Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Noiembrie 2017341.17 / D - 38 III-129245

DEMERJI, Ilie; DEMERJI, Maria. Dreptul Uniunii Europene: Curs universitar / Ilie Demerji, Maria Demerji . ─ Chişinău : F.E.P. "Tipografia Centrală", 2017. - 299 p. : fotogr.
Antetitlu : Acad. de Studii Economice a Moldovei
Bibliogr. : p. 228-235
ISBN: 978-9975-53-840-4


Cursul universitar „Dreptul Uniunii Europene" cuprinde 13 capitole, în care sunt abordate şi analizate teme cu privire la semnificaţia Comunităţilor Europene, prevederile esenţiale ale tratatelor de constituire şi cele modificatoare, inclusiv a tratatului de la Lisabona, trăsăturile specifice ale dreptului Uniunii Europene, competenţele şi modul de funcţionare a instituţiilor europene şi a organelor complementare, protecţia drepturilor omului în uniunea Europeană şi în Republica Moldova, criteriile obligatorii de aderare la Uniunea Europeană şi relaţiile Republicii Moldova cu uniunea Europeană.

Pe lângă conţinutul textului principal, care este expus într-un mod clar şi precis, autorii lucrării prezintă, pentru fiecare temă, obiectivele propuse, cuvintele-cheie, testele de evaluare a cunoştinţelor şi întrebările de recapitulare.
Lucrarea este reuşită structurată şi are o consecutivitate adecvată a temelor tratate, ceea ce facilitează perceperea materialului.
Suportul documentelor al lucrării este destul de vast şi variat, incluzând sursele de referinţă a literaturii de specialitate şi a legislaţiei naţionale şi internaţionale. 


327.8 / M - 24 I-1276847
Managementul politicilor de securitate ale Uniunii Europene în Europa de Sud-Est (2017; Chișinău)
Managementul politicilor de securitate ale Uniunii Europene în Europa de Sud-Est ] : Materialele Conferinței științifico-practice internaționale, 3 mai 2017 / Col. red. : Valentin Beniuc (preș.) [et al.] . ─ Chişinău : Print-Caro, 2017 . - 470 p.
Antetitlu : Inst. de Relații Internaționale din Moldova
ISBN: 978-9975-56-444-1


Din cuprins
 • POLITICA DE SECURITATE ŞI APĂRARE A UNIUNII EUROPENE ÎN CONTEXTUL CRIZELOR REGIONALE DIN VECINĂTATEA ESTICĂ  (CAZUL CONFLICTULUI TRANSNISTREAN) /Valentin BENIUC, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar, IRIM Liliana BENIUC, doctorand, IRIM
 • IMPACTUL BREXIT ASUPRA POLITICII EUROPENE DE SECURITATE ŞI APĂRARE /Corneliu POPOVICI, doctor înfilosofie, conferenţiar universitar, IRIM An get a POPOVICI, doctor înfilosofie, conferenţiar universitar, IRIM
 • SECURITATEA EUROPEI PRIN PRISMA FENOMENULUI MIGRAŢIONAL /Constantin-Vasile TOCA, doctor în ştiinţe politice, Universitatea din Oradea, România Bogdan POCOLA, Universitatea Babeş - Bolyai, Cluj Napoca, România
 • ASIGURAREA SECURITĂŢII NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA: /ASPECTE TEORETICO-PRACTICE /VasiliiSACOVJCI, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar, IRIM
 • SISTEMUL EDUCAŢIONAL EUROPEAN - FACTOR AL SECURITĂŢII ŞI STABILITĂŢII UE /Ludmila ROŞCA, doctor habilitat in filosofie, profesor universitar, IRIM
 • POLITICA EUROPEANĂ DE VECINĂTATE - INSTRUMENT AL UE DE PROMOVARE A SECURITĂŢII
 • ÎN EUROPA DE EST /Aurelian LA VRIC, doctor în istorie, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific superior. Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun "
 • IMPACTUL EDUCAŢIEI ASUPRA INTEGRĂRII EUROPENE A REPUBLICII MOLDOVA /Nicolai PARCEVSCHI, psiholog, Centrul de Excelenţă în Construcţii din Chişinău
 • SPECIFICUL POLITICII EUROPENE DE SECURITATE ÎN EUROPA DE SUD-EST /Simion ROŞCA, doctor în filosofie, conferenţiar universitar, ASEM
 • DIMENSIUNEA INSTITUŢIONALĂ A MANAGEMENTULUI POLITICILOR DE SECURITATE A UNIUNII EUROPENE  DUPĂ TRATATUL DE LA LISABONA /Nicolai AFANAS, doctorand, ICJP al ASM, IRIM
 • PROBLEME GLOBALE: E-SĂNĂTATE ÎN DIMINUAREA RISCURILOR ÎN EUROPA/Corina Consuela FORNA, profesor universitar, decan, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa", Iaşi, România Doriana AGOP FORNA, asistent universitar, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină şi Farmacie „ Gr. T. Popa ", Iaşi, România
 • STRATEGIA DEZVOLTĂRII INOVAŢIONALE A UNIUNII EUROPENE: STAREA ACTUALĂ ŞI PROIECTE DE PERSPECTIVĂ / Vasilii SACOVICI, doctor habilitat în ştiinţe politice,profesor universitar, IRIM, Ştefan ŢÎBULEAC, doctorand, IRIM
 • PERSPECTIVELE REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL EXTINDERII NATO / Zinaida IVANSCHI, doctorand, IRIM
  SECURITATEA NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII REGIONALE 231
  Natalia CIOBANII, doctorand, IRIM
  STRATEGIILE REGIONALE ŞI MECANISMELE DE ADMINISTRARE POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ:
  ABORDARE METODOLOGICĂ / Cristina MORARI, doctorand, IRIM
  MIGRAŢIA - AMENINŢARE SERIOASĂ A SECURITĂŢII UNIUNII EUROPENE /Tatiana DA UD, doctorand, IRIM 
 • COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ ÎN CONTEXTUL COMBATERII INFRACŢIONALITĂŢII VAMALE /
  Aurel Octavian PASA T, doctor în drept. Universitatea de Stat „ Bogdan Petriceicu Hasdeu " din Cahul, Inspector vamal, B. V. F. Galaţi-Giurgiuleşti
  COMERŢUL LIBER - MOD DE ASIGURARE A SECURITĂŢII ECONOMICE /Ludmila GOLOVATAIA, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, IRIM
  SECURITATEA ENERGETICĂ A EUROPEI ŞI BALCANII: LUPTA GEOSTRATEGICĂ /Serghei COREACHIN, manager, Moldova Gaz SA 
 • MODELE INOVAŢIONALE CA REPER DE ORIENTARE AL VECTORULUI COMPETITIVITĂŢII EUROPENE /Sebastian ŞERBANESCU, manager, România 
 • INOVAŢIILE - BAZA COMPETITIVITĂŢII ŢĂRILOR PE PIAŢA MONDIALĂ /Boris COREŢKI, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, UASM  
 • MOBILITATEA INTERNAŢIONALĂ EDUCAŢIONALĂ ÎN CONFORMITATE CU ACORDUL DE LA BOLOGNA /Bushra MASRI, Israel
  SUCCESUL RELAŢIEI DINTRE TURISM ŞI MOBILITATE ACADEMICĂ: UN MODEL PENTRU CREŞTEREA CERERII EXTERNE DE STUDENŢI 449 Alon MENIN, Pardes - Hanna, Israel

 342.7 / P - 93      I-1276869

Protecţia drepturilor omului : Mecanisme naţionale şi internaţionale : Materiale ale mesei rotunde cu participare internaţională, consacrată Zilei internaţionale a drepturilor omului, 8 decembrie 2016 / Com. org. : Oleg Balan [et al.] . ─ Chișinău : [S. n.], 2017. - 186 p.Texte : lb. rom., rusă
Rez. : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine
ISBN: 978-9975-66-565-0


DIN CUPRINS
 • Mihai POALELUNGI Unificarea practicii judiciare - componenta fundamentals a principiilor preeminen{ei dreptului si respectarii drepturilor omului
 • Nicolae ROMANDA$ Reglementari privind aplicarea unor principii ce vizeaza dreptui fundamental lamunca 
 • Irina IACUB Cetajenia activa - premisa §i garanjie indispensabila realizarii drepturilor omului in societatea democratica contemporana
 • OlcgCHIRIL Dreptul la informatje: standarde najionale si internationale
 • Gheorghe GRAUR, Natalia AVRAM Garantarea dreptului de aparare prin prisma inslrumentelor juridice internationale si a documentelor de protecjie a drepturilor omului 
 • Ludmila GU$TIUC Coruptia - element ce pericliteaza securitatea nationals a Republicii Moldova 
 • Ionel IGNAT Asigurarea protectiei drepturilor tundamentale si liberta{ilor economice in Uniunea Europeans
 • Dinu MANOLE Aspectele principale de prevenire si combatere a coruptiei in Uniunea Europeans
 • Nicoleta NICHIFOR Dreptul la despagubiri in cazul aplicarii ilegale a arestani preventive prin prisma remediului compensator national
 • Sanda SANDU Impactul coruptiei asupra securitatii najionale

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti