Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicaţii - Integrarea romilor: progrese si obstacole


descarcati
Raport privind punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor :Bruxelles, 17 iunie 2015. - 2015

 Statele membre continuă să înregistreze progrese în ceea ce privește integrarea romilor, însă sunt necesare eforturi suplimentare. Aceasta este concluzia raportului anual al Comisiei  Europene

 Frans Timmermans, vicepreședintele responsabil cu mai buna legiferare, relațiile interinstituționale, statul de drept și Carta drepturilor fundamentale, a declarat: „Egalitatea de tratament și drepturile fundamentale sunt esența însăși a proiectului european. Romii se confruntă cu o lungă istorie de excludere. În Europa, nimeni nu trebuie să fie discriminat din cauza originii sale etnice sau rasiale. A sosit momentul să ne intensificăm eforturile pentru a combate anti-țiganismul și a promova incluziunea deplină a romilor”.


 
Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat: „Comisia Europeană sprijină activ eforturile statelor membre de promovare a integrării grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor. Pentru perioada 2014-2020 am alocat peste 90 de miliarde EUR pentru promovarea incluziunii sociale și combaterea discriminării. Invit toate statele membre să ia măsuri la nivel național, regional și local pentru a profita pe deplin de fonduri și a le utiliza în mod eficient în scopul de a facilita accesul comunității rome la locuri de muncă, educație, locuințe și servicii medicale.”

Cuprins

Din 2011, moment în care Comisia Europeană a inclus integrarea romilor pe agenda politică europeană, s-au înregistrat progrese în următoarele domenii:
  • creșterea fondurilor alocate pentru integrarea romilor: statele membre au consolidat sprijinul financiar pentru grupurile cele mai dezavantajate, inclusiv pentru romi, în perioada 2014-2020. Autoritățile naționale, regionale și locale pot utiliza peste 90 de miliarde EUR care sunt disponibile în cadrul Fondului social european și al Fondului european de dezvoltare regională pentru a consolida capitalul uman, a promova incluziunea socială și a combate sărăcia. Una dintre prioritățile din acest domeniu este integrarea comunităților marginalizate, cum este cea a romilor;
  • consolidarea cooperării cu societatea civilă și cu autoritățile locale: mai multe state membre au înființat structuri de coordonare pentru integrarea romilor, în care sunt implicate diverse părți interesate. Strategiile naționale se concretizează tot mai frecvent în planuri de acțiune la nivel local, iar punctele de contact naționale pentru integrarea romilor sunt implicate mai strâns în utilizarea cât mai eficientă a fondurilor UE;
  • monitorizarea rezultatelor pe teren: multe state membre și-au îmbunătățit mecanismele de monitorizare și de raportare, atât la nivel național, cât și la nivel european.
Cu toate acestea, există numeroase evoluții îngrijorătoare care necesită acțiuni suplimentare din partea statelor membre:
  • combaterea discriminării: se înregistrează o creștere îngrijorătoare a manifestărilor anti-țiganism, a discursului de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură. Comisia și-a intensificat eforturile pentru a asigura punerea corectă în aplicare a legislației de combatere a discriminării în ceea ce privește romii, inclusiv la nivel local. Comisia îndeamnă statele membre să dea dovadă de mai multă voință politică și să aibă o viziune pe termen lung în ceea ce privește combaterea discriminării romilor;
  • este necesară o cooperare mai strânsă cu societatea civilă și cu autoritățile locale: deși numeroase state membre au creat structuri coordonate la care participă părțile interesate, acestea trebuie acum să devină mai eficace și să asigure implicarea tuturor actorilor relevanți. Comisia va sprijini statele membre să creeze platforme naționale pentru incluziunea romilor.
Comisia invită statele membre să valorifice acești primi pași parcurși prin crearea unor platforme naționale pentru romi, prin intensificarea eforturilor de combatere a discriminării și a segregării, precum și prin aplicarea la scară largă a practicilor testate și încununate de succes.


Romii: politici europene: Resurse şi documente

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti