Faceți căutări pe acest blog

LIBERTATEA DE GÂNDIRE, CONŞTIINŢĂ ŞI RELIGIE: STANDARDE EUROPENE

(Publicaţiile pot fi consultate online sau în sala de lectură a Centrului Pro-European de servicii şi comunicare)

 Consiliul Europei

Jim Murdoch. Freedom of thought, conscience and religion: A guide to the implementation of Article 9 of the European Convention on Human Rights. – Strasbourg, 2007. - 66 p. - Human rights handbooks, No. 9
 • Renucci, Jean-François L'article 9 de la Convention européenne des Droits de l'Homme : la liberté de pensée, de conscience et de religion. -  Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2004. - Dossiers sur les droits de l'homme ; n° 20
 • Pettiti L-E. La Convention europeenne des droits de l'homme: Commentaire article par article: 2e edition. - Paris, 1999. - 1230 p.
    (poate fi consultată în sala de lectură) 
 •  Harris Dj. Law of the European Convention on Human Rights. - S.l.,1995. - 753 p.(poate fi consultată în sala de lectură)  
 • Velu J., Ergec R. La Convention europeenne des droits de l'Homme. - S.l., 1990. - 1185 p.
  (poate fi consultată în sala de lectură) 
 • Malcolm D. Evans. Manuel sur le port de symboles religieux dans les lieux publics. -  Strasbourg, 2009. - 144 p.
ADUNAREA PARLAMENTARĂ A CONSILIULUI EUROPEI
Texte adoptate
COMITETUL MINIŞTRILOR AL CONSILIULUI EUROPEI
Texte adoptate
 • CM/Rec(2008)12E / 10 December 2008: Recommendation of the Committee of Ministers to member states on the dimension of religions and non-religious convictions within intercultural education (Adopted by the Committee of Ministers on 10 December 2008 at the 1044th meeting of the Ministers' Deputies)
CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI
 • Freedom of religion: Cases before European Court of Human Rights: factsheet. – October 2011. – 9 p.
 • Liberte de religion: Affaires devant la Cour europeenne des Droits de l'Homme:  Fiche thematique. - octobre 2011. - 9 p. 
UNIUNEA EUROPEANĂ 
 Actualizat  iunie 2014

DOCUMENTE 

> General background to religion and the EU

> Citizenship and fundamental rights, religion and the EU

> Non-Discrimination, religion and the EU

> Immigration and Home Affairs, religion and the EU

> Social Inclusion, religion and the EU

> Education and Culture, religion and the EU
 

Guidelines on the implementation of Article 17 TFEU at the European Commission  =Orientări privind punerea în aplicare de către Comisia Europeană a articolului 17 din Tratatului privind funcționarea Uniunii Europen(TFUE) . - Iulie 2013. - 2p.

Articolul 17 din TFUE

1. Uniunea respectă și nu aduce atingere statutului de care beneficiază, în temeiul dreptului național, bisericile și asociațiile sau comunitățile religioase din statele membre.
2. Uniunea respectă, de asemenea, statutul de care beneficiază, în temeiul dreptului național, organizațiile filosofice și neconfesionale.
3. Recunoscându-le identitatea și contribuția specifică, Uniunea menține un dialog deschis, transparent și constant cu aceste biserici și organizații.

Dialogue under Article 17: Dialogue with churches, religious associations or communities and philosophical and non-confessional organisations .


Joanna Parkin, Sergio Carrera The Place of Religion in European Union Law and Policy/ CEPS. - 2010. - 46 p.


RELIGARE Pagina web
http://www.religareproject.eu/content/about-religare 
Vezi de asemenea 

Studiul dreptului la libertatea gîndirii, conştiinţei şi a religiei (Dreptul fundamental la libertatea religiei) în Republica Moldova: Raport / Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului; Coaliţia Nediscriminare; Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova. - Chişinău, 2012. - 39 p.


261.7(4)/D-17. DAMIAN, Sorin-Dan. Libertatea religioasă în Uniunea Europeană. Cadrul legislativ / Sorin Dan Damian . ─ Bucureşti : Ars Docendi, 2012. - 220 p.: Bibliogr.: p.198-220. - ISBN: 978-973-558-631-7


Ultima actualizare: iulie 2014

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti