Faceți căutări pe acest blog

UE: Normele privind drepturile de autor adaptate la era digitală


Noile norme privind drepturile de autor vor îmbunătăți conservarea și disponibilitatea patrimoniului cultural


Noile norme privind drepturile de autor vor permite bibliotecilor și altor instituții de patrimoniu cultural, cum ar fi arhivele, bibliotecile sau muzeele, să realizeze copii ale patrimoniului cultural al UE protejat prin drepturi de autor și drepturi conexe, în încercarea de a-l conserva utilizând tehnici digitale moderne.

De asemenea, acestea vor facilita încheierea, de către instituțiile de patrimoniu cultural, a unor contracte de licență cu societățile de gestiune colectivă (care să acopere toate operele din colecțiile lor aflate în afara circuitului comercial). Acest lucru va facilita în mod semnificativ utilizarea operelor care nu mai sunt disponibile în circuitul comercial, asigurând, în același timp, protecția deplină a drepturilor titularilor de drepturi. Instituțiile de patrimoniu cultural vor putea astfel să digitalizeze și să pună la dispoziție colecțiile lor de opere aflate în afara circuitului comercial, în beneficiul culturii europene și al tuturor cetățenilor

Acest mecanism este completat, în textul convenit la nivel politic, printr-o excepție care se va aplica în cazuri specifice în care nu există niciun organism de gestiune colectivă care să poată elibera licențe instituțiilor de patrimoniu cultural pentru utilizarea operelor aflate în afara circuitului comercial.


Directiva  UE  privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală


Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE (Text cu relevanță pentru SEE.)//Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  L 130 - 17.5.2019 -  p. 92–125  [Accesat 1.06.2019]

TITLUL II - MĂSURI PENTRU ADAPTAREA EXCEPȚIILOR ȘI A LIMITĂRILOR LA MEDIUL DIGITAL ȘI LA CEL TRANSFRONTALIER
TITLUL III - MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PRACTICILOR DE ACORDARE A LICENȚELOR ȘI PENTRU LĂRGIREA ACCESULUI LA CONȚINUT
CAPITOLUL 1 - Operele și alte obiecte protejate aflate în afara circuitului comercial
CAPITOLUL 2 - Măsuri de facilitare a acordării de licențe colective
CAPITOLUL 3 - Accesarea și disponibilitatea operelor audiovizuale pe platformele de video la cerere
CAPITOLUL 4 - Operele de artă vizuală în domeniul public
TITLUL IV - MĂSURI DE ASIGURARE A UNEI PIEȚE PERFORMANTE A DREPTULUI DE AUTOR
CAPITOLUL 1 - Drepturile referitoare la publicații
CAPITOLUL 2 - Anumite utilizări ale conținutului protejat de către serviciile online
CAPITOLUL 3 - Remunerația echitabilă în contractele de exploatare ale autorilor și ale artiștilor interpreți sau executanți
TITLUL V - DISPOZIȚII FINALE

Prezenta directivă stabilește norme care vizează armonizarea într-o mai mare măsură a dreptului UE  în materia dreptului de autor și drepturilor conexe în cadrul pieței interne, ținând seama în special de utilizările digitale și transfrontaliere ale conținuturilor protejate. De asemenea, norme privind excepții și limitări ale dreptului de autor și a drepturilor conexe și privind facilitarea licențelor, precum și norme care vizează asigurarea unei piețe performante pentru exploatarea operelor și a altor obiecte protejate.

Directiva urmărește să creeze un cadru cuprinzător care să permită materialelor protejate prin drepturi de autor, titularilor drepturilor de autor, editorilor, furnizorilor și utilizatorilor să beneficieze de norme mai clare, adaptate erei digitale.

Pentru a atinge acest scop, Directiva privind drepturile de autor se concentrează asupra a trei obiective principale:
  1. oferirea unor oportunități mai ample de utilizare a materialelor protejate prin drepturi de autor în scopuri legate de educație, cercetare și conservarea patrimoniului cultural: excepțiile care permit aceste utilizări au fost modernizate și adaptate la evoluțiile tehnologice, astfel încât să se permită utilizarea online și transfrontalieră a acestui conținut;
  2. sporirea accesului transfrontalier și online al cetățenilor la conținutul protejat prin drepturi de autor: directiva va contribui la o mai largă disponibilitate a operelor audiovizuale pe platformele care oferă materiale video la cerere, va facilita digitalizarea și difuzarea operelor aflate în afara circuitului comercial și va garanta faptul că toți utilizatorii pot difuza online, în deplină securitate juridică, copii ale operelor de artă aflate în domeniul public;
  3. elaborarea unor norme mai echitabile care să asigure o funcționare mai bună a pieței drepturilor de autor și să stimuleze crearea de conținut de înaltă calitate: un nou drept pentru editorii de presă legat de utilizarea conținutului lor de către furnizorii de servicii online, consolidarea poziției titularilor de drepturi, permițându-le să negocieze și să obțină o remunerare corespunzătoare pentru exploatarea online a conținutului lor de către platformele care oferă conținut încărcat de utilizatori, precum și reguli în materie de transparență legate de remunerarea autorilor și a artiștilor interpreți sau executanți.
Principala reglementare stabilește măsurile pentru adaptarea excepțiilor și a limitărilor la mediul digital și la cel transfontalier.

Directiva stabilește obligația statelor membre de a-și armoniza legislația conform normelor UE cu privire la:

– Extragerea textului și a datelor în scopuri de cercetare științifică;
– Excepția sau limitarea în cazul extragerii textului și a datelor;
– Utilizarea operelor și a altor obiecte protejate în activități didactice digitale și transfrontaliere;
– Conservarea patrimoniului cultural.

Statele membre urmează să prevadă că un organism de gestiune colectivă, în conformitate cu mandatele sale din partea titularilor de drepturi, poate încheia o licență neexclusivă pentru scopuri necomerciale cu o instituție de conservare a patrimoniului cultural pentru reproducerea, distribuirea, comunicarea publică sau punerea la dispoziția publicului a operelor sau altor obiecte protejate aflate în afara circuitului comercial care sunt prezente în colecția permanentă a instituției, chiar dacă nu toți titularii de drepturi vizați de licență au mandatat organismul de gestiune colectivă, cu condiția ca:
(a) organismul de gestiune colectivă să fie, pe baza mandatelor sale, suficient de reprezentativ în privința titularilor de drepturi pentru categoria relevantă de opere sau alte obiecte protejate și în privința drepturilor care fac obiectul licenței; și
(b) tuturor titularilor de drepturi să li se garanteze egalitate de tratament în ceea ce privește condițiile licenței.

Tot noua Directiva prevede necesitatea adoptării unor măsuri de asigurare a unei piețe performante a dreptului de autor, ceea ce include: drepturile referitoare la publicații; anumite utilizări ale conținutului protejat de către serviciile online; remunerația echitabilă în contractele de exploatare ale autorilor și ale artiștilor interpreți sau executanți.

MAI MULT

VIDEO

<

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti