Faceți căutări pe acest blog

CoE : Achiziții noi 2023 (III)


                                                    *** 
din Donația oferită de către Oficiului Consiliul Europei la Chişinău

Vezi

342.7 / A-22   IV-65728    F8/2022/RA
Raport cu privire la cartografierea răspunsurilor la discursul de ură în Republica Moldova  / Consiliul Europei . ─ [Chişinău] : Consiliul Europei, 2022.- 43 p. : fig., tab.

Disponibil:
https://rm.coe.int/cartografiere-du-final/1680a2bb00


În 2020, Unitatea Combaterea discursului de ură și Co-operare a Consiliului Europei a implementat proiectul „Cartografierea răspunsurilor naționale la discursul de ură în Republica Moldova” finanțat de Regatul Țărilor de Jos, în cadrul Planului de acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020. Experientia, o firmă de consultanță de proiectare sistemică, a fost angajată să conducă procesul și să analizeze răspunsurile naționale curente la discursul de ură în Republica Moldova, folosind standardele Consiliului Europei pentru combaterea discursului de ură (în special, Recomandarea de Politică Generală a Comisiei Europene împotriva Rasismului și Intoleranței (CERI) nr. 15 cu privire la combaterea discursului de ură) și pentru a modera ateliere de lucru cu părțile interesate pentru a analiza provocările cu care acestea se confruntă, rolurile pe care le joacă, precum și să discute și să agreeze soluții posibile pentru a îmbunătăți coordonarea și eficiența răspunsurilor lor.

Proiectul a folosit metodologia sistemică de proiectare pentru a susține părțile interesate în îmbunătățirea capacităților lor strategice de abordare a creșterii nivelului de utilizare al discursului de ură. Metodologia poate fi rezumată ca un efort de a crea legături între seturile de date calitative implicite și explicite. Seturile de date implicite constau în cunoștințe și informații care „plutesc” în rețelele de persoane fără a fi captate, documentate sau raportate. Datele implicite au fost colectate prin intermediul atelierelor de lucru, interviurilor și sondajelor. Pe de altă parte, seturile de date explicite sunt conținute în rapoarte, articole și alte documente. Aceste date au fost adunate printr-o analiză documentară, documentele cheie fiind recomandările Consiliului Europei cu privire la acest subiect.

343.5 / D-70 I-1293832

DOLEA, Igor. Riscul dezordinilor publice și protecția deținutului ca temei de aplicare a arestării preventive și arestului la domiciliu: Ghid / Igor Dolea . ─ [Chişinău] : IRP, [2023]
58 p.

Elaborat cu suportul financiar al proiectului Consiliului Europei "Consolidarea sistemului de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova 2021-2024"
Bibliogr. în notele de subsol
Disponibil:
https://rm.coe.int/ghid-privind-riscul-dezordinilor-publice-si-protectia-detinutului-ca-t/1680a6e879


Prezentul ghid are ca scop informarea practicienilor din domeniul dreptului cu anumite aspecte ce vizează aplicarea detenției pe motivul existenței riscului dezordinilor publice sau/și cu scopul protecției persoanei acuzate. În practica judiciară, aplicarea riscului a devenit posibilă ulterior modificărilor Codului de procedură penală din 20161 . Cu toate că normele procesuale permit utilizarea acestui temei, se indică în mod expres asupra caracterului excepțional al temeiului. Prin urmare, pentru profesioniștii din domeniu informațiile din ghid pot fi utile. Pe de altă parte, elaborarea ghidului a devenit necesară îndeosebi după constatările experților Consiliului Europei în cadrul cercetărilor efectuate în Republica Moldova2 . În cadrul cercetării s-a recomandat o atenție specială și revizuirii practicii în ceea ce privește temeiul, în mod normal și excepțional, de provocare a dezordinilor publice și protecția deținutului pentru aplicarea arestării preventive. Pentru crearea unui instrument de lucru util, s-a încercat a analiza care sunt condițiile de fond și de formă la aplicarea arestării pe acest temei. În acest scop, au fost analizate și rezumate anumite soluții pronunțate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului și de către instanțele naționale. Ghidul este destinat atât procurorilor, avocaților și judecătorilor, cât și oricăror persoane interesate de justiția penală.


F.9/2021 CO        347.8 / C-66I     IV-65469
Bunduchi, Ion. Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova : Comentariu explicativ / Ion BUNDUCHI, Vasile STATE, Alexandru DOROGAN [et al]. – Chişinău : Consiliul Europei, 2021. – 153 p.
Acest material a fost elab. în cadrul Proiectului "Promovarea standardelor europene în reglementarea domeniului audiovizual din Republica Moldova"
Bibliogr. : p. 153 (19 tit.)

Disponibil : https://rm.coe.int/comentariul-csma/1680a37eb4


Codul Serviciilor Media Audiovizuale al Republicii Moldova are acum un comentariu explicativ, care își propune să ofere o înțelegere mai bună a legii audiovizuale ca primă condiție de aplicare corespunzătoare a acesteia.

Astfel, autorii comentariului explicativ, Ion Bunduchi, Vasile State, Alexandru Dorogan, Eugeniu Rîbca și Jean-François Furnémont explică: „Legea este complexă, pentru că vizează un domeniu complex. Unele norme pot fi înțelese din textul CSMA, altele – necesită lecturare suplimentară din texte din legislația conexă națională şi internațională. Înțelegerea normelor este crucială pentru că doar urmate şi aplicate în cunoştință de cauză pot apropia scopul pentru care au fost puse în lege”.

Comentariul explicativ este util tuturor subiecților reglementați de CSMA, dar şi oricui se interesează de tematica/problematica domeniului. Comentariul explicativ, care poate fi consultat și online abordează și explică fiecare articol în parte, inclusiv cu exemple și bune practici europene.

 https://rm.coe.int/comentariul-csma/1680a37eb4


343.8 / M-12 III-142664    M1.2/ 2021 MA

MCGUCKIN, John; ZAHARIA, Victor. Manual privind managementul penitenciarelor / John McGuckin, Victor Zaharia . ─ Chişinău : Consiliul Europei, 2021. - 249 p. : scheme.
Elaborat în cadrul proiectului "Consolidarea reformelor din sistemul penitenciar, de probațiune și de îngrijire a sănătății în instituțiile de tip închis din Republica Moldova"
Bibliogr. : p. 247-249

Un obiectiv principal al manualului este acela de a explora şi a oferi o înțelegere a modalităților practice prin care conducătorii penitenciarelor pot pune în aplicare în mod eficace, la nivelul instituțiilor de care răspund, standardele şi normele internaţionale în domeniu. Manualul oferă tuturor managerilor de penitenciare o experiență cuprinzătoare de învăţare autodidactă. Poate servi şi ca material de referință pentru manageri individuali.

Manualul poate servi personalului managerial drept instrument în aplicarea de rutină şi de zi cu zi a principi- ilor relevante, contribuind astfel la îmbunătățirea gestionării penitenciarelor şi la conştienti- zarea cu privire la importanța gestionării adecvate a unor instituții de tipul penitenciarelor. Manualul are ca obiectiv sporirea competenţelor personalului managerial penitenciar în ce priveşte utilizarea resurselor existente şi îmbunătățirea tehnicilor sale manageriale în vede- rea obţinerii unor rezultate mai bune în domeniul punerii în aplicare a măsurii arestului preventiv, a pedepsei detenţiei şi a detenţiei pe viaţă.


343.58 / P-82 II-727763
PONT, Jörg; HARDING, Timothy Wilfrid. Organizarea și managementul asistenței medicale în penitenciare : Linii directoare / Jörg Pont, Timothy Wilfrid Harding . ─ Chişinău : Consiliul Europei, 2022.. - 75 p.
Bibliogr. : p. 69-72


Această publicație își propune să ofere îndrumări factorilor de decizie și funcționarilor instituțiilor relevante pentru a se asigura că politica de sănătate în penitenciare este integrată și compatibilă cu politica națională de sănătate. 

Publicația Consiliului Europei „Asistența medicală în penitenciare și etica medicală” – un manual pentru lucrătorii medicali și alte categorii de personal penitenciar cu responsabilități în ceea ce privește starea de bine a deținuților – poate fi utilizată ca un ghid complementar cu informații practice privind acordarea asistenței medicale în penitenciare. Aceste Linii directoare sunt rezultatul unei reuniuni multilaterale privind organizarea și managementul asistenței medicale în penitenciare, care a avut loc la Strasbourg în luna octombrie 2017, ca parte a activităților de cooperare ale Consiliului Europei în domeniul penitenciar, implementate de Unitatea de cooperare în materie de drept penal. Textul este, de asemenea, disponibil online la adresa: https://www.coe.int/en/web/criminal-law-coop


343 / N-37 II-727762
NELLIS, Mike. Standarde și etică în monitorizarea electronică : Manual pentru specialiștii responsabili de stabilirea și utilizarea monitorizării electronice / Mike Nellis . ─ [Chişinău] : Consiliul Europei, 2015. - 74 p.

https://rm.coe.int/manual-standarde-si-etica-in-monitorizarea-electronica/168091e565

Manualul este conceput ca un ghid de politici și un instrument de management pentru profesioniștii responsabili de stabilirea și utilizarea monitorizării electronice. Textul evidențiază standarde etice importante în conformitate cu Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei CM/Rec (2014)4 privind monitorizarea electronică și alte recomandări în domeniul penitenciar și al liberării condiționate și sugerează răspunsuri la un număr de dileme etice. Manualul este rezultatul unei reuniuni multilaterale privind monitorizarea electronică, desfășurată la Strasbourg în noiembrie 2014, ca parte a activităților de cooperare în domeniul penitenciar, implementate de Unitatea de cooperare în materie de drept penal.

343.5 / C-76 II-727759  E8/2021 CO

Convenția Consiliului Europei "Prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice"(Convenția de la Istanbul) : Mituri și fapte / Consiliul Europei . ─ [Chişinău] : Consiliul Europei, [2021?]. -8 p. : fot.

343.5 / C-85 II-727761  E8/2021 CO

The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention) : Myths and facts / Consiliul Europei . ─ [Chişinău] : Consiliul Europei, [2021?]. -8 p.343.5 / K-64 II-727760   E8/2021 KO
Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция) : Мифы и факты / Consiliul Europei . ─ [Chişinău] : Consiliul Europei, [2021?]. - 8 p.
343.5 / C-76      II-727764    E8/2021/Co
Convenția de la Istanbul se bazează pe patru piloni : prevenire ; protecție ; urmărire penală ; politici coordonate  : Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice / Consiliul Europei . ─ [Chişinău] : Consiliul Europei, [2021?]. =- [8] p.

343.5 / F-26    II-727766    E8/2021/ FO
The four pillars of the Istanbul convention : prevention ; protection ; prosecution ; co-ordinated policies : Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence / Consiliul Europei . ─ [Chişinău] : Consiliul Europei, [2021?]. - [8] p.343.5 / C-76     II-727765     E8/2021/CT
 
Стамбульская конвенция основывается на четырех базовых принципах : Предупреждение правонарушений ; защита жертв ; уголовное преследование правонарушителей ; проведение согласованной политики [Text tipărit] : Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием / Consiliul Europei . ─ [Chişinău] : Consiliul Europei, [2021?]. - [8] p.


E.4/2019 PR  342.7 / V-76   II-726331

VITKAUSKAS, Dovydas; DIKOV, Grigoriy. Protecția dreptului la un proces echitabil conform Convenției Europene a drepturilor omului: Manual pentru practicieni în domeniul dreptului / Dovydas Vitkauskas, Grigoriy Dikov; a doua ed., elab. de Dovydas Vitkauskas ; [textul a fost tradus din lb. engl. în lb. rom. de Lilian Apostol]. ─ Ed. a 2-a . ─ Strasbourg : Consiliul Europei, 2019. - 174 p.

Disponibil : https://rm.coe.int/protecia-dreptului-la-un-proces-echitabil-conform-conven-iei-europene-/1680990cea

Acest manual elaborat de Directoratul general drepturile omului și supremația legii, este un instrument practic pentru profesioniștii din domeniul juridic din statele membre ale Consiliului Europei, care doresc să-și consolideze capacitățile în aplicarea Convenției europene a drepturilor omului și jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului în activitatea de zi cu zi.

Acest manual se adresează, în primul rând, juriștilor practicieni, membrilor sistemului judiciar și altor profesioniști din domeniul juridic deja familiarizați cu articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Articolul 6, cu siguranță, este cel mai complex din întreaga Convenție, în ceea ce privește domeniul său de aplicare, după numărul problemelor pe care le generează apărute și prin amploarea interpretării oferite de Curtea de la Strasbourg. Contextul necesită o abordare diferită pentru a crește șansele
utilizării manualului în practică, în special, de practicienii în domeniul dreptului. În timp ce multe manuale cu privire la Convenție pun accent pe o reflectare elaborată a „spețelor” care conduc la constatările unei încălcări, acest manual încearcă să extragă principii-cheie din cauze importante examinate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Sunt incluse și aici spețe foarte scurte, descrise pentru a ilustra principiile enumerate în partea narativă, prezentând numai situațiile tipice și excepționale unde s-au constatat sau nu încălcări.

Vezi de asemenea publicatia in lb. eng
Protecting the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights : A handbook for legal practitioners  https://cpescmdlib.blogspot.com/2019/12/coe-intrari-noi-2019.html

373 / E-25 IV-64669
POPOV, Natalia. Educație pentru societate : Ghidul profesorului : Clasa a 8-a / Natalia Popov, Natalia Cebotar, Violeta Terguță [et al.]; coord. : Corina Lungu, Dumitru Lazur ; red. : Aliona Zgardan-Crudu ; Consiliul Europei . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 144 p.

Detalii : http://cpescmdlib.blogspot.com/2021/01/achizitii-noi-educatie-pentru-societate.html***


347.8 / T-33 III-142139                                              04/23
Blázquez, Cabrera. Television, Cinema, Video and On-Demand Audiovisual Services - the Pan-European Pictures : Yearbook 2019/2020 Key Trends / Francisco Javier Cabrera Blázquez, Maja Cappello, laura Ene [et al.]; coord. : Valérie Haesig ; dir. of publ. : Susanne Nikoltchev . ─ Strasbourg : European Audiovisual Observatory, 2020. - 70 p.

Disponibil : https://rm.coe.int/yearbook-keytrends-2019-2020-en/16809ce58d

Această a cincea ediție a "tendințelor cheie" este o selecție de peste 30 de subiecte care, echipei Observatorului, par să indice cele mai semnificative tendințe care afectează piața audiovizuală europeană. Publicația oferă amestecul obișnuit de analiză și date cheie, extrase din activitățile noastre din 2019, care implicau rapoarte și baze de date. Dintr-un spectru larg de informații, am extras șase cuvinte cheie care au modelat sectorul în 2019.

*     *      *


332.1 / L-85 II-727062                                          04/23
Local Development Pilot Projects (LDPP) = Projets Pilotes de Développement Local / Technical Co-operation and Consultancy Programme Related To the Integrated Conservation of the Cultural and Natural Heritage ; Council of Europe . ─ [Strasbourg] : Council of Europe, [2020?] - 5 p.

Disponibil : https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806a9a50LDPP preia principiile Convenției Cadru a Consiliului Europei privind Valoarea Patrimoniului Cultural pentru Societate (Convenția Faro, www.coe.int/faroconvention) și ale Convenției Europene a Peisajului (Convenția de la Florența, www.coe.int/landscape) în vederea implementării priorităților politice ale Consiliului Europei: consolidarea democrației europene, promovarea unei guvernări mai eficiente și transparente și implementarea unor noi modele integrate și durabile de dezvoltare, bazate pe valorile sociale și economice ale patrimoniului.

Cadru conceptual dezvoltat de LDPP creează sinergii între actorii locali, administrațiile publice, întreprinderile private și partenerii naționali sau internaționali, care se reunesc într-un dialog despre un proiect teritorial global.

Abordarea participativă aplicată astfel dezvoltării locale capitalizează resursele umane și dinamismul comunităților. Conduce la adoptarea unei viziuni comune pentru viitor. Rolul activ al cetățenilor în procesele de transformare care afectează mediul lor de viață stimulează societatea, susține cultura democratică, generează cetățenie și, ajutând acțiunea publică să răspundă mai bine nevoilor societății, creează noi condiții pentru "a trăi împreună".


*     *     *

332.1 / G-94   II-727063                                                               04/23

Guidebook For the Local Development Pilot Projects = Guide pour les Projets Pilotes de Développement Local / Technical Co-operation and Consultancy Programme Related To the Integrated Conservation of the Cultural and Natural Heritage ; Council of Europe . ─ [Strasbourg] : Council of Europe, [2020?]. - 13 p.

*     *     *

A.0/2022 CO    341.1 / S-85, I-1291650

STILTON, Geronimo. Benvenuti al Consiglio d'Europa! / Geronimo Stilton; Da un idea di Elisabetta Dami . ─ Milano : Piemme, 2022. - 48 p. : il.

O călătorie de pe Insula Șoricelului la Strasbourg, pentru a descoperi Consiliul Europei.

Detalii : http://cpescmdlib.blogspot.com/2023/01/achizitii-recente-bun-venit-la.htmlVezi de asemenea : 


Achiziții recente - Rutele culturale ale Consiliului Europei  http://cpescmdlib.blogspot.com/2023/01/achizitii-recente-rutele-culturale-ale.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti