Faceți căutări pe acest blog

CoE: E_publicaţii_2016: Dreptul la alegeri libere

Guide on Article 3 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights: Right to free elections / European Court of Human Rights. - Strasbourg: Council of Europe, 2016. - 27 p.


Guide sur l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme: Droit à des élections libres / Cour européenne des droits de l’homme. - Strasbourg: Conseil de l’Europe, 2016. - 28 p.


Acest ghid face parte din seria de Ghiduri cu privire la Convenția Europeană a Drepturilor Omului publicată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, scopul cărora este de a informa practicienii din domeniul dreptului despre hotărârile fundamentale pronunțate de aceasta. În cazul de față, acest ghid analizează și redă jurisprudența cu privire la articolul 3 din Protocolul nr. 1 la Convenție adoptată până la 31 mai 2016. Cititorii vor găsi în această publicație principiile-cheie dezoltate la acest subiect precum și precedentele pertinente.Jurisprudența citată a fost selectată: sunt menționate hotărâri și decizii de principiu, importante, și/sau recente.

Prin urmare, hotărârile Curții servesc nu doar la soluționarea cauzelor cu care este sesizată, dar într-o măsură mai mare, la explicarea, apărarea și dezvoltarea standardelor Convenției, constribuind astfel la respectarea, de către State, a obligațiilor pe care le-au asumat în calitate de Părți Contractante (Irlanda c. Regatul Unit, 18 ianuarie 1978, § 154, serie A nr 25). Sistemul instaurat prin Convenție are drept scop soluționarea, în interesul general, a întrebărilor care se referă la ordinea publică, ridicând standardele de protecție a drepturilor omului și extinzând jurisprudența din acest domeniu pentru întreaga comunitate a Statelor părți la Convenție (Konstantin Markin c. Rusia [MC], 30078/06, § 89, CEDO 2012).

*   *   *

The right to free elections / Yannick Lécuyer. - Strasbourg: Council of Europe, 2014. - 136 p. - ISBN 978-92-871-7912-8.


Dreptul la alegeri libere este printre drepturile cele mai dificile de  înțeles: principiu obiectiv și indispensabil al oricărei societăți democratice, el este de asemenea un drept subiectiv și fundamental care poate fi invocat de orice cetățean. Fiind un drept individual pe de o parte, el nu are sens decât în cadrul unui exercițiu colectiv. pe de altă parte, același drept, fiind asociat dreptului de a alege și de a fi ales, necesită o implementare democratică care mobilizează în realitate multe alte drepturi și libertăți, fie că acestea sunt înainte, în timpul și după alegerile propriu-zise. De asemenea, acesta este unul dintre cele mai valorizate drepturi la Consiliul Europei deoarece el participă la promovarea unei ”democrații veritabile”, care servește drept pilon al Organizațieie, alături de supremația legii și respectarea drepturilor fundamentale.

Lucrarea expune principalele texte și izvoare de drept ale Consiliului Europei în acest domeniu: convenții, rezoluții, recomandări, linii directoare, dar și o abundentă jurisprudență a Curții Europene a Drepturilor Omului.

Publicația se adresează practicienilor în domeniul dreptului, studenților, dar și tuturor celor sunt interesați de îmbinarea Europa și democrația.

*    *    *

Electoral law / European Commission for Democracy through Law. - Strasbourg: Council of Europe, 2013. - 273 p. - ISBN 978-92-871-6424-7.

Le droit électoral / Commission européenne pour la démocratie par le droit. - Strasbourg: Conseil de l'Europe, 2013. - 264 p. - ISBN 978-92-871-6423-0.

Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept, sau Comisia de la Veneția,  este un organ consultativ al Consiliului Europei cu privire la întrebările de ordin constituțional care oferă sfaturi juridice privind dezvoltarea și funcționarea instrituțiilor democratice și a dreptului constituțional. Activitatea Comisiei de la Veneția se înscrie în cadrul celor trei princii fundamentale ale patrimoniului constituțional european: democrația, drepturile omului, supremația legii. Din momentul creării sale, Comisia de la Veneția a fost în special activă în domeniul alegerilor, care constituie fundamentul democrației.

 Această publicație cuprinde principalele texte cu caracter general elaborate de Comisia de la Veneția în materie electorală și de referendum. În primul rând sunt prezentate documentele de referință: Codul bunei conduite în materie electorală și Codul bunei conduite în materie de referendum. Publicația este îmbogățită cu multe studii referitoare la subiecte fundamentale, cum ar fi provocările și problemele curente ale dreptului electoral în Europa, sistemele electorale, reprezentarea minorităților naționale în organele elective - atât prin aplicarea regulilor generale, cât și prin măsurilor speciale, sau prin compararea regulilor juridice relative la referendum în Statele europene.

Publicația este destinată atât specialiștilor în domeniul electoral (membrii comisiilor electorale, mediul academic), cât și observatorilor, politicienilor și oricărui cetățean alegător.

*    *   *
European electoral heritage – 10 years of the Code of Good Practice in Electoral Matters: Conference (Tirana, Albania, 2,3 July 2012) / European Commission for Democracy through Law. - Strasbourg: Council of Europe, 2013. - 40 p. - ISBN 978-92-871-7653-0.

Codul bunelor practici în materie electorală, carea fost adoptat de Comisia de la Veneția în 2002, este documentul de referință al Consiliului Europei în domeniul electoral. El definește detaliat standardele patrimoniului electoral european: sufragiu universal, egal, liber, secret și direct, precum și frecvența alegerilor, inclusiv condițiile de bază care sunt necesare pentru organizarea unor alegeri corespunzătoare, cum ar fi respectarea drepturilor omului, în special în domeniul politic, organizarea alegerilor de către un organism imparțiat și un sistem efectiv de recurs.

Publicația cuprinde rapoarte prezentate la seminarul organizat cu ocazia Aniversării a 10-a a Codului, și este axată pe cele mai importante problemele ale legislației și administrației electorale, inclusiv componența și funcționarea administrației electorale, precum și reprezentarea femeilor și minorităților. de asemenea, este făcută refere la importanța codului pentru alte organisme ale Consiliului Europei,inclusiv Curtea Europeană a Drepturilor Omului, când asigură dreptul la alegeri libere.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti