Faceți căutări pe acest blog

Conturarea viitorului digital al Europei

Tehnologia digitală ne transformă viața. Scopul strategiei digitale a UE este ca această transformare să fie în avantajul cetățenilor și întreprinderilor și să contribuie, în același timp, la crearea unei Europe neutre din punct de vedere climatic până în 2050.

 La 19 februarie 2020 Comisia Europeană a  dezvăluit ideile și acțiunile pentru o transformare digitală.  
„Astăzi prezentăm tuturor viziunea noastră ambițioasă cu privire la viitorul digital al Europei. Este o viziune care abordează toate aspectele, de la securitatea cibernetică la infrastructurile critice, de la educație digitală la competențe, de la democrație la mass-media. Îmi doresc ca Europa digitală să reflecte valorile noastre cele mai de preț, care ne definesc ca europeni – deschiderea, echitatea, diversitatea, democrația și încrederea.” - Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leye 
Conturarea viitorului digital al Europei.=Shaping Europe’s digital future - Brussels, 19.02.2020. - 4 p.
[Accesat 23.02.20200]

Abordarea europeană se va baza pe trei piloni principali, pentru a garanta că Europa profită de această ocazie și le oferă cetățenilor, întreprinderilor și guvernelor control asupra transformării digitale.

O tehnologie în serviciul cetățenilor
 • Investiții în competențele digitale pentru toți europenii
 • Protejarea cetățenilor împotriva amenințărilor cibernetice (piraterie, atacuri de tip „ransomware”, furt de identitate)
 • Garantarea faptului că inteligența artificială respectă drepturile oamenilor și le câștigă încrederea
 • Accelerarea introducerii rețelelor în bandă largă de foarte mare viteză pentru locuințe, școli și spitale, peste tot în UE
 • Extinderea capacității de calcul intensiv a Europei, pentru a dezvolta soluții inovatoare în materie de medicină, transporturi și mediu
O economie digitală echitabilă și competitivă
 • Facilitarea accesului la finanțare și la oportunități de extindere pentru o comunitate dinamică de startup-uri și IMM-uri inovatoare și cu creștere rapidă
 • Înaintarea unei propuneri de act legislativ privind serviciile digitale pentru a consolida responsabilitatea platformelor online și pentru a clarifica normele privind serviciile online
 • Luarea măsurilor necesare pentru ca normele UE să fie adecvate scopului în economia digitală
 • Garantarea faptului că toate întreprinderile concurează în condiții echitabile în Europa
 • Creșterea accesului la date de înaltă calitate garantând, totodată, protecția datelor personale și sensibile
O societate deschisă, democratică și durabilă
 • Utilizarea tehnologiei pentru a ajuta Europa să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050
 • Reducerea emisiilor de carbon în sectorul digital
 • Creșterea capacității cetățenilor de a-și controla mai bine datele și de a le proteja
 • Crearea unui spațiu european al datelor din domeniul sănătății pentru a promova activități specifice de cercetare, diagnosticare și tratament
 • Combaterea dezinformării online și promovarea unui conținut media diversificat și de încredere

Cartea albă privind inteligența artificială și Strategia europeană privind datele sunt primii piloni ai noii Strategii digitale a Comisiei Europene . Acestea răspund pe deplin necesității de a pune pe primul loc oamenii în ceea ce privește dezvoltarea tehnologiilor, precum și necesității de a apăra și de a promova valorile și drepturile europene în ceea ce privește conceperea, fabricarea și utilizarea tehnologiei în economia reală și modul în care îmbunătățim serviciile din sectorul public pentru 
cetățeni.


Abordarea UE cu privire la inteligența artificială (IA), bazată pe încredere și pe excelență, va convinge cetățenii să adopte aceste tehnologii și, în același timp, va încuraja întreprinderile să le dezvolte.

 
Cartea albă privind inteligența artificială: o abordare europeană a excelenței și a încrederii=WHITE PAPER On Artificial Intelligence - A European approach to excellence and trust(  COM(2020) 65 final). - Brussels,19.2.2020. - 27 p.
[Accesat 23.02.20200]

În Cartea albă prezentată la 19.02.2020, Comisia are în vedere un cadru pentru o inteligență artificială fiabilă, bazată pe excelență și încredere. În parteneriat cu sectorul privat și cel public, Comisia urmărește să mobilizeze resurse de-a lungul întregului lanț valoric și să creeze stimulentele potrivite pentru a accelera introducerea și utilizarea IA, inclusiv de către întreprinderile mici și mijlocii. În acest sens, colaborează și cu statele membre și cu comunitatea de cercetare și încearcă să atragă și să păstreze talentele. Dată fiind complexitatea sistemelor de IA și riscurile semnificative pe care le pot prezenta acestea în anumite contexte, este esențial să consolidăm încrederea utilizatorilor. Trebuie să existe norme clare care să abordeze problema sistemelor de IA cu grad ridicat de risc, fără însă a le împovăra excesiv pe cele cu risc mai scăzut. Vor continua să se aplice normele stricte ale UE în materie de protecție a consumatorilor, de combatere a practicilor comerciale neloiale și de asigurare a protecției datelor cu caracter personal și a vieții private.

În cazul sistemelor cu risc ridicat, cum ar fi cele din domeniul sănătății, al activității polițienești sau al transporturilor, sistemele de IA concepute ar trebui să fie transparente, trasabile și să garanteze supravegherea umană. Autoritățile ar trebui să fie în măsură să testeze și să certifice datele utilizate de algoritmi la fel cum verifică produsele cosmetice, autoturismele sau jucăriile. Avem nevoie de date nedistorsionate pentru a instrui sistemele cu risc ridicat să funcționeze în mod corespunzător și pentru a asigura respectarea drepturilor fundamentale, în special a nediscriminării. Deși, în prezent, utilizarea recunoașterii faciale pentru identificarea biometrică la distanță este în general interzisă și nu poate fi utilizată decât în cazuri excepționale, justificate în mod corespunzător și cu respectarea principiului proporționalității, sub rezerva anumitor garanții și în baza legislației UE sau a legislației naționale, Comisia dorește să lanseze o dezbatere amplă cu privire la eventualele situații în care s-ar putea justifica astfel de excepții.

Abordarea UE cu privire la inteligența artificială (IA), bazată pe încredere și pe excelență, va convinge cetățenii să adopte aceste tehnologii și, în același timp, va încuraja întreprinderile să le dezvolte.

Crearea unei piețe unice a datelor va face ca UE să devină mai competitivă pe plan global și va face posibile procese, produse și servicii inovatoare.

Strategia europeană privind datele =A European strategy for data ( COM(2020) 66 final) . - Brussels, 19.2.2020 . - 35 p.
[Accesat 23.02.20200]

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066


Obiectivul strategiei este ca UE să devină un model demn de urmat și un lider pentru o societate în care datele sunt un motor esențial al progresului. În acest scop, obiectivul său este de a crea un adevărat spațiu european al datelor, o piață unică pentru date, de a debloca potențialul datelor neutilizate, permițând fluxul liber al acestor date în Uniunea Europeană și între diferitele sectoare, în beneficiul întreprinderilor, al cercetătorilor și al administrațiilor publice. Ar trebui să le oferim cetățenilor, întreprinderilor și organizațiilor toate mijloacele pentru a putea lua decizii mai bune pe baza informațiilor obținute pornind de la datele fără caracter personal. Aceste date ar trebui să fie disponibile tuturor, atât organismelor publice, cât și celor private, startup-urilor sau corporațiilor.

Pentru a realiza acest lucru, Comisia va propune mai întâi stabilirea unui cadru normativ adecvat cu privire la guvernanța datelor, la accesarea și reutilizarea acestor date între întreprinderi, în relația întreprinderi–administrații centrale și între diferitele administrații. În acest sens, vor fi create stimulente pentru a încuraja schimbul de date prin instituirea unor norme practice, echitabile și clare referitoare la accesarea și utilizarea datelor, conforme cu valorile și drepturile europene, cum ar fi protecția datelor cu caracter personal, protecția consumatorilor și normele în domeniul concurenței. De asemenea, se va asigura un acces mai larg la datele din sectorul public prin oferirea accesului liber la seturile de date cu valoare ridicată în întreaga UE și prin permiterea reutilizării lor în vederea inovării.

În al doilea rând, Comisia dorește să sprijine dezvoltarea sistemelor tehnologice și a următoarei generații de infrastructuri ce vor permite UE și tuturor părților interesate să profite de oportunitățile oferite de economia datelor. Comisia va contribui la investițiile în proiecte europene cu un impact ridicat legate de spațiile europene ale datelor și de infrastructurile de cloud fiabile și eficiente din punct de vedere energetic.

Nu în ultimul rând, Comisia va lansa acțiuni sectoriale specifice pentru a construi spații europene ale datelor, de exemplu în industria prelucrătoare, în contextul acțiunilor ce țin de Pactul ecologic, în domeniul mobilității sau al sănătății.

De asemenea, Comisia va depune eforturi pentru a reduce și mai mult lacunele în materie de competențe digitale ale europenilor și va analiza opțiunile prin care ar putea să le permită cetățenilor să controleze mai bine cine le poate accesa datele generate automat.

Etapele următoare - Astfel cum se prevede în strategia Comisia va prezenta în cursul acestui an un Act privind serviciile digitale și un Plan de acțiune pentru democrația europeană, va propune o revizuire a Regulamentului e-IDAS și va consolida securitatea cibernetică prin instituirea unei unități comune de securitate cibernetică. De asemenea, Europa va continua să construiască alianțe cu partenerii săi internaționali, mobilizând puterea sa normativă, consolidarea capacităților, diplomația și instrumentele de finanțare pentru a promova modelul european de digitalizare.


Pentru mai multe informații
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_273
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_ro

Conturarea viitorului digital al Europei – Întrebări și răspunsuri

Fișe informative:

· Conturarea viitorului digital al Europei
· Excelență și încredere în inteligența artificială
· Strategia europeană privind datele
· Care sunt avantajele pentru cetățeni?
· Care sunt avantajele pentru întreprinderi?
· Sprijinirea tranziției către o economie verde
Comunicare: Conturarea viitorului digital al Europei
Comunicare: O strategie europeană privind datele
Cartea albă privind inteligența artificială: o abordare europeană a excelenței și a încrederii
Raportul grupului de experți B2G: Către o strategie europeană privind schimbul de date între întreprinderi și administrațiile publice în interesul public
Raportul Comisiei privind implicațiile în materie de siguranță și responsabilitate ale utilizării IA, ale internetului obiectelor și ale roboticii
Noi materiale video privind diferite proiecte în domeniul inteligenței artificiale

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti