Faceți căutări pe acest blog

CoE: Intrări noi - Ianuarie 2017

(Publicaţiile pot fi consultate în Sala de lectură a Centrului Pro-European de servicii şi comunicare

E.6/2015 MA Manualul funcționarului public în domeniul drepturilor omului / Anatolie Munteanu, Svetlana Rusu, Olga Vacarciuc; Oficiul Avocatului Poporului. – Ed. a 2-a rev. și ad. –Chișinău: Arc, 2015 (Tipografia „Bons Offices“). – 328 p. - ISBN 978-9975-61-932-5.
342.7/M-95; III-126398

Acest ghid a fost elaborat de către angajații Oficiului Avocatului Poporului din Republica Moldova și publicat darită asistenței financiare a Proiectului ”Suport în implementarea coerentă la nivel național a Convenției europene a drepturilor omului în Republica Moldova”. Prin realizarea acestei acțiuni, Consiliul Europei și Oficiul Avocatului Poporului și-au propus să contribuie la consolidarea rolului autorităților publice locale în protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. În publicație sunt prezentate, într-o formă accesibilă, informații utile pentru funcționarii din cadrul instituțiilor publice locale, abilitați să soluționeze problemele de ordin juridic la nivel local, precum și să poată ajuta orice altă persoană care se confruntă cu anumite probleme.

*    *    *

H.1.1/2007 GU Guvernanţa democratică a şcolilor / Elisabeth Bäckman, Bernard Trafford; trad. în lb. română: trad. rev. de Simona Velea, Carol Căpiță. - București: Editua Universitară, 2014. - 101 p. - ISBN 978-606-591-944-0.
37/B-12; IV-55598

Ce înseamnă guvernanța democratică și ce avantaje aduce școlilor din punct de vedere al pregătirii
tinerilor ca cetățeni activi și democratici? Cum pot școlile sau alte instituții de educație să-și evalueze contribuția la educația elevilor pentru cetățenie democratică (ECD)? Analizând modul de funcționare zilnică a școlii, autorii, fiind directori ai unor școli medii, descriu drumul spre democrație, ajutându-i pe cititori să-și dea seama cât de departe a ajuns școala lor și oferind sfaturi practice pentru începerea, continuarea și evaluarea acestui parcurs.Acest manual este un instrument practic, elaborat pentru a reduce decalajul dintre teorie și practică în domeniul ECD. este parte a unui set de instrumente care, împreună, constituie ”Pachetul ECD” al Consiliului Europei.

*    *    *

H.1.1/2009 CU Cum pot toți profesorii să sprijine educația pentru cetățenie și drepturile omului: Un cadru pentru dezvoltarea competențelor / Peter Brett, Pascale Mompoint-Gaillard, Maria Helena Salema; Editor: Sarah Keating-Chetwynd; Trad.: Caudia Butaru. - București: Editura Universitară, 2013. - 84 p. - ISBN 978-606-591-878-8.
371.13/B-85; IV-55600

Această publicație reprezintă competențele de bază necesare profesorilor pentru a pune în practică, în activitățile de clasă, din școală și din comunitate, educația pentru cetățenie și drepturile omului. este destinată tuturor cadrelor didactice - nu numai de specialitate, ci de orice disciplină școlară - și formatorilor de cadre didactice din învățământul superior și din alte organizații, atât în ceea ce privește formarea inițială, cât și formarea continuă.

Cele 15 competențe sunt prezentate și organizate în patru categorii. Fiecărui grup de competențe îi corespunde câte un capitol, în care competențele sunt descrise în detaliu și exemplificate. Cititorul va găsi grile progresive și activități de dezvoltare propuse pentru fiecare competență: aceste grile - vizând practici de focalizare, de dezvoltare, stabile și avansate - urmăresc să/i ajute pe profesori și pe formatorii de profesii să determine nivelul în care se încadrează practicile lor și dă identifice posibilități de ameliorare specifice și practice pe care să le aibă în vedere.

*    *    *

E.4/2013 ED Educație pentru cetățenie democratică și drepturile omului: O perspectivă asupra situației din Croația, Ungaria, Muntenegru și România = Education for democratic citizenship and human rights: insights from Croatia, Hungary, Montenegro and Romania / Vedrana Spajic´-Vrkaš, Nevenka Loncaric´ Jelacic´ , Tomislav Ogrinšak, - București: Editura Universitară, 2013. - 45+43 p. - ISBN 978-606-591-877-1.
37/E-25; I-1270868

Această broşură a fost elaborată în cadrul proiectului „Pașaport către democraţie: sprijinirea cadrelor
didactice în vederea pregătirii elevilor pentru cetăţenia activă”, finanţat de Comisia Europeană şi Consiliul Europei în cadrul schemei de proiecte pilot Drepturile omului şi democraţia în acţiune.

Această broşură oferă o privire asupra ECD/EDO în Croaţia, Ungaria, Muntenegru şi România, evidenţiind situaţia actuală a ECD/EDO şi identificând practici şi actori relevanţi în domeniu. Astfel, poate inspira politicile educaţionale şi deciziile la nivel macro, precum şi deciziile şi acţiunile de la nivelul de bază. Broşura arată cum se desfăşoară educaţia pentru cetăţenie şi drepturile omului într-o mare varietate de contexte, implicând diferiţi actori, de la educaţia formală la învăţarea non-formală şi informală, de la studiul structurat pe discipline la abordările transcurriculare sau la abordarea şcolară globală.

Educaţia pentru cetăţenie şi drepturile omului este un concept complex. În această broşură, vom folosi definiţia agreată de cele 47 de state membre ale Consiliului Europei în 2010, în textul „Carta Consiliului Europei cu privire la educaţia pentru cetăţenie democratică şi educaţia pentru drepturile omului”. Cele două concepte sunt strâns legate, având obiective şi practici comune.

Sperăm că această broşură va evidenţia importanţa şi complexitatea ECD/EDO, precum şi rolul hotărâtor al şcolii în formarea tinerei generaţii, prin transmiterea de valori culturale, morale şi civice şi prin crearea premiselor pentru noi schimbări sociale.

*    *    *

L.1.2/2004 EF Effective democratic governance at local and regional level [Text tipărit] : Zagreb, Croatia, 25-6 October 2004 : proceedings of the South Eastern Europe Regional Ministerial Conference : With reports on the state of local and regional democracy in South-Eastern Europe and fiscal decentralisation in South-Eastern Europe / contrib. aut. : Kenneth Davey, Gerard Marcou . ─ Budapest : The Council of Europe, Open Society Institute, 2005. -150 p. - ISBN 963-9419-82-6.
351/D-26; III-126286

Publicația cuprinde cele mai importante rapoarte și documente prezentate la Conferința Regională Ministerială pentru Europa de Sud-Est cu privire la Guvrnanța democratică eficientă la nivel local și regional, care s-a desfășurat la Zagreb, Croația, la 25-26 octombrie 2004. Conferința a reprezentat o inițiativă comună a Consiliului Europei și a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, organizată la invitația guvernului Croației.

Conferința a reunit Miniștri responsabili de administrarea locală din țările Pactului de Stabilitate. la eveniment au participat și alte țări, agenții și organizații internaționale implicate în Pactul de Stabilitate.

Scopul Conferinței a fost de a examina situația la zi privind administrarea locală în țările beneficiare ale Pactului de Stabilitate, de a promova elaborarea Programele de Lucru pentru o mai bună administrare locală care au drept scop consolidarea democrației locale, descentralizarea și consolidarea capacităților instituționale, încurajarea parteneriatelor între autoritățile de stat la nivel central și local și asociațiile respective de autorități locale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti