Faceți căutări pe acest blog

CoE_UE: Intrări noi: decembrie 2016 ”Interacțiunea dreptului intern cu dreptul internațional: Provocări și soluții”

 (Publicaţiile pot fi consultate în Sala de lectură a Centrului Pro-European de servicii şi comunicare)

342.1/I-69
Culegerea comunicărilor participanților la conferința științifică internațională "Interacțiunea dreptului intern cu dreptul internațional : provocări și soluții": Manifestare dedicată celei de-a 70-a aniversări a Dlui profesor universitar Nicolae Osmochescu [Text tipărit] : (Palatul Republicii, 14 noiembrie 2014): În 3 Volume / Universitatea de Stat din Moldova ; Asociația Judecătorilor din Republica Moldova; Resp. ed. : Violeta Cojocaru [et al.] . ─ Chișinău : [s. n.] , 2015. - ISBN: 978-9975-53-556-4.

342.1/I-69/III-126037
Vol. II: Sesiunea II: ”Drepturile și libertățile fundamentale: Constituționalitate și internaționalitate”

Diana Sârcu-Scobioală. Marja de apreciere recunoscută statelor în procesul aplicării Convenției Europene a Drepturilor Omului;
Corneliu-Liviu Popescu. L'integration du droit europeen conventionnel et jurisprudentiel des droits de l'homme dans l'ordere juridique national roumain;
Mihai Poalelungi. Răspunderea extrateritorială a statelor-părți la Convenția Europeană a Drepturilor Omului;
Elena Aramă. Curțile Constituționale și Curtea Europeană a Drepturilor Omului: necesitatea dialogului;


Carmen Gina Achimescu. Subsidiaritatea în triunghiul jurisdicțional: instanțe naționale - Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Curtea de Justiție a Uniunii Europene;
Olga Dorul. Protecția dreptului la viață în condițiile conflictelor armate;
Sergiu Brînză. Apărarea egalității și nediscriminării cetățenilor Republicii Moldova în plan național, etnic sau religios: problemele interpretării și aplicării art.346 din Codul Penal al Republicii Moldova;
Carolina Ciugureanu-Mihailuță. Asigurarea drepturilor copilului - condiție indispendabilă de dezvoltare durabilă;
Teo Cârnaț, Rodica Nichita. Dreptul la învățătură - pilonul progresului și reformării învățământului;
Diana Lazăr. Respectarea dreptului la un proces echitabil în arbitrajul comercial internațional: impactul asupra eficacității hotărârilor arbitrale străine;


Cristina Bancu. Reflecții privind locul și rolul procesului civil cu element de extraneitate în sistemul de drept al Republicii Moldova;
Tudor Balițchi. Conceptul de securitate internațională;
Adrian Morărescu. Principiul proporționalității și protecția drepturilor de natură procedurală în jurisprudența CEDO contra Moldovei;
Vasilii Crețu, Ilona Josanu. Procedura în ordonanță ca formă procesuală civilă de apărare a drepturilor subiective;
Vitalie Stati. Încălcarea egalității în drepturi a cetățenilor: conotații juridico-penale;
Zinaida Lupașcu. Dreptul internațional - o urgență pe piața muncii a Republicii Moldova;
Svetlana Slusarenco. Interferența reglementărilor normative naționale și internaționale privind apatridia;
Rodica Ciobanu, Veronica Bujor. Ordine și ”putere” în organizarea socială;
Lilian Platon. Caracteristica componentelor dreptului la muncă;
Liuba Șova. Azilul politic în Republica Moldova;
Florentina Dragan. Problemele realizării drepturilor omului în cadrul societății informaționale;
Vitalii Pistriuga. Perspectiva autentificării notariale a actelor juridice electronice în Republica Moldova;
Tatiana Macovei. Dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilități: realități și deziderate;
Doina Grecu. Handicap versus dizabilitate;
Edgar Rotundu. Aspecte practico-juridice privind reglementarea trecerii bunurilor peste frontiera vamală;
Elena Arapu. Aplicarea prrezumției de bună-credință prevăzută de Codul civil al Republicii Moldova prin prisma CEDO;
Adriana Cebotari. Interacțiunea dreptului intern cu dreptul internațional în materia protecției drepturilor copilului;
Anatolie Bănărescu. Scopul, obiectul și modalitățile executării silite;
Iulia Bănărescu. Succesorii legali. Clasele de succesori.
Felicia Păscăluță. Răspunderea juridică a angajatorului în cadrul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor de organizare a securității muncii
Călin Tomuleț. Analiza sistemului de contencios administrativ de tip francez;
Eleonora Andriuța. Standarde internaționale pentru a asigura dreptul la capacitate juridică a persoanelor cu dizabilități;
Ion Curmei. Interzicerea constrîngerii ca mod de obținere a probelor în actele internaționale în domeniul drepturilor omului și legislația Republicii Moldova;
Svetlana Sîmboteanu. reglementarea juridică privind obligația de întreținere - cooperare internațională în executarea întreținerii;
Oxana Miron. Principii comune în materie de adopție internațională;
Irina Sava. Statul - garantul cetățenilor în cazul erorilor judiciare;
Eugeniu Cațaveică. Organele împuternicite cu supravegherea executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului,
Adrian Plamadeala. Rolul Organizației Internaționale a Muncii în protejarea drepturilor sociale ale persoanelor cu dizabilități și pensionarilor;
Victoria Sănduță. Asigurarea libertății de exprimare în Republica Moldova prin prisma jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului;
Olga Pisarenco. Valențe juridice ale regimului matrimonial primar imperativ asupra regimului matrimonial contractual în legislația națională a Republicii Moldova;
Alexandra Nica. Principiul imunității de jurisdicție a statelor în lumina Hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului în speța Jones ș.a. contra Marii Britanii;
Eduard Scutaru. Jurisdicția CEDO asupra regimurilor de facto;
Mariana Pavlencu. Descrierea procedurii de contestare a faptelor de discriminare a persoanelor cu dizabilități la CEDO;
Dumitru Darea. Mecanisme și metode de implementare a dreptului internațional umanitar în ordinea juridică națională.

342.1/I-69/III-126035
Vol. I: Sesiunea I: ”Suveranitatea statelor: Implicare și limitare”


Nicolae Osmochescu. Aplicarea dreptului internațional în ordinea juridică internă a Republicii Moldova. Aspecte teoretico-practice;
Violeta Cojocaru. L'internationalisation et l'europeanisation du droit
Aurel Băieșu. Interacțiunea Constituției și dreptului internațional: soluții din jurisprudența Curții Constituționale a Republicii Moldova;
Victoria Arhiliuc. Conflict prevention and crisis management in the process of social transformation in the Republic of Moldova;
Bogdan Aurescu, Ion Gâlea. Repere constituționale și propuneri de lege ferenda privind relația dintre dreptul internațional și dreptul intern în România;
Dan Constantin Mâță. Actualitate și prspective în problematica legislației privind securitatea națională a României;
Vitalie Gamurari. Suveranitatea de Stat în contextul obligațiilor asumate pe plan internațional;
Valentin Roșca. Raportul dintre soft law și tratatele internaționale în materia agresiunii;
Pavel Zamfir. Asigurarea securității ecologice în lumina provocărilor politice, economice și militare;
Vugar Navruzov, Valentina Coptileț. Drepturi și libertăți ale omului în proiectul de Constituție a cărvunarilor;
Rodica Ciobanu. În căutarea unei ordini juridice naționale;
Cezar Mânăscurtă, Ana Gîncu. Interesele geopolitice ale federației Ruse în spațiul post-societic: tendințe de utilizare ”Soft Power”;
Oleg Poalelungi, Parascovia Poalelungi. Aspecte introductive asupra modurilor în funcție de care se determină puterea juridică a actului normativ-juridic;
Elena Bobeica. Statutul juridic al secretarului consiliului local;
Radj Cărbune. Rolul marilor puteri în stabilirea ordinii internaționale;
Artur Sârcu. Elemente de structură și organizare a Tribunalului Khmerilor Roșii;
Diana Donici. Normele etice naționale, comunitare și internaționale;
Adrian Ermurachi. Tratatele internaționale și actualitatea reglementării acestora în Republica Moldova;
Dumitru Josanu. Securitatea frontierelor de stat în condițiile conflictului transnistrean;
Anișoara Dubcoveșchi. Considerații asupra valorilor și principiilor de bază ale democrației;
Cristina Popa. Studiu comparat privind organizarea și funcționarea Parlamentului în Republica Moldova și România;
Leonid Antohi. Originea și evoluția istorică a principiului subsidiarității;
Augustina Șiman. Practica Republicii Moldova în încheierea tratatelor internaționale;
Serghei Rusu. Recunoașterrea și încuviințarea executării silite a sentinețlor arbitrale străine: implicare în suveranitatea de jurisdicție exclusivă a statului;
Alina Kuciuk. Проблемы государственного суверенитета в современных международных отношениях;
Corina Șiman. Azilul extrateritorial - impactul asupra suveranității statale;
Elena Manțuc. Calitatea bazei normativ-juridice ca determinanța eficienței activității aplicării dreptului de către organele puterii de stat.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti