Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi (Aprilie 2017)


 349.3/ V - 84      III-127176
 VOICULESCU, Nicolae.  Dreptul social european: [Curs universitar] / Nicolae Voiculescu . ─ Bucureşti : Universul Juridic, 2014. - 321 p. - (Universul juridic).
Bibliogr. : p. 309
ISBN: 978-606-673-336-6


Se regasesc in paginile lucrarii informatii de larg interes referitoare la normele, jurisprudenta si politicile europene referitoare la aspecte de mare actualitate, cum sunt libera circulatie a fortei de munca, regulile ce guverneaza raporturile de munca, egalitatea de sanse si tratament in materia dreptului muncii si securitatii sociale, diminuarea saraciei si a excluziunii sociale.


De asemenea, este trecuta in revista legislatia romana si sunt prezentate institutiile autohtone care au responsabilitati in armonizarea acesteia cu standardele europene.

Convingerea autorului este ca abordarea sociala este o conditie indispensabila a succesului ideii europene si a fiecarui stat membru, cu atat mai mult cu cat contemporaneitatea confrunta lumea la nivel global cu provocari fundamentale a caror rezolvare solicita luarea in considerare tocmai a acestor aspecte.

Convenţia de la Roma : Regulamentul Roma I// Trad. : Ana-Maria Radu, Ilhan Ibram . ─ Bucureşti. ─ [sn]: , 2012.

Începând cu data de 17 decembrie 2010, Regulamentul Roma I (Regulamentul UE nr. 593/2008) privind reglementarea obligațiilor contractuale este direct aplicabil în toate statele membre UE, cu excepția Danemarcei. Regulamentul Roma I vine să înlocuiască Convenția de la Roma din 1980 și se aplică tuturor contractelor încheiate după data de 17 decembrie 2010.

Cu toate acestea, și de aici rezultă utilitatea și importanța deosebită a acestei lucrări, Convenția de la Roma și Regulamentul Roma I vor fi aplicate în paralel pentru o perioadă semnificativă, autorul însuși anticipând între 10 și 15 ani. Acesta este motivul pentru care acest comentariu ia în considerare ambele surse de drept, în interacțiunea lor și în context mai larg.

Vastitatea Convenției de la Roma și a Regulamentului Roma I este evidentă, iar una dintre cele mai mari realizări ale autorului este valorificarea a peste 1.800 de decizii judecătorești, majoritatea fiind însoțite de un comentariu detaliat; în cazul în care aceste decizii se aplică legislațiilor naționale, acestea din urmă sunt menționate atât în original, cât și în traducere. La unele hotărâri comentariul nu include numai un rezumat al faptelor și o analiză a concluziilor trase de instanța de judecată; aceste concluzii reprezintă și punctul de plecare pentru ipotezele autorului privind concluziile la care instanța de judecată ar putea ajunge în cazul în care Regulamentul Roma I s-ar aplica.

Lucrarea este împărțită în două volume:341.2 / B-41        III-127340
Convenţia de la Roma : Regulamentul Roma I . Vol. 1 / Trad. : Mihai Banu, Ana-Maria Radu . ─ Bucureşti. ─ [sn]: , 2012. - CXLVIII, 1479 p.


Primul volum conține, pe lângă comentariul art. 1-8 din Regulament, explicarea abrevierilor folosite, precum și un amplu prolog, cuprinzând, printre altele, informații privind evoluția istorică a dreptului privat internațional și european, tranziția de la Convenție la Regulament, concepția și interpretarea Convenției și a Regulamentului, precum și scopul, conținutul, structura și metoda de lucru folosită la redactarea cărții. Volumul cuprinde și un tabel comparativ al Convenției și Regulamentului în funcție de obiectul reglementării și extrase din alte reglementări cu aplicare în această materie.

341.2 / B-41        III-127341
Convenţia de la Roma : Regulamentul Roma I . Vol. 2 / Trad. : Ana-Maria Radu, Ilhan Ibram . ─ Bucureşti. ─ [sn]: , 2012. - CXLVIII, 1479 p.

Volumul doi conține, pe lângă comentariul art. 9-29 din Regulament, protocoalele privind interpretarea Convenției, raportul Giuliano-Lagarde, o selecție de convenții încheiate în cadrul activității Conferinței de la Haga de Drept Internațional Privat (CHDIP), o selecție de convenții încheiate în cadrul activității UNIDROIT, precum și traducerea unor norme conflictuale în materie de obligații contractuale din unele țări europene. Volumul se completează cu o listă bibliografică deosebit de complexă, precum și cu un index alfabetic care facilitează folosirea acesteia.343.4/ A -62       IV-56380                        


DESCARCATI

Anti-Trafficking Data Collection and Information Management in the European Union - a Handbook [Text tipărit] : The situation in the Czech Republic, Poland, Portugal and the Slovak Republic / International Centre for Migration Policy Development; Written by : Rebecca Surtees . ─ Vienna : International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), 2009. - 164 p. : tab.
 ISBN: 978-3-900411-33-6
This Handbook offers a set of the most relevant indicators/variables used for thecollection of data on trafficking in human beings, in line with the European Union’s Action Plan on best practices, standards and procedures for combating and preventing trafficking in human beings. Thesedefinitions and data collection methodologies not only facilitate the coordination of efforts between these four EU countries, but also in other key countries of origin, transit and destination. Furthermore it should facilitate trans-European as well as transnational synergies, based on a harmonised understanding of the salient indicators relevant to the design, evaluation and coordination of anti-trafficking responses.
 

352 / M-53          IV-56281

Местное и региональное управление, демократия и роль граждан в ЕС и странах - партнерах : Учебное пособие / Сергей Захария, Наталия Кристева, Владлена Лысенко, Наталия Щукина; отвю за вып. : Анатолий Томайлы ; Комратский Государственный универистет . ─ Комрат : [s. n.] , 2015. - 164 p.   Bibliogr. : p. 72-76
ISBN: 978-9975-3106-6-6
 
Учебное пособие «Местное и региональное управление, демократия и роль граждан в ЕС и странах партнерах» рассматривает важнейшие положения теории местного публичного управления» их понимание, сущность, структуру объектов и субъектов местного управления, управленческие отношения, принципы, функции, формы, методы управления. Оно предназначено для студентов, местных выборных, должностных лиц и государственных служащих, осуществляющих деятельность в органах местного публичного управления и всех, заинтересованных в решении проблем местного самоуправления и местного публичного управления.
  
 Содержание
Тема 1. Введение в местное и региональное управление..
Тема 2. Региональные власти. Структуры и компетенция. Прогресс по проектам Европейской хартии региональной автономии
Тема 3. История и основные понятия местного самоуправления в РМ 
Тема 4. Правовая (конституционная) база местного самоуправления. Европейская хартия местного самоуправления (1985)
Тема 5. Местная демократия: основные актеры на сцене. Участие граждан
Тема 6. Местные органы представительной власти в Республике Молдова
Тема 7. Роль руководителя в органах местного публичного управления
Тема 8. Местная автономия и местные финансы
Тема 9. Децентрализация как процесс передачи и разграничения полномочии и ответственности от центральной государственной власти на местные уровни
управления
Тема 10. Местное и региональное управление, демократия и роль граждан в Молдове - недостатки, проблемы и перспективы
         339.5 / I - 69         III-127633

GRIBINCEA, A.; KOZAK, Y.; TSIGANU, A. International Trade  : Training manual / A. Gribincea, Y. Kozak, A. Tsiganu [et al.]; Scientific editor : Gheorghe Iliadi . ─ Chişinău : INCE, 2016. - 269 p. : tab.
Antetitlu : Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ''Constantin Stere"
Bibliogr. : p. 268-269
ISBN: 978-9975-4453-5-1
 
336.1 / B -92       II-710695

BUJOR, Oleg Aspecte legale şi financiare în Orizont 2020 / Oleg Bujor; resp. de ed. : Diana Grozav . ─ Chişinău : Impressum, 2015. - 16 p. : tab., scheme.

Programul Orizont 2020 este cel mai amplu program de Cercetare si Inovare derulat vreodata de Uniunea Europeana. Este disponibila o finantare de 80 de miliarde de euro pe durata a 7 ani (2014-2020),  pe langa investitiile private pe care aceasta finantare le va atrage. Aceasta promite mai multe inovatii capitale, descoperiri si premiere mondiale, aducand ideile marete din laboratoare pe piata.

Orizont 2020 este instrumentul financiar de implementare a Uniunii Inovarii, initiativa emblematica Europa 2020 ce vizeaza asigurarea competitivitatii globale in Europa.


  
378.1 / B - 33      IV - 56554

Bazele metodologice ale elaborării, implementării și dezvoltării sistemului informațional integrat de management universitar [Text tipărit] / S. V. Chernyshenko, Y. I. Vorotnitsky, L. Șavga [et al.] . ─ Chișinău : UCCM, 2016. - 351 p. : scheme., graf., tab.

Elaborat și editat cu sprijinul programului Tempus al Uniunii Europene
Antetitlu : Programul Tempus al Uniunii Europene; University Management INURE
Bibliogr. : p. 340-344

ISBN: 978-9975-81-010-4

Unul dintre cele mai promiţătoare domenii ale informatizării este dezvoltarea sistemelor de gestionare a resurselor organizaţiilor şi întreprinderilor (ERP-system). în acest context, pentru noi, reprezentanţi ai învăţământului superior, cea mai interesantă problemă este edificarea sistemelor de asistare informaţională a managementului universitar. Problema este relevantă la scară globală: şi în spaţiul post-sovietic, şi în Uniunea Europeană. Acest lucru se datorează, în special, modernizării continue a sistemelor naţionale de educaţie, dezvoltării procesului de la Bologna. De asemenea, este cauzat de complexitatea subiectului şi de lipsa unor descrieri ale acestuia. In literatura de specialitate, de fapt, nu au fost încercări de a generaliza, la un nivel acceptabil pentru aplicare ulterioară, experienţa elaborării, implementării şi întreţinerii sistemelor automatizate de management universitar.

Prezenta lucrare îşi propune să contribuie la studiul acestui subiect. Ea include o descriere sistemică a principalelor cerinţe privind sistemele informaţionale de management universitar şi generalizează experienţa unor grupuri de dezvoltatori din ţări europene: Germania, Polonia, Belarus, Ucraina, Moldova, Georgia. Autorii lucrării, în calitate de universitari, s-au reunit în cadrul activităţii comune în proiectul INURE (530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR „INTEGRATED UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM: EU EXPERIENCE ON NIS COUNTRIES'GROUND") al programului european TEMPUS. Grupul experţilor care au elaborat lucrarea a fost coordonat de către directorul Centrului de Tehnologii Informaţionale al Universităţii de Stat din Belarus, conferenţiar universitar Yurii Vorotnitsky.

Lucrarea „Bazele metodologice ale elaborării, implementării şi dezvoltării Sistemului Informaţional Integrat de Management Universitar" (ulterior „Metodologia") poate servi ca ghid pentru elaborarea şi implementarea unor sisteme moderne integrate de management universitar, ţinând cont de experienţa europeană de creare şi funcţionare a unor astfel de sisteme. Ea poate fi utilă pentru conducători şi specialişti ai departamentelor de profil ale ministerelor naţionale ale educaţiei, pentru conducători de diferite niveluri şi şefi ai serviciilor IT de la universităţi. „Metodologia" poate fi utilă, de asemenea, managerilor şi specialiştilor din IT-companii implicate în elaborarea şi implementarea sistemelor automatizate în instituţii de învăţământ, precum şi studenţilor şi doctoranzilor care studiază tehnologiile informaţionale moderne.378.4 / I -69        I-1273773
Conferința științifică națională cu participare internațională ”Integrare prin cercetare și inovare”.; Com. org. : Gheorghe Ciocanu (preș.) [et al.] . ─ Chişinău[sn], 2016Științe juridice . Vol. 2 [Text tipărit]. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2016. - 248 p. : fig., tab.
Bibliogr. Ref. bibliogr. la sfârșitul art.
ISBN: 978-9975-71-816-5 339.9 / I - 76       I-1273485

IONESCU, Victor-Romeo Economie europeană / Ionescu Victor-Romeo . ─ Galați : Danubius, 2006. - 211 p.


ISBN: 978-973-8409-95-8


 Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti