Faceți căutări pe acest blog

Intrări noi UE - Noiembrie 2015
DESCARCATI
Competențe ale pedagogilor : Interpretări  / Roza Dumbraveanu, Vlad Pâslaru, Valeriu Cabac; Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău (UPSC) ; Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi (USB) . ─ Chișinău : Continental Grup, 2014. - 192 p. : tab. Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.    ISBN: 978-9975-9810-5-7
371.12 D 89
 II-706610
Procesul de integrare în sistemul European de învățământ, necesitatea stabilirii unui cadru comun pentru definirea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării au condiționat şi au impus implementarea unei paradigme noi în învățământul din Moldova: abordarea prin competenţe. În prezent, noțiunea de competenţa este unul dintre conceptelecheie ale Cadrului European al Calificărilor (European Qualification Framework – EQF) , fiind preluat în definirea cadrelor naţionale ale calificărilor şi implementat într-o măsură mai mare sau mai mică la diferite nivele și în diferite contexte de învățământ . In Moldova sintagma centrarea pe cel ce învață conjugată cu abordarea prin competenţe a început să fie promovată după aderarea țării la procesul Bologna (2005), în tendința de a concorda sistemul de învățământ cu cerințele unui spațiu unic european. 


În primul capitol întitulat Competențele Pedagogilor: Abordări Europene (autor – Roza Dumbraveanu) este realizată o trecere în revistă a unor studii și proiecte referitoare la politicile și recomandările forurilor europene în domeniul competențelor pedagogilor. Este făcută o analiză succintă a stării de lucruri referitoare la definirea cadrului de competențe pentru cadrele didactice la diferite etape din cariera lor, precum și a implementării lor în diferite țări din Europa.


378 D 89   ,   II-706660

 DUMBRAVEANU, Roza Centrarea pe student în contextul procesului Bologna / Roza Dumbraveanu; Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău (UPSC) . ─ Chișinău : Continental Grup, 2014. - 112 p. : tab. Bibliogr. Bibliogr. la sf. art. ISBN: 978-9975-9727-6-5


47 de ţări, care au adoptat obiectivele stabilite pentru Spațiul European al Învățământului Superior (SEÎS). Scopul suprem al procesului Bologna este de a crea un Spaţiu European al Învăţământului Superior bazat pe cooperare internaţională şi schimb de experiențe în comunităţi academice în vederea asigurării calității unui sistem de învățământ compatibil și comparabil. Prin aderarea în luna mai 2005 la Procesul Bologna, sistemul de învăţământ superior din Republica Moldova s-a angajat să realizeze obiectivele SEÎS. Pe parcursul anilor, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, instituţiile de învăţământ superior au întreprins un șir de activități menite să coreleze structura şi calitatea învăţământului superior cu recomandările europene.

327 / V - 62    I-1264386

Viitorul Republicii Moldova - Uniunea Europeană (2014; Chișinău)Viitorul Republicii Moldova - Uniunea Europeană  Conferință științifică studențească dedicată zilei Europei : [Materialele comunicărilor științifice, 8 mai 2014] / col. red., ed. : Mihai Braga, Vitalie Maftei . ─ Chișinău : Tehnica-UTM, 2014
166 p. Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.    ISBN: 978-9975-45-320-20
           
           
            

 327.7 / E-94   , II-706613
 
Евросоюз - путь в будущее для Молдовы  / Ред. вып. : Руслан Шевченко . ─ Кишинев : [ s. n. ], 2014 . - 44 p. : il.    ISBN: 978-9975-9876-6-2

Авторы брошюры  демонстрируют конкретные шаги и результаты реформирования ращличных сфер жизни молдавского общества , приближающих их к европейским нормам и стандартам .
           
           
342.7 / B-96, IV-53431


BURGHELEA, Pavel . Monitorizarea legislației, politicilor și programelor : respectarea drepturilor ale persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova/ Pavel Burghelea; coord. ed. : Igor Mereacre, Elena Rațoi ; Asociația "Motivație" din Moldova ; Center for Society Orientation - COD ; ...[et al.] . ─ Chișinău : [s. n.] , 2014. - 40 p.
ISBN: 978-9975-4169-4-8

Prezentul raport are drept scop monitorizarea legislaţiei, politicilor şi programelor privind respecta-rea drepturilor omului ale persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova în contextul ratifuicării de către Republica Moldova a Convenției Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York la 13 decembrie 2006.

Monitorizarea este bazată pe principiile stabilite de Convenție și este structurată în jurul a 5 principii generale stabilite de aceasta:

 1. - Demnitatea,
 2. - Autonomia
 3. , - Participarea, incluziunea şi accesibilitatea,
 4. - Lipsa de discriminare şi egalitatea,
 5. - Respectul pentru diferenţă.
Metodologia este concentrată spre identificarea și atragerea atenției asupra principalelor probleme și lacune ale legislației naționale și politicilor în respectarea drepturilor omului ale persoanelor cu dizabilităţi

 
             


314.7/ C - 51IV-53598     
CHEIANU-ANDREI, Diana; BARILOV, Adriana. Analiza lacunelor în domeniul managementului migrației  : Republica Moldova, 2015 / Diana Cheianu-Andrei, Adriana Barilov . ─ Chişinău : Grafic-Design, 2015. - 88 p. : tab., scheme.
Acest manual a fost publ. de către Misiunea OIM în Republica Moldova, în cadrul proiectului "Consolidarea Managementului Migrației și a Cooperării în domeniul Readmisiei în Europa de Est" MIGRECO

Bibliogr. Bibliogr. : p. 81-86
ISBN: 978-9975-3035-3-8
Recomandările studiului vizează evitarea dublărilor și suprapunerilor unor competențe și activităţi desfăşurate de diverse instituţii; îmbunătățirea cooperării interinstituționale în domeniile de competență transversale prin revigorarea comisiilor interinstituționale deja existente în acest sens, elaborarea de proceduri interinstituționale comune etc.; dezvoltarea capacităților resurselor umane; îmbunătățirea cooperării internaționale în domeniile migrației cu scop de muncă, protecției sociale a lucrătorilor migranți, readmisiei, cooperării transfrontaliere și schimbului de informații în domeniul combaterii migrației iregulare, completarea cadrului legal pentru a permite incriminarea unor fapte infracționale transfrontaliere, precum falsul privind identitatea etc.130.2:  I-1265328
Materialele simpozionului internaţional "Dialogul cultural între generaţii şi Integrarea Europeană", 24-25 mai 2013 / coord. : Eudochia Saharneanu, Vasile Ţapoc . ─ Chișinău : CEP USM, 2014 228 p.Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Istorie și Filosofie, Departamentul Filosofie și AntropologieBibliogr. Bibliogr. la sf. art.ISBN: 978-9975-71-555-3În perioada 24-25 mai curent la catedra Filosofie şi Antropologie a Facultăţii de Istorie şi Filosofie a avut loc Simpozionul Internuniversitar cu tematica: Dialogul cultural între generaţii şi integrarea europeană şi a Participanţii au menţionat în discursurile lor, că astăzi, pe fonul dezvoltării fără precedent a tehnologiilor şi tehnicii „inteligente”, are loc, inclusiv la noi în republică, neglijarea tradiţiilor culturale şi idealurilor spiritual-morale. Vorbitorii au atras atenţia asupra faptului că fără tradiţii, fără memorie istorico-culturală nimic valoric – fie în plan personal, fie în plan naţional – nu poate fi înălţat. Tradiţiile constituie rădăcinile spirituale ale identităţii noastre româneşti, prin care ne vom prezenta în „simfonia” culturilor din spaţiul integrat spiritual- economic, politic şi juridic al UE. Aceste aspecte au fost preluate 341.1 / R-48  , III-124287 
 
REVENCO, Beatricia; OSMOCHESCU, Eugen; RUSU, Iulian
Dreptul UE / Beatricia Revenco, Eugen Osmochescu, Iulian Rusu . ─ Chişinău : Nova Imprim, 2010. - 390 p. - (Ghiduri ; Cartea II).
Antetitlu : Inst. Naţional al Justiţiei
Bibliogr. Bibliogr. : p. 365-387
ISBN: 978-9975-4091-6-2 

Disciplina Drept Uniunii Europene îşi propune să cerceteze instituţiile, structura lor, modul de formare, procesul de luare a deciziilor în cadrul Uniunii Europene, principiile care stau la baza dreptului UE, sursele dreptului UE, procedura de examinare a cauzelor în faţa Curţilor Europene (Curtea de Primă Instanţă şi Curtea Europeană de Justiţie), precum şi cele patru libertăţi de circulaţie a bunurilor, persoanelor, serviciilor şi a capitalului.
                    

352  A - 94         II-706751    
Autoritățile locale față în față cu fondurile europene  / coord. : Alexandru Toth, ...[et al.] . ─ București : [s. n.] , 2010. - 396 p. : tab., scheme.Antetitlu : Fundația Soros România
Bibliogr. Anexe : p. 364-396
ISBN: 978-973-8973-22-0

Din conţinut
 • Accesul autoritaţilor locale la fondurile europene (Daniela Tarnovschi)
 • Analiza regionala a modului de accesare a fondurilor europene
  de catre autoritaţile locale din România (Catalin Darasteanu)
 • Resursele primariilor şi accesarea fondurilor europene (Alexandru Toth)
 • Incluziunea sociala la nivel local în România (Manuela Sofia Stanculescu)
 •  Speranţele locale ale descentralizarii (Monica Marin)339.9   E-93 IV 53419Evaluarea capacității de absorbție a asistenței externe acordate Republicii Moldova / Corina Gaibu, Leonid Litra, Valentin Lozovanu, Viorel Gîrbu; Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) "Viitorul" . ─ Chişinău : IDIS "Viitorul", 2011. - 54 p.
Bibliogr. Bibliogr. : p. 54Acest studiu examinează actuala structură şi mecanismele gestionării Asistenţei Oficiale de Dezvoltare (AOD) în Republica Moldova şi analizează eficienţa, eficacitatea şi impactul său asupra procesului de dezvoltare în Republica Moldova

070(478)    C 27   IV 53418
Cartea albă a Mass-Media Moldovenești  coord. : Marina Dumbravă, Ghenadie Mocanu; consult. juridic : Marin Gurin ; Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) "Viitorul" . ─ Chişinău : IDIS "Viitorul", 2011. - 40 p.

DISPONIBIL lahttp://www.viitorul.org/files/18.pdf

Studiu produs în cadrul proiectului "Dezvoltarea și promovarea unui climat mediatic modern în Republica Moldova"

ISBN: 978-9975-4216-0-7

Acest studiu este realizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea şi promovarea unui climat mediatic modern în Republica Moldova”, implementat cu suportul Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova în cadrul instrumentului European pentru Democraţie şi Drepturile Omului.
Studiul analizează şi face evaluarea situaţiei libertăţii de exprimare şi libertăţii presei  în RM, consolidarea dialogului dintre autorităţile publice şi mass-media. Studiul aduce exemple europene de auto-reglare a mass-media din Germania, Austria, Suedia şi România şi compară situaţia cu realităţile moldoveneşti.
Din cuprins:
 1. Mediul legislativ favorabil pentru funcţionarea mass-media
 2. Auto-reglarea mass-media
 3. Analiza acţiunilor de solidaritate cu colegii de breaslă şi proteste pentru apărarea libertăţii de exprimare
 4. Concluzii şi recomandări

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti