Faceți căutări pe acest blog

Combaterea traficului de fiinţe umane


Traficul de fiinţe umane reprezintă o problemă majoră pentru Europa. În fiecare an, un număr tot mai mare de persoane devin victime ale traficului de fiinţe umane. În mare parte, victimele sînt destinate exploatării sexuale (43%), dar multe din persoanele traficate sînt folosite şi ca muncitori neplătiţi şi ilegali la lucrări agricole, în întreprinderi cu condiţii grele de muncă sau ca servitori în familii (32%).

Un asemenea trafic, cu incidenţe penale pentru victimele sale, reprezintă o versiune modernă a comerţului cu sclavi din trecut.

Majoritatea victimelor sunt tineri, chiar uneori şi copii, toate căutând cu disperare să-şi câştige cel puţin o existenţa precară, dar până la urmă se aleg doar cu viaţa răvăşită de abuzuri şi extorcare. CONSILIUL EUROPEI

ACŢIUNEA CONSILIULUI EUROPEI

Încă din anii 80, Consiliul Europei s-a implicat activ în combaterea traficului de fiinţe umane, care şi-a relevat tangenţele cu o serie de probleme ce constituiau obiectul de preocupare a Consiliului Europei - protecţia femeilor împotriva violenţei, exploatarea sexuală a femeilor şi copiilor, crima organizată şi migraţiunea.

Traficul de fiinţe umane constituie o încălcare a drepturilor omului şi o atingere împotriva demnităţii şi integritării fiinţei umane. Consiliul Europei, având vocaţia principală de a apăra şi a promova drepturile omului, a devenit "casa naturală" pentru activităţile destinate combaterii fenomenelor ce constituie o încălcare a demnităţii şi integrităţii persoanelor, a libertăţii lor de deplasare, precum şi, în unele cazuri, a dreptului lor la viaţă

Consiliul Europei a venit cu mai multe iniţiative  în acest domeniu: a elaborat, de exemplu, instrumente juridice şi strategii pertinente, a efectuat studii şi acţiuni de monitorizare, a impulsionat cooperarea juridică şi tehnică.  

CONVENŢIA PRIVIND TRAFICUL DE FIINŢE UMANE

Consiliul Europei este autoritatea cu cele mai mari competenţe atât pentru a combate toate manifestările traficului de fiinţe umane, cât şi pentru a obţine acordul ţărilor de origine, tranzit sau de destinaţie asupra unei politici comune obligatorii. Textele internaţionale existente fie că nu au un caracter executoriu, fie că iau în considerare doar careva aspecte ale problemei.

Valoarea adăugată a Convenţiei elaborate în cadrul Consiliului Europei rezidă în primul rând în afirmaţia că traficul de fiinţe umane constituie o violare a drepturilor omului şi o atingere adusă demnităţii şi integrităţii umane; de aceea se impune o protecţie mai extinsă a victimelor.
În al doilea rând, arealul de reglementare al Convenţiei cuprinde toate formele de traficare şi, în al treilea rând, ea stabileşte mecanismele de monitorizare pentru a asigura implementarea eficientă de către statele membre a prevederilor sale. 


Convenţia este un tratat cuprinzător care are ca scop:

• prevenirea traficului de fiinţe umane;
• protecţia drepturilor fundamentale ale victimelor traficului;
• sancţionarea drastică a traficanţilor.

Convenţia este aplicată:

• tuturor formelor de trafic: naţional sau transnaţional, legat sau nu de crima organizată;
• tuturor victimelor: femei, bărbaţi sau copii;
• tuturor formelor de exploatare: exploatare sexuală, muncă sau servicii forţate, sclavia sau alte practici
similare, menţinerea în condiţii de aservire şi prelevarea de organe.

MECANISMUL DE MONITORIZARE

Eficienţa tuturor tratatelor se măsoară prin gradul de eficienţă a mecanismelor de monitorizare. Sistemul de monitorizare stabilit de Convenţia Consiliului Europei este cu certitudine unul din punctele ei forte şi se sprijină pe doi piloni:

GRETA, un grup independent de experţi în acţiunile ce trebuie întreprinse împotriva traficului de fiinţe umane care monitorizează implementarea Convenţiei. Sarcina grupului este de a întocmi rapoarte care vor evalua măsurile întreprinse de statele membre. Statelor care nu respectă integral prevederile Convenţiei, li se va cere să-şi intensifice acţiunile.

Comitetul Statelor Părţi la Convenţie, constituit din reprezentanţii statelor membre pentru care Convenţia a intrat în vigoare, poate adopta, în baza rapoartelor şi concluziilor GRETA, recomandări adresate unui stat implicat.


Texte de referinţă ale Consiliului Europei

Tratate ale Consiliului Europei:
Al doilea Protocol adiţional la Convenţia europeană de extrădare / Second Additional Protocol to the European Convention on Extradition - ETS n° 098 (1978)
- Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters - ETS n° 182 (2001)
Carta socială europeană (revizuită) / European Social Charter (Revised) – ETS n° 163 (1996)
- Protocol adiţional la Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate / Additional protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons - ETS n° 167 (1997)
- Protocol adiţional la Convenţia pentru protecţia persoanelor faţă de tratamentul automatizat al datelor cu caracter personal cu privire la autorităţile de control şi fluxurile transfrontaliere de date / Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Data - ETS n° 181 (2001)

Recomandări ale Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei

Recomandări şi Rezoluţii ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei:
 Curtea Europeană a Drepturilor Omului:Jurisprudenţă:

Publicaţii ale Consiliului Europei

 
UNIUNEA EUROPEANĂ

Traficul de persoane este considerat una dintre infracțiunile penale cele mai grave la nivel mondial. Acesta reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului.  

Traficul de persoane este interzis în mod expres în Carta drepturilor fundamentale a UE (articolul 5), iar UE a creat un cadru legislativ și politic cuprinzător de combatere a acestui fenomen, în special prin intermediul acestei directive (2011/36/UE) și prin Strategia UE privind combaterea traficului de persoane 2021- 2025.
Pentru informații suplimentare, consultați site-urile pe tema „Împreună împotriva traficului de persoane”.

Strategia UE privind combaterea traficului de persoane 2021- 2025 :
COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR. - - Bruxelles, 14.4.2021 COM(2021) 171 final. - 22 p.

Varianta electronica / Detalii
https://cpescmdlib.blogspot.com/2021/04/uee-publicatii-strategia-ue-privind.html

După adoptarea, în 2011, a Directivei UE de combatere a traficului de persoane, instanțele din întreaga Europă judecă infracțiunile legate de traficul de persoane la fel de aspru, folosind aceleași valori minime și maxime de pedepse cu închisoarea, și țările UE sunt obligate să furnizeze un sprijin adecvat victimelor. De asemenea, în Strategia UE pe 2012-2016 privind traficul de persoane, UE a prevăzut 40 de măsuri concrete și practice împotriva traficului de persoane, aducând protecția victimelor și drepturile acestora în centrul atenției. 

Strategia UE 2012-2016: depunerea de eforturi în vederea eradicării traficului de persoane
Acțiunile concrete ale strategiei UE pentru perioada 2012-2016 privind traficul de persoane sunt în plină desfășurare. S-au întreprins multe acțiuni la nivelul UE pentru a combate această problemă în profunzime, cu inițiative menite: 
  • să identifice mai bine victimele, prin publicarea de orientări destinate autorităților și altor persoane interesate, în special serviciilor consulare și polițiștilor de frontieră, pentru identificarea victimelor traficului de persoane;
  • să implice societatea civilă și să determine cooperarea strânsă cu aceasta, prin crearea Platformei societății civile din UE împotriva traficului de persoane și a e-platformei destinate sutelor de organizații ale societății civile active în combaterea traficului de persoane;
  • să sporească înțelegerea fenomenului, prin lansarea de studii privind jurisprudența referitoare la exploatarea prin muncă, privind evaluarea inițiativelor de prevenire și privind copiii ca grup cu risc ridicat;
  • să informeze mai bine victimele privind drepturile de care beneficiază, prin emiterea de către toate statele membre de orientări privind drepturile conferite de UE victimelor traficului de persoane;
  • să acorde o asistență și o protecție mai adecvate copiilor, ca persoane deosebit de vulnerabile: Manualul destinat autorităților și altor persoane interesate – „Guardianship for children deprived of parental care” (Asistență pentru copiii lipsiți de îngrijire părintească);
  • să utilizeze pe deplin agențiile UE care lucrează în domeniul traficului de persoane;
  • să consolideze/accentueze cooperarea cu țările din afara UE, prin punerea în practică a Documentului orientat către acțiune din 2009 privind consolidarea dimensiunii externe a UE în ceea ce privește combaterea traficului de persoane.
Surse web Directive
Decizii-cadru
Council Framework Decision 2004/68/JHA on combating the sexual exploitation of children and child pornography
Rezoluţii şi decizii

 
Publicaţii ale Uniunii Europene

E-publicații (2019-2023)http://cpescmdlib.blogspot.com/2023/01/ue-e-publicatii-2019-2023-prevenirea-si.html

Acțiunea UE împotriva traficului de persoane 2012-2016 dintr-o privire 

Texte de referinţă ale altor organizaţii internaţionale:

Tratate ale Naţiunilor Unite 
Organizaţia Internaţională a Muncii 

OSCE
TheTypology ofModernSlavery. - Polaris., 2017. - 80 p.

COMBATEREA TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE: SITUAŢIA ÎN MOLDOVA 

This report looks at the current mechanisms and actors working to counter and prevent Trafficking in the Republic of Moldova. Anna Kontula & Elina Saaristo, 2009 
  • Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe: Current Situation and Responses To Trafficking in Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, The Federal Republic Of Yugoslavia, The Former Yugoslav Republic Of Macedonia, Moldova, Romania, UNICEF, June 2002
A report reviewing the situation and responses to trafficking in human beings in the countries of Southeastern Europe (SEE): Albania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, the Federal Republic of Yugoslavia, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Moldova and Romania.
An assessment of the trafficking situation carried out in Albania, Bosnia and Herzegovina, the Province of Kosovo (Serbia and Montenegro), the Former Yugoslav Republic of Macedonia and the Republic of Moldova.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti