Faceți căutări pe acest blog

Achiziții recente - Știința politică și administrativă: provocări globale, soluții locale


 3 / Ș-85    IV-62711
Știința politică șiadministrativă : provocări globale, soluții locale = Political and Administrative Science : Global Challenges, Local Solutions : Materialele conferinței științifice internaționale, Chișinău, 13 noiembrie 2020 / coord. : Natalia Putină, Alexandru Solcan; coord. : Natalia Putină, Alexandru Solcan (red.) . ─ Chișinău : UNU, 2021. - 512 p.
Disponibil : https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Stiinta_politica_si_administrativa_Volumul%2Bpublicat_2020.pdf

Conferinţa şi-a propus să reunească reprezentanţi ai mediului academic, funcţionari de stat, politicieni și experți ai societății civile, care să pună în discuţie
 • problemele modernizării politice a Republicii Moldova, 
 • aspecte legate de reformarea administraţiei publice în contextul eforturilor de europenizare a ţării,  şi 
 • promovarea intereselor pe plan internaţional, prin stabilirea relaţiilor de colaborare cu alte state şi asigurarea securităţii naţionale.
Conferința și-a propus să devină un for ştiinţifi c internaţional care să permită abordarea subiectelor dintr-o perspectivă comparată, oferind un cadru adecvat pentru schimb de experienţă cu impact teoretic şi aplicativ. Comunicările și discuțiile participanţilor s-au desfăşurat în cadrul sesiunii plenare şi în atelierele de lucru.

Cuprins

SECȚIUNEA 1. Știința politică și provocările societății democratice
 • Marcel BENCHECI, Diana HÎRBU, Alexander KURTSKHALIA.  Aspecte de drept internațional în contextul conflictelor înghețate: cazul Transnistriei  (Aspects of international Law in the Context of Frozen Conflicts: the Case of Transnistrian Conflict.
 • Tatiana BOGOS. Semnifi cația relației interes public – proces decizonal în contextul europenizării (The Significance of the Relationship Public Interest-Decision-making Process in the Context of Europeanization).
 • Александр ШИРИНЯНЦ. Примирение начала свободы с началами власти и закона»: «Хранительный либерализм» К.Д. Кавелина и Б.Н. Чичерина (Reconciliation of the Beginnings of Freedom with the Beginnings of Hower and Law: "Custodial Liberalism" by K.D. Kaverin and B.N. Chicherin).
 • Carolina BUDURINA-GOREACII. Repere teoretico-aplicative ale „Legii 2%” în Republica Moldova (Th eoretical-applied Landmarks of the "2% Law" in the Republic of Moldova)
 • Екатерина ФУРСОВА. Реализация принципов демократических выборов в ходе электронного голосования (Implementation of the Principles of Democratic Elections in Electronic Voting).
 • Ruslana GROSU. Inconsistența metodologică în cercetările politologice din Republica Moldova: între demersul inferențial și cel statistic (Methodological inconsistency in Political Science research in the Republic of Moldova: between the theoretical approach and statistical inference).
 • Mariana IAȚCO. Impactul politicilor migraționiste asupra pieții muncii din Republica Moldova (The impact of migration policies on the labor market in the Republic of Moldova).
 • Alexandru ROMAN. Contribuții privind studierea tematicii și participarea la procesul extinderii relațiilor externe ale Republicii Moldova (Contributions Regarding the Study of the Topics and Participation in the Process of Expanding the External Relations of the Republic of Moldova).
 • Ion RUSANDU, Vladimir STERPU. Dimensiuni actuale ale relațiilor dintre opoziție și guvernare în Republica Moldova în condițiile pandemiei COVID-19 (Current Dimensions of the Relationship between the Opposition and the Government in the Conditions of the COVID-19 Pandemic) .
 • Рустем ЖАНГОЖА. Пост-колониализм в центральной Азии. Идеологический миф или реальность? (Post-colonialism in Central Asia. Ideological Myth or Reality?)
 • Ольга ПУЧНИНА. Г. Киссинджер об актуализации консервативного наследия Э. Берка в XXI в (G. Kissinger on the actualization of the conservative heritage of E. Burke in the XXI century).
 • Rusif HUSEYNOV. Gagauzia in the turkic world, the turkic world in Gagauzia.
 • Angela COLAȚCHI. Caracterul fenomenului corupției în Republica Moldova (The character of the Corruption Phenomenon in the Republic of Moldova).
 • Татьяна ТУРКО, Лариса ТАЛМАЗАН. Специфика формирования региональной политической элиты в Республике Молдова  (Specifi city of the formation of the regional political elite in the Republic of Moldova).
SECȚIUNEA 2. Procesele integraţioniste în contextul provocărilor globale şi regionale
 • Georgiana CICEO. Future of Europe. The widening capabilities – expectations gap.
 • Mircea BRIE. Reformarea politicilor și instrumentelor UE destinate vecinătății în perioada post 2020 (The Reform of the EU Neighbourhood Policies and Instruments in the Post-2020 Period).
 • Alexandr EJOV, Cristina EJOVA. Diplomația digitală și diplomația WEB 2.0 în formarea imaginii atractive a statului pe arena internațională: aspecte teoretico-conceptuale  (Digital Diplomacy and WEB 2.0 Diplomacy in Forming the Attractive Image of the State on the International Arena: Theoretical-conceptual Aspects).
 • Cristina EJOVA. Evoluția strategiilor antiteroriste ale UE (până în anul 2015)(Evolution of the European Union's counter-terrorism strategies (until 2015)) .
 • Владимир ГУТОРОВ. Евразийский проект как «ретроспективное будущее»? Eurasian project as a “Retrospective Future”?
 • Olesea GARBUZ. Rolul mentalității politice și a comportamentului politic în procesul de europenizare a Republicii Moldova (The role of Political Mentality and Political Behavior in the Europeanization Process of the Republic of Moldova).
 • Георгий МОШНЯГА. Молдавская трудовая миграция в Европейский Союз: основные черты и специфика (Moldovan Labor Migration to the European Union: Main Features and Characteristics).
 • Наталья СТЕРКУЛ. Политическая модернизация в условиях интеграционных процессов: опыт Республики Молдова (Political Modernization in the Context of Integration Processes: Moldova's Experience).
 • Veaceslav UNGUREANU. Redimensionarea geopolitică a paradigmei de asigurare a securității naționale a Republicii Moldova în contextul proceselor integrașioniste regionale (Geopolitical Resizing of the Ensuring the National Security Paradigm of the Republic of Moldova in the Context of Regional Integration Processes).
 • Вячеслав ЦИВАТЫЙ. Интеграционная дипломатия и парадипломатия как институциональный инструментарий реализации межгосударственного трансграничного сотрудничества и транcграничной безопасности: европейский опыт Украины (2014-2020 гг.) (Integration Diplomacy and Paradiplomacy as an Institutional Toolkit for the Implementation of Interstate Cross-border Cooperation and Cross-border Security: the European Experience of Ukraine (2014-2020)).
 • Alexandru ROMAN. Geneza Europei și evoluția fenomenului europenizării în context istoric (The genesis of Europe and the Evolution of the Phenomenon of Europeanization in a Historical Context).
 • Andrei ENACHI. Rolul diasporei în realizarea politicii de integrare europeană a Republicii Moldova (The role of the Diaspora in the Realization of the European Integration Policy of the Republic of Moldova).
SECȚIUNEA 3. Lumea globală contemporană: contexte, evoluții și provocări
 • Grigore VASILESCU. Inegalități în dezvoltarea umană în sec. XXI: tendințe și soluții pentru Republica Moldova (Inequalities in humane development in the XXI-st century: tendencies and solutions for the Republic of Moldova).
 • Valentin ARAPU. De la ciumă la războiul biologic / bacteriologic: studiu de caz în baza instruirii militare primare a tinerilor din URSS și RSR – o retrospectivă istorică cu repercusiuni asupra contemporaneității (From the Plague to Biological /bacteriological War: a Case Study Based on the Primary Military training of Young People in the USSR - a Historical Retrospective with Impacts on Contemporary).
 • Gheoghe CĂLDARE, Natalia ROTARI.   Relațiile moldo-americane și dezvoltarea parteneriatului strategic bilateral (Moldovan-American Relations and Developing of the Bilateral Strategic Partnership).
 • Svetlana CEBOTARI. Criza COVID-19 – Amenințare la adresa securității internaționale (Covid-19 Crisis - a Th reat to International Security).
 • Dumitru MALCOCI.  EU and the rise of populism in the context of globalization.
 • Florent PARMENTIER. Digital sovereignization as narratives. The case of Moldova in comparative perspective.
 • Iuliana STRATAN. Asistența Băncii Mondiale în procesele de modernizare din Republica Moldova (Assistance of the World Bank in the modernization processes in the Republic of Moldova).
 • Dumitru VASILESCU, Khatuna SANDROSHVILI. Youth unemployment and experiments for Labor market inclusion: perspective for youth in Moldova (Based on a collaborative analysis of unemployment-related micro-narratives).
 • Veronica ROTARU, Renata SOLOMON. Rolul diplomației publice în promovarea imaginii Republicii Moldova (The role of public diplomacy in promoting the image of the Republic of Moldova).
 • Dorina ROȘCA. Răspunsuri socio-economice globale și locale la pandemia COVID-19. Poate oare economia de tip low touch să devină noua caracteristică a societății moldovenești?  (Global and local socio-economic responses to Covid-19 pandemic. Will low touch economy be the new state of the Republic of Moldova).
 • Nicoleta VASILCOVSCHI. Comparison of Romanian and Pakistani culture through language. Experimental learning.
 • Ivan MOROZ. Problemele geopolitice din bazinul cursului inferior al râului Nistru și influența lor asupra valorifi cării turistice (Geopolitical issues in the Lower Dniester River Basin and their infl uence on tourism capitalization).
 • Tatiana BUSUNCIAN. Mediul internațional de securitate. Elemente de analiză geopolitică (International security environment. Elements of geopolitical analysis).

SECȚIUNEA 4. Administrația publică și buna guvernare
 • Alexandru SOLCAN. Dezideratul Unirii în spațiul socio-cultural și politic din Republica Moldovala etapa actuală. 2009-2019 (The desideratum of the Union in the political space of the Republic of Moldova at the current stage).
 • Maria PROCA. Activismul civic – condiție a unei guvernări eficiente  (Civic activism – a condition for eff ective governance).
 • Aurel SÎMBOTEANU. Administrația publică din Republica Moldova: între standarde europene și practici tradiționale autohtone (Public administration in the Republic of Moldova: between European standards and traditional local practices).
 • Angela ZUBCO. Rolul administrației publice în promovarea bunei guvernări (The role of Public Administration in promoting Good Governance).
 • Natalia PUTINĂ. Reforma finanțelor politice în Republica Moldova – impactul asupra sistemului de partied (Political Financing Reform in the Republic of Moldova – the Impact on the Party System).
 • Tatiana CIOBANU. Ipostaze teoretice și practice privind administrarea fondului locativ în Republica Moldova (The teoretical and Practical Hypostases Regarding the Administration of the Housing Fund in the Republic of Moldova).
 • Vladimir BORŞ. Dimensiunea organizațional-funcțională a autorităților administrative centrale din subordinea guvernului (The Organizational-functional Dimension of the Central Administrative Authorities Subordinated to the Government).
 • Igor BUCATARU. Cooperarea transfrontalieră cu participarea unităților administrativ teritoriale ale Republicii Moldova: retrospective și perspective (Cross-border Cooperation with the Participation of the Territorial Administrative Units of the Republic of Moldova: Retrospectives and Perspectives).
 • Livia ZAPOROJAN.  Procesul decizonal – verigă importantă a democrației  (The decision-making process - an important link in democracy).

SECȚIUNEA 5. Europenizarea vecinătății estice a UE: aspecte și oportunități
 • Angela ZUBCO. Rolul UE în promovarea politicilor naționale de mediu și dezvoltare durabilă  (The role of the EU in promoting national environmental and sustainable development policies)
 • Natalia ZAMFIR. Overview of EU standards on water management legislation incorporated in national river basin management plans for adaptation to climate change.
 • Marius VĂCĂRELU. Dimensiunea civilizațională a „rule of law” în spațiul european: tendințe și evoluții (The civilizational dimension of the rule of law in the European space: trends and evolutions).
 • Victor SACA. Reflecții asupra relației interes național – europenizare în contextul experienței societății în schimbare (cazul Republicii Moldova)  (Reflections on the relationship national interest – Europeanization in the context of the experience of the changing society (the case of the Republic of Moldova))
 • Natalia LOBANOV.  Țările AELS ca o direcție de dezvoltare a relațiilor Republicii Moldova cu parteneri europeni (The EFTA countries as a direction for developing the relations of the Republic of Moldova with European partners.
 • Augustin IGNATOV. Strengthening European economic security through consolidating economic cohesion and the strategic socio-economic positions in terms of governance efficiency
 • Mariana IAŢCO.   Practici europene în domeniul evaluării politicilor publice  (European practices in the field of public policy evaluation).
 • Olesea GARBUZ. Rolul mentalității politice și a comportamentului politic în procesul de europenizare a Republicii Moldova   (The role of Political Mentality and Political Behavior in the Europeanization Process/of the Republic of Moldova).
 • MIRCEA DIAVOR. Evoluția exportului Republicii Moldova în Uniunea Europeană  (The evolution of the export of the Republic of Moldova to the European Union).
 • Violeta COTILEVICI. Cooperarea moldo-franceză – o cale spre europenizarea Republicii Moldova (Moldovan-French cooperation – a path to the Europeanization of the Republic of Moldova).
 • Natalia COJOCARU. Influența europenizării asupra dezvoltării mișcării de auto-reprezentare a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova  (The influence of Europeanization on the development of the self-representation movement of people with disabilities in the Republic of Moldova).
 • Svetlana CEBOTARI, Carolina BUDURINA-GOREACII. Parteneriatul Estic Post Vilnius 2013 (Eastern Partnership Post Vilnius 2013).
 • Anatoli BUZEV. Integrarea sistemului de coordonare a securității frontaliere a Republicii Moldova în sistemul european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR)
 • Carolina BUDURINA-GOREACII, Svetlana CEBOTARI. 10 ani de Parteneriat Estic: realizări și perspective pentru Azerbaidjan, Belarus și Ucraina (10 years of the Eastern Partnership: achievements and perspectives for Azerbaijan, Belarus and Ukraine).
 • Victoria BEVZIUC. The European Union as a leader in international climate change politics.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti