Faceți căutări pe acest blog

CoE: Intrări noi: martie 2017

 (Publicaţiile pot fi consultate în Sala de lectură a Centrului Pro-european şi/sau online)

M.1.2/2015 CU Culegere de documente şi instrumente ale Comisiei Europene pentru Eficienţa Justiţiei (CEPEJ) privind managementul timpului, eficienţa şi calitatea justiţiei.  / Consiliul Europei - Ch., 2015. - 196 p. 
347.9/C-94/I-1271865

2017 - https://rm.coe.int/collection-of-tools-of-the-european-commission-for-the-efficiency-of-j/168070ce00

DIN CUPRINS:
- Linii Directoare elaborate de Centrul SATURN pentru gestionarea timpului judiciar
- Lista de verificare a gestionării timpului
- Compendiu de "Cele mai bune practici" privind managementul timpului în cazul procedurilor judiciare
- Linii directoare ale CEPEJ privind statisticile judiciare (GOJUST)
- Lista de verificare pentru promovarea calităţii justiţiei şi instaneţlor juridicare
- Manual pentru realizarea de anchete asupra gradului de satisfacţie a utilizatorilor tribunalelor din Statele membre ale Consiliului Europei
- Listă de criterii pentru îndrumarea instaneţlor în cadrul sondajelor privind nivelul de satisfacţie a utilizatorilor instanţelor

*    *    *

L.1.4/2014 MA Mapping the obstacles to inter-municipal cooperation in Eastern Partnership countries / Strengthening Institutional Frameworks for Local Governance 2015-2017; Рrogrammatic Cooperation Framework for Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine and Belarus.. - Strasbourg, 2015. - 132 p.
351/M-21/IV-55866L.1.4/2015 OB Обзор факторов, препятствующих межмуниципальному сотрудничеству в странах Восточного Партнерства / Укрепление институциональных основ местного управления 2015-2017 гг.; Рrogrammatic Cooperation Framework for Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine and Belarus. - Страсбург, 2015. - 152 с.
351/O-14/IV-55870

Cooperarea intermunicipală (IMC) este una dintre modalităţile de soluţionare a fragmentării municipale excesive - o problemă comună pentru mai multe ţări europene - şi se află în topul agendei autorităţilor centrale şi locale din ţările Parteneriatului Estic, de rând sau ca alternativă la reformele teritoriale prea lente. Cadrul legal din majoritatea ţărilor din regiune permite cooperarea, dar pentru realizarea unui nivel de cooperare şi integrare a serviciilor locale, care să permită prestarea serviciilor calitative pentru locuitorii comunităţii, este necesară dezvoltarea suplimentară a acestuia.

Potrivit rapoartelor naţionale şi internaţionale, cadrul legal constituie doar primul element al condiţiilor naţionale şi locale, care contribuie la cooperarea practică şi eficientă. Principalele elemente sunt politica naţională de promovare a IMC şi crearea stimulentelor pentru încurajarea guvernelor locale la cooperare. Cultura cooperării, care este foarte subdezvoltată în regiune necesită a fi susţinută prin identificarea şi diseminarea istoriilor de succes din regiune şi din afară., apoi prin expunerea acestor practici bune factorilor de decizie atât de la nivel central, cât şi local.

Studiul identifică obstacolele din calea cooperării inter-municipale din ţările Parteneriatului Estic şi oferă recomandări concrete pentru depăşirea acestor neajunsuri.
*    *    *

L.1.1/2015 LO Local Finance Benchmarking:  a shared tool for improved finance management / Strengthening Institutional Frameworks for Local Governance 2015-2017; Рrogrammatic Cooperation Framework for Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine and Belarus.. - Strasbourg, 2015. - 187 p.
351.7/L-85/IV-55864

L.1.1/2015 BE Бенчмаркинг как инструмент соверщенствования системы управления местными финансами / Укрепление институциональных основ местного управления 2015-2017 гг.; Рrogrammatic Cooperation Framework for Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine and Belarus. - Страсбург, 2015. - 208 с.
351.7/B-46/IV-55868

Buna gestionare financiară la mivel local este crucială pentru sporirea nivelului şi calităţii serviciilor publice locale prestate populaţiei. În perioadele de criză, utilizarea cât mai eficientă  a surselor locale de venit şi a proprietăţilor locale sunt o obligaţiune a oricărui angajat al autorităţii locale.

Analiza comparativă financiară locală (Local Finance Benchmarking - LFB) este un instrument elaborat de Consiliul Europei în scopul de a ajuta  APL din toate ţările europene să gestioneze mai eficient finanţele locale şi mecanismele fiscale. O politică naţională de promovare a LFB şi stimularea autorităţilor locale să-şi reformeze practicile sale de gestionare financiară sunt elemente esenţiale ale succesului reformei reglementării financiare şi a practicii. Analiza comparativă financiară locală, care încă nu este foarte răspândită în regiune, trebuie să fie încurajată prin diseminarea istoriilor de succes  din regiune şi din afară, apoi prin expunerea acestor practici bune factorilor de decizie atât de la nivel central, cât şi local, şi prin crearea stimulentelor pozitive pentru reforme.

*    *    *

F.9/2014 GH Ghidul drepturilor omului pentru utilizatorii de internet: Instrumente juridice / Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei. - Chişinău, 2016. - 46 p.
341.2/G-42/III-126585

F.9/2014 RU Руководство по правам человека для интернет-пользователей: Юридические инструменты / Комитет Министров Совета Европы. - Страсбург, 2015. - 49 с.
341.2/З-85/Ш-126586


Ghidul fost elaborat ca răspuns la necesitatea utilizatorilor de a-şi valorifica exercitarea drepturilor lor umane on line. La modul general, drepturile acestora sunt enunţate în regulile de utilizare a serviciilor propuse de către societăţile de internet – reguli, care, aproape întotdeauna, se prezintă în forma unei liste vaste cu condiţii legale şi contractuale care sunt foarte rar citite şi încă mai rar înţelese. 

Acest ghid este axat pe drepturile omului asupra cărora internetul are cel mai mare impact : accesul şi nediscriminarea, libertatea de exprimare şi informare, libertatea de întrunire, de asociere şi de participare, protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal, educaţia şi cunoştinţele generale, protecţia copiilor şi tinerilor, şi dreptul la recurs efectiv în caz de încălcare a drepturilor omului on line.

Adoptat de către Comitetul de Miniştri care reprezintă 47 de State  membre ale Consiliului Europei, acest Ghid are la bază drepturile şi libertăţile consacrate de către Convenţia europeană a drepturilor omului, precum şi interpretarea acestor drepturi de către Curtea europeană a drepturilor omului, şi alte instrumente şi texte juridice ale Consiliului Europei.

Ghidul este rodul unei vaste consultări între parteneri angajaţi pe lângă guverne, întreprinderi private, în special prestatari de servicii on line şi telecomunicaţii, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai mediului tehnic şi universitar.

*    *   *

J.1/2016 IN Îngrijirea sănătăţii  şi etica medicală în penitenciare: Manual pentru personalul medical şi alţi angajaţi ai penitenciarelor, responsabili de bunăstrarea deţinuţilor / LEHTMETS Andres, PONT Jorg.; Consiliul Europei - Chişinău, 2016. - 88 p. - 978-9975-53-610-3.
614.2/L-50/II-709802

Manualul conţine informaţii practice despre mai multe probleme ce ţin de asistenţa psihiatrică, prevenirea răspândirii maladiilor transmisibile (SIDA, hepatita, tuberculoza), consumul de drogurilor şi asistenţa medicală oferită persoanelor dependente de droguri. Publicaţia oferă standarde etice importante şi sugerează răspunsuri la dilemele etice legate de accesul la un medic, îngrijiri alternative, consimţământul pacientului şi confidenţialitatea, asistenţa medicală preventivă, asistenţa umanitară, independenţa profesională şi competenta.

Manualul include exemple de bune practici din întreaga Europă şi poate servi în calitate de ghid sau suport didactic pentru serviciile de îngrijire medicală a deţinuţilor. Problemele legate de sănătatea deţinuţilor fiind legate la modul direct de mandatul Comitetului European pentru prevenirea Torturii şi a pedepselor sau a tratamentelor inumane sau degradante (CPT). Serviciile medicale necorespunzătoare duc la apariţia situaţiilor de tratament inuman sau degradant, întrucât un personalul medical şi non-medical din închisori cu mai multe  cunoştinţe şi abilităţi profesioniste înseamnă un mediu mai sănătos şi mai sigur pentru deţinuţi şi personalul din închisori şi o mai bună protecţie a publicului prin reducerea riscurilor de transfer al problemelor de sănătate din penitenciare în comunitate

*   *   *

M.1.3/2016 CR Criminal Justice Responses to Prison Overcrowding in Eastern Partnership Countries: Compilation of the Reports on Study carried in Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine / Regional Project Promoting penitentiary reforms; programmatic Cooperation Framework for Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine and Belarus. - Council of Europe, European Union, 2016. - 512 p.
343.1/C-89/I-1271867

Publicaţia reprezintă o compilaţie de Rapoarte asupra Studiului realizat în Armenia, Georgia, Moldova şi Ucraina privind suprapopularea penitenciarelor, în cadrul proiectului regional de promovare a reformei penitenciarelor (de la o abordare punitivă la una de reabilitare)

 *    *    *

D.4/2013 PA Participarea femeilor la viaţa publică şi politică din Republica Moldova: Raport elaborat în cadrul Parteneriatului Estic de Facilitare al Consiliului Europei = Participation of women in public and political life in the Republic of Moldova: Report developed in the framework of the Eastern Partnership Facility of the Council of Europe / Daniela TERZI-BARBAROŞIE. - Ch., 2013. - 53+53 p.
396.1/T-37/I-1271863

Prezentul raport este elaborat în baza unor studii relevante şi statistici cu privire la egalitatea de gen în Republica Moldova, reflectând situaţia curentă şi principalele tendinţe în domeniu. În acelaşi timp, în raport sunt înserate constatări şi recomandări în vederea evidenţierii situaţiei actuale şi a perspectivelor în domeniul de referinţă.

Cuprins:

1. Concepte tradiţionale cu privire la rolul femeilor în societate
2. Participarea politică a femeilor
3. Rolul educaţiei şi mass-media în promovarea femeilor
4. Standarde de viaţă
5. Violenţa faţă de femei în familie
6. Implementarea cadrului legal în domeniul egalităţii de gen

*    *    *

B.3/005 CO Convenţia europeană a Drepturilor Omului, amendată de Protocoalele nr. 11 şi 14, însoţită de protocolul adiţional şi de Protocoalele nr. 4, 6, 7, 12 şi 13 / Curtea europeană a Drepturilor Omului. - Chişinău, 2015. - 64 p. - ISBN 978-9975-53-486-4.
B.3/005 CO
I-1268727

Европейская конвенция по правам человека, измененная и дополненная Протоколами № 11 и № 14, в сопровождении Дополнительного протокола и Протоколов № 4, 6, 7, 12 и 13 / Европейский Суд по правам человека. - Chişinău, 2015. - 64 p. - ISBN 978-9975-53-485-7.
B.3/005 EV
I-1268727

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti