Faceți căutări pe acest blog

Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător : Listă tematică selectivă


Acordul de Asociere UE-RM: Listă tematică selectivă   

Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător : Listă tematică selectivă 

La 27 iunie 2014, Uniunea Europeană și Republica Moldova  au semnat un Acord de Asociere și l-au aplicat cu titlu provizoriu de la 1 septembrie 2014.  

Acordul introduce un regim de comerț preferențial - Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător  (DCFTA).


 Acordul privind constituirea ZLSAC este parte a Acordului de Asociere RM-UE (titlul V al acestui Acord), care presupune trecerea de la cooperarea economică la integrarea economică prin stabilirea unei Zone de liber schimb aprofundat şi cuprinzător. Negocierile pe marginea creării ZLSAC între RM şi UE au început în luna martie 2012, după implementarea de către RM, începând cu luna decembrie a anului 2010 a recomandărilor Misiunii de Evaluare a Comisiei Europene pe marginea ZLSAC. Guvernul RM a implementat în perioada respectivă recomandările CE privind reformele structurale în 13 domenii ale economiei naţionale, chemate să aducă baza legislativă şi instituţională a RM în conformitate cu cerinţele şi standardele UE. Negocierile au fost finalizate în luna iunie 2013, în noiembrie 2013 acordul a fost parafat iar la 27 iunie 2014 acesta a fost semnat de către RM şi UE. 

Documente oficiale

Acordul de Asociere UE- RM
 • TITLUL V COMERȚ ȘI ASPECTE LEGATE DE COMERȚ (DCFTA)
  Titlul DCFTA din Acordul de Asociere este dedicat Comerțului și aspectelor ce ţin de Comerț. Integrarea economică urmează a fi realizată prin Stabilirea unei Zone de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător.. DCFTA, prin intermediul inclusiv a unui proces mai extins de armonizare legislativă, va contribui la avansarea integrării Moldovei pe Piața Internă a UE. Aceasta include eliminarea majorității taxelor și a barierelor în comerțul cu bunuri, prestarea serviciilor și în circulaţia capitalului şi a investițiilor.
 • PROTOCOL I Cu privire la Definirea Conceptului de "Produse de Origine" şi metodele de Cooperare Administrative
  Regulile de origine definesc 'naţionalitatea economică' a produselor, care este necesară pentru a determina taxele aplicabile acestora în procesul comerțului (import/export). În DCFTA, regulile se bazează ре criteriile stabilite pentru a administra relaţiile comerciale preferențial, deci acele care oferă un tratament deosebit de avantajos bunurilor ce vin din ţările respective. Implementarea acestor reguli se bazează ре autorităţile vamale ale UE şi ale Republicii Moldova, care sunt responsabile de asigurarea faptului că doar produsele originare din UE sau din Republica Moldova beneficiază de acest tratament avantajos.
 • PROTOCOL II Privind Asistenţa Administrativă Reciprocă în Domeniul Vamal .  Creează un cadru legal pentru cooperarea dintre autorităţile competente ale Părţilor în soluţionarea abaterilor şi fraudelor vamale. 
 • Anexe
UE 
 •  Măsură specială 2014 în favoarea Georgiei şi Republicii Moldova.“Susţinerea procesului de implementare a DCFTA în Moldova” - Bruxelles, 2014. - 66 p
 • Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
 •  DECIZIA NR. 1/2015 A CONSILIULUI DE ASOCIERE UE-REPUBLICA MOLDOVA
  din 18 decembrie 2015 privind aplicarea titlului V din Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte pe întreg teritoriul Republicii Moldova [2015/2445]actualizat ianurie 2016 OJ L 336, 23.12.2015, p. 93–94
 • Acordurile de asociere / zonele de liber schimb aprofundat şi cuprinzător cu Georgia, Moldova şi Ucraina: Rezoluţia Parlamentului European din 21 ianuarie 2016 referitoare la acordurile de asociere/zonele de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, Republica Moldova și Ucraina  actualizat  ian .2016
  Acordul de asociere UE-Moldova: clauza de salvgardare şi mecanismul de prevenire a eludării:: Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 3.02.2016 referitoare la propunerea de regulament al PE și al Consiliului de punere în aplicare a clauzei de salvgardare și a mecanismului de prevenire a eludării care permite suspendarea temporară a preferințelor tarifare din Acordul de asociere dintre UE și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și RM pe de altă parte  actualizat  febr.2016
   

RM
 • HOTĂRÎRE Nr. 971 din 17.11.2014  pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea  contingentelor tarifare la importul/exportul mărfurilor în/din  Republica Moldova şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului=ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Республики Молдовы Nr. 971 от 17.11.2014 об утверждении Положения об администрировании тарифных контингентов при импорте/экспорте товаров в Республику Молдова/из Республики Молдова и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства // Monitorul Oficial . - 4 decembrie 2014 (Nr. 358-363 art Nr : 1052). . - 7 p.
 • Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE pentru 2014-2016
 •  PLANUL DE ACŢIUNI privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană // Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Planul de acţiuni privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre RM şi UE// Monitorul Oficial  al RM. - 2012  .- 07 martie (Nr. 46-47     art Nr : 181)

Resurse web

 Ghiduri

Mituri

Mituri despre Acordul de Asociere (AA) UE - Republica Moldova și Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA)
 • Mituri despre Acordul de asociere UE-RM si Zona de Comert Liber Cuprinzator si aprofundat RM-UE=Myths about the EU-Moldova Association Agreement and Deep and Comprehensive Free Trade Area=Мифы о Соглашении об ассоциации (СА) ЕС-Молдова и о углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ):Разъяснение фактов/ Delegaţia UE in RM. - Aprilie 2014 . - 8 p.
 • Adevărul despre integrarea europeană: Demolăm miturile=Правда о европейской интеграции: Разрушаем мифы // Obiectiv European. - 2014. - Mai 2014 (Nr13). - P.6-7
 •  10 cele mai răspândite falsuri despre Zona de Liber Schimb: Pliant
 • 12 cele mai răspândite minciuni despre Acordul de Asociere : Pliant

Puiblicaţii

 Ministerul Economiei al RM
Ermurachi A., Platon M. ANALIZĂ TEMATICĂ privind aspectele orizontale care vizează implementarea ZLSAC/ IPRE . – Ch., 2016 . - 26 p  actualizat  febr.2016
Popa A. ZLSAC între Moldova și UE după un an de implementare=DCFTA between Moldova and EU after one year . - Ch., 2015. - 22 p                    actualizat dec 2015

Lupușor A. De ce avem nevoie de liberalizarea comerţului cu UE?/ Expert-Grup=Зачем нам нужна либерализация торговли с Европейским Союзом?. - Ch., 2014. - 7 p.Eng, Rom, Rus

Chivriga V. Priorităţile şi provocările implementării DCFTA în Republica Moldova/Visegrad Fund. - Ch.,  2014. - 12 p.

Lecţii învăţate pentru Republica Moldova - experienţa ţărilor Vişegrad privind integrarea economică în UE/Visegrad Fund.. - 2014- 28 p. Eng, Rom,

Morcotîlo I. Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător: Care este impactul asupra sectorului industrial? //Guvernare şi Democraţie . - 2014. - Nr. 1(13). - P.37-41


Secrieru A. Creşterea eficienţei sistemului de achiziţii publice din Republica Moldova în contextul Acordului de Liber Schimb, Aprofundat şi Cuprinzător=Повышение эффективности государственных закупок в Республике Молдова в контексте Соглашения об углубленной и всеобъемлющей свободнойторговле . - Ch., 2014. - 7 p.

TorneaI.  Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre RM şi UE la un an de la semnare: importanţă, angajamente şi perspective de dezvoltare pentru Republica Moldova   ─ Chișinău : IDIS "Viitorul", 2015. -  43 p.  actualizat mai 2016

Politica comercială a Republicii Moldova: Strategia, ZLSAC şi Uniunea Vamală=Moldova’s trade policy: Strategy, DCFTA and Customs /  German Economic Team Moldova; Radeke J., Giucci R., Lupusor A. Union:. - Chişinău, Berlin, 2013. - 24 p.Eng, Rom
Delcour L, Wolczuk K.Aproximarea legislaţiei naţionale din ţările Parteneriatului Estic cu legislaţia UE în domeniul economic/ Parlamentul European, DG Politici Externe ale UE= Approximation of the National Legislation of Eastern Partnership Countries with EU Legislation in the Economic Field. - Bruxelles, 2013. - 26 p.

Radeke J .ZLSAC dintre Republica Moldova si UE – Evaluarea riscurilor=The DCFTA between Moldova and the EU – A Risk Assessment/  German Economic Team Moldova. - Chişinău, Berlin, 2012. - 16 p. Eng, Rom

Consecinţele unei Zone de liber schimb aprofundate şi cuprinzătoare asupra economiei Republicii Moldova/ IER, Ciprian Ciucu (coordonator), Viorel Chivrigă, Alexandra Toderiţă, Ion Tornea. - Buc., 2011.- 118 p.

Acordul de Liber Schimb între Republica Moldova şi Uniunea Europeană: Fezabilitatea, perspectivele şi impactul potenţial=A Free Trade Area between the Republic of Moldova and the European Union: Feasibility, Perspectives and Potential Impact/ Expert-Grup, 2009. - 100 p.


 Agricultura
 • Tornea I.Acordul de Liber Schimb aprofundat si cuprinzator dintre RM si UE: Ghid informativ pentru producatorii agricoli/ IDIS Viitorul. - Ch., 2014. - 31 p.
 • Exportul produselor agricole moldoveneşti în Uniunea Europeană. Propuneri pentru politici de dezvoltare rurală/ CRPE. - Buc., 2014 . - 44 p,.
 • Care sunt primele rezultate palpabile ale Acordului de Asociere cu UE?//Expert-Grup Notă analitică privind impactul Acordului de Asociere cu UE în primele 2 luni de implementare (septembrie-octombrie 2014). - Ch., 2014. - 7 p. 
IMM

Suportul UE pentru sectorul privat, în contextul Acordurilor de Asociere/ZLSAC (Georgia, Moldova si  Ucraina)=EU Support to the Private Sector in the context of Association Agreements including DCFTAs (Georgia, Moldova and Ukraine). - Ch., 2015. - 92 p.
 
Transnistria
VEZI DE ASEMENEA  Acordul de Asociere UE-RM: Listă tematică selectivă 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti