Faceți căutări pe acest blog

Intări noi: Martie-Aprilie 2017: Drepturile Omului și nediscriminarea în Republica Moldova

(Publicaţiile pot fi consultate online sau în sala de lectură a Centrului Pro-european)
 
E.9/2016-GHI Ghid în domeniul nediscriminării [Text tipărit] : Pentru practicieni : Ghid Ianuarie 2016 / Iustina Ionescu, Romaniţa Iordache, Pavel Grecu [et al.]; Centrul de Resurse Juridice din Moldova . ─ Chişinău : Imprint Star, 2016. -66 p. - ISBN: 978-9975-3108-19. Accesat la 12.04.2017.
Disponibil: http://www.egalitate.md/media/files/files/crjm-ghid-nediscrim-practicieni-2016-ro_2059880.pdf
316.6/G-42 /III-127420

Acest ghid este destinat juriștilor și apărătorilor drepturilor omului, precum și oricăror persoane interesate de promovarea egalității și nediscriminării dintr-o perspectivă juridică. Ghidul explică succint conceptele-cheie ce țin de dreptul nediscriminării, bazându-se pe jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, standardele pe nediscriminare elaborate în cadrul Uniunii Europene și legislația Republicii Moldova.

Dat fiind că Republica Moldova are un mecanism relativ recent cu privire la protecția împotriva discriminării, Legea nr. 121 din 25 mai 2012, care are mai multe carențe, în special, în ceea ce privește mecanismul de sancționare, autorii s-au axat în acest ghid pe conceptele-cheie ce țin de discriminare și doar succint s-au referit la procedurile naționale, în speranța că legislația se va modifica în viitorul apropiat și se vor putea elabora materiale noi cu privire la procedurile naționale.

 *    *    *

E.9/2016-DI Дискриминация – как ее распознать и как от нее защититься? [Text tipărit] : Руководство : Январь 2016 / Юстина Ионеску, Надежда Хриптиевски, Сорина Макринич, Романица Иордаке; Centrul de Resurse Juridice din Moldova . ─ Кишинев : Центр юридических ресурсов Молдовы, 2016ю - 43 p. Accesat la 12.04.2017.
Disponibil: http://www.egalitate.md/media/files/files/crjm-ghid-nediscrim-public-2016-ru_3168665.pdf

 Целью данного руководства является объяснение в доступной форме того, какие ситуации являются дискриминирующими, а какие нет, а также того, как можно защититься от дискриминации. Мы надеемся, что это руководство будет полезно для всех, кто чувствует себя дискриминированным, и в то же время послужит источником информации и учебным материалом, который поможет нам избежать дискриминации других людей своим поведением.

*     *     *

343.1/F-96 / IV-56239
Măsurile alternative pentru arestarea preventivă : O analiză empirică și teoretică a cadrului legal în domeniu = Alternative Preventive Measures to Pre-Trial Detention : An Empirical and Theoretical Research of the Legal Framework [Text tipărit] / Alexander Fühling, Mihaela Vidaicu, Natalia Roşca . ─ Chişinău : Cartier, 2016. - 68 p. - (Cartier Juridic). - Bibliogr. : la sfârşitul art. şi în subsol. - ISBN: 978-9975-79-951-5. - ISBN: 978-9975-86-083-3. Accesat la 20.03.2017.
Disponibil: https://www.soros.md/files/publications/documents/Masuri_alternative_arestare_preventiva.pdf
Prezentul studiu a fost elaborat la solicitarea Fundaţiei Soros-Moldova și are ca obiectiv analiza reglementărilor procesual penale din Republica Moldova (RM) privind măsurile alternative arestării preventive. Scopul acestui studiu este stabilirea criteriilor în baza cărora procurorii și judecătorii de instrucție din RM determină necesitatea aplicării unei măsuri preventive prevăzute de lege. Constatările și recomandările acestui studiu pot fi folosite pentru o implementare mai eficientă a măsurilor preventive non-privative de libertate în cadrul procesului penal, precum și pentru optimizarea întregului sistem de măsuri preventive.

Această analiză vizează și corespunderea actualului sistem de măsuri preventive (în care niciuna dintre măsuri nu are o prioritate predefinită în ceea ce privește aplicarea lor) cu principiul proporționalității între dreptul fundamental la libertate al persoanei învinuite, pe de o parte, și dreptul statului de a avea un proces penal funcțional, pe de altă parte.Potrivit autorilor, aplicarea necorespunzătoare a măsurilor preventive, precum și predispoziția procurorilor și judecătorilor față de măsurile mai restrictive (de obicei, privative de libertate) se explică și prin atitudinea indiferentă a acestora la alegerea măsurii preventive și față de eficiența executării acesteia, neînțelegerea de către practicieni a importanței dreptului fundamental la libertate al persoanei, precum și lipsa de comunicare și cooperare dintre procurori, judecători și avocați. Mai mult ca atât, din păcate, mai există încă practicieni care nu au conștientizat importanța respectării Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale și jurisprudenței Curţii Europene a Drepturilor Omului. 
*    *    * 

E.6/2012-RE
Rele tratamente pe motiv de discriminare în Moldova [Text tipărit] : Raport / coord. ed. : Olga Manole ; trad. text : Ion Vasilică . ─ Chişinău : Promo-Lex, 2012. - 112 p.
Disponibil în română și engleză: http://www.civic.md/stiri-ong/16793-asociaia-promo-lex-a-lansat-raportul-rele-tratamente-pe-motiv-de-discriminare-in-moldova.html
Publicația cuprinde o serie de recomandări adresate în mare parte autorităților Republicii Moldova menite să contribuie la combaterea fenomenului de rele tratamente discriminatorii și anume: adoptarea legii anti-discriminare, implementarea eficientă a legislației naționale inclusiv a codului penal menite să ofere protecție victimelor relelor tratamente discriminatorii, precum și sancționarea actorilor statului care se fac responsabili de comiterea abuzurilor în acest sens. Organele de drept urmează să-şi consolideze mecanismele de identificare şi investigare a cazurilor de rele tratamente discriminatorii, iar procurorii şi judecătorii trebuie să sporească aplicarea în litigiile naţionale a principiilor internaţionale în domeniul drepturilor omului privind interzicerea relelor tratamente şi discriminării.
Unele recomandări au fost formulate și pentru reprezentanții societății civile
- See more at: http://www.civic.md/stiri-ong/16793-asociaia-promo-lex-a-lansat-raportul-rele-tratamente-pe-motiv-de-discriminare-in-moldova.html#sthash.AlyrDoCs.dpuf
316.6 / R-41 / III-126599

Publicația cuprinde o serie de recomandări adresate în mare parte autorităților Republicii Moldova menite să contribuie la combaterea fenomenului de rele tratamente discriminatorii și anume: adoptarea legii anti-discriminare, implementarea eficientă a legislației naționale inclusiv a codului penal menite să ofere protecție victimelor relelor tratamente discriminatorii, precum și sancționarea actorilor statului care se fac responsabili de comiterea abuzurilor în acest sens. Organele de drept urmează să-şi consolideze mecanismele de identificare şi investigare a cazurilor de rele tratamente discriminatorii, iar procurorii şi judecătorii trebuie să sporească aplicarea în litigiile naţionale a principiilor internaţionale în domeniul drepturilor omului privind interzicerea relelor tratamente şi discriminării.
Unele recomandări au fost formulate și pentru reprezentanții societății civile
- See more at: http://www.civic.md/stiri-ong/16793-asociaia-promo-lex-a-lansat-raportul-rele-tratamente-pe-motiv-de-discriminare-in-moldova.html#sthash.AlyrDoCs.dpuf
Publicația cuprinde o serie de recomandări adresate în mare parte autorităților Republicii Moldova menite să contribuie la combaterea fenomenului de rele tratamente discriminatorii și anume: adoptarea legii anti-discriminare, implementarea eficientă a legislației naționale inclusiv a codului penal menite să ofere protecție victimelor relelor tratamente discriminatorii, precum și sancționarea actorilor statului care se fac responsabili de comiterea abuzurilor în acest sens. Organele de drept urmează să-şi consolideze mecanismele de identificare şi investigare a cazurilor de rele tratamente discriminatorii, iar procurorii şi judecătorii trebuie să sporească aplicarea în litigiile naţionale a principiilor internaţionale în domeniul drepturilor omului privind interzicerea relelor tratamente şi discriminării. Unele recomandări au fost formulate și pentru reprezentanții societății civile.
Publicația cuprinde o serie de recomandări adresate în mare parte autorităților Republicii Moldova menite să contribuie la combaterea fenomenului de rele tratamente discriminatorii și anume: adoptarea legii anti-discriminare, implementarea eficientă a legislației naționale inclusiv a codului penal menite să ofere protecție victimelor relelor tratamente discriminatorii, precum și sancționarea actorilor statului care se fac responsabili de comiterea abuzurilor în acest sens. Organele de drept urmează să-şi consolideze mecanismele de identificare şi investigare a cazurilor de rele tratamente discriminatorii, iar procurorii şi judecătorii trebuie să sporească aplicarea în litigiile naţionale a principiilor internaţionale în domeniul drepturilor omului privind interzicerea relelor tratamente şi discriminării.
Unele recomandări au fost formulate și pentru reprezentanții societății civile
- See more at: http://www.civic.md/stiri-ong/16793-asociaia-promo-lex-a-lansat-raportul-rele-tratamente-pe-motiv-de-discriminare-in-moldova.html#sthash.AlyrDoCs.dpuf


 *    *    *

342.7(478) / P-43
Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova [Text tipărit] : Studiu / United Nations Human Rights. Office of the High Commissioner . ─ Chişinău : [s. n.] , 2016. - 76 p. : tab., scheme.
Disponibil: http://md.one.un.org/content/dam/unct/moldova/docs/pub/ro-raport_do_final_pentru_tipar.pdf

Acest studiu a fost elab. de către Oficiul Avocatului Poporului și Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR). Studiul “Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova” relatează asupra unor aspecte importante privind gradul de cunoaștere și de conștientizare de către populație a drepturilor omului, a respectării acestora de către diferiți actori în general și în raport cu diferite grupuri vulnerabile din țară. Constatările studiului sunt deosebit de importante în contextul actual al Republicii Moldova. În primul rând, se evidențiază un nivel redus de informare a populației referitor la drepturile omului, în special printre populația din mediul rural. De asemenea este menționată și accesibilitatea redusă a informației în acest context, dar și a posibilităților de apărare a drepturilor încălcate.

*    *    *


E.6/2013 MA Manual de drept european privind nediscriminarea [Text tipărit] / Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene; Curtea Europeană a Drepturilor Omului; Consiliul Europei; Cuvânt înainte : Erik Fribergh, Morten Kjaerum . ─ Chișinău : Î.S.F.E.-P "Tipografia Centrală", 2013. - 194 p. - ISBN: 978-9975-53-258-7.
Disponibil: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA_CASE_LAW_HANDBOOK_RO.pdf
341.2/M-26/II-709805

Dreptul european privind nediscriminarea, aşa cum a fost constituit prin directivele UE privind nediscri-minarea şi prin articolul 14 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi prin Protocolul nr. 12 la respectiva convenţie (CEDO), interzice discriminarea într-o serie de contexte şi pentru o gamă largă de criterii.

Prezentul manual analizează dreptul european privind nediscriminarea rezultat din aceste două surse cu titlu de sisteme complementare, făcând referire la oricare dintre acestea în măsura în care se suprapun şi semnalând diferenţele, acolo unde există.Având în vedere volumul impresionant de jurisprudenţă al Curţii Europene a Drepturilor Omului şi al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în domeniul nediscriminării, ni s-a părut util să prezentăm în mod accesibil un manual cu CD-ROM pentru uzul profesioniştilor în drept din statele membre ale UE şi ale Consiliului Europei, precum şi din alte state, cum ar fi judecătorii, procurorii, avocaţii şi ofiţerii de poliţie 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti