Faceți căutări pe acest blog

Intări noi: Mai 2017: Drepturile Omului

(Publicaţiile pot fi consultate în Sala de lectură a Centrului Pro-european şi/sau online)

Внутренние и международные процедуры для защиты жертв дискриминации и нарушения прав человека (Россия, Украина, Молдова) = Domestic and International Procedures for the Victims of Discrimination and Violation of Human Rights (Russia, Ukraine and Moldova) : [Educational guidance] [Text tipărit] : Учебно-методическое пособие / Светлана Миронова, Анита Соболева; отв. за вып. : Анатолий Томайлы ; Комратский Государственный университет . ─ Комрат : CEP USC, 2015. - 80 p. - ISBN: 978-9975-83-010-2.
316.6/M-64 / III-127213
СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1. Понятие дискриминации.
Тема 2. Виды дискриминации 
1. Концепции разделения дискриминации на виды. 
2. Виды дискриминации, предусмотренные национальным законодательством Республики Молдова.
Тема 3. Международно-правовые стандарты зашиты от дискриминации.
Тема 4. Общее введение в понятие дискриминации в практике Европейского Суда.
Тема 5. Юридическое обеспечение равенства в обращении и борьба с дискриминацией в Республике Молдова.
Тема 6. Запрет дискриминации по отдельным основаниям в международном и внутреннем праве.
1. Общее понятие о расовой и этнической (национальной) д искримина ци и.
2. Дискриминация по признаку языка.
3. Дискриминация по признаку религиозной принадлежности.
4. Дискриминация по признаку пола.
5. Дискриминация по признаку возраста. 
6. Дискриминация по признаку состояния здоровья.
Тема 7. Методика установления случаев или практики дискриминации.

*    *     *E.6/2015-RA. Raport privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2015 = Report on observance of human rights in the Republic of Moldova in 2015= Доклад о соблюдении прав человека в Республике Молдова в 2015 году [Text tipărit] / Oficiul Avocatului Poporului . ─ Chişinău : [s. n.] , 2016. - 332 p. : tab., scheme. - [Accesat la 23.05.2017].
Disponibil; http://ombudsman.md/sites/default/files/document/attachments/raport_2015_red.pdf

Acest Raport a fost publicat cu suportul al proiectului "Susținerea Instituțiilor Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Omului (INPPDO)"
CUPRINS:
Capitolul I. Reforma instituțională 
Capitolul II. respectarea drepturilor omului în Republica Moldova
1. Accesul liber la justiție
2. Dreptul la ocrotirea sănătății
3. Dreptul la protecția socială
4. Respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități
5. Dreptul la muncă și la protecția muncii
6. Egalitatea de gen
7. Libertatea de exprimare
8. Dreptul la proprietatea privată și la protecția acesteia
9. Dreptul la un mediu sănătos
10. Respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană și în zona de securitate
Capitolul III. Respectarea drepturilor copilului în Republica Moldova
Capitolul IV.  Activitatea de prevenire a torturii
Capitolul V. Promovarea drepturilor omului
Capitolul VI. Informație statistică cu privire la activitatea oficiului avocatului poporului în anul 2015

 *     *     *


Recomandări metodologice pentru investigarea eficientă a infracțiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant [Text tipărit] : (De uz intern) / Johanna Lober, Jörg Stippel, Adriana Eșanu [et al.]; Procuratura Republicii Moldova . ─ Chişinău : [s. n.] , 2016. - 148 p. - ISBN: 978-9975-53-720-9.
343.2/R-31 / III-127771

Publicația apare cu sprijinul financiar al proiectului "Atlasul torturii" implementat în Moldova de Inst. pentru Drepturile Omului "Ludwig Boltzmann" (Viena, Austria), Centrul de Resurse Juridice și Inst. de Reforme Penale, Uniunea Europeană.


Din CUPRINS:

Capitolul I: Standardele internaționale cu privire la tortură, tratamente inumane sau degaradante;
Capitolul II: Analiza juridico-penală a infracțiunilor de tortură și tratament inuman sau degradant;
Capitolul III: Garanțiile de procedură împotriva torturii și a tratamentelor inumane sau degradante;
Capitolul IV: Investigarea infracțiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant;
Capitolul V. Asigurarea protecției victimei și neadmiterea imixtiunii în procesul penal
Capitolul VI: Sarcini pe parcursul procedurilor în instanță.*    *    *

Instituţia notariatului prin prisma sistemelor notariale contemporane şi importanţa acesteia în apărarea drepturilor civile ale persoanelor [Text tipărit] : Studiu monografic / Aliona Cara-Rusnac . ─ Chișinău : CEP USM, 2016. - 160 p. - ISBN: 978-9975-71-770-0.
347.9/C-21 / I-1273547
Din CCUPRINS:
1. Analiza situației în domeniul instituției notariatului
2. Aspecte teoretico-juridice ale organizării instituției notariatului
3. Tendințe în dezvoltare și modernizare a instituției notariatului din Republica Moldova prin prisma sistemelor notariale contemporane
3.1. Perspectivele dezvoltării și modernizării instituției notariatului în statele sistemului latin. repercusiuni asupra importanței notarului din Republica Moldova în apărarea drepturilor persoanelor.
3.2. Rolul notarului în sistemul anglo-saxon. Adaptarea instituției notariatului din Republica Moldova la unele precepte și practici anglo-saxone
3.3. Tendințele dezvoltării și modernizării instituției notariatului din Republica Moldova prin prisma racordării legislației și a practicilor sale la standardele Uniunii Europene.
4. Importanța notariatului în apărarea drepturilor civile ale persoanelor.
4.1. Rolul și funcțiile instituției notariatului în ocrotirea drepturilor civile ale persoanei
4.2. Rolul altor structuri organizatorice din cadrul instituției notariatului în apărarea drepturilor civile ale persoanelor.
Informații suplimentare:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti