Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Februarie 2017

DESCARCATI


327 / C - 88    , III-126655

CREANGĂ, Ion (jurist); BOSTAN, Olesea Beneficiile acordului de asociere UE-RM / Ion Creangă, Olesea Bostan; coord. publ. : Liubomir Chiriac ; Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) "Viitorul" . ─ Chişinău : IDIS "Viitorul", [2015]. - 52 p. - (Biblioteca IDIS "Viitorul").- Bibliogr. Bibliogr. : p. 50


Scopul acestui ghid este de a familiariza publicul larg din Republica Moldova cu conţinutul şi cu perspectivele Acordului de Asociere pentru realizarea aspiraţiilor europene ale Republicii Moldova.

Studiul prezintă o scurtă informație a contextul istoric al relațiilor de cooperare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, o privire de ansamblu asupra structurii și conținutului Acordului de Asociere, obiectivele și principiile acestuia, precum și cadrul instituțional de cooperare pentru relațiile dintre UE și Republica Moldova. La fel, ghidul prezintă o analiză generală a avantajelor reformelor proeuropene într-un șir de sectoare de o importanţă majoră pentru dezvoltarea Republicii Moldova, cum ar fi agricultura, energetica, transportul, sănătatea publică, afacerile interne sau justiţia, comerțul etc. 327 / K-85           III-126681

КРЯНГЭ, Ион; БОСТАН, Олеся . О преимуществах соглашения об ассоциации ЕС - РМ / Ион Крянгэ, Олеся Бостан . ─ Кишинeв : IDIS "Viitorul", s.a.. - 52 p. - (Biblioteca IDIS "Viitorul").. - Bibliogr. Bibliogr.: p. 51

 Целью данного руководства является ознакомление широкой общественности Молдовы с содержанием и перспективами, которые открывает Соглашение об ассоциации для достижения европейских стремлений Республики Молдова и твердого закрепления нашего государства в политической, экономической и культурно-европейской системе.

Публикуя и продвигая этот гид, авторы задались целью привлечь внимание общественности к значимости и целесообразности Соглашения об ассоциации и подчеркнуть, что европейская интеграция является национальным приоритетом, который подразумевает не только создание и укрепление альянсов и партнерств, которые имеются у Молдовы за рубежом, но и необходимость более активной поддержки реформ, ориентированных на ЕС со стороны граждан. Достижение этой цели зависит от ряда внутренних изменений, через которые должно пройти все общество - на уровне менталитета, законодательства, деятельности государствен-
ных учреждений и т.д.
В этом смысле, гид представляет собой краткий экскурс в историю отношений по сотрудничеству между Республикой Молдова и Европейским союзом, общий об зор структуры и содержания Соглашения об ассоциации, его цель и принципы, а также институциональные рамки сотрудничества между ЕС и Молдовой.  


DESCARCATI
339.9 / S - 64      I-1272521

SIRBU, Olesea; CRUDU, Rodica Finanţarea UE - Ghidul începătorului / Olesea Sirbu, Rodica Crudu . ─ Chişinău : Impressum, 2015. - 49 p. : il.
Antetitlu : Asociaţia pentru Studii Etnice şi Regionale
ISBN: 978-9975-4035-8-0


 Acest ghid a fost elaborat în cadrul proiectului “Fostering a deeperEuropeanization of Moldova“ / EMA, finanțat de Uniunea Europeană (număr de referință 2014-2048).

Obiectivele elaborării acestui ghid sunt:
  •  de a sensibiliza, informa, educa și instrui cetățenii din Republica Moldova cu privire la normele și oportunitățile de finanțare ale UE pentru perioada 2014-2020;џ
  • de a oferi sprijinul necesar pentru a ajuta grupurile țintă să pună în aplicare ideile și materializa proiectele care vor aduce în Moldova valoare adăugată și ungrad mai profund de europenizare;
  •  de a contribui la diseminarea unor rezultate a proiectului EMA etc.
DESCARCATI
32 / T - 68            I-1272575
Instituții și politici ale UE: Progr. of the European Union / Olesea Sîrbu, Rodica Crudu . ─ Chișinău : Impressum, 2015. - 48 p. : il., fotogr., graf.
ISBN: 978-9975-4035-9-7

35 / S -16             I-1272644
SAITARLÎ, Natalia Statutul juridic al personalului autorităților publice locale/ Natalia Saitarlî . ─ Cahul : [s.n.] , 2016. - 231 p.
Antetitlu : Universitatea de Stat "B. P. Hașdeu" din Cahul
Bibliogr. : p. 207-231
ISBN: 978-9975-88-010-7


Din sumar


CAPITOLUL IV

MODERNIZAREA STATUTULUI PERSONALULUI
DIN AUTORITĂŢILE PUBLICE LOCALE ÎNTRU
ASIGURAREA BUNEI GUVERNĂRI ŞI
PERSPECTIVA INTEGRĂRII EUROPENE

1. Principalele angajamente, prevăzute în Acordul de Asociere RM - UE, pe care autorităţile publice locale urmează să le realizeze
2. Formarea profesională şi instruirea continuă a personalului din APL
3. Sistematizarea şi codificarea cadrului juridic de reglementare a administraţiei publice locale
4. Schiţa unui eventual Cod al colectivităţilor locale
378 / C-94           III-126768
DESCARCATI
GHAZARYAN, Anush; GREMALSCHI, Anatol; CRISTEI, Aliona Cunoştinţe, atitudini şi practici referitoare la mobilitatea academică creditară (Armenia, Moldova, Ucraina) : Studiu de politici educaţionale / Anush Ghazaryan, Anatol Gremalschi, Aliona Cristei; Institutul de Politici Publice . ─ Chişinău : [S. n.], 2015. - 63 p. : graf.
Antetitlu : Institutul de Politici Publice. Societatea Civilă al Parteneriatului Estic

ISBN: 978-9975-3102-3-9                  
                
Mobilitatea academică creditară are o importanţă semnificativă în extin­derea cooperării între Uniunea Europeană şi ţările Parteneriatului Estic în do­meniul învăţământului superior şi al cercetării. Evident, extinderea mobilităţii creditare este o misiune nu doar a instituţiilor de învăţământ superior, dar şi a organizaţiilor societăţii civile. Acestea, prin metode specifice lor, pot analiza modul în care sunt implementate prevederile Procesului Bologna, pot identi­fica eventualele constrângeri şi, ceea ce este cu mult mai important, pot des­făşura campanii eficiente de promovare a mobilităţii academice creditare în rândul studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi cadrelor didactice.

Scopul studiului constă în evaluarea situaţiei curente în domeniul mobili­tăţii academice creditare în Armenia, Moldova şi Ucraina, identificarea even­tualelor constrângeri în extinderea mobilităţii şi elaborarea de recomandări privind creşterea nivelului de participare a studenţilor şi a cadrelor didactice la programele de mobilitate.


327 T - 36  I-1272409

Teoria și practica integrării europene: Ciclu de prelegeri / elab. : Ion Vangheli [et al.] . ─ Chişinău : Tehnica-UTM, 2016. - 308 p. .- Bibliogr. : p. 302-304
ISBN: 978-9975-45-434-6


Disciplina Teoria şi practica integrării europene este destinstă pregătirii tinerilor studioşi de la Universitatea Tehnică a Moldovei conform tipului de cetăţean european, având scopul de a forma cultura politică democratică europeană a viitorilor ingineri şi de a actualiza imperativul propriei lor implicări în accelerarea procesului de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Cursul familiarizează studenţii cu evoluţia şi principalele evenimente politice contradictorii de la sfârşitul secolului XX şi începutul noului secol, cu conceptul de „integrare", trăsăturile ei ca fenomen social şi principalele teorii politologice ale integrării. De asemenea, disciplina abordează multitudinea conotaţiilor conceptului Europa, evoluţia ideii unificării europene şi numeroasele încercări de a o aplica în practică. Partea teoretică este completată cu mecanismele pirin care Uniunea Europeană a devenit realitate (clasificarea şi analiza tratatelor), extinzându-se de la 6 la 28 de state membre şi obţinând treptat o tot mai marc pondere şi autoritate în lume, cucerind atractivitate, mai ales, pentru statele din imediata ei apropiere. Un subiect la fel de relevant constituie analiza cadrului instituţional al Uniunii Europene, competenţele şi interrelaţiileţ dintre principalele instituţii ale sistemului politic european, pentru ca în continuare să fie analizate şi descrise politicile publice (economică, monetară, financiară, industrială, energetică, culturală, externă şi de securitate ş.a.) din cadrul acesteia. Un loc aparte îi revine subiectului care urmăreşte evoluţia relaţiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, de la proclamarea independenţei până în zilele noastre, în care sunt analizate şi apreciate atât realizările, cât şi restanţele procesului de 347.7 / O - 22 I-1272420

ODAINIC, Mariana Drept bancar european: Suport de curs (Ciclul 2. Master) / Mariana Odanic . ─ Chişinău : ULIM, 2015. P- 59 p. - Bibliogr. : p. 57

ISBN: 978-9975-124-75-1


Disciplina „Drept Bancar European" din cadrul ciclului masterat ofe­ră continuitate studiului disciplinei „Drept Bancar" studiată Ia ciclul licenţă. Aceasta are drept finalitate concentrarea pe segmentul european al ramurii dreptului bancar şi al sistemului bancar. In cadrul cursului masteranzii sunt familiarizaţi cu funcţionarea sistemului bancar european, principiile de or­ganizare a sistemului bancar european, atribuţiile şi funcţiile Băncii Centrale Europene, ale altor instituţii bancare europene. în acelaşi context urmează a fi studiate reglementările bancare europene şi determinarea nivelului de compa­tibilitate a celor autohtone cu cadrul juridic bancar european, circulaţia mone­dei EURO, combaterea fraudei bancare în U.E. etc.
378.63 / P-93 I-1270707

Procese integraționiste regionale, conferință științifică studențesc (2014; Chișinău)

Procese integraționiste regionale = Regional Integration Processes : Student scientific conference materials, devoted to the XI-th anniversary of IRIM founding, March 28, 2014 [Text tipărit] : Materialele Conferinței științifice studențești, consacrate aniversării a XI-a de la fondarea IRIM, 28 martie 2014 / col. de red. : Valentin Beniuc (preș.) [et al.] ; Institutul de Relații Internaționale din Moldova (IRIM) . ─ Chişinău : IRIM, 2015. - 222 p.. - Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.

ISBN: 978-9975-4023-8-5Din sumar


Cultura politică integratoare /Mihaela STICEA, Facultatea Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice, anul I, IRIM, Coordonator ştiinţific: Ludmila ROŞCA, doctor habilitat înfilosofie, profesor universitar, IRIM

Socializarea politică - studiu comparat: modelul american - modelul francez /Marina ZAHARIA, Facultatea Relaţii Internaţionale şiŞtiinţe Politice, anul I, IRIM Coordonator ştiinţific: Ludmila ROŞCA, doctor habilitatînfilosofie, profesor universitar, IRIM

Probleme actuale ale protecţiei drepturilor copiluluireferitoare Ia dreptul la viaţă / Dan POPOVICI, Facultatea Relaţii Internaţionale şiŞtiinţe Politice, anul I, IRIM Coordonator ştiinţific: Ludmila ROŞCA, doctor habilitat înfilosofie, profesor  niversitar, IRIM
 
Mecanisme de stopare şi combatere a terorismului religios în spaţiul comunitar / Măria REPEŞCIUC, Facultatea Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice, anul II, IRIM Coordonator ştiinţific: Nicolai AFANAS, IRIM

Asigurarea securităţii naţionale a Republicii Moldova prin prisma relaţiilor Uniunii Europene – Rusia/ Ina STA VILA, Facultatea Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice, anul II, IRIM Coordonator ştiinţific: Nicolai AFANAS, IRIM

Eutanasia — o problemă a politicii interne a statului contemporan Dan POPOVICI, Facultatea Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice, anul I, IRIM Coordonator ştiinţific: Ludmila ROŞCA, doctor hahilitat în filosofie, profesor universitar, IRIM

Moldova în contextul integrării în UE/ Anişoara BAN ARI, Facultatea Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale, anul II, IRIM ,Coordonator ştiinţific: Natalia ANTOCI, IRIM

Zonele economice libere — modalitate de atragere a investitorilor străini Magdalena EŞANU, Facultatea Economie Mondială şi Relaţii economice Internaţionale, anul III, IRIM , Coordonator ştiinţific: Natalia ANTOCI, IRIM

Tendinţele economice ale Republicii Moldova în procesul integrării la UE
Economice Internaţionale, anul II, IRIM Coordonator ştiinţific: Natalia ANTOCI, IRIM


Merchandisingul - tehnică de sporire a vînzărilor întreprinderii în contextul integrării în UE /Lucia CA VCALIUC, doctorand, Institutul Naţional de Cercetări Economice. Coordonator ştiinţific: Natalia ANTOCI, IRIM

Comerţul exterior al Republicii Moldova în perioada de integrare europeană /Xenia PLEŞCA, Facultatea Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale, anul II, IRIM. Coordonator ştiinţific: Natalia ANTOCI, IRIM

Implementarea acquis-ului comunitar în Republica Moldova / Alexandr PÎRLOG, jurist Coordonator ştiinţific: Violeta MELNIC, doctor în drept, IRIM

Basic Competencc in European Integration/ Elena BELDII, Facultatea Limbi Străine, masterandă, IRIM, Coordonator ştiinţific: Valentina ŞINGHIREI, doctor în filologie, conferenţiar universitar, IRIM
 
331.5 / M-67      , III-126653

Migrația de muncă din Republica Moldova : factorii de propensiune ai procesului / coord. șt. : Valeriu Moșneaga . ─ Chişinău : CEP USM, 2015. - 150 p. : tab.

Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative ; LCȘ "Sociologia Politicii"
Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.
ISBN: 978-9975-71-732-8

Studiul conţine o analiză de ansamblu a dinamicii relaţiilor mol-do-comunitare, inclusiv în domeniile ce vizează mobilitatea, migra-tia, azilul şi gestionarea frontierelor în spiritul cadrului de politică externă a Uniunii Europene. Din această perspectivă, finalizarea pro­cesului liberalizării regimului de vize este catalogat ca un moment important pentru Republica Moldova, prima ţară din Parteneriatul Estic care beneficiază de asemenea avantaj, subliniindu-se faptul că libera circulaţie în Uniunea Europeană reprezintă nu numai un drept, dar şi o responsabilitate pentru cetăţenii moldoveni.

Culegerea de faţă prezintă un bogat material factologic şi analitic, care poate fi valorificat în cadrul învăţămîntului universitar şi postu­niversitar, în sistemele teoretico-metodologice ale diferitor ramuri de ştiinţă socioumanistică (politologie, administraţie publică, sociologie, drept). Studiul poate fi utilizat în diverse scopuri: educative, didactice, instructive, cognitive etc


 316.3 / C -74       II-709890

 Conferința Transfrontalieră a Tinerilor (2013; Chișinău)

Conferința Transfrontalieră a Tinerilor : Ediția a X-a, 20-22 decembrie 2013, Chișinău, Moldova : [Tema : "Tinerii Politicieni, Juriști, Economiști, Jurnaliști, Artiști, Filologi... vis-a-vis de extinderea Uniunii Europene" : Antologie de comunicări] / alcăt. : Dan Verejanu ; consultant : Mihai Cimpoi ; Primul Club al Consiliului Europei ; Universitatea Academiei de Științe a Moldovei . ─ Chişinău : OMCT, 2013. - 136 p. : portr., fotogr.
ISBN: 978-9975-4364-4-1


Din cuprins

  • ASIGURAREA SĂNĂTĂŢII POPULAŢIEI ÎN CONTEXTUL RO INTEGRĂRII EUROPENE/Elena Chiţan, catedra Farmacie Socială „ Vasile Procopişin ",Universitatea de Stat de Medicină şi farmacie„Nicolae Testemiţanu"
  • INTERDEPENDENŢA CETĂŢENIEI EUROPEANE CU CETĂŢENIA NAŢIONALĂ/ Angela Guţu, Doctorand,Institutul de Cercetări Juridice şi Politice, Academia de Ştiinţe a Moldovei
  • Impactul extinderii Uniunii Europene asupra migraţiei din Republica Moldova /Mariana Roşea, Doctorand, UnAŞM,Olga Jacota-Dragan, drd. Institutul de Istorie al AŞM,asist. univ. la Catedra de ştiinţe ocioumane şiasistenţă socială,Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale,Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
  • Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova în contextul politicilor sociale ale Uniunii Europene /Parascovia Munteanu, Doctorand, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice, AŞM

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti