Faceți căutări pe acest blog

UE-e-publicații recente : Egalitatea de gen și combaterea violenţei împotriva femeilor

Resurse UEPagina web UE : Egalitate de gen : Promovarea independenței economice în condiții de egalitate pentru femei și bărbați, eliminarea diferenței de remunerare între femei și bărbați, promovarea echilibrului de gen în procesul decizional, încetarea violenței bazate pe gen și promovarea egalității de gen în afara UE.


Pagina web dedicată Strategiei privind egalitatea de gen : Realizări și domenii de acțiune. Disponibil : https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_ro
Pagina web dedicată eradicării violenței bazate pe gen :  Acțiuni pentru stoparea violenței de gen în UE.                           
Disponibil : https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-gender-based-violence_enPagina web Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) Disponibil : https://eige.europa.eu/ro/in-brief

Pagina web Agenția pentru drepturi fundamentale a Uniunii Europene
Disponibil : https://fra.europa.eu/ro


Documente / publicații


O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen (2020-2025)
=A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-2025 . - Brussels, 5.3.2020 COM(2020) 152 final. - 20 p.


Obiectivele-cheie sunt: încetarea violenței împotriva femeilor; combaterea stereotipurilor de gen; eliminarea disparităților de gen de pe piața forței de muncă; asigurarea unei participări egale a femeilor și a bărbaților în diferite sectoare ale economiei; eliminarea diferenței de remunerare între femei și bărbați și a disparităților de gen în ceea ce privește pensiile; eliminarea discrepanțelor de gen în ceea ce privește asumarea responsabilităților familiale și atingerea echilibrului de gen în procesul decizional și în politică. Strategia urmează o abordare dublă: integrarea perspectivei de gen în toate celelalte politici, combinată cu acțiuni specifice.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (
Strasbourg, 8.3.2022 COM(2022) 105 final 2022/0066 (COD) : [Resursă electronică]. -  2022. – 84 p.

Disponibil : 

Prezenta propunere vizează combaterea efectivă a violenței împotriva femeilor și a violenței domestice în întreaga UE. În acest sens, propunerea cuprinde măsuri în următoarele domenii: incriminarea infracțiunilor relevante și stabilirea de sancțiuni cu privire la acestea; protecția victimelor și accesul la justiție; acordarea de sprijin victimelor; prevenție; coordonare și cooperare.

Elementele-cheie :

 • Incriminarea violului, a mutilării genitale a femeilor și a violenței cibernetice
 • Proceduri sigure de raportare și de evaluare a riscurilor
 • Respectarea vieții private a victimelor în cadrul procedurilor judiciare
 • Sprijinirea victimelor prin intermediul liniilor de asistență telefonică și al centrelor de primire în regim de urgență în caz de viol
 • Îmbunătățirea coordonării și a cooperării
Vezi de asemenea : Întrebări și răspunsuri referitoare la Propunerea Comisiei de directivă privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.


Championing Gender Equality in the EU and beyond
 : Factsheet : [Resursă electronică].- European Commission, 2022. – 3 p.

Disponibil: https://tinyurl.com/ycyaebxw (accesat 03.12.2022)Raportul anual al Comisiei Europene 2022 privind egalitatea de gen în UE

2022 report on gender equality in the EU
: [Resursă electronică] / Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022. – 68 p.

Disponibil : https://op.europa.eu/s/xjCA (accesat 23.11.2022)

În 2021 s-au înregistrat progrese importante în ceea ce privește transparența salarială și salariile minime adecvate în UE, precum și în ceea ce privește un nou act legislativ privind serviciile digitale, care va contribui la protejarea utilizatorilor online. În decembrie 2021, Comisia a propus, de asemenea, includerea discursurilor de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură pe lista infracțiunilor la nivelul UE.
Raportul indică, de asemenea, că femeile au fost afectate în mod disproporționat de pandemie. În cursul anului 2020, rata de participare a femeilor pe piața muncii a scăzut cu 0,5 % față de 2019, după un deceniu în care a înregistrat o creștere constantă. Violența împotriva femeilor și violența domestică rămân, de asemenea, larg răspândite în UE, pandemia exacerbându-le, inclusiv în mediul online.


Progresul UE referitor la abordările juridice și politice ale egalității de gen.

The EU’s evolving legal and policy approaches to Gender Equality
: [Resursă electronică] / European Institute for Gender Equality (EIGE). - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022. – 25 p.


Această lucrare oferă o prezentare de sinteză a evoluției politicii și abordării juridice ale UE privind egalitatea de gen până în prezent, cu scopul de a informa o discuție bazată pe fapte despre cum să sprijine realizarea concretă a egalității de gen în toate dimensiunile sale în UE.


Violența împotriva femeilor și violența domestică: Noile propuneri ale Comisiei în lumina cerințelor Parlamentului European

Hahnkamper-Vandenbulcke, Nora. Violence against women and domestic violence : The new Commission proposal in light of European Parliament requests / : Nora Hahnkamper-Vandenbulcke, Izabela Bacian /   European Parliamentary Research Service (EPRS) : [Resursă electronică]. - Brussels: European Union, 2022. – 41 p.


Acest studiu examinează principalele cerințe ale Parlamentului în acest sens, adoptate încă din 2009 – când Parlamentul a solicitat pentru prima dată adoptarea unei directive privind prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor – în comparație cu prevederile propunerii Comisiei.


Violența împotriva femeilor în UE: Situația actuală

Shreeves, Rosamund. Violence against women in the EU : State of play / Rosamund Shreeves: [Resursă electronică]. / European Parliamentary Research Service (EPRS), 2021. – 11 p.

Disponibil: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698809/EPRS_BRI(2021)698809_EN.pdf
Acest rezumat prezintă :
 • Problema
 • Contextul internațional
 • Ce face UE?
 • Statele Membre
 • Parlamentul European
 • Opiniile părților interesate

Cadrul legal pentru victimele violenței bazate pe sex (inclusiv copiii) în cele 27 State Membre

The legislative frameworks for victims of genderbased violence (including children) in the 27 Member States
: [Resursă electronică]. - Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs Directorate-General for Internal Policies, 2022. – 113 p.


Acest studiu oferă o imagine de ansamblu asupra cadrului legislativ pentru victimele (inclusiv copiii) violenței de gen în cele 27 de state membre. Acesta oferă o analiză a măsurilor în vigoare atât la nivelul statelor membre, cât și la nivelul UE, precum și recomandări pentru prevenirea și combaterea violenței bazate pe gen.


Abordarea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice în Europa: valoarea adăugată a Convenției de la Istanbul și provocările rămase

Tackling violence against women and domestic violence in Europe : The added value of the Istanbul Convention and remaining challenges
: [Resursă electronică] / Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs European Parliament. – Brussels, 2020. – 201 p.

Disponibil : https://op.europa.eu/s/xjCC (accesat 03.12.2022)

Acest studiu își propune să explice implementarea Convenției de la Istanbul, valoarea adăugată a acesteia, argumentele împotriva ratificării Convenției și impactul pandemiei de COVID-19 asupra violenței împotriva femeilor (VAW) și violenței domestice (DV). În studiu sunt incluse cele 27 de state membre ale UE și Turcia, care oferă o comparație a impactului ratificării Convenției de către o țară din afara UE.

Vezi de asemenea 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti