Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Iunie 2018

327 (478) / V – 22 III-130829

Valorificarea experienței României în contextul integrării europene a Republicii Moldova [Text tipărit] / Coord. : Victor Juc . ─ Chişinău : F.E.P. "Tipografia Centrală", 2018. - 232 p. : fig., tab.
Antetitlu : Inst. de Cercet. Juridice și Politice al Acad. de Științe a Moldovei [et al.] . - Bibliogr. la sfârşitul art. art.
ISBN: 978-9975-53-946-3 
[Accesat la : 13.06.2018]
Disponibil la :  https://goo.gl/iZNuhY


Cuprins
 • EXPERIENȚA DE ADERARE A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ:GENERAL ȘI PARTICULAR PENTRU REPUBLICA MOLDOVA
 • (Victor JUC, Dumitru POPA) . 
 • .ANALIZĂ COMPARATIVĂ A CORELAȚIEI DINTRE COMPETITIVITATE ȘI GUVERNANȚA PUBLICĂ LA NIVEL REGIONAL ȘI GLOBAL (Ovidiu FOLCUȚ, Iuliu-Marin IVĂNESCU) 
 • RESURSELE SIMBOLICE ALE PUTERII (Victor MORARU) 
 • BUNA GUVERNANȚĂ ÎN ROMÂNIA (Nela-Ramona GRIGORE, Mona IVĂNESCU) 
 • ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ: STANDARDE, RESPONSABILITATE ȘI REFORMĂ PRIN PRISMA EXPERIENȚEI ROMÂNIEI ȘI INTEGRĂRII EUROPENE (Valeriu CUȘNIR) 
 • ANALIZA INDICATORILOR DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ROMÂNIEI (Mariana SORLESCU, Emilia GABROVEANU)
 • STATUL DE DREPT. CADRUL TEORETIC ȘI PROVOCĂRILE AJUSTĂRII PRACTICE (Alexandru ROȘCA) 
 • OPŢIUNI DE EXPLOATARE A MINEREURILOR DIN ROMÂNIA CA ŢARĂ MEMBRĂ A UNIUNII EUROPENE (Cristian SIMA) 
 • EVOLUŢIA SISTEMULUI ENERGETIC DIN ROMÂNIA (Marina BĂDILEANU, Svetlana CIUMAC) .

Culegerea include articole științifice consacrate analizei parcursului european al României și al Republicii Moldova, fiind evidențiate costurile și beneficiile naționale și sectoriale. Cartea este destinată angajaților din cadrul autorităților publice centrale și locale, cadrelor universitar-academice și mediului de experți, tuturor celor ce manifestă interes față de subiectul integrării europene.


Republica Moldova ca stat cu aspirații de integrare europeană și cetățenii săi pot să învețe multe din experiența în domeniu a României, preluînd exemplele pozitive și încercînd să evite greșelile comise în procesul de preaderare.

Studiile înserate în această culegere pun în lumină mai multe aspecte de preaderare, naționale și sectoriale, iar în cazul României materialul este extins și pentru perioada postaderare.

Experiența Romвniei, care deja a parcurs această cale, este foarte importantă pentru Republica Moldova, date fiind beneficiile și costurile de preaderare atat naționale, cat și sectoriale. Experiența Romвniei in domeniu este insuficient studiată și aplicată de autoritățile din Republica Moldova și se impune de a prelua practicile pozitive


323.1 / M-88      III-131059

MOŞNEAGA, Valeriu Cartografierea diasporei moldovenești din Germania, Marea Britanie, Israel, Italia, Portugalia și Rusia [Text tipărit] / Valeriu Moșneaga . ─ Chişinău : Grafic Design, 2017 . - 250 p. : tab. - (Ciclul de studii : cartografierea diasporei ; 3).

Disponibil la ; https://www.iom.md/sites/default/files/publications/docs/Raport%20ROM.pdf

 Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene
 Antetitlu : Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Moldova
 Bibliogr. : p. 203-204 şi în notele de subsol
 ISBN: 978-9975-4469-9-0
 ISBN: 978-9975-3187-0-9
Cercetarea a fost efectuată pe parcursul anilor 2016-2017 și a fost bazată pe cercetările similare efectuate mai devreme, în 2012. Însă în cercetarea de față este studiat procesul de formare și funcționare a diasporei moldovenești din perspectiva instituționalizării ei, a activității asociațiilor moldovenești de diasporă din țările menționate în titlu, politica instituțiilor de stat din Republica Moldova vizând susținerea și stimularea procesului.
Acest studiu este disponibil și în limba engleză și rusă.
 
              
341.2 / M - 45    III-131071

Mecanisme de protecție a drepturilor omului  : Materiale ale mesei rotunde cu participare internațională, consacrată Zilei internaționale a drepturilor omului, 6 decembrie 2017 / Com. org. : Oleg Balan [et al.] . ─ Chişinău : CEP USM, 2018. - 431 p.
 Antetitlu : Guvernul Republicii Moldova. Academia de Administrare Publică
 Bibliogr. la sfârșitul art.
 ISBN: 978-9975-71-978-0

Din cuprins

 • Gheorghe COSTACHI Limitele suveranităţii în contextul garantării drepturilor omului..
 • Anatolie BANTUŞ Unele precizări privind problematica apariţiei şi evoluţiei drepturilor şi libertăţiloromului
 • Andrei GUŞTIUC Evoluţiile de ultimă oră în reglementarea activităţii bancare din Republica Moldova.
 • Adrian CRASNOBAEV Garanţiile drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.. 
 • Cristina CEBAN, Svetlana TIZU Mecanismele şi politicile de integrare a refugiaţilor în statele europene..
 • Ala LUCA Reglementarea migraţiei forţei de muncă la nivel naţional..
 • Tatiana BUSUNCIAN Corupţia - ameninţarea nerecunoscută pentru securitatea internaţională..
 • Ludmila GUŞT1UC Fraudarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în cadrul proiectelor finanţate de către Uniunea Europeană în Republica Moldova: repere evolutive de ordin legal.
 • Aliona COZONAC Direcţii de armonizare a legislaţiei bugetare în Republica Moldova.
 • Alexandru ŢARINĂ Abordări conceptuale privind protecţia drepturilor omului pe internet..
 • Diana-Mihaela MALINCHE Mecanisme de aplicare a dreptului internaţional al drepturilor omului.
 • Natalia TÎLTU Paradigma supravegherii bancare în spaţiul Uniunii Europene.
 • Sulaiman MAHMOUD Activităţi ale administraţiei publice locale din România şi Republica Moldova privind organizarea prevenirii corupţiei...


EFREMOV, Valeriu Curriculum la disciplina obligatorie Construcția europeană  : Specialitățile: infanterie, artilerie, transmisiuni / Valeriu Efremov . ─ Chişinău : [s. n.] , 2018. - 24 p. : tab.
Antetitlu : Academia militară a forțelor armate „Alexandru cel Bun”, Facultatea Administrație Publică, Catedra Administrație Publică
 Bibliogr. : p. 20-21
 ISBN: 978-9975-133-93-7

Curriculum „Construcţia Europeana" determină obiectivele de referinţă şi conţinuturile temelor. Cursul îşi pune drept scop o iniţiere a studenţilor privind ideile de unificare a Europei, teoriile privind constituirea UE, arhitecţii UE, etapele şi Tratatele care au stat la procesul instituţionalizării UE, devenirii ci ca o entitate politică şi juridică unică din lume. Va fi un pas în formarea competenţilor necesare la studenţi, indiferent de domeniul în care vor lucra, vor fi cetăţeni capabili să cunoască, să înţeleagă şi să explice constituirea UE, să acţioneze conştient pentru o schimbare spre bine şi a contribuie la procesul de integrare a Republicii Moldova în UE.
338(498) / E -20 III-130708
Economie, instituții și integrare europeană [Text tipărit] / Maria Mureșan (coord.) . ─ Bucureşti : ASE, 2007. - 578 p. : tab., sheme.
Antetitlu : Academia de Studii Economice din București
Bibliogr. la sf. art.
ISBN: 978-973-594-954-9

Din cuprins:


 • Gheorghe Sincai si "Economia de câmp" : între modele europene si valorizarea traditiei / Barbu Stefanescu. - p. 53
 • România moderna si sistemul economic european / Andrei Josan. - p. 123
 • Evolutii economice si demografice în România în perioada premergatoare integrarii în Uniunea Europeana (1990-2004) / Florica Stefanescu. - p. 279
 • Analiza practicilor managementului resurselor umane la nivelul judetului Suceava / Carmen Emilia Chasovschi. - p. 291
 • Europenizarea economiei românesti în viziunea partidelor politice postdecembriste. Studiu de caz : Frontul Salvarii Nationale si Partidul Democrat Agrar din România / Gabriel Moisa. - p. 301
 • Studii si cercetari în domeniul proceselor turbulente din pietele finaciare emergente / Gabriela Prelipcean. - p. 309
 • Un experiment în istorie : Consiliul de Ajutor Economic Reciproc si integrarea economica internationala / Maria Muresan. - p. 339
 • Evolutia comertului exterior al României de la Consiliul de Ajutor Economic Reciproc la Uniunea Europeana / Oana Mihalea Vasioiu. - p. 395
 • Evolutia legislatiei privind pietele finaciare din România / Marcela Cristina Hurjui. - p. 423
 • Fundamentele legislative si evolutia institutiilor integratoare comunitare / Alexandra Mateescu. - p. 435
 • Integrarea europeana - economie, institutii si comunicare / Mariana Nicolae. - p. 445
 • Aderarea Germaniei la Uniunea Europeana - exceptia de la regula / Ilinca Sabina Pandele. - p. 457
 • Marea Britanie si integrarea europeana / Maria Darabant. - p. 463
 • Resurse ale cercetarii stiintifice europene / Emilian M. Dobrescu. - p. 477
 • Politica agricola comuna a Uniunii Europene / Virginia Câmpeanu. - p. 495
 • Politica de dezvoltare regionala a UE / Petre Prisecaru. - p. 511
 • Politica comerciala comuna a Uniunii Europene / Cornel Albu. - p. 537
 • Politca monetara a Uniunii Europene / Eugen Andreescu. - p. 551
 • De gustibus sub zodia globalizarii. Câteva consideratii despre consumurile si piata europeana de film la începutul secolului al XXI-lea / Mirela-Luminita Murgescu. - p. 565
  Vdezi de asemenea:

UE:intrari noi - Publicatii ale IPRE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti