Faceți căutări pe acest blog

Intrări noi - aprilie_iunie 2016 (Publicaţiile pot fi consultate online şi/sau în Sala de lectură a Centrului Pro-European de servicii şi comunicare)

Arestarea preventivă în Republica Moldova şi în ţările europene : Cercetare comparativă = Pre-trial detention in the Republic of Moldova and in European Countries: Comparative research / Igor Dolea, Sergiu Ursu, Bjørn Larsen, Denis Arcuşa .- Chişinău : Cartier, 2014. - 136 p.
343.1/A-73
II-708225


*    *    *

Consolidarea statului de drept în Republica Moldova în contextul evoluţiei sistemului internaţional şi proceselor integraţioniste: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale a tinerilor cercetători: Vol. II. Secţia Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. - Chişinău, 2014. - 294 p.
341/C-75
IV-54623


*    *    *


E.7/2015-AN Analiza compatibilității legislației naționale în domeniul nediscriminării în câmpul muncii cu standardele europene : Raport / Sorina Macrinici, Romanița Iordache, Nadejda Hriptievschi .- Chişinău : Imprint Star, 2015. - 102 p.
349.2/M-14
III-125153Prezentul studiu reprezintă o analiză a compatibilității legislației naționale din Republica Moldova în domeniul nediscriminării în câmpul muncii cu standardele Consiliului Europei și cele elaborate în cadrul Uniunii Europene. Acest exercițiu are la bază prezentarea standardelor relevante europene și internaționale din domeniu, redate pe scurt în secțiunea a doua a studiului și corelarea acestora cu prevederile naționale analizate atât din punctul de vedere al normelor în vigoare, cât și din punctul de vedere al aplicării lor de către autorități, inclusiv de către instanțe, care sunt prezentate în partea a treia a studiului. Concluziile și recomandările formulate în studiu au scopul de a crește compatibilitatea legislației și practicii naționale cu standardele internaționale prin îmbunătățirea cadrului legislativ, cu intenția ca acestea să fie ușor preluate și ulterior utilizate de către instituțiile competente şi de către Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurării egalității (ca o modalitate de abilitare a Consiliului), cu scopul de a contribui la dezvoltarea de politici publice în domeniu și de a oferi resurse de lucru practicienilor din domeniu. Practica CEJ, deși nu este direct aplicabilă Republicii Moldova, urmează a fi utilizată ca o sursă importantă din dreptul european pentru formarea practicii pe cauze de discriminare în Republica Moldova, inclusiv și datorită faptului indicării Directivelor Uniunii Europene în domeniul nediscriminării în preambulul Legii nr. 121.

Analiza a fost efectuată în baza solicitării de informații de la autoritățile relevante, a studierii rapoartelor instituțiilor și a jurisprudenței instanțelor de judecată, a Curții Constituționale și a CPPEDAE, care reflectă situația de până la 31 decembrie 2014.

Pe pagina web a CRJM – www.crjm.org – este disponibilă o compilație a legislației internaționale și naționale relevante pentru prevenirea discriminării în câmpul muncii, care ar putea fi utilă actorilor implicați în acest domeniu.

*    *    *
Diversitatea umană prin şanse egale în contextul racordării la valorile europene: Materialele Conferinței științifico practice ”Diversitatea umană prin șanse egale în contextul racordării la valorile europene” : 20 noiembrie 2014 / Coord. : Palade Gabriel [et al.] . ─ Chişinău : Foxtrot, 2015. -183 p.
37/D-67
I-1267145
La 20 noiembrie 2014, şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa ştiinşifico-practică cu genericul "Diversitatea umană prin şanse egale în contextul racordării la valorile europene", la care au participat profesori şi elevi din cadrul Colegiului Financiar-Bancar din Chişinău şi Colegiului Tehnic "Gehorghe Balş", Adjud, Romînia.  Obiectivele Conferinţei au vizat
1. Avordarea conceptuală a succesului profesorului;
2. determinarea aspectelor specifice formării şi dezvoltării personalităţii în cadrul organizaţiei;
3. Elucidarea factorilor care contribuie la optimizarea comunicării şi rezolvării problemelor în organizaţie,
4. Valorificarea oportunităţilor de dezvoltare profesională şi integrare socio-profesională reuşită;
5. Stimularea interesului pentru necesitatea dezvoltării personalului;
6. Dobândirea de cunoştinţe despre Declaraţia Universală a Drepturilor Omului;
7. Promovarea activismului în domeniul Drepturilor Omului;
8. Dobândirea de cunoştinţe despre Convenţia Drepturilor Copilului;
9. Încurajarea sentimentelor de responsabilitate, solidaritate, justiţie şi egalitate.

Potrivit coordonatorilor Conferinţei, societatea modernă reprezintă un ansamblu de organizaţii. Aproape toate aspectele existeţei umane sunt reglementate, asistate sau facilitate de către o organizaţie sau alta. Aproape toţi oamenii fac parte din structurile şi procesele unui tip de organizaţie, fie ea familie, şcoală, guvern, biserică, afacere, întreprindere sau club.

Astfel, în contextul abordării diversităţii umane, promovării factorului uman în organizaţii, precum şi asigurării condiţiilor optime pentru succesul profesional s-au conturat cele două secţiuni ale conferinţei: "Omul - investiţie valoroasă a organizaţiei" şi "Am Dreptul să-mi cunosc Drepturile".

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti