Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicatii recente - Pachetul privind standardizarea

descarcatu
 STANDARDELE EUROPENE PENTRU SECOLUL 21: COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR COM/2016/0358 final
Bruxelles, 1.6.2016, COM(2016) 357 final{SWD(2016) 186 final}. -  13 p.

  Standardele europene contribuie la integrarea pieței unice și, astfel, la asigurarea creării de locuri de muncă, la creșterea generală a economiei UE, la o competitivitate sporită, la inovare și la un rol de lider pentru UE în domeniul industrial. Pentru a aprofunda piața unică, este necesar să li se ofere operatorilor economic condiții mai echitabile, în principal prin armonizare tehnică.
 
De la mărfuri și servicii la tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), standardele s-au dovedit o modalitate flexibilă de sporire a calității și a siguranței, de îmbunătățire a transparenței și a interoperabilității, de reducere a costurilor și de deschidere a unor noi piețe pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri. Standardele aduc beneficii consumatorilor, întreprinderilor și societății în ansamblu.
 
Studiile economice arată că un sistem de standardizare bine pus la punct duce la creșterea PIB-ului (). În Europa, industria este motorul principal pentru instituirea de standarde. Chiar dacă standardele sunt elaborate de o organizație de standardizare, piața poate adopta pur și simplu specificațiile tehnice elaborate de o întreprindere sau de organisme active într-un anumit domeniu (de exemplu, organizații profesionale).
 
Autoritățile de reglementare pot defini prin legislație cerințele esențiale și pot solicita apoi sistemului european de standardizare (SES) să elaboreze, pentru referințe indirecte, standarde europene voluntare, care, după publicarea în JOUE, conferă prezumția de conformitate (sau de siguranță). Prin urmare, un sistem de standardizare eficient se poate baza numai pe un parteneriat strâns între autoritățile de reglementare, organismele de standardizare și industrie. 
 
Un standard este un instrument tehnic voluntar care îi ajută pe operatorii economici de-a lungul lanțului valoric să conlucreze mai ușor. De exemplu, standardizarea dimensiunilor colilor de hârtie (A3, A4, A5 etc.) facilitează interacțiunea dintre consumatori, producătorii de hârtie și de plicuri, imprimerii și producătorii de fotocopiatoare. Standardul conferă vizibilitate și siguranță tehnică, condiție prealabilă importantă pentru ca operatorii economici să investească. 
 
Sistemul de standardizare european a reușit, până în prezent, să elaboreze standarde eficiente și de înaltă calitate, care au conferit Europei un loc important pe scena internațională. Industria susține elaborarea de standarde europene și revizuirea cu regularitate și flexibilitate a acestora, ținând seama de cele mai recente inovații tehnologice. În plus, interacțiunea dintre standardizarea europeană și cea internațională este constantă: uneori, standardele europene sunt propuse organizațiilor de standardizare internaționale, iar alteori, standardele internaționale devin standarde europene. Acest dialog este foarte important, pentru că facilitează accesul companiilor, în special al IMM-urilor, la piața internațională.
 
Cu toate acestea, mediul standardizării este în schimbare. În prezent, noile tehnologii și integrarea treptată a soluțiilor digitale în lanțurile valorice industriale globale, precum și contextul internațional în rapidă evoluție aduc o presiune puternică asupra SES, care se vede obligat să contribuie mai mult la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică a UE. Este nevoie de un impuls nou pentru a putea răspunde în mod eficace nevoilor de standardizare ale industriei, ale consumatorilor și ale altor părți interesate. Răspunsul adecvat la acest impuls ar ajuta Europa să rămână un centru nodal în domeniul standardizării. Dacă nu se găsește acest răspuns, standardele se vor stabili în alte părți, iar Europa va pierde șansa de a beneficia de avantajele primei mutări.
Acesta este scopul pentru care inițiativa comună privind standardizarea, astfel cum este prevăzută în Strategia privind piața unică, stabilește o modalitate de realizare practică a acestor priorități, printr-o colaborare deschisă public-privat.
În prezenta comunicare, Comisia descrie viziunea sa privind un SES unic și eficace, care se adaptează unui mediu în schimbare, sprijină politici multiple și aduce beneficii întreprinderilor, consumatorilor și lucrătorilor. 

Propunerea inițiativei comună privind un prim proiect de set de acțiuni, însoțit de proiecte-pilot:
 
1.Sensibilizare, educare și înțelegere a sistemului european de standardizare
1)Studiu privind impactul economic și societal, precum și accesul la standarde în UE și AELS
2)Corelarea cercetării și inovării cu standardizarea
3)Programe de educație în domeniul standardizării/formare și sensibilizare cu privire la standardizare
4)Îmbunătățirea informării cu privire la standardizare, în special la nivelul autorităților publice naționale
5)Proiect-pilot: Consolidarea sprijinului adus de standardizare Regulamentului privind produsele pentru construcții
2.Coordonare, cooperare, transparență și incluziune
6)Masă rotundă pe tema relevanței pentru piață a standardelor („SMARRT”)
7)Optimizarea aspectelor operaționale ale Regulamentului (UE) 1025/2012
8)Furnizarea de standarde de calitate și publicarea referințelor lor în timp util
9)Incluziune, transparență și participare efectivă a tuturor părților implicate în sistemul european de standardizare
10)Facilitarea participării tuturor părților interesate la nivel național
11)Proiect-pilot: Utilizarea sporită a standardelor în achizițiile publice și o mai bună respectare a directivelor privind achizițiile publice
3.Competitivitate și o dimensiune internațională
12)Încurajarea unei mai ample elaborări și utilizări a standardelor europene pentru servicii, care să permită integrarea piețelor de servicii din Europa
13)Promovarea modelului european de reglementare susținut de standarde voluntare și a legăturii strânse a acestuia cu standardizarea internațională în țări terțe
14)Modernizarea, inclusiv digitizarea, industriei europene în context global
15)Proiect-pilot: Îmbunătățirea reprezentării IMM-urilor europene și a părților interesate din mediul societal în procesele de standardizare internaționale
 descarcati
Programul de lucru anual al Uniunii privind standardizarea europeană pentru 2017: COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN  (COM/2016/0358 final) . - 9 p.

Standardele europene s-au dovedit a fi un instrument important de politică în procesul de elaborare a politicilor europene. Standardele reprezintă instrumente de politică care îmbunătățesc funcționarea pieței unice prin eliminarea barierelor tehnice determinate de standarde naționale contradictorii. Ele asigură interoperabilitatea rețelelor și sistemelor, conferă un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a mediului, sprijină și promovează inovarea. Standardele reprezintă un avantaj pentru consumatori, întreprinderi și societate în ansamblul său și contribuie la creșterea și competitivitatea globală a economiei UE.
Prin încurajarea elaborării de standarde europene pentru produse și servicii din domenii strategice prioritare reprezentând piețe în expansiune, Comisia urmărește să creeze un avantaj competitiv pentru întreprinderile europene, în special pentru IMM-uri.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti