Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Iunie 2017

327.7 / D - 53     I-1274703
DIACON, Maria; JUC, Victor; CONSTANTINOV, Valentin. Uniunea Europeană : Istorie şi actualitate / Maria Diacon, Victor Juc, Valentin Constantinov . ─ Chișinău : [S. n.], 2016. - 235 p.
Antetitlu : Universitatea de Stat din Tiraspol
Bibliogr. la sfârşitul temei

 Lucrarea reprezintă prin conţinut si caracter un studiu care pune in lumina cvolujiu implementării ideilor şi proiectelor de unificare europeană, inclusiv segmentul care revine Republicii Moldova. Chiar daca Uniunea Europeana actualmente traversează o perioada mai complicată. Iii iul pusa la îndoială însăşi viabilitatea, oportunitatea şi eficienţa proiectului european. Republica Moldova nu poate sâ abandoneze acest vector din cauza câ alte direcţii şi priorităţi nu asigură modernizarea şi din contra, cimentează subdezvoltarea, incertitudinea şi exodul, liste indispensabil de a fundamenta, legifera şi implementa componentele menţionate ale interesului naţional, dat lund că numai în asemenea maniera poate fi asigurată modernizarea pol itico-ju ridică şi social-economi că a Republicii Moldova.


338.4 / П - 58     II-711225

ПОПОВИЧ, Думитру; БУКАТЫНСКИЙ, Анатолий. Как торгуют в Европейском Союзе: Опыт организации производства и реализации сельскохозяйственной продукции / Думитру Попович, Анатолий Букатынский . ─ Кишинэу : [ s. n. ], 2017. - 232 p.- Bibliogr. : p. 229-232
ISBN: 978-9975-129-28-2В представленной читателям книге впервые н РМ сде­лана попытка комплексного анализа и описания опыта создания региональной рыночной инфраструктуры н организации тор­говли агропромышленной продукцией в развитых странах Евро­пейского Союза. На этой основе разработаны практические реко­мендации но совершенствованию торговли агропромышленной продукцией в Молдове.

Книга содержит обобщение опыта организации оптовой и роз­ничной торговли в странах КС с уклоном в реализацию агропро­мышленной продукции:
 •  анализ опыта государственного регулирования производства и торговли сельскохозяйственной продукцией в странах ЕС;
 •  рекомендации но использованию опыта стран ЕС в совершен­ствовании оптовой и розничной торговли в Молдове и про­движению ее на внутренний И внешний рынок.
Книга адресована прежде всего сельскохозяйственным това­ропроизводителям, работникам оптовой и розничной торговли, руководящим работникам и специалистам сферы управления эко­номикой, ученым, студентам и преподавателям университетов и колледжей, а также всем читателям, интересующимся опытом дея­тельности стран ЕС в сфере экономики.331.1 / P - 86 , III-127963
POSTAN , Liliana  Modelul social european şi sistemul social naţional : provocări ce însoţesc racordarea activităţii sindicatelor din Moldova la rigorile UE [Text tipărit] : Studiu / Liliana Postan . ─ Chişinău : [s. n.] , 2016. -  98 p. Antetitlu : Confederaţia Naţ. a Sindicatelor, Inst. Muncii  ISBN: 978-9975-87-152-5
 Lucrarea este o continuare a studiului asupra provocărilor ce însoţesc racordarea activităţii sindicatelor din Republica Moldova la rigorile Uniunii Europene, iniţiat în anul 2014.
Fenomenele etice, politice şi economice cu care se confruntă Republica Moldova, în perioada anilor 2014-2016 au amplificat şi acutizat criza socială, care avea până acum un caracter relativ latent.
în arhitectonica modernă a relaţiilor social-economice, un loc important se atribuie dialogului social, concertării tripartite şi parteneriatului social. Vizibilizarea acestor resurse instituţionalizate, de acţiunie concertată, în vederea dez­voltării politicilor social-economice, ce urmăresc realizarea protecţiei sociale şi a bu­năstării, le plasează în centrul responsabilităţii pentru evoluţia şi regresul stării de fapt a bunăstării populaţiei şi a securităţii sociale.
Studiul are drept obiect de cercetare Modelul Social European ca fenomen sui-generis şi modelele statelor europene ca exemple naţionale de construcţie a politicilor sociale.
De asemenea, studiul oferă o perspectivă de reflecţie asupra sistemului social naţional, în procesul dezvoltării sale până la parametrii unui model, având în vedere cel puţin una dintre caracteristicile modelelor, acea de a servi drept sursă pentru reproducere (nu doar în sensul de copie sau imitare, ci şi în sensul de reinventare şi perpetuare calitativă).

Studiul este însoţit de un glosar referirtor la domeniul social-economic, examinat din perspectiva parteneriatului social.
 
339.9 / P-29          I-1274435                                                                        

Particularitățile dezvoltării economiei mondiale în condițiile globalizării = Peculiarities of world economic development in the conditions of globalization : International scientific-practical conference materials, April 15th, 2016 : Materialele Conferinței științifico-practice internaționale, 15 aprilie 2016 / Col. de red. : Valentin Beniuc . ─ Chişinău : IRIM, 2016. - 570, [2] p. : fig., scheme.

Antetitlu : Inst. de Relații Intern. din Moldova

Bibliogr. Ref. bibliogr. la sfârșitul art. și în subsol

ISBN: 978-9975-3092-7-1
Din cuprins  • „BREXIT" CA FORMĂ DE MANIFESTARE A EUROSCEPTICISMULUI ÎN MAREA BRITANIE/ Valentin BENIUC, doctor habilitat în ştiinţe politice, professor universitar, IRIM Liliana BENIUC, doctorandă, IRIM
 • PROBLEMA DEZVOLTĂRII DURABILE A ECONOMIEI GLOBALE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII ŞI A DEZVOLTĂRII INOVAŢIONALE:PROVOCĂRI ŞI AMENINŢĂRI/ Vasilii SACOVICI, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar, IRIM
 • PARTICULARITĂŢILE DEZVOLTĂRII EONOMIEI GLOBALE LA ETAPA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII / Iurii CROTENCO, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, IRIM
 • UE ÎN VREMURI DE CRIZĂ DE MIGRANŢI ŞI REFUGIAŢI/ Marta PACHOCKA, doctor, Universitatea de Studii Economice din Varşovia, Polonia
 • PROMOVAREA COMERŢULUI LIBER ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII/ Natalia LOBANOV, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, ASEM
 • MIGRAŢIA ŞI PROBLEMELEECONOMICE EUROPENE/. Virginia COJOCARU, USM. Alexandru GRIBINCEA, doctor habilitat în ştiinţe economice,profesor universitar, IRIM
 • DINAMICA DEZVOLTĂRII MIGRAŢIEI INTERNAŢIONALE A FORŢEI DE MUNCĂÎN CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII /Ludmila GOLOVATAIA, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, IRIM 
 • CLUSTERUL POLITIC REGIONAL EUROPEAN:ABORDARE MULTIDIMENSIONALĂ/ Iurii KOZAC, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, Universitatea Naţională de Economie, Ucraina
 • TENDINŢELE DEZVOLTĂRII ŞI SCHIMBĂRILE CONTRADICTORII ALE ECONOMIEI MONDIALE ÎN
 • CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII / Tatiana ANDREEVA, doctor în ştiinţe economice, IRIM Vădim BUCA, masterand, IRIM
 • PROBLEMELE EVIDENŢEI FINANCIARE ÎN ECONOMIE ÎN CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII/Vasilii ŞERBATIUC, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, USEM
 • REZOLVAREA PROBLEMELOR GLOBALE ÎN CONDIŢIILE ACTUALE / Norina-Consuela FORNA, doctor, profesor universitar, Universitatea de Medicină şi Farmacie „ Gr. T. Popa ", România Doriana FORNA AGOP, medic, spitalul „Sf Spiridon", România
 • PREMISELE DEZVOLTĂRII ECONOMIEI NAŢIONALE ÎN CONTEXTUL ADERĂRII LA SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN, REORIENTAREA ŞI DIVERSIFICAREA PARTENERILOR COMERCIALI / Natalia ANTOCI, doctorandă, IRIM
 • STAREA INVESTIŢIONALĂ DIN SISTEMUL ECONOMIC EUROPEAN/ Alexandru GRIBINCEA, masterand, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, România, Daniela TEODORU RUSU, Ministerul Finanţelor Publice, România
 • DIMENSIUNEA INSTITUŢIONALĂ A GESTIONĂRII CRIZEI REFUGIAŢILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ / Nicolai AFANAS, doctorand, IRIM
 • DIRECŢII STRATEGICE DE DEZVOLTARE A ACTIVITĂŢII ECONOMICE EXTERNE A REPUBLICII MOLDOVA/ Tatiana LUCA, maşter în ştiinţe economice, IRIM
 • POTENŢIALUL EXODULUI INTELECTUAL AL REPUBLICII MOLDOVA: CUM POATE „BRAIN DRAIN" FI CONVERTIT ÎN „BRAIN GAIN"? / Lucia CAVC ALIUC, doctorandă, Institutul Naţional de Cercetări Economice, UnAŞM
 • ROLUL COMUNICĂRII MANAGERIALE ÎN DEZVOLTAREA IMM-URILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA - O PROBLEMATICĂ ACTUALĂ ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII/ Viorica CARAUŞ, doctorandă, UTM
 • COMERŢUL EXTERN AL REPUBLICII MOLDOVA CU MĂRFURI INDUSTRIALE /Ekaterina MIRONENKO, doctorandă, ULIM

DESCARCATI

378 / Q - 20 , III-128089

The Quality of Higher Education : National Endeavours in the European Context  / Resp. ed. : Anatol Gremalschi . ─ Chişinău : Lexon-Prim, 2016 40 p. : graf., fig. Antetitlu : Eastern Partnership Civil Soc. Forum
 ISBN: 978-9975-139-06-9 378.014.5 III-128089


Obiectivul principal al cercetării este de a identifica provocările în vederea asigurării calității educației în Belarus, Moldova și Ucraina, în scopul de a dezvolta unor soluții concrete pentru a aborda aceste probleme. O parte din aceste provocări cuprind:
 • restricțiile privind libertățile fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare și libertatea de asociere;
 • lipsa fondurilor alocate pentru modernizarea materialelor de infrastructură și didactice;
 • Procedura de acreditare învechită.
Autorii analizează practicile și cadrul juridic de asigurare a calității în învățământul superior în aceste țări și efectuarea de anchete și interviuri cu angajații organelor naționale agențiilor de de asigurare a calității, cadrelor didactice și studenților.Conferința științifică internațională "Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al cercetării și educației" .; com. șt. : Ioan-Aurel Pop [et al.] . ─ Cahul[sn], 2016,

378 / P-47,  IV-56789

DESCARCATI
Vol. 1,
Atelierul I. Științe politice și administrative :
Atelierul II. Științe juridice ;
Atelierul III. Științe economice.
Atelierul IV. Științe exacte și inginerești [Text tipărit]. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2016. -  444 p. : tab., scheme. Bibliogr. la sf. art. ISBN: 978-9975-88-007-7

 Din cuprins


  • CORNEA Sergiu, CARTA EUROPEANĂ A AUTONOMIEI LOCALE – INSTRUMENT POLITIC INTERNAȚIONAL PRIVIND DELIMITAREA RESPONSABILITĂȚILOR ÎNTRE NIVELELE DE PUTERE PUBLICĂ
  • CORNEA Valentina, APROPIERI LEGISLATIVE: CAZUL ASOCIAȚIILOR DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
  • RUSANDU Ion, POWER, OPPOSITION AND POLITICAL CRISIS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
  • SPRINCEAN Serghei, SECURITATEA UMANĂ ȘI MODERNIZAREA DEMOCRATICĂ A REPUBLICII MOLDOVA
  • STRATULAT Valentina, ÎMPUTERNICIRILE INSTANȚEI DE JUDECATĂ LA EXAMINAREA APLICĂRII MĂSURILOR DE PROTECȚIE ÎN CAZURILE DE VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE
  • DELEU Ecaterina, POLITICI DE INTEGRARE ÎN ITALIA A MIGRANŢILOR ORIGINARI DIN REPUBLICA MOLDOVA: ACCESUL LA CETĂŢENIE
  • ГОРБАТЮК Марина, ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ МОЛДОВА И ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ
  • GÎRNEȚ Ilie, COLABORAREA INTERPARLAMENTARĂ DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ DE LA OBȚINEREA INDEPENDENȚEI PÂNĂ LA SEMNAREA ACORDULUI DE ASOCIERE (27 IUNIE 2014
  • CHIRIACOVA Ludmila, PROBLEMELE MIGRAȚIEI
  • DORUL Olga, PROTECŢIA BUNURILOR CULTURALE ÎN CONFLICTELE ARMATE. ASPECTE DE DREPT INTERNAȚIONAL PENAL
  • IGNATIUC Tatiana, ORGANIZAŢIILE NONGUVERNAMENTALE REGIONALE ŞI DREPTURILE PERSOANELOR TINERE
  • LESNI Claudiu Iulian, SERVICIILE SOCIALE ÎN LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ ŞI COMUNITARĂ
  • MALENCAIA Ana, ASIGURAREA SECURITĂȚII SECRETULUI DE STAT – GARANȚIA SECURITĂȚII NAȚIONALE
  • Tetyana, EU IN GLOBAL BANKING: CURRENT POSITION AND CHALLENGES
  • МИТЮШКИНА Кристина, УГЛУБЛЕНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА УКРАИНЫ СО СТРАНАМИ ЕВРОПЫ

     378 / P-47,  IV-56791

  DESCARCATI
  Vol. 2,
  • Atelierul V. Științe pedagogice și psihologice ;
  • Atelierul VI. Științe istorice ; 
  • Atelierul VII. Științe filologice : limba și literatura română ; 
  • Atelierul VIII. Științe filologice : limbi moderne ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2016. - 580 p.
   Din cuprins
  • AFANAS Aliona, FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE: PRACTICI EUROPENE
  • IANIOGLO Maria, MODERNIZAREA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII ÎN SPAȚIUL EUROPEAN EDUCAȚIONAL
  • ISAC Ștefania, ABORDĂRI EUROPENE VS. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC ȘI DE CONDUCERE DIN PERSPECTIVA MOTIVĂRII DE ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII
  • PAVLENKO Lilia, PROMOVAREA ÎNVĂŢĂRII PE TOT PARCURSUL VIEŢII ÎN RM – CONDIŢIE SPRE INTEGRAREA EUROPEANĂ
  • FABIAN Marina, CERCETAREA PROBLEMEI HOLOCAUSTULUI ÎN ISTORIOGRAFIA DIN REPUBLICA MOLDOVA
  • CERNOV Alexei, IMPACTUL ACORDULUI DE ASOCIERE A REPUBLICII MOLDOVA CU UNIUNEA EUROPEANǍ ASUPRA RELAȚIILOR CU FEDERAȚIA RUSǍ
  341.2 / E - 91 II-711176

  Europa ta, drepturile tale [Text tipărit] : Ghidul drepturilor și oportunităților de care beneficiază cetățenii și intreprinderile europene pe piața unică a UE / Comisia Europeană . ─ Luxemburg : Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, [2015] 26 p. : il., fotogr. 

  Această broșură vă prezintă succint drepturile și oportunitățile de care beneficiați în cadrul pieței unice a Uniunii Europene. Administrați un IMM? Broșura vă va ajuta să identificați surse de finanțare, să pătrundeți pe piețe noi și să vă reduceți povara administrativă. Sunteți student, persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, lucrător sau consumator? Veți găsi aici informații practice cu privire la călătoriile, studiile sau munca în UE. Oricare ar fi statutul dumneavoastră, piața unică a UE vă oferă o serie de avantaje și oportunități

  343.9 / C-89 ; III-128155

  DESCARCATI
  Criminalitatea în spațiul Uniunii Europene și al Comunității Statelor Independente: Evoluție, tendințe, probleme de prevenire și combatere = Kriminalitätslage in den eu-und den gus-ländern. Tendenzen bei der vorbeugung und bekämpfung der Kriminalität= Преступность в странах Европейского Союза и Содружества Независимых Государств: Развитие, тенденции, проблемы профилактики и противодействия [Text tipărit] : (Materialele conferinței științifico-practice internaționale, 12-13 iunie 2012 / Criminalitatea în spațiul Uniunii Europene și al Comunității Statelor Independente: Evoluție, tendințe, probleme de prevenire și combatere, conf. șt.-practică intern. (2012; Chișinău); Col. de red. : Simion Carp [et al.] Acad. ”Ștefan cel Mare” [et al.] . ─ Chișinău : Tipogr. Acad. Ştefan cel Mare a MAI, 2012 . - 400 p. Bibliogr. Bibliogr. la sf. art. ISBN: 978-9975-4407-2-1;


  Niciun comentariu:

  Trimiteți un comentariu

  Cautare in

  Traduceti