Faceți căutări pe acest blog

Intrari noi - Februarie 2017

(Publicaţiile pot fi consultate în Sala de lectură a Centrului Pro-European de servicii şi comunicare)

658/E-43 / II-710089 
Elaborarea proiectelor [Text tipărit] : Ghidul autorităţilor publice locale / Ana-Maria Veveriţă, Ana Znaceni, Angela Secrieru [et al.] . ─ Chișinău : [S. n.], 2015. -128 p. - ISBN: 978-9975-87-075-7.

Ghidul “Elaborarea proiectelor” este adresat autorităților publice locale şi are menirea să le sprijine la fiecare etapă de elaborare şi implementare a unui proiect. Deşi regulile şi cerinţele de elaborare a proiectelor pot varia, în acest ghid autorităţile publice locale vor putea face cunoştinţă cu principalele elemente ale unui proiect, proceduri şi mecanisme general aplicabile la pregătirea şi implementarea unui proiect. Astfel, ghidul îndrumă, pas cu pas, autorităţile publice locale în identificarea şi descrierea problemei, determinarea grupurilor ţintă, formularea obiectivelor proiectului, elaborarea matricei cadrului logic, stabilirea indicatorilor de monitorizare şi evaluare, elaborarea planului de acţiuni şi a bugetului proiectului; dar şi la dezvoltarea parteneriatelor necesare pentru implementarea cu succes a unui proiect.
Acest ghid a fost elaborat în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) implementat de Guvernul Republicii Moldova cu asistenţa Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), finanţat de Guvernele Danemarcei şi Suediei.
Publicaţia a fost elaborată în cadrul proiectului „Asistenţă şi instruire pentru consolidarea capacităţilor APL” cu suportul Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) “Viitorul”.

*    *    * 


343.4/D-89 / III-126659
DUMNEANU, Ludmila; ŞTEFĂNOAIA, Mihai.Traficul de ființe umane [Text tipărit] : Monografie / Ludmila Dumneanu, Mihai Ștefănoaia . ─ Chişinău : CEP USM, 2015. -230 p. : tab. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova, Departamentul Drept Penal și Criminologie. -ISBN: 978-9975-71-748-9.

Din preliminarii 
 
... Traficul de ființe umane a cunoscut o creștere constantă în ultimi ani, devenind o problemă națională și internațională. Fenomenul nu este unul epozodic, implicând un număr mare de persoane, cunoscând profunde conotații de ordin social și economic, demonstrând încălcarea profundă a drepturior fundamentale ale omului și devenind o problemă ce se agravează constant.

În acest context se impune formularea unor politici coerente pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, proces care întâmpină însă o serie de dificultăți rezultate, în primul rând, din necunoașterea dimensiunilor reale ale fenomenului, datorată mobilității foarte mari, intensei circulații peste frontiere a persoanelor și bunurilor, iar, în al doilea rând, din obscuritatea fenomenului, asigurată de menținerea manifestărilor sale în contextul unor activități aparent legale.

În plan regional, criza din Balcani din ultimele decenii a favorizat dezvoltarea fenomenului, România și Republica Moldova fiind citate ca țări de origine și de tranzit pentru marile rețele de trafic de femei, provenind îndeosebi din Asia, dar și din țările vecine ca ucraina sau belarus, cu destinația în țările din fosta Iugoslavie, precum și Turcia, Grecia sau statele din Europa Occidentală.

Deși fenomenul ia amploare în întreaga lume, el se manifestă cu precădere în zonele în care lipsesc o legislație corespunzătoare și un sistem de cooperare eficient între instituțiile guvernamentale și societatea civilă...
CUPRINS:
Capitolul I.Introducere în problematica traficului de persoane. 
Capitolul II. Incriminarea traficului de persoane.
Capitolul III. Protecția victimelor traficului de persoane  
Capitolul IV. Aspecte controversate privind traficul de persoane în raport cu alte infracțiuni. 
Capitolul V. Mecanismul traficului de persoane.  
Capitolul VI. Cooperarea în prevenirea și combaterea traficului de persoane. 
Capitolul VII. reglementări de drept comparat.  
Capitolul VIII. Traficul de oameni și prostituția: Creșterea exploatării femeilor emigrate din țările Europei Centrale și de Est.
Capitolul IX. Implicarea ONG-urilor în prevenirea traficului de ființe umane 

*    *    *

37/B-83 / I-1272478
БОРШЕВСКИЙ, Андрей П. Про-активные методы гражданского обучения [Text tipărit] : Учебное пособие / Боршевский А. П . ─ Комрат : Inst. pentru Democraţie, 2015. -136 p. - ISBN: 978-9975-4474-5-4.

Publicația ”Metode pro-active de educație civică” reprezintă un material deidcatic adresat pedagogilor care își propune scopul de a-i familiariza cu metodele pro-active contemporane de educație civică, deoarece una dintre sarcinile fundamenale a educațieie cetățenilor într/o societate democratică constă în cultivarea la elevi a cunoștințelor și deprinderilor care să le permită să devină cetățeni activi în socitate și să promoveze principiile democrației și a drepturilor omului.

*    *    *

342.7/B-58 / I-1272228
ВЛАХ, И. Ф. Международные акты по борьбе с этнической дискриминацией: сб. междунар. соглашений / авт. и сост. И. Ф. Влах ; коорд. проекта : Е. П. Брик. - Кишинев : Б.и., 2014. - 104 с. - ISBN 978-9975-3000-0- 1.

Culegerea cuprinde cele mai importante tratate internaționale cu privire la asigurarea egalității și drepturilor minorităților naționale. De asemenea, autorul prezintă o viziune asupra protecțieie drepturilor minorităților naționale în Republica Moldova.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti