Faceți căutări pe acest blog

#BeActive: Mâine începe azi! Hai să facem Europa activă!

Cu ocazia desfăşurării Săptămânii Europene a Sportului, Centrul Pro-European de Servicii şi Comunicare (CPESC) invită cititorii şi oaspeţii Bibliotecii Naţionale, în perioada 10-18 septembrie 2016 să cunoască cele mai recente publicaţii ale UE si COE privind politicile europene în domeniul sportului, inclusiv un set de instrumente care vizează organizarea Săptămânii Europene a Sportului.

Săptămâna Europeană a Sportului este o nouă iniţiativă a Comisiei Europene de a promova sportul şi activitatea fizica. Tema principală a campaniei este #BeActive.

Evenimentul îşi propune să construiască o Europă activă, iar sloganul #BeActive reprezintă un apel adresat europenilor pentru a fi mereu în mişcare! Prin urmare, Săptămâna Europeană a Sportului este destinată tuturor cetăţenilor, indiferent de vârsta, studii sau nivel de pregătire fizică. Evenimentul va inspira europenii să fie activi în fiecare zi, oferindu-le cât mai multe oportunităţi pentru a practica sportul.


Sportul și activitatea fizică contribuie în mod semnificativ la bunăstarea cetățenilor europeni. Cu toate acestea, nivelul de activitate fizică stagnează în prezent și este chiar în scădere în unele țări. Săptămâna europeană a sportului oferă o soluție la această provocare. Pe lângă faptul că are un impact negative asupra societății și asupra sănătății oamenilor, lipsa de activitate fizică generează și costuri economice. În plus, sportul are potențialul de a consolida mesajele de toleranță și cetățenia în întreaga Europă. Promovarea rolului sportului ca mijloc de incluziune socială va fi de ajutor în confruntarea actualelor provocări din societatea europeană 


Partea 1 a expozitiei

 1.1  Politici UE în domeniul sportului

Sportul şi activitatea fizică fac parte din viaţa a milioane de europeni şi reprezintă un element-cheie al noului program Erasmus+ al UE, care promovează cooperarea, dialogul şi participarea.

Sportul /Fişe tehnice privind Uniunea Europeană. - Actualizat iunie 2016. - 3 p.

În cadrul acţiunii sale prevăzute în dispoziţiile şi declaraţiile tratatelor, UE abordează aspectele economice, sociale, educaţionale şi culturale ale sportului. Aceasta depune eforturi în direcţia realizării obiectivelor care vizează promovarea spiritului de echitate şi de deschidere în competiţiile sportive şi o mai bună protecţie a integrităţii fizice şi morale a sportivilor, ţinând seama, în acelaşi timp, de caracterul specific al sportului.

Sinteze ale legislaţiei UE în domeniul sportului


Sportul - stimul pentru inovare și excelență
CADRU GENERAL
Rolul sportului în promovarea creșterii economice, a ocupării forței de muncă, a incluziunii sociale și a sănătății
Cartea albă privind sportul
PIAŢA INTERNĂ A SPORTULUI
Controlul cumpărării și deținerii armelor de foc
Libera circulaţie a sportivilor
LUPTA ÎMPOTRIVA DOPAJULUI
Combaterea dopajului în cadrul sporturilor recreative
LUPTA ÎMPOTRIVA HULIGANISMULUI
Siguranța la meciurile de fotbal de anvergură internațională2016


Cele două Grupuri la nivel înalt create în 2015 de către Comisarul Navracsics şi-au prezentat rapoartele finale.
Ambele documente includ diverse recomandări adresateComisarului. Raportul privind diplomaţia sportivă identifică modalităţile în care sportul poate avea un rol mai important în realizarea obiectivelor de politică externă a UE, dar şi modalităţile în care sportul poate deveni un instrument de promovare a valorilor europene. Raportul şi recomandările privind  sportul de masă abordează probleme care sunt fundamentale pentru contribuţia sportului de masă la societăţile europene. sănătate, incluziune socială, învăţământ neformal şi dezvoltarea capacităţilor, voluntariat, finanţare durabilă, planificare urbană şi infrastructură.

Study on the implementation of the EU physical activity guidelines. - 2016. - 232 p.


 
Egalitatea de gen în lumea sportului/ Institutul European pentru Egalitatea de şanse între Femei şi Bărbaţi . - 2016. - 4 p.

Sportul înglobează două perspective diferite care sunt luate în considerare tot mai mult la nivelul UE: sportul profesionist şi sportul ca activitate recreativă. În ambele cazuri, sportul constituie un sector economic vast şi în creştere rapidă, care are o contribuţie semnificativă la dezvoltarea economiei și la crearea de locuri de muncă. Sportul favorizează interacţiunea socială, importantă pentru tineri şi pentru vârstnici, pentru femei şi pentru bărbaţi, şi promovează sănătatea fizică şi psihică. De asemenea, sportul poate să stimuleze educaţia, comunicarea, aptitudinile de negociere şi de conducere, care sunt esenţiale pentru emanciparea femeilor
Gender in sport /Institutul European pentru Egalitatea de şanse între Femei şi Bărbaţi . - 2016. - 24 p.

Traditionally, sport has been dominated by men, both in terms of participation and governance. Worldwide, women’s participation rates in sporting activities are lower than men’s. Yet over the last 20 years significant changes have occurred and the difference in involvement between the genders is becoming narrower. Gender inequalities are evident across the sports sector, from representation at decision‑making levels and media coverage, to participation in sports activities including coaching. Women may also face a general lack of safe and appropriate sports facilities, potentially exposing them to physical and/or verbal sexual harassment and assault. They may also experience additional physical constraints, lack of time and/or lack of childcare facilities

Alte publicatii 2016

2015  
Halleux W.   EU sport policy: An overview olitica sportivă a UE=O privire de ansamblu/ Parlament European, EPRS. -  2015. - 28 p.
 
Lucrarea descrie apariţia unei politici sportive a UE, subliniind evoluţiile de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în 2009. Accentul principal este pus pe acţiunile UE, în limitele temeiurilor  juridice acordate de tratate.
Oferind o imagine de ansamblu asupra documentelor de politici cheie, lucrarea prezentă câteva exemple care ilustrează modul în care au evoluat politicile în domeniul sportului. O atenţie specială este acordată problemei integrităţii sportului.

Alte publicatii 2015 

2014
Erasmus+ Susţinând sportul în programul Uniunii Europene pentru educaţie, formare profesională, tineret şi sport 2014-2020 : schimbând vieţi, deschizând minţi . - 2014. - 6 p.

Sportul şi activitatea fizică au o valoare semnificativă pe plan economic, social, educaţional şi în promovarea sănătăţii. De aceea, UE a lansat primul său flux de finanțare care vizează în mod specific sectorul sportiv. Erasmus+ oferă activități ce au ca scop răspândirea cunoștințelor și încurajarea cooperării între organizațiile sportive, autoritățile publice și alte părți interesate. Oferind sprijin financiar promovării sportului și activității fizice, Europa are ca obiectiv să ajute în special sportul de masă

Alte publicatii 2014 
Educaţia fizică ş i sportul în şcolile din Europa/Comisia Europeană,EACEA — Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură. - 2013. - 78 p.


Educaţia fizică şi sportul în şcolile din Europa schiţează situaţia actuală a educaţiei fizice şi a activităţilor sportive în şcolile din 30 de ţări europene. Raportul acoperă învăţământul primar şi secundar inferior şi oferă o înţelegere a următoarelor subiecte: strategii naţionale şi inişiative la scară largă, acolo unde acestea există, statutul educaţiei fizice în curriculumul naţional şi în documentele de coordonare, timpul de predare anual recomandat, evaluarea elevilor, formarea profesorilor, activităţi extracurriculare şi reforme planificate. Raportul constituie rezultatul unei analize aprofundate a datelor primare furnizate de către Unităţile naţionale Eurydice şi poate fi considerat ca o primă încercare a Comisiei Europene de a identifica îngrijorările principale şi punctele tari cu privire la educaţia fizică în şcolile din ţările europene


1.2 Set de instrumente care vizează organizarea Săptămânii Europene a Sportului

Setul furnizează părților interesate la nivel național și local instrumentele necesare pentru a face activitatea lor, și implicit Săptămâna Europeană a Sportului în țara lor, un succes


   


Cum să organizăm un eveniment național în cadrul Săptămânii Europene a Sportului - Ghid pentru organismele naționale de coordonare = How to organise a National Event within the European Week of Sport - A Guide for National Coordinating Bodies
Cum să participi la Săptămâna Europeană a Sportului: Ghid pentru actorii locali = How to Participate in the European Week of Sport: A Guide for Local Stakeholders
 Manuale care conţin recomandări și bune practici dedicate celor patru teme EWoS Resurse video


În centrul activităților desfășurate pe parcursul săptămânii in 2016  va fi evenimentul pilot, care va avea drept temă ”Buna guvernanță în sport”   Partea 2. Consiliul Europei

SPORTUL - ACTIVITATE CULTURALĂ ESENŢIALĂ ÎN EUROPA


Consiliul Europei încurajează diversitatea în şi prin sport în scopul consolidării integrării sociale, toleranţei şi înţelegerii. Priorităţile sale sunt integrarea femeilor, minorităţilor etnice şi persoanelor cu dizabilităţi, precum şi lupta împotriva homofobiei. Organizaţia apără echitatea şi guvernanţa transparentă în sport, luptând împotriva dopajului, violenţei spectatorilor şi meciurilor aranjate.

"Carta sportului pentru toţi", adoptată în 1975, a modificat scena sportivă din Europa şi a contribuit la democratizarea fără precdent a sportului.carta, actualizată în 1992 şi revizuită în 2001, a fost completată de Codul de etică sportivă şi oferă un cadru de lucru pentru politica în domeniul sportului la care ar trebui să adere fiecare ţară din Europa. În conformitate cu Carta şi Codul, sportul trebuie:
- să fie accesibil pentru fiecare persoană;
- să fie disponibil în special pentru copii şi tineret;
să fie sănătăs şi sigur, echitabil şi tolerant şi să fie bazat pe standarde etice înalte;
- să încurajeze autorealizarea la toate nivelurile;
- să respecte mediul;
- să protejeze demnitatea umană;
- să opună rezistenţă tuturor formelor de exploatare faţă de cei implicaţi în sport. 

Carta europeană a sportului şi  Codul de etică sportivă (eng)
Carta europeană a sportului (rom)

DE CE ESTE IMPORTANT SPORTUL?


Sportul face parte din viaţa de zi cu zi a unei părţi considerabile din cei 820 milioane de cetăţeni din Europa. Principala activitate  organzată pe bază  voluntară şi neguvernamentală în Europa, sportul reuneşte  mai mulţi participanţi şi lucrători benevoli decât orice altă activitate. De asemenea, aceasta este activitatea reflectată cel mai mult de către presa scrisă, vorbită şi televizată. Principalele manifestaţii europene atrag miliarde de spectatori şi drepturile lor de difuzare ating cele mai ridicate preţuri, demonstrând astfel lumii întregi că sportul este o activitate culturală esenţială în Europa.

Pentru a menţine integritatea şi virtuţile sportului, Consiliul Europei urmăreşte o strategie pe două planuri:
- promovare sportului pentu toţi, ca mijloc de îmbunătăţire a calităţii vieţii, facilitare a integrării sociale, şi contribuire la coeziunea societăţii, în special printre tineri;
- protejarea sportului împotriva pericolelor cu care se confruntă în prezent, spre exemplu dopajul şi violenţa.

Scopul Convenţiei împotriva dopajului (1989) constă în combaterea dopajului în sport într-o modalitate activă şi coordonată. Un grup de monitorizare este responsabil pentru supravegherea punerii sale în aplicare. Convenţia prevede un anumit număr de reguli comune care obligă părţile să ia o serie de măsuri legislative, financiare, tehnice şi educative, menite să:
- reducă traficul de substanţe dopante;
- intensifice controlul antidoping şi să îmbunătăţească tehnicile de depistare;
- susţină programe de educare şi informare;
- garanteze eficienţa sancţiunilor impuse contravenienţilor.


Convenţia europeană privind comportamentul violent al spectatorilor la manifestările sportive, în special la meciuri de fotbal a fost elaborată în 1985. Convenţia recomandă în special:
- prezenţa unui serviciu de ordine pe stadion şi pe traseul căilor de acces;
- separarea suporterilor activi;
- controlul strict al vânzării biletelor;
- excluderea iniţiatorilor tulburărilor;
- restricţia vânzării băuturilor alcoolice;
- efectuarea controlurilor de securitate;
- divizarea clară a responsabilităţilor între organizatori şi autorităţi;
- amenajarea stadioanelor şi a tribunelor temporare pentru garantarea securităţii spectatorilor.


SPORTUL - DOMENIU DE COOPERARE LA CONSILIUL EUROPEI

Drepturile omului.... Democraţia .... Statul de drept.... 
Aceste valori, temelia unei societăţi tolerante şi civilizate, sunt indispensabile pentru stabilitatea, creşterea economică şi coeziunea socială în Europa. Mediul nostru cultural se diversifică în permanenţă, generând noi provocări politice şi economice care urmează a fi soluţionate şi care poartă numele de intoleranţă, stereotipuri, rasism, xenofobie, discriminare şi violenţă. Consiliul Europei se străduie să găsească soluţii comune pentru problemele comune de proporţii, cum ar fi conflictele, criminalitatea organizată, corupţia, criminalitatea informatică, inegalitatea între femei şi bărbaţi, nerespectarea drepturilor copilului şi traficul de fiinţe umane. datorită caracterului său transversal, sportul are un rol important în toate aceste probleme şi poate servi ca pilon.

La 11 mai 2007, Consiliul Europei a adoptat Rezoluţia CM/Res(2007)8 prin care a fost instituit Acordul parţial extins cu privire la sport (EPAS) în scopul de a oferi un nou elan cooperării paneuropene şi de a identifica problemele cu care se confruntă sportul în Europa, fiind activ în acest domeniu deja mai mult de treizeci de ani. 

EPAS oferă o platformă de cooperare interguvernamentală între autorităţile publice din Statele sale membre. El permite întreţinerea unui dialog între autorităţile publice, federaţiile sportive şi ONGuri. Această concertare contribuie la o mai bună guvernare, în scopul de face sportul mai sănătos, mai sigur, şi conform unor norme etice ridicate.

EPAS urmăreşte  promovarea dezvoltării sportului în societăţile moderne, şi punerea accentului pe valorile pozitive. El elaborează norme (politice sau juridice), şi urmăreşte aplicarea lor şi propune activităţi de asistenţă şi schimb de bune practci.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti