Faceți căutări pe acest blog

CoE: E-publicații: Noua Strategie a CoE privind persoanele cu dizabilități 2017-2023

Actualizat: iunie 2017


Droits de l’Homme: Une réalité pour tous: Stratégie du Conseil de l’Europe sur le Handicap 2017-2023. - Strasbourg: Conseil de l’Europe, 2017. - 42 p.
Disponibil: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806fe7e7 

Human Rights: A reality for all: Council of Europe Disability Strategy 2017-2023. - Strasbourg: Council of Europe, 2017. - 38 p.
Disponibil: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806fe7d4

Consiliul Europei a lansat, la 27 martie 2017, o nouă Strategie privind persoanele cu dizabilități 2017-2023 în cadrul unei Conferințe la Nicosia (Cipru) în scopul de a ajuta cele 47 State membre ale sale să transforme drepturile omului într-o realitate pentru toți.

Strategia este axată pe cinci domenii prioritare bazate pe drepturile prevăzute în Convenția Europeană a Drepturilor Omului și pe normele Consiliului Europei și ale ONU: egalitate și nediscriminare, sensibilizare, accesibilitate, recunoașterea personalității juridice în condiții de egalitate și protecție împotriva exploatării, violenței și abuzurilor.

”Scopul nostru nu este doar de a stabili norme, dar și de a permite persoanelor cu dizabilități să depășească barierele și, spre exemplu, să învețe, să lucreze, să-și utilizeze competenței și talentele, să participle la competiții sportive și să aducă o schimbare în viața fiecăruia dintre noi”, a declarat Marja Ruotanen, Directorul pentru demnitate umană și egalitate al Consiliului Europei.

În discursul său, Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Nils Muižnieks, a subliniat necesitatea de a promova egalitatea, în special datorită unei educații inclusive în cadrul căreia copiii cu dizabilități sunt integrați în sistemele educative obișnuite. Făcând referire la capacitatea juridică a persoanelor handicapate, el a făcut apel la înlocuirea luărilor de decizii sistematice de către terți printr-un ajutor acordat la luarea deciziei. De asemenea, el a recomandat o trecere de la politica de alocare a resurselor instituțiilor spre dezvoltarea serviciilor de ajutor personalizate localizând dorințele și alegerea individului în centrul prestării serviciilor.

”Scopul nostru este de a oferi confort și de a ajuta persoanele cu dizabilități astfel încât acestea să poată trăi într/o autonomie maximal, ca și membri egali ai societății. În același timp, noi ar trebui să încurajăm atitudinile și valorile care-și propun ca dizabilitatea să fie acceptată, respectată și recunoscută ca fiind o parte a diversității umane”, a declarat ministrul cipriot al muncii, bunăstării și asigurării sociale, Zeta Emilianidou.

În Europa sunt 80 milioane de persoane care trăiesc cu o dizabilitate și un număr mare dintre acestea continua să fie victime ale discriminării sau abuzului. Ca răspuns la această situație, Consiliul Europei a lansat această nouă strategie pentru a încuraja toți cetățenii să lucreze împreună asupra îmbunătățirii calității vieții persoanelor cu dizabilități în cursul următorilor ani.

Conferința de lansare a strategiei a reunit actorii principali implicați în punerea în aplicare a Strategiei: reprezentanți ai guvernelor din cele 47 State membre ale Consiliului Europei, ai organizațiilor internaționale, ai colectivităților locale și regionale, reprezentanți ai rețelelor profesionale, organizațiilor neguvernamentale, reprezentanți ai mass-media, mediului universitar, parlamentari, precum și persoane cu dizabilități, organizații și prestatari de servicii specializate.

*    *    *

Accessibility of information, technologies and communication for persons with disabilities:  Contribution to the Council of Europe Strategy on the Rights of Persons with Disabilities / Anna Lawson. - Strasbourg: Council of Europe, June 2017. - 56 p. 
Disponibil: https://rm.coe.int/final-study-accessibility-of-information/168072b420

Accesibilitatea este o condiție prealabilă pentru exercitarea drepturilor omului pentru persoanele cu dizabilități. Într-adevăr, fără aceasta, drepturile precum educația, munca, sănătatea, libertatea de exprimare, votarea și exercitarea funcțiilor politice sunt plasate în afara a numeroase persoane cu dizabilități. Chiar și posibilitatea de a avea acces la justiție pentru căutarea de despăgubiri și obținerea accesului la căile de atac pentru încălcarea drepturilor ar fi împiedicată. Acest studiu vizează evidențierea și extinderea informațiilor, a dovezilor, a datelor și a bunelor practici în acest domeniu prioritar al Strategiei Consiliului Europei pentru persoanele cu dizabilități 2017-2023 și de a oferi sugestii concrete pentru a orienta punerea sa în aplicare.

*    *    *

Freedom from exploitation, violence and abuse of persons with disabilities: Contribution to the Council of Europe Strategy on the Rights of Persons with Disabilities / Marianne Schulze. - Strasbourg: Council of Europe, June 2017. - 48 p. 
Disponibil: https://rm.coe.int/final-study-freedom-from-exploitation/168072b422

Exploatarea, violența și abuzul sunt frecvente, dar adesea trecute cu vederea și subestimate. Forțele sociale care tind să marginalizeze persoanele cu dizabilități exacerbează probabilitatea și impactul exploatării, violenței și abuzului. Acest studiu explorează conceptele, cauzele și impactul exploatării, violenței și abuzului cu care se confruntă persoanele cu dizabilități, acordându-se o atenție deosebită aspectelor instituționale și impactului discursului de ură.
*    *    *

Awareness raising on the rights of persons with disabilities. Contribution to the Council of Europe Strategy on the Rights of Persons with Disabilities  / Katrijn Dekoninck. - Strasbourg: Council of Europe, June 2017. - 54 p.
Disponibil: https://rm.coe.int/final-study-awareness-raising/168072b421 


Conștientizarea, așa cum este definită în articolul 8 al Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CRPD), încearcă să abordeze cauzele fundamentale ale discriminării bazate pe dizabilitate - și anume atitudinile predominante față de persoanele cu dizabilități în multe societăți . "Sensibilizarea" a devenit un concept precum "abordarea integrată/mainstreaming". Toată lumea a auzit despre aceasta și are o interpretare a elementelor de succes necesare pentru a ajunge acolo. Acest studiu își propune să sugereze bune practici actuale și utile pentru factorii de decizie politică și practicieni în domeniul sensibilizării unei game largi de părți interesate.

*   *   *

Promoting equality and non-discrimination for persons with disabilities / Lisa Waddington; Andrea Broderick. - Strasbourg: Council of Europe, 2017. - 61 p.

Disponibil: https://edoc.coe.int/en/index.php?controller=get-file&freeid=7279

Asigurarea oportunităților egale pentru persoanele cu dizabilități este o modalitate ușoară de a asigura o participare și o incluziune a acestor persoane în societate. Atât Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (UNCRRD), cât și Strategia Consiliului Europei cu privire la persoanele cu dizabilități 2017-2023 vizează egalitatea și oportunități egale pentru persoanele cu dizabilități. Articolul 5 al UNCRRD cere Statelor să adopte măsuri pozitive în scopul asigurării egalității drepturilor fundamentale din Convenție. Strategia Consiliului Europei are scopul de a dirija și a susține activitățile Statelor membre ale Consiliului Europei orientate spre implementarea UNCRRD și a standardelor Consiliului Europei cu privire la dizabilitate, egalitate și nediscriminare.

Obiectivul general al studiului este de a face o analiză a obligațiilor cuprinse în UNCRRD cu privire la egalitate și nediscriminare, și de a oferi exemple de bune practici naționale referitoare la egalitate și nediscriminare.

*    *    *

A study on the Equal Recognition before the law - Contribution towards the Council of Europe Strategy on the Rights of Persons with Disabilities. - Strasbourg: Council of Europe, 2017. - 84 p.
Disponibil:  https://edoc.coe.int/en/index.php?controller=get-file&freeid=7277

Scopul studiului constă în identificarea modalităților de implementare a articolului 121 a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (UNCRRD) care prevede dreptul la recunoașterea egală în fața legii. Aceasta reprezintă o schimbare de paradigmă de la perceperea persoanelor cu handicap ca obiecte de caritate și tratament medical la identificarea acestora ca subiecți cu drepturi legale.
Prevederile articolului 12 al UNCRRD au fost interpretate în mod explicit de către Comitetul UNCRRD. Diverse structuri ale Consiliului Europei au recunoscut această schimbare în consens în ceea ce privește dreptul la capacitatea juridică universală și treptat au afirmat aplicabilitatea ei, în special în Strategia Consiliului Europei privind persoanele cu dizabilități 2017-2023. Ar trebui de menționat că Strategia afirmă că drepturile acoperite în ea trebuie să fie interpretate în lumina Convenției ONU.

Mai multe publicații privind drepturile persoanelor cu dizabilități:

G.5 Persoane cu dizabilităţi / Handicapes / Disabled

Drepturile şi integrarea persoanelor cu dizabilităţi: politici europene

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti