Faceți căutări pe acest blog

CoE:E_publicaţii_2015/2016: Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

Council of Europe Gender Equality Glossary / Gender Equality Commission. - Strasbourg, December 2015. - 73 p.

Publicaţia conține definiții care sunt cel mai des utilizate în standardele Consiliului Europei sau documentele de referință. Anexa la prezentul document conține explicații suplimentare în ceea ce privește unele dintre noțiunile mai complexe, precum și definițiile utilizate de alte organizații.mai des utilizate în standardele Consiliului Europei sau documentele de referință. Anexa la prezentul document conține explicații suplimentare în ceea ce privește unele dintre noțiunile mai complexe, precum și definițiile utilizate de alte organizații. 

*   *   *

Implementation of the Council of Europe Gender Equality Strategy 2014-2017: Annual Report 2015 / Gender Equality Commission. – Strasbourg: Council of Europe, 2016. – 17 p.

Comisia Consiliului Europei pentru egalitatea de gen a elaborat raportul anual pentru 2015 privind implementarea Strategiei Consiliului Europei privind egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru perioada 2014-2017.

Prima Strategie a Consiliului Europei pentru egalitate între femei şi bărbaţi a permis Organizaţiei să-şi concentreze răspunsul la provocările şi oportunităţile întâlnite pe parcursul implementării normelor sale pertinente atât în cadrul Consiliului Europei, cât şi în Statele sale membre.

Datorită pilonului său de abordare integrată a egalităţii între femei şi bărbaţi, Strategia a dinamizat şi a accelerat lucrările asupra reducerii decalajului între egalitatea de jure şi egalitatea de facto şi a reunit resursele care să ofere un impact mai pronunţat prin Organizaţie. Raportul evidenţiază progresele înregistrate la realizarea celor cinci obiective ale Strategiei.


  • Combaterea stereotipurilor de gen şi a sexismului;
  • Prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor;
  • Garantarea accesului egal al femeilor la justiţie;
  • Realizarea unei participări echilibrate a femeilor şi bărbaţilor în politică şi în procesul de luare a deciziilor;
  • Realizarea egalităţii de gen în toate politicile și măsurile întreprinse.

*    *    *


Combating Gender Stereotypes in and through Education: Report of the 2nd Conference of the Council of Europe National Focal Points on Gender Equality (Helsinki, 9-10 October 2014). - Strasbourg: Council of Europe, 2015. - 26 p.

Un  Raport succint  al Conferinţei cu privire la combaterea stereotipurilor de gen în şi prin educaţie, coorganizată de către Consiliul Europei în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Culturii al Finlandei, în octombrie 2014,  a fost publicat la 15 februarie 2015. În acest raport, pot fi consultat un rezumat al discuţiilor care au avut loc la Helsinki, principalele constatări şi concluziile conferinţei. Raportul include, de asemenea, recomandări adresate guvernelor, autorităţilor locale şi regionale, profesioniştilor din domeniul educaţiei, şcolilor, organizaţiilor neguvernamentale şi internaţionale.
 *    *    *Compilation of good practices to promote an education free from gender stereotypes and identifying ways to implement the measures which are included in the Committee of Ministers’ Recommendation on gender mainstreaming in education / Gender Equality Commission. - Strasbourg, 2015. - 73 p.

Compilation des bonnes pratiques pour promouvoir une éducation exempte de stéréotypes de genre et définir les moyens de mettre en œuvre les mesures figurant dans la Recommandation du Comité des Ministres relative à l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’éducation / Commission pour l’égalité entre les femmes et les hommes. - Strasbourg,  2015. - 76 p


Realizarea egalităţii între femei şi bărbaţi este fundamentală pentru protecţia drepturilor omului, funcţionarea democraţiei, respectarea statului de drept, creşterea economică şi durabilitate. Promovarea egalităţii de gen în şi prin intermediul educaţiei este o premisă pentru realizarea de facto a egalităţii între femei şi bărbaţi în toate domeniile vieţii sociale. Publicaţia reprezintă un set de bune practici pentru promovarea unei educaţii fără stereotipuri de gen şi identifică căile de implementare a măsurilor prevăzute în Recomandarea Comitetului de Miniştri privind abordarea integrată a egalităţii între femei şi bărbaţi în educaţie.


*    *    *

Handbook on the implementation of Recommendation CM/Rec(2013)1 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on gender equality and media / Gender Equality Commission. - Strasbourg, 2015. - 58 p.

« Toolkit » sur la mise en application de la Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe CM/Rec (2013) 1 sur l’égalité entre les femmes et les hommes et les médias / Commission pour l’égalité entre les femmes et les hommes. - Strasbourg, 2015. - 47 p.

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, fiind conştient de ponderea „vectorului de schimbare socială” pe care îl reprezintă mass-media, a obligat Statele sale membre şi instituţiile mass-media să pună în aplicare diferite iniţiative în vederea consolidării perspectivei egalităţii genurilor în domeniul mass-media.

Aceste iniţiative ar trebui să se articuleze pe trei axe principale: legislaţia şi politicile în materie de egalitate între femei şi bărbaţi, adoptarea şi aplicarea indicatorilor naţionali, furnizarea de informaţii şi promovarea bunelor practici, mecanisme şi responsabilităţi, cercetări şi publicaţii, educaţie pentru mass-media şi cetăţenie activă. Manualul oferă sugestii practice pentru punerea în aplicare a acestor iniţiative, dar şi exemple de bune practici care ar putea fi preluate.
*    *    *

Mai multe informaţii: 

Supporting Gender Equality Rapporteurs in their role: Training Tool. -- Strasbourg, Council of Europe, 2014. - 42 p.

Datorită diverselor procedee utilizate – teste, definiţii, exemple concrete şi bune practici, - acest Manual răspunde necesităţii de a dispune de o metodologie specială pentru integrarea problematicii bărbaţi-femei în toate domeniile de acţiune ale Consiliului Europei. Publicaţia va constitui pentru Raportorii în problemele de egalitate între femei şi bărbaţi un ghid uşor de utilizat în sarcinilor lor zilnice, ceea ce va permite Consiliului Europei să-şi atingă obiectivul de a transforma egalitatea sexelor într-o realitate.
*    *    *
Gender equality and the media at national level: Compilation of good practices from member states / Gender Equality Commission. - Strasbourg, Council of Europe, 2014. - 50 p.

În pofida dificultăţilor care persistă la punerea în aplicare a egalităţii între femei şi bărbaţi în domeniul mass-media, această compilaţie constituie un progres util şi important în misiunea de promovarea a parităţii genurilor în şi prin mass-media. Printre exemplele oferite, preluate din 18 ţări europene, inclusiv din Republica Moldova, pot fi menţionate campaniile naţionale mediatice, legislaţiile specifice, premii atribuite pentru imagini ale femeilor care depăşesc stereotipurile, concursuri, baze de date electronice care conţin date ale experţilor rareori acoperiţi de mass-media, inventare de bune practici în materie de imagine ale femeilor şi bărbaţilor, instruiri oferite profesioniştilor mass-media, colecţii de date, etc.

*    *    * 
Media and the image of women: Report of the 1st Conference of the Council of Europe Network of National Focal Points on Gender Equality (Amsterdam, 4 and 5 July 2013). - Strasbourg: Council of Europe, 2013. - 30 p.

Mass-media influenţează considerabil modalitatea în care sunt concepute şi evoluează normele sociale şi culturale referitoare la femei şi gen. Astfe, imaginea femeilor şi rolul femeilor în mass-media sunt puternic condiţionate de către normele sociale şi culturale existente.

Publicaţia reprezintă bilanţul Conferinţei Consiliului Europei cu privire la mass-media şi imaginea femeilor, desfăşurată la 4-5 iulie 2013 la Amsterdam, care a examinat relaţiile între mass-media şi imaginile femeilor pe care acestea o reflectă, inclusiv problemele ce ţin de utilizarea stereotipuri şi sextism.

*   *   *

Implementation of the Council of Europe Gender Equality Strategy 2014-2017: Annual Report 2014 / Gender Equality Commission. - Strasbourg, 29 January 2015. - 27 p.

Accelerarea progresului în vederea asigurării egalităţii de gen: Strategia Consiliului Europei pentru 2014-2017


Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei faţă de femei şi a violenţei domestice: pliant 


Alte documente şi publicaţii pot fi consultate în Colecţia CPESC.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti