universitatea de Studii Europene din Moldova . ─ Chişinău : USEM, 2016. - 44 p. : tab.
Bibliogr. : p. 43 (12 tit.) și în subsol
ISBN: 978-9975-3147-0-1

Politica comercială a Republicii Moldova este componenta politicii economice care vizează sfera relaţiilor economice externe şi presupune totalitatea reglementărilor, instrumentelor şi măsurilor de politică comericală care urmăresc promovarea schimburilor comerciale externe şi stimularea dezvoltării economiei naţionale la adăpost de concurenţa străină. în această ordine de idei, politica comercială a Republicii Moldova are drept scop promovarea relaţiilor economice externe, în special prin impulsionarea exporturilor, protejarea economiei naţionale de concurenţa străină, prin reglementarea şi monitorizarea importului, precum şi menţinerea echilibrului balanţei comerciale. Ghidul este orientat spre uzul studenţilor, masteranzilor, businessmanilor etc.351 / M-24          II-710325
Managementul public al programelor europene, conferința științifico-practică internațională (2016; Chișinău) = Public Management of European Programms] : Materialele Conferinței științifico-practice internaționale, 10 iunie 2016 / Col. red. : Valentin Beniuc, Ludmila Roșca . ─ Chișinău : [S. n.], 2016
152 p. : scheme.
Antetitlu : Institutul de Relații Internaționale din Moldova
Bibliogr. : la sfârşitul art. şi în subsol
ISBN: 978-9975-56-366-6
Integrarea economică europeană. Secţiunea Studenţi, masteranzi, doctoranzi  : Materialele conferinţei internaţionale / Comitetul şt. : Iurie Sedletchi, Bivol Teodor, I. T. Nasretdinov [et. al.] . ─ Chișinău : USEM, 2016. - Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN: 978-9975-3147-1-

Din continut

DESCOPERIM EUROPA PENTRU REPUBLICA MOLDOVA NicuŞARGU
FENOMENUL IMIGRAŢIEI ÎN CONTEXTUL NOILOR SCHIMBĂRI GEOPOLITÎCE CONTEMPORANE Cristina СЕВ AN Ion BOTNARENCO FACTORII DE INFLUENŢĂ A CALITĂŢII VIEŢII Crisli DEMENŢII
CORUPŢIA CU ORIENTARE SPRE GLOBALIZ luna LUNGU
MANAGEMENTUL CALITĂŢII-CONCEPTE Şl PRINCIPII Olesea CERN А УСА
PROBLEME ENERGETICE IN REPUBLICA MOLDOVA SI SOLUŢIONAREA LOR Nicolni TAL PIS
TENDINŢELE ACTUALE ALE COMERŢULUI EXTERIOR AL REPUBLICII MOLDOVA Viorica TIHON
TURISMUL ÎN REGIUNEA NISTRULUI INFERIOR Irina TALMAZAN
TURISMUL RURAL- CARTEA DE VIZITA A REPUBLICII MOLDOVA Adriana BĂLAN
PERFORMANTELE SPORTULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA DUPĂ 23 DE ANI DE INDEPENDENTA Igori DIACONU
DIRECŢIILE TURISTICE PREFERATE ALE CETĂŢENILOR -,-R.MOLDOVA ÎN ANUL 21)15 Că făli na POPOV


327 / U -90          II-710131

DESCARCATI
EU and its Eastern Neighborhood : Fostering deeper Europeanization of Moldova / Ed. : Olesea Sirbu [et al.] . ─ Chişinău : Impressum, 2016. - 16 p. : tab., scheme, graf.
Referinţe bibliogr. în subsol
ISBN: 978-9975-3069-4-2

Disponibil :
https://arts.units.it/  Link actualizat 22.04.2021
 Din cuprins

 • EU-MOLDOVA ASSOCIATION AGREEMENT: TOWARDS POLITICAL ASSOCIATION OF MOLDOVA WITH THE EU /Silvo DEVETAK
 • Realising the Charter of Fundamental Rights of the European Union in National and European Fora/Jernej LETNAR CERNIC
 • Legal Norms and Standards on the Protection of the Rights of Children in the European Union/Francesco CECON
 • New Challenges for the European Human Integration in the Context of the Present Financial, Socio-Economic and Political Crisis/Silvo DEVETAK
 • EU Regional Policy with Emphasis on the Italian Regional Policy as a Model for European Integration/Ezio BENEDETTI
 • Законодательство о ликвидации расовой, этнической и религиозной дискриминации в Молдове с акцентом на правовые процедуры для жертв дискриминации/ Светлана МИРОНОВА
 • The role of citizen in the functioning of the EU. What avenues for citizens participation were opened by the eu-moldova associationpartnership?/Georgiana CICEO
 • Местное самоуправление и демократия в РМ и АТО Гагаузия/Людмила МИТИОГЛО
 • Соглашение ЕС-Молдова Ассоциация: к политической интеграции Молдовы различиях между теорией и практикой - проблемы болгари других меньшинств (с акцентом на с. Кирсово и близлежащих болгарских сёл в АТО Гагаузия)/Татьяна РАКОВЧЕНА
 • Гагаузия: Некоторые достижения и проблемы функционирования особого правового статуса автономии/ Сергей ЗАХАРИЯ, Елена КУЙЖУКЛУ
 • EU TRADE POLICY: LOOKING TO EASTERN NEIGHBORHOOD 140
 • DCFTA Implementation in Ukraine: Main Opportunities and Challenges/ Oleksandr KUBATKO
 • Foreign Trade of Georgia with EU before the Ratification of „Georgia- EU Association Agreement” and Perspectives after Ratification/ Roman MAMULADZE
 • Роль аграрных программ Евросоюза в развитии сельского хозяйства Аджарии ныне и в будущем и перспективы взаимоотношений в сфере торговли/ Авандил МЕШКИДЗЕ
 • Recent Trades and Challenges for Latvia's Trade to East/ Biruta SLOKA, Inara KANTANE, Tatjana MURAVSKA
 • Analysis of Lithuania E-Commerce Situation/ Vida DAVIDAVIČIENĖ, Narimantas Kazimieras PALIULIS, Jolanta SABAITYTĖ, Sigitas DAVIDAVIČIUS
 • Социально-экономическая ситуация в Приднестровье в контексте Европейских интеграционных процессов /Алла ПОЛТАРЕЦКАЯ 208
 • E-Invoicing in EU Public Procurement as a Tool of Cross-Border Trade Barriers Elimination in Ukraine/Oleksandr TSARUK
 • Cooperation between EU and ENP in the Area of Higher Education/ Nada TRUNK ŠIRCA, Anica NOVAK
 • Internaționalizarea Învățământului Superior: Tendințe și Particularități /Galina BULAT
 • The Relevance of Education, Research and Innovation in an African Context:The Case of Ghana/ Emmanuel K. BOON, Elizabeth YEBOAH
 • Joint Doctoral Programmes: Lithuanian Practice /Andrius PUKSAS
 • Youth Mobility and Intercultural Dialogue as Key Resources of Implementation of the EU's Programme “Eastern Partnership”and the Strategy of "Europe 2020"/ Nina DIDENKO
 • Eastern Partnership: Impact of Mentality Differences as a Factor/ Sergey CHERNYSHENKO
 • Distance Learning in UEL – Past, Present & Future/ John SHAW

DESCARCATI
 620.9 / П-79 IV-55877

Проект "Энергия и биомасса в Молдове"  : Путь длиной в четыре года (2011-2014) . ─ Кишинев : [s. n.] , 2014. - 66 p. : il., fotogr.

Проект «Энергия и биомасса в Молдове, инансируемый
Европейским союзом и софинансируемый и недряемый
Программой развития Организации Объединенных Наций, определил – своей деятельностью, осуществля-
емой сообща с национальными партнерами, – зарожде-
ние новой индустрии в Республике Молдова. Речь идет
об индустрии биоэнергии. Проект выбрал комплексный
подход для того, чтобы охватить как публичные учреждения и индивидуальные хозяйства, которые выделяют немалые средства на отопление домов в холод Таким образом, проект «Энергия и биомасса» способствовал развитию рынка: как спроса (финансирование установки котлов на твердой биомассе в 144 публичных учреждениях страны), так и предложения (финан-сирование производителей линий по выпуску топливаиз растительных отходов). К моменту завершения проекта в стране работают свыше 100 производителей пеллет и брикетов (их общая производительность – 120 тыс. тонн в год против 2000-3000в 2011 году).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti